Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 155 - 171 2015-10-15

Türkiye’de Tarımsal İşletmelerde Ücret ile İşgücüne Katılma İlişkisinin Ekonometrik Analizi
RELATION BETWEEN LABOR FORCE PARTICIPATION AND WAGE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN TURKEY

Yaşar ALKAN [1]


Bu çalışmada ilk olarak tarımın önemi üzerinde durulacak, sonra tarımsal işletmeler hakkında bilgiler verilecek ve bu işletmelerdeki ücret ile işgücüne katılma ilişkisi analiz edilecektir. Bu çalışmada amaç, Türkiye’de tarım kesiminde tarımsal işletmelerde çalışanların ücret düzeyine göre istihdama katılımlarının analiz edilmesidir. Bu analiz yapılırken, ADL (Otoregresif Dağıtılmış Gecikme) Modeli kurulacak ve bu model üzerinde Klasik En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi kullanılarak ücretler ile işgücüne katılma oranı arasındaki ilişkinin varlığı, önemi ve boyutu tespit edilmeye çalışılacaktır.
Inthisstudyfirstwill be focused on theimportance of agriculture, thenwill be giveninformationsaboutagriculturalenterprisesandwill be analyzedrelationbetweenlaborforceparticipationandwage in theseenterprises. Theaim of thisstudy is toanalyzeworkers’participation in employmentaccordingtothewages inagriculturalenterprises in theagriculturalsector in Turkey. Thisanalysis is beingperformed, the ADL (Autoregressive Distributed Lag) model will be establishedandclassic on this model LeastSquaresexistence of therelationshipbetweentheestimationmethodusingwagesandlaborforceparticipation rate will be studiedtodeterminethe size andimportance.
 • ACAR, Mustafa, (2003), ‘’Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi’’, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak- Haziran 2003, s.21-37.
 • COUGHENOUR, Milton C.; SWANSON, Louis, (1983), “Work Statuses and Occupations of men and Women in Farm Families and Structure of Farms”,Rural Sociology, 48 I., p. 23-43.
 • ÇILBANT, Coşkun, (2006), ‘’Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri Ve Sektör Analiz (Otomotiv)’’, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Tezi, Manisa.
 • ÇOBAN, Orhan, (2010), “İktisada Giriş”, İkinci Baskı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
 • DEDEOĞLU, Murat; YILDIRIM, İ., (2006), ‘’Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi’’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 39-48.
 • ERDAL, Muzaffer Ü., (2014), ‘’Makro İktisada Giriş’’, Genişletilmiş 4. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • EROL, İbrahim; EROL, Ece D., (2011), ‘’Makro Ekonomi’’, Emek Matbaacılık, Manisa.
 • GÖRÜCÜ, İbrahim; AKBIYIK, Nihat, (2010), ‘’Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği Sorunları Ve Çözüm Önerileri’’, HİKMET YURDU Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 189-219.
 • GUJARATI, Damodar. N, (2006), ‘’Temel Ekonometri’’, 4. Basım, Literatür Yayıncılık, ABD
 • IŞIN, Ferruh; KESKİN, Gülşen; KILIÇ, Mehmet; TÜRKEKUL, Berna; ATEŞ, Hacer. Ç., (2010), ‘’Türkiye’de Tarımsal İşgücü Piyasası Ve Sosyal Güvenlik Politikaları’’, Erişim Adresi: www.zmo.org.tr.
 • JOHNSTON, Gary. And MARTIN, Philip L., (1983), ‘’Employment and Wages Reported by California Farmers in 1982’’, Monthly Labor Review, p.27-33.
 • KARACAN, Ali. R., (1991), ‘’Tarım Kesiminde Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları, Ücret Sistemleri Ve Çalışanların Sosyal Güvenlikleri Üzerine Bir Araştırma: Manisa Örneği’’, Friedrich Vakfı, İstanbul.
 • KARAKAYALI, Hüseyin, (2009), ‘’Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Değişimi’’, Genişletilmiş 3. Baskı, Manisa.
 • KENNEDY, Peter, (2006),‘’Ekonometri Kılavuzu’’, Çev: Muzaffer Sarımeşeli ve Şenay Açıkgöz, 5. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • KUTLAR, Aziz, (2009). ‘’Uygulamalı Ekonometri’’, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • MAKAL, Ahmet, (2001), ‘’Türkiye'de 1950-1965 Döneminde Tarım Kesiminde İşgücü ve Ücretli Emeğe İlişkin Gelişmeler’’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 3, 103-140.
 • MANKIW, Gregory N., (2010), ‘’Makroekonomi’’, Çev Ed: Ömer Faruk Çolak, Efil Yayınevi, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Derya; KARKACIER, Osman, (2008), ‘’Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği)’’, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, s. 15-22.
 • ÜLGENER, Sabri F., (2000), ‘’Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme’’, Yeniden Gözden Geçirilmiş Yedinci Basım, Der Yayınevi, İstanbul.
 • SANDER, William, (1986), ‘’Farm Women And Work’’, Home Economics Research Journal, 15,1, p. 14-20.
 • TAN, Sibel; ATAK, Şermin; ŞENGÜL, Ümran; TAN, Sabri S., (2014), ‘’Türkiye’de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi’’, International Conference on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia. Paper ID: 1005 (Paper Published)
 • TARI, Recep, (2010), ‘’Ekonometri’’, 6.Basım, Umuttepe Yayınları, Yayın No:32, Kocaeli.
 • YILDIRAK, Nurettin; GÜLÇUBUK, Bülent; GÜN, Sema; OLHAN, Emine; KILIÇ, Mehmet, (2002), ‘’Türkiye’de Gezici Ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma Ve Yaşam Koşulları Ve Sorunları’’, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Temsilciliği, Ankara
 • WHITENER, Leslie A., (1984), ‘’Statistical Portrait of Hired Farm Workers’’, MonthlyLaborReiew, p.49-53
 • Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları Dersi Eviews Paket Program Kısmının Uygulaması, https://logitprobit.wordpress.com/2011/02/09/ekonometride-bilgisayaruygulamalari- dersi-eviews-paket-program-kisminin-uygulamasi/, (Erişim Tarihi 08.04.2015)
 • Kurumsal olmayan sivil nüfusun yıllar ve cinsiyete göre işgücü durumu, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=603, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=542, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1323, (Erişim Tarihi 14.04.2015)
 • Tarım İşçilerinin Ortalama Ücretleri, http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do? istab_id=1567, (Erişim Tarihi 15.05.2015)
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ Metin.Aspx MevzuatKod=7.5.14952&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= (Erişim Tarihi 04.04.2015)
 • TİGEM Personel, 2014, http://www.tigem.gov.tr/personel/Pages/Personel2.aspx, (Erişim Tarihi 05.04.2015)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Yaşar ALKAN
Kurum: Celal Bayar Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Alkan, Y . (2015). Türkiye’de Tarımsal İşletmelerde Ücret ile İşgücüne Katılma İlişkisinin Ekonometrik Analizi . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 155-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886612