Yazım Kuralları

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf)” kılavuzu temel alınarak “Artuklu International Journal of Health Sciences Yazım Kuralları"na göre hazırlanmalıdır.

Buna göre yazarların;
• Randomize kontrollü çalışmalar için CONSORT
(https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/CONSORT-2010-Checklist.pdf),
• Gözlemsel araştırma çalışmaları için STROBE (https://www.strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_combined.pdf),
• Teşhis doğruluğu ile ilişkili çalışmaları için STARD (https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2015/03/STARD-2015-checklist.pdf),
• Sistematik derleme ve meta-analiz çalışmaları için PRISMA (http://prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist) ya da BLACK (file:///C:/Users/g%C3%B6zde/Downloads/modified_downsandblack.pdf),
• Deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE (https://www.nc3rs.org.uk/sites/default/files/documents/Guidelines/NC3Rs%20ARRIVE%20Guidelines%20Checklist%20%28fillable%29.pdf),
• Randomize olmayan toplum davranışı çalışmaları için TREND (https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=supplementary&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0152697.s002) yönergelerine uygun olarak makaleleri hazırlamaları gerekmektedir.
    
                                                                                                             Yazım Kuralları


Biçim ve Yapı

Dergiye gönderilen yazılar Microsoft Word programında, A4 kâğıt boyutunda, tüm kenarlarından 2,5 cm boşluklu sayfaya, Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, 1,5 satır aralıklı, tek sütun halinde ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Makale açık ve anlaşılır bir dil ile, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalenin kapak sayfası hariç, her sayfası numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları ana metnin başladığı sayfadan başlayarak alt ortada belirtilmelidir. Tüm başlıklar ve alt başlıklar, kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve numaralandırılarak yazılmalıdır.

Semboller ve Kısaltmalar
Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzundan yararlanılmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Kısaltmalar yazı içinde kullanılabilir, ancak ilk kullanımlarında kısaltmaların açıklamalarını takiben kısaltmalar parantez içinde kullanılmalıdır. Klinik ve laboratuvar çalışmalarında kullanılacak ölçüm birimlerinin Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kısaltmaları için http://jn.nutrition.org/content/120/1/20.full.pdf adresinden yararlanılabilir.Kapak Yazısı
Kapak Yazısı’nda çalışmanın önemi ve özet dahil herhangi bir dilde yayınlanıp yayınlanmadığı ve makalenin yayınlanmak üzere başka bir yerde değerlendirilmekte olup olmadığı bir açıklaması yer almalıdır.Başlık Sayfası
Aşağıdaki bilgileri içeren ayrı bir başlık sayfası hazırlanmalı ve diğer dosyalar ile birlikte gönderilmelidir:
• Makalenin tam başlığı (Türkçe ve İngilizce),
• Makalenin en fazla 50 karakterden oluşan kısa başlığı,
• Tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları, ORCID numaraları, çalıştıkları kurum, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri,
• İletişimden sorumlu yazarın belirtilmesi,
• Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişiler için Teşekkür Yazısı,
Çıkar Çatışması Beyanı,
Finansal Destek,
• Makale için varsa alınan Etik Kurul Onay Belgesi Etik Kurul’un adı, sayı ve tarihi Etik Kurul Onayı başlığında belirtilmelidir.
• Listelenen tüm yazarların yazarlık kriterlerini karşıladığını ve tüm yazarların makalenin içeriğini kabul ettiği Yazarlık Beyanı ile teyit edilmelidir. Ayrıca yazarların katkısı Yazarlık Katkısı başlığı altında her yazar için ayrıca belirtilmelidir.

 • Teşekkür
  Yazının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ancak yazarlık kriterlerini yerine getirmeyen bütün akademik ve/veya teknik yardım (İstatistiksel Analiz, İngilizce/Türkçe    Değerlendirme) için teşekkür, bu kısımda belirtilmelidir.
          
 • Çıkar Çatışması Beyanı
  Yazarlar, çıkar çatışmasına yol açabilecek mali, danışman, kurumsal ve diğer ilişkiler de dahil olmak üzere makaledeki tüm olası çıkar çatışmalarını belirtmelidir. Çıkar çatışması yoksa, bu da açıkça belirtilmelidir. Çıkar çatışmasının olmadığı durumlarda “Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.” cümlesi yazılmalıdır. Çıkar çatışmasına ilişkin beyan başlık sayfasında belirtilmeli ve ayrıca Çıkar Çatışması Beyanı Formu, tüm yazarlar tarafından imzalanıp makale dosyalarına yüklenmelidir.
 • Finansal Destek
  Bu bölümde, çalışma için alınan fonlar, özellikle de finansman ayrıntıları belirtilmelidir. Finansal destek yok ise “Bu çalışmada herhangi bir finansal destek alınmamıştır.” cümlesi yazılmalıdır.

