Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 167 - 181, 31.12.2022
https://doi.org/10.55150/apjec.757033

Öz

Bu araştırmada, meslek lisesi öğrencilerinin depresyon düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemine göre tasarlanan araştırmada veriler, 2017–2018 eğitim yılı bahar döneminde Eskişehir ilinde bir meslek lisesinde öğrenim gören 359 öğrenciden elde edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Boratav Depresyon Tarama Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizi “ki kare” testi ile yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler p≤.05 anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. Araştırma sonunda; kız öğrencilerin (% 71.3), 10. sınıf öğrencilerinin (% 75.9), kimya bölümü öğrencilerinin (% 79.1), 70 ve üzeri kiloya sahip öğrencilerin (% 75.8), 180 cm ve üzeri uzunlukta boya sahip olanların (% 81.3) daha yüksek depresyon varlığına sahip olduğu gözlenmiştir. Telefonu ile 4 saat ve üzeri meşgul olanlar (% 76.8), günde 3 ve üzeri sayıda sigara kullanan öğrenciler (% 84.7) ve hiçbir sanatla meşgul olmayan grubun (% 76.1) daha yüksek düzeyde depresyon varlığına sahip olduğu gözlenmiştir. Ebeveyn tavrına göre ise baskıcı tavır sergileyen ailelerin öğrencilerinin (% 85.1) daha yüksek düzeyde depresyon varlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Anne-babaların, çocuklarının ergenlik döneminde yaşayacağı değişimler ve karşılaşabileceği psiko-sosyal sorunlar hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin bu dönemde yaşayabileceği sorunlarla baş etmesinde yardımcı olabilir. Öğretmenler, aile dışında çocuk ile en fazla zaman geçiren kişiler olarak depresyon sorununun en erken dönemde tespit edilmesinde ve çözümlenmesinde kilit rol oynayabilir. Bu nedenle öğretmenlerin bu konuda farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimlerin son derece yararlı olacağı söylenebilir.

