ISSN: 2148-7154
e-ISSN: 2757-8542
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ardahan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DUYURU

  • ARÜ İİBF Dergisinin 2022 Haziran sayısı Haziran ayının ilk haftası yayımlanacak olup, 2022 Aralık sayısında yayımlanmak üzere makale kabulüne devam edilmektedir.

  • ARÜ İİBF Dergisinin Haziran ve Aralık sayılarında yayımlanacak makale sayısı 10 olarak belirlenmiştir.

  • Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD), altı ayda bir (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası, süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide gerekli süreçleri başarı ile tamamlayan işletme, iktisat, ekonometri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalara yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuru Şartları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı puanlama tablosuna göre ARÜ İİBFD diğer uluslararası hakemli dergi kapsamına (Madde 1-d) girmektedir.
  • iThenticate ve Turnitin benzerlik raporu kaynakça dahil %20’yi, tek kaynaktan da %5'i geçmemelidir. Bu rapor, yazar ve dergi tarafından elde edilmektedir. Oranın üstündeki çalışmalar, değerlendirme aşamasına geçmeden yazar(lar)a geri gönderilir. Ayrıca çalışmaya ilişkin oran %20'nin altında olsa bile çalışmada temel bilimsel etik kuralların ve ilkelerin ihlal edilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda çalışma, değerlendirme sürecinden geçmiş olsa dahi editör kurulu çalışmayı yazar(lar)a düzeltilmesi talebi ile geri gönderme ya da red etme hakkına sahiptir.


2021 - Cilt: 3 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

İktisadi risk algısına kültürel eğilimler ışığında analitik bakış: Türkiye-Rusya-ABD-Japonya örneği

Araştırma Makalesi

Barter sistemi ile ilgili YÖK tez merkezinde ve Dergipark veri tabanında yer alan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi

Araştırma Makalesi

Bir hizmet işletmesinin kuruluş yeri seçiminde bulanık TOPSIS yönteminin kullanımı

Araştırma Makalesi

Yapısal kırılmalar altında Türkiye’de dış ticaret dengesi ve genç işsizliği arasındaki ilişki

Araştırma Makalesi

Economic news and availability heuristic in investor decisions

Araştırma Makalesi

Erken Cumhuriyet Döneminde Umumî Mağazacılık

Derleme

Central bank digital currency and monetary policy

Araştırma Makalesi

İç girişimcilikte yönetim ve organizasyon teşvikinin iş performansına etkisi: sağlık sektöründe bir uygulama

Teorik Makale

İnsan Vücudu Bağlamında Stratejik Yönetim Sisteminin Anatomisi ve Toplam Refah Yönetimi

İnceleme Makalesi

Yerel Kamu Hizmetlerinde Verimlilik ve Etik İlişkisi: Ardahan Belediyesi Örneği

Araştırma Makalesi

Duygusal zeka, iş doyumu ve tükenmişlik ilişkisi: hastane çalışanları üzerinde bir araştırma

Araştırma Makalesi

Developing of brand equity through online and offline marketing: An investigation in hotels of Tehran