 • Etik Kurul Onayı
  Orijinal araştırmalar için Yöntem bölümünde "Etik kuruldan izin alındığı" belirtilmelidir. Alınan etik kurulun adı, sayı ve tarihi Başlık Sayfası’nda Etik Kurul Onayı başlığı altında belirtilmelidir. Araştırmalar için “Etik Kurul Onay Belgesi”nin bir örneği sistem üzerinden gönderilmelidir.
 • Çalışma bir kurumda yapılmışsa Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı başlığı altında ilgili kurum/kurumlardan izin alındığına dair bilgi verilmelidir.
  Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışmalar için hem Başlık Sayfası'nda hem de çalışmanın Yöntem kısmında “Bu çalışma için etik kurul onayına gerek yoktur.” cümlesi yazılmalıdır.

 • Yazarlık Beyanı ve Yazarlık Katkısı
  Yazarlık Beyanı ile listelenen tüm yazarların yazarlık kriterlerini karşıladığını ve tüm yazarların makalenin içeriğini kabul ettiği belirtilmelidir. Yazarlık Katkısı’nda çalışmanın fikir/kapsam, tasarım, denetleme/danışmanlık, veri toplama ve/veya işleme, analiz ve/veya yorum, kaynak taraması, makalenin yazımı, eleştirel inceleme, kaynaklar aşaması dahil olmak üzere hangi kısmında hangi yazarların nasıl ve ne derece katkısının olduğu yazar isim soyisminin baş harfi ile belirtilmelidir.
  Örneğin; YY: Araştırmanın tasarımı, Makalenin Yazımı

                            AB: Literatür Taraması, Makalenin Yazımı, Son Kontroller

                            LB: Veri Toplama ve Analizi, Son Kontroller

                 Ana Metin
Dergide yayımlanmak üzere kabul edilecek yazı çeşitleri araştırma makaleleri, derleme, olgu/vaka sunumları ve editöre mektuptur.
Araştırma Makalesi: Bu bölümde Sağlık Bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış temel veya klinik araştırmalara ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Bu makaleler randomize kontrollü çalışmalar, gözlemsel çalışmalar, tanımlayıcı çalışmalar, tanısal doğruluk çalışmaları, sistematik incelemeler ve meta-analizler, randomize olmayan davranışsal ve halk sağlığı müdahale denemeleri, deneysel hayvan denemeleri veya diğer herhangi bir klinik veya deneysel çalışmayı içerebilir. Bu tür yazılar 3500 sözcüğü geçmemeli ve etik kurallara uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Araştırma Makaleleri; Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ile Kaynaklar şeklinde yapılandırılmalıdır.
Derleme Yazıları: Sağlık Bilimleri alanında belli bir konuda güncel literatür bilgileri doğrultusunda ve gereksinime yönelik konularda, ulusal ve uluslararası literatür kullanılarak konu ile ilgili tartışmaların ve yazar/yazarların görüşlerinin ortaya konduğu çalışmalardır. Derlemeler; Özet, konu ile ilgili Başlıklar, Sonuç ile Kaynaklar şeklinde yapılandırılmalıdır. Bu başlıkların dışında, kendine özgü farklı alt başlıklardan da oluşabilir.
Olgu / Vaka Sunumları: Belirli bir konuda nadir görülen, tanı, tedavi ve bakımda farklılık gösteren ya da alanda önemli klinik deneyimleri içeren olguların yer aldığı çalışmalardır. Yeterli sayıda fotoğraflarla desteklenmiş olmalıdır. Bu tür yazılar etik kurallara uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Olgu Sunumları; Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar şeklinde yapılandırılmalıdır.
Editöre Mektup; Dergide daha önce yayınlanmış makaleler ile ilgili görüş, eleştiri, katkı, soruları içeren ya da farklı bir konu üzerindeki deneyim ve düşünceler için editöre yazılan mektuplar şeklindedir. Editöre Mektup'ta Başlık ve Özet bölümleri bulunmaz. Bu tür yazılar 1000 sözcüğü geçmemeli ve etik kurallara uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kaynak sayısı 10 ile sınırlıdır. Editöre mektup yazılarında atıfta bulunulan Makalenin Adı, Yayınlandığı Sayı ve Tarih belirtilmeli, mektubu yazan kişinin İsim, Kurum ve Adres Bilgileri verilmelidir.
    