Kaynakça

 • [1]. Adana, F., Uluman, Ö. Arslantaş, H. ve Ergin, F. (2015). İlköğretim öğrencilerinde depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. Journal of Psychiatric Nursing, 2015; 6(1), 1-8.
 • [2]. Ackard, D. M, Neumark-Sztainer, D, Story, M. & Pery, C. (2006). Parent–child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 30, 59–66.
 • [3]. Afifi, M., Al Riyami, A. & Morsi, M. (2006). Depressive symptoms among high school adolescents in Oman. East Mediterr Health Journal, 2, 126-137.
 • [4]. Baltacı, H. Ş. ve Altan, T. (2016). Lise öğrencilerinde benlik saygısının yordayıcısı olarak depresyon, bağlanma ve şiddet eğilimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 227-39.
 • [5]. Boratav, C. (2003). Boratav depresyon tarama ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik çalışmalar ve birinci basamak sağlık hizmetinde depresyonu tanımaya duyarlı bir ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.
 • [6]. Burns, (1982). Feeling good: The new mood therapy. Signet Boks, New York.
 • [7]. Cimilli, C. (2001). Depresyonda sosyal ve kültürel etmenler. Duygu durum dizisi, 4, 157-168.
 • [8]. Chu, P. S., Saucier, D. A. & Hafner, E. (2010). Meta-analysis of the relationships between social support and well-being in children and adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 9(6), 624-645.
 • [9]. Demir, T., Demir, D., Kayaalp, M. L. ve Büyükkal, B. (1999). Ergenlerde depresif bozuklukların yaygınlığı ve depresif bozukluğu olan ergenlerin özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6, 3-11.
 • [10]. Eberhart, N. K., Shih, J. H., Hammen, C. L. & Brennan, P. A. (2006). Understanding the sex difference in vulnerability to adolescent depression: An examination of child and parent characteristics. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(4), 493-506.
 • [11]. Emiroğlu, M., Murat, M. ve Bindak, R. (2011). Lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeylerini yordayan sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,10(38), 262-274.
 • [12]. Ergene, T. ve Yıldırım, İ. (2004). Üniversite adaylarında depresyon düzeyleri. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi,12(2), 91-100.
 • [13]. Erözkan, A. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde depresyonun yordayıcıları. İlköğretim Online, 8, 334-345.
 • [14]. Ertem, Ü. ve Yazıcı, S. (2006). Psychosocial problems and depression during adolescence period. Aile ve Toplum, 8(3), 7-12.
 • [15]. Eskin, M., Ertekin, K., Harlak, H. ve Dereboy, Ç. (2008). Lise öğrencisi ergenlerde depresyonun yaygınlığı ve ilişkili olduğu etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4),382-389.
 • [16]. Goel, M., Sanghvi, T., & Dahiya, K. (2013). Role of corporate social responsibility in entrepreneurship development. Unpublished manuscript.
 • [17]. Göktaş, K. ve Özkan, İ. (2006). Yaşlılarda depresyon. Türkiye’de Psikiyatri, 8(1), 30- 37.
 • [18]. Gregory, A. M., Buysse, D. J, Willis, T.A., Rijsdijk, F. V., Maughan, B., Messer, J., Rowe, R., Cartwright, S., Barclay, N. L., Eley, T. C. (2011). Associations between sleep quality and anxiety and depression symptoms in a sample of young adult twins and siblings. Journal of Psychosomatic Research, 71, 250-255.
 • [19]. Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Nobel akademik yayıcılık.
 • [20]. Kaya, M., Genç, M., Kaya, B. ve Pehlivan, E. (2007). Tıp fakültesi ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başa çıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 137-146.
 • [21]. Kayahan, M. ve Sertbaş, G. (2007). Dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda anksiyete depresyon düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 52-61.
 • [22]. Kim, Y. H. (2003). Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2-year study. International Journal Nursing Studies, 40(2), 115-24.
 • [23]. Köroğlu, E. (2006). Depresyon nedir? Nasıl baş edilir? Ankara: Hekimler yayın birliği.
 • [24]. Lewinsohn, P. M., Rohde, P. & Seeley, J. R. (2000). Natural course of adolescent major depressive disorder in a community sample: Predictors of recurrence in young adults. Am Journal Psychiat, 157, 1584-1591.
 • [25]. Mazlum, M. M. ve Atalay Mazlum, A., (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yönteminin belirlenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 4(16), 1-21.
 • [26]. Meadows, S. O. Brown, J. S. & Elder, Jr, G. H. (2006). Depressive symptoms, stress, and support: Gendered trajectories from adolescence to young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 35(1), 89-99.
 • [27]. Melnyk, B. M., Brown, H. E. & Jones, D. C. (2003). Improving the mental/psychosocial health of US children and adolescents: Outcomes and implementation strategies from the national KySS Summit. Journal Pediatr Health Care, 17, 1-24.
 • [28]. Mykletun, A., Overland, S., Aaro, L. E., Liabo, H. M. & Stewart R. (2008). Smoking in relation to anxiety and depression: Evidence from a large population survey: The HUNT study. Eur Psychiatry, 23(2):77-84.
 • [29]. Ören, N. ve Gençdoğan, B. (2007). Lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 85-92.
 • [30]. Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O. ve Oğuzhanoğlu, N. K. (2002). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 155-161.
 • [31]. Özfırat, Ö., Pehlivan, E. ve Özdemir, F. Ç. (2009). Malatya il merkezindeki lise son sınıf öğrencilerinde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(4), 247-255.
 • [32]. Pektaş, E. (2015). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kabul-reddi ile depresyon ve sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Duygu düzenleme güçlüklerinin aracı rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • [33]. Sancakoğlu, S. ve Sayar, M. (2012). Relation between socioeconomic status and depression, anxiety, and self-esteem in early adolescents. New/Yeni Symposium, 50(4), 207-220.
 • [34]. Savrun, M. (1999). Depresyonun Tanımı ve Epidemiyolojisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, 2-3 Aralık 1999, 11-17.
 • [35]. Sawyer, S. M., Afifi, R. A., Bearinger, L. H., Blakemore, S. J., Dick, B., Ezeh, A. C. & Patton, G. C. (2012). Adolescence: a foundation for future health. The Lancet, 379(9826), 1630-1640.
 • [36]. Şahin, C. (2014). An analysis of the relationship between internet addiction and depression levels of high school students. Participatory Educational Research, 1(2), 53-67.
 • [37]. Undheim, A. M. & Sund, A. M. (2005). School factors and the emergence of depressive symptoms among young Norwegian adolescents. Euro Child Adoles Psychiatry, 14, 446-453.
 • [38]. Üner, S. ve Özcebe, H. (2008). Assessment of depression and risk factors using beck depression ınventory in high school students. Erciyes Medical Journal, 30, 250-258.
 • [39]. Weismann, M. M., Pilowsky, D. J., Wickramaratne, P. J., Talati, A., Wisniewski, S. R., Fava, M. et al. (2006). Remissions in maternal depression and child psychopathology a STAR*D-child report. Journal of American Medical Association, 295(12), 1389-1398.
 • [40]. Yalçın, G. (2015). Sosyal medyanın yoğun kullanımının ileri ergenlikte yalnızlık ve depresyona etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • [41]. Yıldırım, İ. (2004). Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı, gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 241-250.
 • [42]. Yolalan, H. (2013). Ergenlerde depresyon ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Investigation of Depression Levels in Terms of Various Variables in Vocational High School Students

