Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 99 - 119 2016-04-15

Stratejik Yönetim Yaklaşımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planları Üzerine Bir İnceleme
THE APPROACH OF STRATEGIC MANAGEMENT AND A REVIEW OF STRATEGIC PLANS OF ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY

Recep BOZLAĞAN [1] , Onur AKÇAKAYA [2]


Kamu yönetiminde yaklaşık son otuzbeş yıldır, büyük ivme gösteren paradigmalardan birisi de şüphesiz stratejik yönetimdir. Stratejik yönetim; gerek gelişmiş, gerekse de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yerel yönetimlerinde etkin, verimli, hızlı, akılcı, öngörülü, bilimsel ve stratejik düşünce temelli bir yönetim mekanizması oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Stratejik yönetim süreci, planlamanın yanında performans esaslı bütçeleme ve izleme-değerlendirme aşamalarını da içeren çok süreçli bir mekanizmadır. Bu makalede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi alan çalışması olarak seçilmiş; İ.B.B. stratejik yönetim süreci, bütün aşamaları ile birlikte 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ulusal ve uluslararası literatür çerçevesinde oluşturulan özgün bir model üzerinden detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur.İncelemeler sonucunda, tespit edilen sorunlu alanlara ilişkin çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.
Over the last thirty five years, one of the paradigm that has shown a great momentum in the field of public administration, is undoubtedly strategic management. Strategic management is used in local governments of bothdeveloped and developing countries such as Turkey, to create an effective, efficient, fast, rationalist, visionary, scientific and strategic thinking based management mechanism. Strategic management is a multi process mechanism including the stages of performance- based budgeting, monitoring, evaluation and reporting in addition to planning. In this article, Istanbul Metropolitan Municipality is selected as a field study and I.M.M. strategic management process has been subjected to a deailed analysis with its all phases within an original model which is created within the framework of Public Financial Management and Control Law (No: 5018) and national and international literature. As a results of examinations, it is aimed to provide solutions for problematic areas.
 • ARSLAN, Ahmet, (2012), ‘‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama-Performans Programı- Faaliyet Raporlaması-İç Kontrol Sistemi’’, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • AYDIN, Mustafa ve Diğerleri, 2012, ‘‘Strateji ve Güvenlik’’, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No. 2731.
 • BRACKER, Jeffrey, (1980), ‘‘The Historical Development of the Straetgic Management Concept’’, Academy of Management Review, Vol. 5, No. 2, ss. 219-224.
 • http://ruby.fgcu.edu/courses/writchie/geb4890/resources/GEB-4890-02.pdf, (Erişim Tarihi, 10.10.2014).
 • BRYSON, John, M., (1988), “Strategic Planning Process for Public and Non-Profit Organizations”, Long Range Planning, Vol.21, No. 1, ss. 73 - 81.http://www.theaidsinstitute.org/sites/default/files/attachments/Strategic%20Pla nning%20Article.pdf, (Erişim Tarihi: 10.10.2014).
 • DEMİR, Cengiz ve M. Kemal YILMAZ, (2010), ‘‘Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 25, Sayı.1, ss. 69-88.
 • DINAPOLI, Thomas, P., (2003), ‘‘Local Government Management Guide-Strategic Planning’’, Division of Local Government and School, Accountability, Office of the New York State Comptroller, New York.https://www.osc.state.ny.us/localgov/ pubs/lgmg/strategic_planning.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2015).
 • EDWARDS, Lauren, M.; (2012), ‘‘Strategic Planning in Local Government: Is the Promise of Perfrormance a Reality?’’, Georgia State University, Public Management and Policy Dissertations, http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 1037&context=pmap_diss. (Erişim Tarihi: 20.10.2014).
 • EFE, Şeref, (2012), ‘‘Kamuda Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Yönetimi: Türkiye Uygulaması ve Sorunlar’’, Sayıştay Dergisi, Sayı.87, Ekim-Aralık, ss.121-142.