Ana Metin

 • Özet
  Her makale ile birlikte ana metin makale dosyasında 200-300 kelime arasında bilgilendirici bir Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Türkçe özetten önce çalışmanın Türkçe başlığı, Abstract'tan önce de çalışmanın İngilizce başlığına yer verilmelidir. Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Özet; araştırmanın giriş,  yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet makalenin bütününü tam olarak yansıtmalı, içerik ve dil açısından mutlaka birbiri ile uyumlu olmalıdır. Derleme makalenin özeti, makalenin ana noktalarını kısaca yansıtmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler
  Anahtar kelimeler, özet sayfasının altında en az 3, en fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve birbirinden virgülle ayrılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne; (Bkz: www.bilimterimleri.com) ve İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MeSH)" (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)'e uygun olarak verilmelidir.
 • Giriş
  Bu bölümde, makaleye konu olan güncel bilgiler verilmelidir. Çalışma konusunu oluşturan iddialar geçmişte yapılan çalışmalar göz önüne alınarak oluşturulmalı, hedeflenen soruya net bir açıklama getirmelidir.
 • Yöntem
  Bu bölümde, araştırmanın yeri ve zamanı, evreni ve örneklemi, veri toplama araç ve yöntemleri, araştırmanın etik yönü ile istatistiksel analizler ve verilerin değerlendirmesi ayrıntılı bir biçimde verilmelidir. 
 • Bulgular
  Bu bölümde, araştırma bulguları yer almalıdır. Bulgular yorumsuz olarak açıklanmalıdır. Bir tabloda ya da figürde verilmiş olan veriler başka bir tablo ya da figürde ve metin içinde tekrarlanmamalıdır. Tablolar, şekiller, grafikler ve fotoğraflar metin içinde uygun yere yerleştirilmelidir.  
 • Tartışma
  Giriş ve bulgular bölümündeki anlatımlar bu bölümde tekrarlanmamalıdır. Elde edilen sonuçlar ilgili, güncel literatür ile tartışılmalıdır. Çalışmanın sınırlılıkları varsa "Sınırlılıklar" alt başlığı ile bu kısımda belirtilmelidir. 
 • Sonuç
  Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlar doğrultusunda ilgili öneriler belirtilmelidir.
 • Metin içinde Kaynak Gösterimi
  Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve Vancouver stiline (parantezli ve numaralı gösterim) uygun olarak yazılmalıdır. İki yazardan fazlası Türkçe yazılan makalelerde “ve ark.”, İngilizce yazılan makalelerde “et al” şeklinde belirtilmeli, metin içinde kaynak gösterimi cümle sonunda ve parantez içinde Arap rakamlarıyla gösterilmelidir. Metin içinde kullanılan her kaynak doğru şekilde numaralandırılmış olarak kaynaklar sıralanmalıdır.
  Örneğin; Evans ve ark. (2008) tarafından …………. etkisi olduğu vurgulanmıştır (21).
  • Birden çok kaynağa atıf varsa atıflar: (3,7,15-19) şeklinde olmalıdır.
  • Kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, kongre bildiri özetleri, tezler ve diğer basılmamış materyaller kaynak olarak belirtilmemelidir.

 • Kaynakça Yazımı
  Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre ve eksiksiz olarak metin sonunda Kaynaklar kısmında numaralandırılmalıdır. Yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarların adı yazılmalı, 6’dan fazla ise ilk 6 yazar yazılmalı ve diğerleri Türkçe kaynaklarda “ve ark.” İngilizce kaynaklarda ise “et al.” olarak belirtilmelidir.
  Dergi isimlerinin kısaltmaları ISI Web of Science’a uygun olarak yapılmalıdır.  
  Doi numarası olan kaynakların, doi'lerinin belirtilmesi gereklidir.