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 167 - 181, 31.12.2022
https://doi.org/10.55150/apjec.757033

Öz

In this study, it was aimed to examine the depression levels of vocational high school students in terms of various variables. In the study, which was designed according to the quantitative research method, the data were obtained from 359 students studying at a vocational high school in Eskişehir in the spring semester of the 2017-2018 academic year. In the study “The Boratav Depression Screening Scale” was used as a data collection tool. In the study, the analysis of the data was done with the “chi square” test. Relationships between variables were examined at the level of p≤.05 significance. At the end of the research; Depression was higher among female students (71.3%), 10th grade students (75.9%), chemistry department students (79.1%), students with a weight of 70 and above (75.8%), and those with a height of 180 cm and above (81.3%). observed to exist. It was observed that those who are busy with their phone for 4 hours or more (76.8%), students who smoke 3 or more cigarettes a day (84.7%) and the group who are not engaged in any arts (76.1%) have a higher level of depression. According to the parental attitude, it was determined that the students (85.1%) of the families exhibiting an oppressive attitude had a higher level of depression. Informing parents about the changes that their children will experience during adolescence and the psycho-social problems they may encounter can help students cope with the problems they may experience during this period. Teachers, as people who spend the most time with the child outside the family, can play a key role in detecting and resolving the depression problem at the earliest period. For this reason, it can be said that the trainings aimed at increasing the awareness of teachers on this issue will be extremely useful.