 • ERKUL, Hüseyin, (2013), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • ERYİĞİT, B. Hamza, (2012), ‘‘Belediyelerde Stratejik Planlama Sürecinde Dikey ve Yatay Entegrasyon: İstanbul Örneği’’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • FREEDMAN, Lawrence, (2013), Strategy: A History, Oxford University Press, 198 Madison Avenue, New York, NY 10016.
 • MURAT, Güven ve MuhlisBAĞDİGEN,2008, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • NICKOLS, Fred; (2011), ‘‘Strategy, Strategic Management, Strategic Planning and Strategic Thinking’’, Distance Consulting LLC, http://www.nickols.us/ strategy_ etc.pdf. (Erişim Tarihi: 29.02.2016).
 • POISTER, T.H. ve G. STREIB, (1999), ‘‘Strategic Manegement in the Public Sector Concepts, Models and Process’’, Public Productivity and Management Review, Vol.22, No. 3, Mar., ss. 308-325.
 • POISTER, T.H., ve G. STREIB, (2005), ‘‘Elements Srategic Planning and Management in Municipal Government: Status after Two Decades’’, Public Administration Review, vol.65, No. 1, ss. 45-56.
 • PORTER, Michalel, E.; (1996), ‘‘What is Strategy’’, Harvard Business Review, November- December,ss.1-20, http://weaddvalue2.web12.hubspot.com/Portals/188908/docs/hbr.what%20is%20s trategy.pdf (Erişim Tarihi: 29.07.2014).
 • TEAM, FME; (2013), ‘‘PESTLE Analysis’’, http://www.free-managementebooks. com/dldebk-pdf/fme-pestle-analysis.pdf, ss: 1-24. (Erişim Tarihi: 29.08.2014). İ.B.B. 2015 Yılı Bütçesi, http://www.İ.B.B..istanbul/tr-TR/ButceYatirim/Butce/ Pages/ 2015YiliButcesi.aspx, (Erişim Tarihi: 03.01.2016).
 • İ.B.B. 2014 Faaliyet Raporu, http://www.İ.B.B..gov.tr/tr-TR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/ FaaliyetRaporlari/Documents/2014/İ.B.B._faaliyetraporu2014.pdf. (Erişim Tarihi: 03.01.2016).
 • İ.B.B. 2013 Faaliyet Raporu, http://www.İ.B.B..gov.tr/tr-TR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/ FaaliyetRaporlari/ Documents/2013/İ.B.B._faaliyet_Raporu_pdf/ İ.B.B._faaliyetraporu2013.pdf. (Erişim Tarihi: 03.01.2016).
 • İ.B.B. 2012 Faaliyet Raporu,http://www.İ.B.B..istanbul/tr-TR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/ FaaliyetRaporlari/Pages/2012FaaliyetRaporu.aspx, (Erişim Tarihi: 03.01.2016).
 • İ.B.B. 2015 Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Proogramı, http://www.İ.B.B..gov.tr/ tr-TR/ButceYatirim/YatirimProgrami/Documents/2015yatirimprogrami/İ.B.B._ yatirim_performans_2015.pdf, (Erişim Tarihi: 03.01.2016).
 • İ.B.B. 2015 Yılı Performans Programı,http://www.İ.B.B..gov.tr/tr-TR/kurumsal/ Birimler/ StratejikPlanlamaMd/Documents/performans2015/İ.B.B._performans_ 2015.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2016).
 • İ.B.B. 2013 Yılı Performans Programı,http://www.İ.B.B..gov.tr/tr-TR/kurumsal/ Birimler/ StratejikPlanlamaMd/Documents/performans2013/pdf/c2.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2016).
 • İ.B.B. 2012 Yılı Performans Programı,http://www.İ.B.B..istanbul/tr-TR/Pages/ Ana- Sayfa.aspx, (Erişim Tarihi: 02.01.2016).
 • İ.B.B. 2010-2014 Stratejik Planı,http://www.İ.B.B..gov.tr/en-US/Organization/Birimler/ StratejikPlanlamaMd/Pages/StrategicPlan20102014.aspx, (Erişim Tarihi: 02.01.2016).
 • İ.B.B. 2015-2019 Stratejik Planı,http://www.İ.B.B..istanbul/tr-TR/Pages/AnaSayfa.aspx, (Erişim Tarihi: 02.01.2016).
 • Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu, 2006, DPT. http://eski.tbd.org.tr/resimler/ekler/ f62768ca46b6c3b_ek.pdf, (Erişim Tarihi: 15.09.2015).
 • Vancouver Strategic Plan 2011-2021, http://vancouver.ca/your-government/capitalstrategic- plan.aspx,(Erişim Tarihi: 02.04.2015).
 • www.İ.B.B.gov.tr. www.oxforddictionaries.com www.tdk.gov.tr www.vancouver.ca
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Recep BOZLAĞAN
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Onur AKÇAKAYA
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Bozlağan, R , Akçakaya, O . (2016). Stratejik Yönetim Yaklaşımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planları Üzerine Bir İnceleme . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 99-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887184