Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 193 - 212 2015-10-15

Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslekleri ile İlgili Beklentilerine, Sorunlarına ve Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Rize Örneği
A RESEARCH THE EXPECTATIONS, PROBLEMS AND PERCEPTIONS OF ACCOUNTANTS: THE CASE OF RİZE

Ahmet TERZİ [1]


Günümüzde muhasebe mesleğinin gelişimini anlayabilmek için muhasebenin tarihsel gelişimini incelemek gerekmektedir. Bu süreçte mesleğin karşılaştığı zorluklar ve mesleği etkileyen meseleler günümüz koşulları ile bağlantılı olarak incelenirse, muhasebenin geleceğine ışık tutulabilir. Küreselleşme, yeni ekonomi anlayışı, politik açılımlar, dış ve iç konjonktür gibi gelişmeler mesleğin ve icracılarının güzergahını belirlemiş ve şekillendirmiştir. Türkiye’de muhasebe mesleği yasal düzenlemeye 1989 yılında çıkarılan 3568 sayılı meslek yasası ile kavuşmuştur. Bu tarihe kadar, mesleğe yasal bir statü kazandırmak için çeşitli vakıf ve dernekler faaliyetlerde bulunmuş ve meslek yasasının altyapısını hazırlamışlardır. Söz konusu meslek yasasının kabul edilmesi ile birlikte muhasebe mesleği Türkiye’de hak ettiği itibarı kazanmaya başlamıştır. Bu makale çalışmasında, Rize ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının mesleğe bakışını incelemek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Anketten elde edilen bulgulara göre, Rize’deki meslek mensupları, ekonomik sorunlarla mücadele ederken mesleğin saygınlığını tatminkâr bulmaktadırlar. Ayrıca meslek mensupları, mesleki yasaların gelişimini yetersiz bulduklarını ve mesleğin siyaset ile iç içe geçmesinden rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir. Tüm mevcut olumsuzluklara karşın meslek mensupları, mesleğin geleceğinden ümitli olduklarını belirtmişlerdir.
Nowadays, it’sneededto examined the accounting historical development for to understand the accounting current improvement. In this period, if the difficulties that professions face are examined together with present conditions that effect job, it can light the way for future of accounting. Globalization, new economical approach, political preferances and enviromental conjuncture, mainly determine and plot the course of accounting and accountants. Legal regulation of accounting profession in Turkey, issued as numbered 3568 profession law in 1989. Up to this date, to give legal status to the profession, and various foundations and associations operating in the law profession has developed infrastructure. Adoption of the law profession concerned with the accounting profession in Turkey has started to gain a deserved reputation. In this work, with operations in the province of Rize, the accounting profession, career outlook, a survey was conducted to examine. According to the findings from the survey, Rize professionals in tackling economic problems, while the prestige of the profession are found satisfactory. Moreover, professionals are insufficient professional development of law and politics and nesting of the profession have said that they are uncomfortable with. Despite all the current negativity, career professionals have expressed their hope in the future.
 • BOZKURT Ö; Bozkurt İ., (2008), “İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, İstanbul.
 • DALĞAR,H; Tekşen, Ö., (2014), “Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Bursa.
 • DİNÇ, E; ABDİOĞLU, H;BÜYÜKŞALVARCI, A., (2010), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Davranışsal Değişkenlerinin Kazanç Düzeyi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, İzmir.
 • KUTLU H.A, (2008), “ Muhasebe Meslek Mensupları Ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars Ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Ankara.
 • SAKARYA, Ş; KARA, S, (2010), “Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Karaman.
 • ŞENOL, H, (2014), “Muhasebe Mesleğinin Toplum Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Burdur.
 • TUĞAY, O; TEKŞEN, Ö, (2014), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta.
 • TÜRMOB, http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Istatistikler.aspx, Erişim: 18.08.2015
 • UZAY, Ş; GÜNGÖR, Ş., (2004), “Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri: Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Bursa.
 • ÜNGÜREN, E; DOĞAN, H;ÖZGEN, M;TEKİN, Ö. A, (2010), “ Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi”, Journal of Yaşar University, İzmir.
 • ÜNGÜREN, E;YILDIZ, S, (2009), “Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Demografik Değişkenlerinin İş Tatminine Etkilerinin Saptanması Yönelik Bir Araştırma”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Diyarbakır.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ahmet TERZİ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Terzi, A . (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslekleri ile İlgili Beklentilerine, Sorunlarına ve Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Rize Örneği . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 193-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886639