Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 231 - 247 2015-10-15

İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye Analizi
JOBLESS GROWTH: Analysis of Turkey

Caner TİMUR [1] , Zehra DOĞAN [2]


Ekonomik olarak büyüme rakamları gerçekleşmiş olmasına rağmen, bu büyümenin istihdam oranlarına hiç yansımaması veya göreceli olarak yansıması durumu istihdam yaratmayan büyüme olarak ifade edilmektedir. Çalışmanın amacı 1980-2014 yılları için Türkiye'de meydana gelmiş büyüme rakamları ile istihdam oranları arasındaki ilişkiyi test etmektir. Bu amaçla 1980-2014 yılları için Granger nedensellik analizi uygulanacak ve büyüme oranı ile istihdam oranı arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti belirlenecektir.
Despite the economic growth was realized if thşs growth never reflected on employment rates or reflected as a relative status of job creat, it's expressed as a jobless growth. The aim of the study is to the test relationship between employment and growth rates of Turkey for the years of 1980- 2014. For this purpose, data's of the years 1980-2014 will be applied on Granger casuality analysis and finally the direction and intensity of the relationship between growth rate and employment rate will be determined.
 • AKKAYA, Y.; GÜRBÜZ, R., (2012), '' Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine'' TEK Yayınları, No: 2012 / 79, Erişim: http://www.researchgate.net/publication/259345311_Ekonomik_ Byme_ve_sizlik, Erişim tarihi:14.11.2014.
 • ALTUNTEPE, N.; GÜNER, T., (2013), '' Türkiye'de İstihdam-Büyüme İlişkisinin Analizi (1988- 2011) '' Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S: 1, 73-84, Erişim: http://alanyadergi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/164/374.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2014.
 • AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, (2012), ‘’2012-2014 Yılı Katılım Öncesi EkonomikProgramı’’, Erişim:http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_ sureci/2_2_4_katilim_oncesi_ekonomik_program/katilim_oncesi_ekonomik_ program_2012-2014.pdf , Erişim Tarihi: 10. 11.2014
 • BARIŞIK, S.; ÇEVİK, E.İ.; KIRCI ÇEVİK, N., (2010), '' Türkiye'de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı'', Maliye Dergisi yayınları, Sayı: 159, Erişim: http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/ md/159/SalihBARI%C5%9EIK.pdfErişim tarihi: 14.11.2014.
 • BEYAZIT, M.F., (2004), '' Türkiye Ekonomisi Ve Büyüme Oranının Sürdürülebilirliği'', Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5 Erişim: http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/ view/166, Erişim tarihi: 18.11.2014.
 • CHAUDHURİ, S., (2007), “Foreign Capital, Welfare and Urban Unemployment in the Presence of Agricultural Dualism”, Japan and the World Economy. Vol. 19, pp. 149–165.
 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, Database İstatistikleri, Erişim Tarihi: 10.10.2014
 • ÇSGB İstatistikleri, Erişim Tarihi: 10.04.2015
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, (2013), Erişim: http://www.dpb.gov.tr/ tr-tr/istatistikler/ kamu-personeli-istatistikleri, Erişim Tarihi: 15.11.2014
 • DOĞAN, Z., (2014), “Ekonomik Büyüme Süreçlerinin Analizinde Yeni Açılımlar Ve Büyümenin Yerel Dinamikleri”, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:2 Sayı:6, Erişim: http://www.asosjournal.com/Makaleler/ 983463291_339%20ZEHRA%20DO%C4%9 EAN.pdf, Erişim tarihi: 12.03.2015.
 • DPT, http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri, Erişim Tarihi: 15.04.2015
 • DURGUN, Ö., (2011), “İstihdam Artışı İşsizlik Sorununu Çözmekte Yeterli Midir?” , Mevzuat Dergisi, Yıl:14, Sayı:160, Erişim: http://www.mevzuatdergisi.com/2011/04a/01.htm, Erişim tarihi:09.09.2014.
 • DURMUŞ, M., (2003), “Maliye Politikaları, Teori ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara. DÜNYA BANKASI (2011), “İşsizliğe Çalışma Saatlerini Kısma Formülü”, 30.04.2011 http://www.dunya.com/issizlige-calisma-saatlerini-kisma-cozumu-120812h.htm, Erişim Tarihi: 16.11.2014
 • DÜNYA BANKASI RAPORU, (2011), ‘’Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü’’, Erişim:http://siteresources. worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/4556871331626580764 /CEM_YurticiTasarruflar_tammetin.pdf, Erişim tarihi:12.03.2015
 • Dünya, (2011), “İşsizliğe Çalışma Saatlerini Kısma Formülü”, 30.04.2011 http://www.dunya.com/issizlige-calisma-saatlerini-kisma-cozumu-120812h.htm , Erişim Tarihi: 16.03.2015
 • ERCAN, H. (2012), “İstihdamsız Büyüme: Verimlilik Artışı mı, Yeni İş Yasası mı?”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 2012/78, Erişim: http://www.tek.org.tr/dosyalar/buyume10. pdf, Erişim tarihi:11.09.2014
