Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 53 - 69 2015-10-15

Türkiye’deki Kentleşme Projelerinde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Bu Projelerin Kentlileşmeye Etkisi: Kars Örneği
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY AND THE IMPACT OF URBANIZATION PROJECTS TO BE URBANİZED IN THIS PROJECT: KARS SAMPLE

Abdulsemet YAMAN [1] , Cihan ARSLAN [2] , Gökbörü ÖNALP [3]


Kentsel dönüşüm kavramı, 1980’den itibaren yerel yönetimlerin kentin sağlıksız alanlarının, yaşanabilir alanlara dönüştürme amacıyla kullandığı önemli araçlardan biri olmuştur. Yerel yönetimler bu projeleri oluşturma ve uygulama aşamasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Yerel yönetimlerin böyle büyük bir role sahip olması da bu projelerde getirim elde etmek çabası sonucunda bazı aksaklıklar neden olmaktadır. Bu kentleşme projelerinin oluşturulması aşamasındaki yaşanan sıkıntılar, sorunlara örnektir. Bunun dışında ise kentleşme politikalarının ikinci evresi olan kentlileşme aşaması vardır. Kentsel dönüşüm sonrasında oluşan kentlileşme sürecinde ise; çeşitli uyum sorunları yaşanmaktadır. Yerel yönetimler bu dönüşümü sadece fiziksel olarak algılamaktadırlar, ancak dönüşüm aşamalarının sosyolojik ve psikolojik olarak da desteklenmesi gerekmektedir. Uygulanan kentsel dönüşüm politikaları sonrasındaki sürecin sosyolojik ve psikolojik olarak desteklenmesiyle birlikte yaşanan uyum sorunları ortadan kalkacaktır. Çalışmamızda Kars’taki kentsel dönüşüm projelerinde yerel yönetimlerin görüşü ve rolü, ayrıca kentlileşme bilincine yönelik halkın düşünceleri anket ve yüz yüze görüşme yöntemiyle analiz edilmiş, sonuç kısmında bu projelere ve sonrasındaki kentlileşmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.
The concept of urban renewal, local governments unhealthy areas of the city since 1980, has been one of the most important tools used for the purpose of conversion into habitable space. Local governments play an important role in creating this project and in the implementation phase. It has such a big role in the outcome of the efforts of local authorities to bring in these projects gain causes some difficulties. The difficulties in this phase of the project of urbanization is an example of a problem. Apart from this, there are urbanization phase, which is the second phase of the urbanization policy. In urban urbanization process that occurs after the conversion; various adjustment problems are experienced. Local governments perceive this transformation not only physically, but must be supported as sociological and psychological transformation stage. Applied compliance problems experienced with the sociological and psychological support after the process of urban transformation policies will disappear. In our study, the views of local governments in urban renewal projects in Kars and its role is also analyzed by public opinion surveys and face to face interviews for the urbanization of consciousness as a result of suggestions were made towards urbanization in this project and beyond.
 • AKKAR, Z. Müge, (2006), "Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye", Journal Of The Chamber Of City Planners, UCREA 36. 2, s. 29
 • BAŞARAN, İsmail, (2008), “Kent ve Yerel Yönetim”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı:1, Mayıs, s.21-22
 • ERKAN, Rüstem, (2002), “Kentleşme ve Sosyal Değişme”. Ankara: Bilim Adamı Yayınları
 • KAYA, E; ŞENTÜRK, H; DANIŞ, O; ŞİMŞEK, S, (2007), “Modern Kent Yönetimi-1”, Ankara, Okutan Yayıncılık.
 • KELEŞ, Ruşen, (1980), “Kent Bilimleri Terimler Sözlüğü”, TDK yayınları, Ankara, s.70.
 • KELEŞ, Ruşen, (1996), “Kentleşme Politikası”, İmge Yayınevi, Ankara, s.510.
 • KELEŞ Ruşen, (2004), “Kentsel Dönüşümün Tüzel Altyapısı”, Mimar İst., Yıl: 4, Sayı: 12.
 • KOÇAK, Yüksel, (2014), “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Göç Üzerine Etkisi: 29 Ekim Mahallesi Örneği”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/5, Ankara, s.1411.
 • NUR AKOVA, Tumar, (2010), “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projeleri (Altındağ Belediyesi Örneği)”, Ankara, s.11-12.
 • ŞİŞMAN, A., Kibaroğlu, D., (2009), TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara.
 • TOKAY, Faruk, (2011), “Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Gelişimi, Hukuki Yapı ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar” , Ankara, s.7, Erişim Adresi: http://kars.bel.tr/icerik-detay/kars-in-tarihi/200, Erişim Tarihi: 28.03.2015.
Birincil Dil tr
Konular Kentsel Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Abdulsemet YAMAN
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Cihan ARSLAN
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gökbörü ÖNALP
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Yaman, A , Arslan, C , Önalp, G . (2015). Türkiye’deki Kentleşme Projelerinde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Bu Projelerin Kentlileşmeye Etkisi: Kars Örneği . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 53-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886031