Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 111 - 124 2015-10-15

Ekoturizmin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Ardahan’ın Ekoturizm Potansiyeli
THE EVALUATION OF ARDAHAN AND ITS AROUND IN TERMS OF ECOTOURISM

Yasemin APALI [1]


Turizm literatüründe çok sık kullanılan ekoturizm kavramı, doğal çevre, tarih ve kültürel çevrenin korunarak turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bunun yanı sıra bu faaliyetin sürdürülebilirliğinin de devam ettirilmesidir. Ardahan ve çevresi de gerek doğal güzellikleri, gerek tarihi geçmişi ve gerek de kültürel değerleri bakımından ekoturizmin gerçekleştirilebileceği bir turizm merkezidir. Ardahan ilinin turizm açısından daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, turizm açısından geliştirilebilmesi için bazı planlı ve programlı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada ekoturizmin daha çok sosyolojik boyutunu ele alarak, Ardahan’ın ekoturizm potansiyeli incelenmiş ve bu merkezde ekoturizmin gelişmesi ve iyileşmesi adına birtakım çözüm önerileri sunulmuştur.
The most usage of the ecotourism concept in tourism literature is the realization of tourism activities by preserving natural, historical and cultural environment as well as maintaining the sustainability of these activities. Ardahan and its around is a tourism centre where ecotourism can be carried out in terms of both natural beauties and historical back ground and cultural values. Some planned and scheduled works need to be done in order to effectively evalvate and developed Ardahan province’s tourism facilities. For this reason, by taking the sociological dimension of ecotourism in hand, the ecotourism potential of Ardahan has been examined and a number of solutions have been presented in order to improve and develop ecotourism in this centre in this study.
 • ALAEDDİNOĞLU Faruk, (2007), “Van Halkının Turisti ve Turizmi Algılama Şekli”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 5(1), ss. 1-16.
 • ARSLAN, Yunus, (2005), “Erdek ve Çevresinin Eko-turizm Açısından Değerlendirilmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.8, C.13, ss.29-53.
 • AVCIKURT, Cevdet, (2009), “Turizm Sosyolojisi”, Detay Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul.
 • Başbakanlık Basımevi, (1999), “Turizm Terimler Sözlüğü”, Ankara.
 • BEETON, Sue, (1998), “Ecotourism: A Practical Guide for Rural Communities, Land links Press, Australia.
 • BELBER, Burcu Gülsevil, (2009), “Tatil Turizminde Turistlerin Konaklama İşletmesi Tercihinde Kültürün Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 34, ss.91-116.
 • DEMİR Pınar, KIRMIZIBAYRAK Turgut, YAZICI Kemal, (2013), “Kaz Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Önemi”, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, S.60, ss.129-134.
 • DİKİCİ, Erkan; SAĞIR, Adem, (2012), “Antalya’da İnanç Turizminin Sosyolojik Çözümlemesi: Demre-Myra Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), ss.35-43.
 • HALAÇOĞLU, Yusuf, (1991), “Ardahan” İslam Ansiklopedisi, C.3, www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c03/c030204.pdf KARADEMİR Nadire vd. (2013), “Kahramanmaraş’ın Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, 3rd International Geography Symposium-Geomed 2013, ss.429- 449.
 • KARATEPE, Ahmet (2011), “Kafkaslara Açılan Kapı Serhat Şehri Ardahan”, İdarecinin Sesi, Ocak, Şubat, ss. 94-104.
 • KAYGALAK, Sonay, vd. (2013), “Mardin’de Turizm Gelişimi İle Otantik Olgusu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirmesi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, C.24, S.2, ss.237-249.
 • KAYNAK, İbrahim Hakkı, (2010), “İnanç Turizminin Medeniyetler Arası İşbirliğine Etkileri: Türkiye Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, C.13, S.1-2, ss.119-126.
 • KERVANKIRAN, İsmail, (2014), “Beypazarı/Ankara Örneğinde Turizmin Ekonomik Toplumsal ve Çevresel Etkilerine Yerel Halkın Yaklaşımı”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.31, ss.133-153.
 • KUTER, Nazan; ÜNAL, H.Emre, (2009), “Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri”, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, S.9, C. 2, ss. 146-156.
 • ŞENTÜRK, Faruk Kerem; TOPRAK, Lütfullah Sadi, (2011), “Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Din Görevlilerinin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi” 12. Ulusal urizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Akçakoca-Düzce, 324-334.
 • TEKİN Necmettin, GÜLEÇ Ertuğrul (2006), “Malakan (Ardahan) Atı”,Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, C. 77, S.4, ss.74-75.
 • TUNA, Muammer, YANARDAĞ, Aslıhan Aykaç, (2012), “Turizm Sosyolojisi”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • TÜİK, (2014), Seçilmiş Göstergelerle Ardahan 2013, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.
 • World Ecotourism Summit 2002. Québec declaration on ecotourism. International year of ecotourism 2002, Québec City, Canada, Web Sitesi: www.gdrc.org/uem/ecotour/quebec-declaration.pdf, Erişim Tarihi: 25.07.2009. www.csb.gov.tr www.ardahan.gtb.gov.tr www.ardahankulturturizm.gov.tr www.ardahan.gov.tr
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Yasemin APALI
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Apalı, Y . (2015). Ekoturizmin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Ardahan’ın Ekoturizm Potansiyeli . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 111-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886568