 • ERDÖLEK, Ö., (2010), “Büyüyen Ekonomi Artan İşsizlik: İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye Örneği”, Ege Üniversitesi 13.İktisat Kongresi, Erişim: http://www.iktisadi.org/buyuyen- ekonomi-artan-issizlik-istihdamsiz-buyume-turkiye-ornegi.html, Erişim tarihi: 12.03.2015.
 • ESER, B.Y.; TERZİ, H., (2008), “Türkiye’de İşsizlik Sorunu Ve Avrupa İstihdam Stratejisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran 2008, ss.229-250, Erişim: http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi30/beser.pdf, Erişim tarihi: 12.03.2015.
 • GRANGER, C.W.J., (1969), '' Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods '', Econometrica, Vol.37, No.3 Erişim: http://www.jstor.org/stable/pdf/1912791.pdf?acceptTC=true, Erişim tarihi: 23.10.2015.
 • HODGE, D., (2009), “Growth, Employment and Unemployment in South Africa”, South African Journal of Economics, Vol. 77, no. 4, pp. 488-504, Erişim: http://core.ac.uk/download/ pdf/6370445.pdf, Erişim tarihi:12.03.2015.
 • http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/ WLP%20Repository/csgb/dosyalar/istatistikler/Yabanci-Izinleri-2013
 • KORKMAZ, S.; YILGÖR, M., (2010), '' 2001 Krizinden Sonra Türkiye'de Büyüme ve İstihdam Arasındaki İlişki '', Akademik Fener, 169-176, Sayı: 14, Erişim: http://bjmer.net/DergiTamDetay, Erişim tarihi: 23.10.2015.
 • MURATOĞLU, Y., (2011), ''Büyüme ve İşsizlik Arasındaki Asimetrik İlişkinin Test Edilmesi'' Erişim: http://www.sbe.hitit.edu.tr/userfiles/files/67941_2322015111855646.pdf, Erişim tarihi: 10.11.2014.
 • MURATOĞLU, Y., (2011), ''Türkiye'de İstihdam ve Büyüme İlişkisi '', Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Erişim: http://avekon.org/papers/335.pdf, Erişim tarihi: 23.10.2015.
 • OK, S., (2008), '' Ekonomik Büyüme İle İstihdam Arasındaki İlişkinin Zayıflama Nedenleri ve Bu ilişkinin Güçlendirilmesinde İş-Kur'un Rolü '', Uzmanlık Tezi, Erişim://statik.iskur. gov.tr/tr/rapor_bulten/uzmanlik_tezleri, Erişim Tarihi: 18.11.2014.
 • ÖZDEMİR, B.K.; YILDIRIM, S., (2013), ''Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve İstihdam Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi: Özçıkarımlı Dalgacık Yaklaşımı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:38, Erişim: http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/ panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/38/97-116.pdf, Erişim tarihi: 18.10.2014.
 • ÖZKAN, Ş., (2008), “Türkiye Ekonomisinde 2001 Sonrası İstihdam ile Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, Erişim: http://www.academia.edu/1433893/2001_Sonras% C4%B1nda, Erişim Tarihi: 12.03.2015
 • TAKIM, A., (2010), “Türkiye'de Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki Granger Nedensellik Analizi”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), Erişim: http://www.asosindex.com/journal-article-abstract?id=9716#.ViyV3SspqDo, Erişim tarihi: 23.10.2015.
 • Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO) , (2007), Erişim: http://www.ilo.org/public/turkish/region/ eurpro/ankara/newsletr/2007_1.pdf Tuik, www.tuik.gov.tr , Erişim Tarihi: 10.05.2015
 • UMUT, G., (2011), ''Türkiye'de İşsizliğin Dinamikleri '', İnsan ve Toplum, Cilt:1, Sayı:2, Erişim: http://www.insanvetoplum.org/index.php/IVT/article/view/17, Erişim tarihi: 03.04.2015.
 • UNAY, C., (1983), ‘’Makro Ekonomi’’ 3. Basım, Akademi Yayınları, Bursa.
 • ÜNSAL, E. M., (2000), ''Makro İktisat'' İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • ÜSTÜNEL, B., (1988), ‘’Ekonominin Temelleri’’ 5. Basım, Ankara
 • YAVİLİOĞLU, C., (2002), “Kalkınmanın Anlam Bilimsel Tarihi Ve Kavramsal Kökenleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Erişim: http://iibfdergi.cumhuriyet. edu.tr/archive/kalk%C4%B1nman %C4%B1n%20anlambilimsel%20tarihi% 20ve%20kavramsal%20k%C3%B6kenleri.pdf,Erişim tarihi:12.03.2015
 • YILMAZ, G. Ö., (2005), “Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, Erişim: http://eidergisi.istanbul.edu.tr/sayi2/iueis2m4.pdf, Erişim tarihi: 12.03.2015.
 • YILMAZ, Z., (2011), “Türkiye’de Büyüme, İstihdam, İthalat İlişkileri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Caner TİMUR
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zehra DOĞAN
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Timur, C , Doğan, Z . (2015). İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye Analizi . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 231-247 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886669