Kaynakça

 • [1]. Adana, F., Uluman, Ö. Arslantaş, H. ve Ergin, F. (2015). İlköğretim öğrencilerinde depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. Journal of Psychiatric Nursing, 2015; 6(1), 1-8.
 • [2]. Ackard, D. M, Neumark-Sztainer, D, Story, M. & Pery, C. (2006). Parent–child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 30, 59–66.
 • [3]. Afifi, M., Al Riyami, A. & Morsi, M. (2006). Depressive symptoms among high school adolescents in Oman. East Mediterr Health Journal, 2, 126-137.
 • [4]. Baltacı, H. Ş. ve Altan, T. (2016). Lise öğrencilerinde benlik saygısının yordayıcısı olarak depresyon, bağlanma ve şiddet eğilimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 227-39.
 • [5]. Boratav, C. (2003). Boratav depresyon tarama ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik çalışmalar ve birinci basamak sağlık hizmetinde depresyonu tanımaya duyarlı bir ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.
 • [6]. Burns, (1982). Feeling good: The new mood therapy. Signet Boks, New York.
 • [7]. Cimilli, C. (2001). Depresyonda sosyal ve kültürel etmenler. Duygu durum dizisi, 4, 157-168.
 • [8]. Chu, P. S., Saucier, D. A. & Hafner, E. (2010). Meta-analysis of the relationships between social support and well-being in children and adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 9(6), 624-645.
 • [9]. Demir, T., Demir, D., Kayaalp, M. L. ve Büyükkal, B. (1999). Ergenlerde depresif bozuklukların yaygınlığı ve depresif bozukluğu olan ergenlerin özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6, 3-11.
 • [10]. Eberhart, N. K., Shih, J. H., Hammen, C. L. & Brennan, P. A. (2006). Understanding the sex difference in vulnerability to adolescent depression: An examination of child and parent characteristics. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(4), 493-506.
 • [11]. Emiroğlu, M., Murat, M. ve Bindak, R. (2011). Lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeylerini yordayan sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,10(38), 262-274.
 • [12]. Ergene, T. ve Yıldırım, İ. (2004). Üniversite adaylarında depresyon düzeyleri. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi,12(2), 91-100.
 • [13]. Erözkan, A. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde depresyonun yordayıcıları. İlköğretim Online, 8, 334-345.
 • [14]. Ertem, Ü. ve Yazıcı, S. (2006). Psychosocial problems and depression during adolescence period. Aile ve Toplum, 8(3), 7-12.
 • [15]. Eskin, M., Ertekin, K., Harlak, H. ve Dereboy, Ç. (2008). Lise öğrencisi ergenlerde depresyonun yaygınlığı ve ilişkili olduğu etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4),382-389.
 • [16]. Goel, M., Sanghvi, T., & Dahiya, K. (2013). Role of corporate social responsibility in entrepreneurship development. Unpublished manuscript.
 • [17]. Göktaş, K. ve Özkan, İ. (2006). Yaşlılarda depresyon. Türkiye’de Psikiyatri, 8(1), 30- 37.
 • [18]. Gregory, A. M., Buysse, D. J, Willis, T.A., Rijsdijk, F. V., Maughan, B., Messer, J., Rowe, R., Cartwright, S., Barclay, N. L., Eley, T. C. (2011). Associations between sleep quality and anxiety and depression symptoms in a sample of young adult twins and siblings. Journal of Psychosomatic Research, 71, 250-255.
 • [19]. Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Nobel akademik yayıcılık.
 • [20]. Kaya, M., Genç, M., Kaya, B. ve Pehlivan, E. (2007). Tıp fakültesi ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başa çıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 137-146.
 • [21]. Kayahan, M. ve Sertbaş, G. (2007). Dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda anksiyete depresyon düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 52-61.
 • [22]. Kim, Y. H. (2003). Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2-year study. International Journal Nursing Studies, 40(2), 115-24.
 • [23]. Köroğlu, E. (2006). Depresyon nedir? Nasıl baş edilir? Ankara: Hekimler yayın birliği.
 • [24]. Lewinsohn, P. M., Rohde, P. & Seeley, J. R. (2000). Natural course of adolescent major depressive disorder in a community sample: Predictors of recurrence in young adults. Am Journal Psychiat, 157, 1584-1591.
 • [25]. Mazlum, M. M. ve Atalay Mazlum, A., (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yönteminin belirlenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 4(16), 1-21.
 • [26]. Meadows, S. O. Brown, J. S. & Elder, Jr, G. H. (2006). Depressive symptoms, stress, and support: Gendered trajectories from adolescence to young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 35(1), 89-99.
 • [27]. Melnyk, B. M., Brown, H. E. & Jones, D. C. (2003). Improving the mental/psychosocial health of US children and adolescents: Outcomes and implementation strategies from the national KySS Summit. Journal Pediatr Health Care, 17, 1-24.
 • [28]. Mykletun, A., Overland, S., Aaro, L. E., Liabo, H. M. & Stewart R. (2008). Smoking in relation to anxiety and depression: Evidence from a large population survey: The HUNT study. Eur Psychiatry, 23(2):77-84.
 • [29]. Ören, N. ve Gençdoğan, B. (2007). Lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 85-92.
 • [30]. Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O. ve Oğuzhanoğlu, N. K. (2002). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 155-161.
 • [31]. Özfırat, Ö., Pehlivan, E. ve Özdemir, F. Ç. (2009). Malatya il merkezindeki lise son sınıf öğrencilerinde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(4), 247-255.
 • [32]. Pektaş, E. (2015). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kabul-reddi ile depresyon ve sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Duygu düzenleme güçlüklerinin aracı rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • [33]. Sancakoğlu, S. ve Sayar, M. (2012). Relation between socioeconomic status and depression, anxiety, and self-esteem in early adolescents. New/Yeni Symposium, 50(4), 207-220.
 • [34]. Savrun, M. (1999). Depresyonun Tanımı ve Epidemiyolojisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, 2-3 Aralık 1999, 11-17.
 • [35]. Sawyer, S. M., Afifi, R. A., Bearinger, L. H., Blakemore, S. J., Dick, B., Ezeh, A. C. & Patton, G. C. (2012). Adolescence: a foundation for future health. The Lancet, 379(9826), 1630-1640.
 • [36]. Şahin, C. (2014). An analysis of the relationship between internet addiction and depression levels of high school students. Participatory Educational Research, 1(2), 53-67.
 • [37]. Undheim, A. M. & Sund, A. M. (2005). School factors and the emergence of depressive symptoms among young Norwegian adolescents. Euro Child Adoles Psychiatry, 14, 446-453.
 • [38]. Üner, S. ve Özcebe, H. (2008). Assessment of depression and risk factors using beck depression ınventory in high school students. Erciyes Medical Journal, 30, 250-258.
 • [39]. Weismann, M. M., Pilowsky, D. J., Wickramaratne, P. J., Talati, A., Wisniewski, S. R., Fava, M. et al. (2006). Remissions in maternal depression and child psychopathology a STAR*D-child report. Journal of American Medical Association, 295(12), 1389-1398.
 • [40]. Yalçın, G. (2015). Sosyal medyanın yoğun kullanımının ileri ergenlikte yalnızlık ve depresyona etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • [41]. Yıldırım, İ. (2004). Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı, gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 241-250.
 • [42]. Yolalan, H. (2013). Ergenlerde depresyon ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Havva KOÇ SARIER> (Sorumlu Yazar)
MEB
0000-0002-1078-3841
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 23 Haziran 2020
Kabul Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koç Sarıer, H. (2022). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 5 (2) , 167-181 . DOI: 10.55150/apjec.757033

asos-index.png