                Kaynaklar
             Kaynak yazım örnekleri aşağıdaki gibidir:

                Süreli Yayın / Dergi
            • Singh AK, Kari JA. Metabolic syndrome and chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2013;22(2):198-203. doi: 10.1097/MNH.0b013e32835dda78 
            • Bovio G, Montagna G, Brazzo S, Piazza V, Segagni S, Cena H. et al. Energy balance in haemodialysis and peritoneal dialysis patients assessed by a 7-day weighed food diary and a portable armband device. J Hum Nutr Diet. 2013;26(3):276-85. doi: 10.1111/j.1365-277x.2012.01291.x 

                 Kitap
             • Türkçe: Gezmen Karadağ M, Çelebi F, Ertaş Y, Şanlıer N. Geleneksel Türk mutfağından seçmeler: besin öğeleri açısından değerlendirilmesi, 1.baskı, Detay Yayıncılık, Ankara 2014
             • İngilizce: Murtagh J. John Murtagh’s General practice. 4th Edition, McGraw-Hill Australia Pty Ltd, Sydney 2007.

                 Kitap Bölümü
              • Türkçe: Sütlaş PN. İnmeli hastada nutrisyonel destek tedavisi. Editör: Saka B, Cankurtaran M. Yaşlıda Malnutrisyon ve Tedavisi, 1. baskı, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2013 s:359-79.
              • İngilizce: Acar Tek N. Nutritional care and management of sarcopenia. In: Kaptanoğlu A.Y editor. A Current Perspective on Health Sciences, published by Rotipo Romania 2014 p:710-727.

                 Online Kaynak
              • WHO, UNICEF. Planning guide for national implementation of the Global strategy for infant and young child feeding. World Health Organization 2007. Erişim tarihi: 08.04.2015. Erişim linki: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43619/1/9789241595193_eng.pdf?ua=1 

 • Tablo, Şekil, Resim ve Grafikler
  • Tablo, şekil, grafik ve resimler metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir.
  • Tüm tablo ve şekiller metinde geçiş sırasına göre sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ilk harf büyük olacak şekilde sola yaslanmış olarak yazılmalı (Örneğin; Şekil 2) ve kısaltma yapılmamalıdır (Örneğin; Şek. 2).
  • Resimlerin genişlikleri 8 cm olarak ayarlandığında çözünürlükleri 18 piksel/cm’den az olmamalıdır. Resimler 300 dpi çözünürlükte taranmalı ve jpeg formatında gönderilmelidir.
  • Tablo, şekil ve grafiklerin içerisindeki veriler ve metinler kopyalanabilir nitelikte olmalı, ekran görüntüsü veya resim şeklinde olmamalıdır.  

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular
• Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri ilgili alt başlıklarla yazılmalıdır.
• Alt başlıklar en fazla üçüncü dereceye kadar kullanılmalıdır.
• Tüm başlıklar ve alt başlıklar, kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve numaralandırılarak yazılmalıdır. Birinci ve ikinci derece başlıklar ilk harf büyük olmak üzere koyu ve sola hizalı, üçüncü derece başlıklar ise ilk harf büyük olmak üzere koyu yazılmalı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti konularak yazıya devam edilmelidir.
• Araştırma makaleleri ve derlemeler en fazla 15 sayfa (başlık sayfası, özetler, kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları hariç), olgu sunumları en fazla 8 sayfa (başlık sayfası, başlıklar, özetler, kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil) ve editöre mektuplar en fazla 2 sayfa (kaynaklar dahil) olmalıdır.
• Kaynaklar son yıllara ait olmalı ve kaynak sayısı araştırma makaleleri için en fazla 40, derlemeler için en fazla 50, olgu sunumları için en fazla 20 ve editöre mektuplar için en fazla 10 kaynak olmalıdır.
• Tablo sayısı en fazla 4 ve şekil sayısı en fazla 6 olmalıdır.
• Tüm makaleler Türkçe ve İngilizce dil bilgisi ve imla kuralları açısından dikkatlice kontrol edilmelidir.
• Sayıların basamak ayrımında virgül "," ondalık kısımların ayrımında nokta "."  kullanılmalıdır. 
• Makalenin son halinin özellikle yazım ve biçimlendirme hatalarına karşı dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Yazışma Adresi

Makaleler sadece “Dergipark” sistem aracılığıyla gönderilebilir.
E-mail: aijhs@artuklu.edu.tr
Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kampüs Yerleşkesi, Diyarbakır yolu üzeri 5. km, Artuklu / Mardin.

Creative Commons License AIJHS dergisi ve AIJHS'de yayımlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.