Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 13 - 26 2016-04-15

Küreselleşmenin Ulus-Devlete Etkileri
EFFECTS OF GLOBALIZATION ON NATION STATE

Zuhal ÇALIK TOPUZ [1]


Küreselleşme olgusu çok boyutlu bir kavramdır. Küreselleşme süreci ülkelerin aralarında ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve teknolojik bağlantıların kurulmasını gerektirmektedir.1980’lerin sonunda küreselleşme ile birlikte dünya politikasında tartışmasız bir şekilde dönüşüm yaşanmıştır. Bununla birlikte küreselleşmenin yükselişi durdurulmaz hale gelmiş ve bir seçenek olmaktan çıkıp gerçeklik halini almıştır. Küreselleşmenin ulus-devlet üzerindeki rolü karmaşık olmakla birlikte önemli karakteristik özelliklere sahip olan küreselleşmenin ulus-devlet üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Küreselleşme ulus-devlet üzerinde siyasi, ekonomik ve kültürel etkiye sahiptir. Ulus devletler kendi milletini etkileyen politika yapım sürecinde büyük rol oynamalarına rağmen küreselleşme yüzünden bu rolleri daha sınırlı ve politik arenada daha az göze çarpan bir role dönüşmüştür. Westfalya devlet düzeni sistemi, egemen devletin niteliği ile ilgili yeniden oluşum ve değişim yaşamıştır. Küreselleşme, bütün devletlere politikalarını ve kurumlarını belirli yönde değiştirmeleri konusunda bir baskı uygulayan araç haline dönüşmüştür. Bu çalışmada; küreselleşme ve ulus devlet kavramları açıklanarak küreselleşmenin ulus devlet üzerinde meydana getirdiği değişmeler incelenecektir.
The term of globalization is multi-dimensional. The globalization process involves the establishment of economic, political, cultural, social and technological connections among countries. Since the late 1980s, globalization have arguably been transforming World politics. However, the rise of globalization is become unstoppale and it is no longer an option, it is a fact. The role of nation-state in globalization is a complex structure. Globalization had some crucial characteristics which had majör impact on the nation-state. Globalization has political, economic and cultural impact on the nation-state. The nation states played a big role in policy making which affected their people but because of globalization, states roles became limited and less conspicuous in these political arenas. The West phalian state system has experienced a reconstitution and transformation regarding the nature of sovereign statehood. Globalization has become a tool for applying pressure for change in a certain direction to all government policies and institutions. In this study; explaining the concept of globalization and the nation-state and change brought about by globalization occur on the nation-state will be examined
 • AKTAN, Coşkun Can (2002), “Globalleşme ve Yoksulluk”, http://www.canaktan.org/ ekonomi/yoksulluk/ikinci-bol/globalles-yoksulluk(Erişim Tarihi: 03.03.2012).
 • ANONİM, (2005), “Küreselleşme Ekseninde Türkiye için Stratejik Öngörüler”, Editör Bilal Karabulut, Platin Yayınları, Ankara.
 • ASLAN, Seyfettin, (2009), “Küreselleşmenin Ulus Devletlere Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, Sayı:25, 289-296.
 • AY, Cem, (2002), “Küreselleşme Sürecinde Bölgeselleşme Eğilimlerinin Dinamikleri”, Küreselleşme, İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlar, Der.: A. Soyak, İstanbul.
 • AYDIN, Mehmet, (2002), “Küreselleşmeye Genel Bir Bakış, Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme”, Ufuk Kitapları, İstanbul.
 • BAŞKAYA, Fikret, (2005), “Kavram Sözlüğü, Özgür” Üniversite Yayınevi, Ankara.
 • BAUMAN, Zygmunt, (1997), “Küreselleşme”, Çev: A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BAYAR, Fırat, (2008), “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:32.
 • BAYRAKTUTAN, Yusuf, (2004), “Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri Bölgeselleşme ve Küreselleşme”, Nobel Yayınları, Ankara.
 • ÇETİN, Nadir Beyzade, (2008), “Siyasi Küreselleşme Bağlamında Ulus-Devlet Tartışmaları”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 177-182.
 • COŞTU, Yakup, (2005),“Küreselleşme Üzerine Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/1-2, Cilt: IV, Sayı: 7-8, ss. 95-104.
 • DAVUTOĞLU, Ahmet, (2008), “Küreselleşme ve AB-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Ulusal Egemenliğin Geleceği”, http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/ anyarg20/davutoglu. pdf, (Erişim Tarihi: 04.07.2008).
 • DPT Yayınları, (2000), “Küreselleşme Özel İhtisas Raporu”, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • DPT, (1995), “Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Bütünleşmeler (Alt Komisyon Raporu- Kitap 2)”, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Yay. No: 2375-ÖİK:440, Ankara.
 • ELLWOOD, Wayne, (2000), “Küreselleşmeyi Anlama Kılavuzu”, Çev: Betül Dilan Genç, Metis, İstanbul.
 • ESGİN, Ali, (2001), “Ulus-Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Tartışmalar”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2).
 • GERŞİL, Gülşen, (2004), “Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkilerine Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1).
 • GİDDENS, Anthony, (2005), “Ulus Devlet ve Şiddet”,Çev: Cumhur Atay, Devin Yayınları, İstanbul.
