Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 14 2015-10-15

BM Kapsamında Yapılan Azınlık Hakları Düzenlemeleri
Minority Rights Arrangements Made Within the Context of UN

Nilgün ATICI KÖKTAŞ [1] , Hakkı BÜYÜKBAŞ [2]


Günümüzde uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk alanında öncelikli önem taşıyan konulardan biri de insan hakları düzenlemeleri kapsamında azınlık haklarıdır. II. Dünya Savaşında ve sonrasında yaşanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla uluslararası bir örgüt olarak BM kurulmuştur. Soğuk Savaş olarak adlandırılan dönemin sona ermesiyle de bölgesel düzeyde sorunlar ve çatışmalar artmıştır. Uluslararası barış ve güvenliğin devamlılığı açısından insan hakları ve azınlık hakları kapsamında düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada BM kapsamında yapılan azınlık hakları düzenlemeleri incelenmeye çalışılmıştır.
At the present day in the field of international relations and international law, one of the primarily important issues is minority rights within the context of human rights arrangements. UN established as a supra-national organization for the prevention of human rights violations experienced during World War II and after then. Issues and conflicts at the regional level, also increased with disengagementing so-called Cold War term. Within the context of human rights and minority rights arrangements are began to made in terms of continuity of international peace and security. In this study, it is attempted to examine minority rights arrangements within the context of UN.
 • ACER, Yücel ve KAYA, İbrahim, (2010), “Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı”, USAK Yay., Ankara.
 • ARSAVA, Ayşe Füsun, (1993), “Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi”, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Basımevi, Ankara.
 • BOUCHET-SAULNİER, Françoise, (2002), “İnsancıl Hukuk Sözlüğü” (Çev: Selahattin Bağdatlı), 2. Basımdan, 1. Baskı , İletişim yay., İstanbul.
 • DOĞAN, İlyas, (2008), “Devletler Hukuku”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • KUÇURADİ, İoanna, (2001), “İnsan Haklarının Gelişimi: “İnsan Hakları Düşüncesinin Işığında İnsan Hakları Belgeleri”, Bilimsel Toplantı Serileri: 9, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara 2001.
 • KURUBAŞ, Erol, (2006), “Asimilasyondan Tanınmaya: Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı”, 2. Baskı, Asil Yay., Ankara 2006.
 • DÖNER, Ayhan, (2003), “İnsan Haklarının Uluslararası alanda Korunması ve Avrupa Sistemi”, Seçkin Yay., Ankara.
 • GÖÇER, Mahmut, (2002), “Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması”, Seçkin yay., Ankara.
 • ÜNAL, Şeref, (1995), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, TBMM Basımevi, Ankara.
 • ÜNAL, Şeref, (1997), “Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku”, Yetkin Yayınları, Ankara. Makaleler:
 • ALPKAYA, Gökçen, (2011), “BM’de Irksal Ayrımcılık Yasağı, Erken Uyarı ve Soykı- rım Suçunun Önlenmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 3.
 • ALPKAYA, Gökçen, (1992), “Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Azınlıklara İlişkin Bazı Gelişmeler”, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 14, Sayı 1., İnternet Kaynakları:
 • BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, http://www.tbmm.gov.tr/- komisyon/insanhaklari/pdf01/53-73.pdf, Erişim Tarihi: 29 Nisan 2014.
 • Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/411. asp?oid= sub4- 1&r=8/1/2014-%209:52:22%20PM&selid=23, Erişim Tarihi:1 Kasım 2014.
 • International Covenant on Civil and Political Rights, http://www.ohchr.org- /en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2014.
 • İnsan Hakları, http://www.unicankara.org.tr/today/4.html, Erişim Tarihi:11 Kasım 2014.
 • Soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşme, http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/411.asp?oid=sub41&r=8/1/201 4%209:52:22%20PM&selid=23, Erişim Tarihi:1 Kasım 2014.
 • Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri, http://www.ombudsman.gov.tr/contents/ files/716b2--Ulusal-veyaEtnik,-Dinsel-veya-Dilsel-Azinliklara-Mensup-Olan-Kisilerin-HaklarinaDair-Bildiri.pdf, Erişim Tarihi: 24 Mart 2014.
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Nilgün ATICI KÖKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakkı BÜYÜKBAŞ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Atıcı Köktaş, N , Büyükbaş, H . (2015). BM Kapsamında Yapılan Azınlık Hakları Düzenlemeleri . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/883010