 • GİDDENS, Anthony, (2004), “Modernliğin Sonuçları”, Çev: Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • GİDDENS, Anthony, (2012),“Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Görüş”, Çev: Ülgen Yıldız Batta), Siyasal Kitabevi, 4. Basım, Ankara.
 • GÖZLER, Kemal, (2006), “Anayasa Hukuku”, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • GÖZLER, Kemal, (2007), “Devletin Genel Teorisi”, Ekin Kitapevi Yayınları, İstanbul.
 • GRAHAM, Evans; JEFFERY, Newham, (1998), “The Penquin Dictionary of International Relations”, Harmondworth, Perquin.
 • GÜLER, Birgül Ayman, (1996), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi: Yapısal Uyarlama Politikaları”, TODAİE, Ankara.
 • HABERMAS, Jürgen, (2002), “Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti”, Çev: Medeni Beyaztaş, Bakış Yayınları, İstanbul.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan, (2000), “Felsefe Sözlüğü”, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • HASANOĞLU, Mürteza,(2001), “Küreselleşmenin Devlet Yönetimine Etkileri”, Sayıştay Dergisi, Sayı.43.
 • HİRST, Paul; THOMPSON, Grahame, (2000), “Küreselleşme Sorgulanıyor”, Çev: Çağla Erdem ve Elif Yücel, Dost Kitabevi, Ankara.
 • İNAN, Afet, (1969), “Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Seri, Ankara.
 • KAPANİ, Münci, (1987), “Politika Bilimine Giriş”, Bilgi Yayınevi, İzmir.
 • KAZGAN, Gülten, (2000), “Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • KEYMAN, E. Fuat; SARIBAY, A. Yaşar, (1998), “Küreselleşme, Siyaset ve Toplumsal Yaşam”, Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam, Der. E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, Vadi Yayınları, Konya.
 • KORAY, Meryem, "Küreselleşme Süreci ve Ulus-Devlet, Ekonomi, Siyaset Tartışmaları" http://wvvw.geocities.com/viltliitsam/makale.html. (Erişim Tarihi: 28.04.2012).
 • HARDT, M.; NEGRİN, A., (2002), “İmparatorluk”, Çev: Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • DESAİ, Meghnadve PAUL, Redfern, (1995), “Global Governance: Ethicsand Economics of the World Order”, Continuum International Publishing Group.
 • KUTLU, Erol, “Günümüzde Ortaya Çıkan Ekonomik oluşumlar ve Türk Dünyasına Etkileri”, http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2292/unite10.pdf.ss.205-228. (Erişim Tarihi. 01.03.2016).
 • ÖLMEZOĞULLARI, Nalan, (2003), “Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm”, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • ÖYMEN, Onur, (2000), “Geleceği Yakalamak, Türkiye’de ve Dünyada Devlet Reformu”, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • ÖZTÜRK, Feza, “Küreselleşme - Yeni Dünya Düzeni”, http://www.ceterisparibus.net/ dunya/kuresellesme.htm, (Erişim Tarihi: 21.11.2012).
 • ÖZYAKIŞIR, Deniz, (2006), “Ulus-Devlet ve Milli Egemenlik Bağlamında Teorik Bir Küreselleşme Eleştirisi”, Jeopolitik Dergisi, 5(31).
 • ROBERTSON, Roland,(1999), “Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür”, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • ROSENBER G, Justin, (2002), “The Follies of Globolisation Theory”, Verso, London ve New York.
 • SAĞ, Vahap; ASLAN, Mehmet,(2001), “Ulus, Uluslaşma ve Ulus Devlet”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 25(2) http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/48.pdf, (Erişim Tarihi, 12.03.2013).
 • SARICA, Murat, (1973), “Siyasi Düşünce Tarihi”, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • SEYİDOĞLU, Halil, (1999), “Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama”, Turhan Kitabevi, İstanbul.
 • SMİTH, Anthony, (2002), “Ulusların Etnik Kökeni”, Çev: Sonay Bayramoğlu- Hülya Kendir, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • SÖNMEZOĞLU, Faruk,(2000), “Uluslararası İlişkiler Sözlüğü”, Der Yayınları, İstanbul.
 • STİGLİTZ, Joseph, (2002), “Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı”, Çev: Arzu Taşçığolu ve Deniz Vural, Mart Matbaacılık, İstanbul.
 • SUNAY, Reyhan, (2007), “Tartışılan Egemenlik”, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • ŞEN, Furkan, (2004), “Globalleşme Sürecinde Milliyetçilik Trendleri ve Ulus Devlet”, Yargı Yayınevi, Ankara.
 • TUTUM, Cahit,(1995), "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma", Yeni Türkiye, Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı, 1(5).
 • UYGUN, Oktay, “Küreselleşme ve Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi”, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg20/uygun.pdf (Erişim Tarihi: 13.12.2014).
 • WATERS, Malcom, (1995), “Globalization”, Routledge, London. WOLF, Jr.,Charles, (2000), "Globalization: Meaningand Measurement", Critical Review, Vol. 14(1).
 • YELDAN, Erinç, (2002), “Neo liberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler”,Praksis, Sayı:7, 19-34.
 • ZENGİNGÖNÜL, Oğul, (2004), “Yoksulluk, Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde Küreselleşme”, Adres Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Zuhal ÇALIK TOPUZ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Çalık Topuz, Z . (2016). Küreselleşmenin Ulus-Devlete Etkileri . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 13-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887142