Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 143 - 153 2016-04-15

Türkiye Kırsalında Kadın Yoksulluğu
THE POVERTY OF WOMEN IN TURKEY COUNTRYSIDE

Özlem EŞTÜRK [1] , Arzu KILIÇ [2]


Yoksulluk genelde az gelişmiş ülkelerin sorunu gibi algılansa da günümüzde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin önemli sorunları arasında yer almaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yoksulluk sınır tanımamakta ve bugün dünyanın çözüm üretmekte yetersiz kaldığı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üzerinde yoksulların %75‘inin kırsal alanda yaşaması nedeniyle yoksulluğa çare, kırsal yoksulluğu çözecek politikaların üretilmesine bağlıdır. Türkiye gibi nüfusun yaklaşık %30’unu kırsalda barındıran bir ülkede kırsal yoksulluğun özellikle kadın yoksulluğunun azaltılmasında kırsal kalkınma çabaları ve kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, Türkiye kırsalında kadın yoksulluğu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yoksunluğa bağlı olarak, kadınların düşük eğitim düzeyi, çalışma koşulları, sosyal güvenlik ve gelir eşitsizliği boyutuyla ele alınmaktadır.
Although poverty is generally perceived as a problem of less developed countries, it is among the major problems of the developing and developed countries in this day and age. As a result of globalization, poverty is without borders and it is emerges as an important problem in the World since countries fall short of creating solution for it. In the world, 75% of the poor people live in the countryside. Therefore, solution to poverty depends on the generation of policies to solve rural poverty. For a country like Turkey that about 30% of the population lives in the countryside, rural development efforts and raising the status of women is of great importance for reducing women and rural poverty. In this study, women poverty in the rural areas of Turkey, which is strongly affiliated with women's economic, social, cultural and political deprivation, was evaluated from education level, social security and income inequality aspects.
 • AKTAN, C.Coşkun; VURAL, İ. Yaşar, (2002), “Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Gelir Eşitsizliği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Ankara, Hak İş Konfederasyonu Yayını ss.1-21
 • BUVINIC, Mayra, (1997), “Women in Poverty: A New Global Underclass Foreign Policy” No. 108, ss. 38-53 http://www.jstor.org/stable/1149088 Erişim Tarihi: 05.03.2016
 • ESEN, Erol, (2012), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kırsal Kadının Durumu ve Almanya’dan Proje Uygulama Örnekleri”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:12, No:1, ss. 105-127, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 16/1824/19232.pdf, Erişim Tarihi: 31.03.2016
 • FARRELL, Helen; CAITLIN, Aherne, (2003) “Womenand Poverty, National Women’sCouncil of Ireland”, NWCI Factsheet No. 2, www.nwci.ie/documents/ wompoverty. doc Erişim Tarihi: 01.04.2016
 • GERŞİL, Gülten, (2015), “Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 22, Sayı:1, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Manisa
 • GÜN, Sema; GÜLÇUBUK, Bülent,(1995), “Kırsal Kesimin Gizli Gücü: Kadınlarımız” Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 182, ss. 32-39
 • HATTATOĞLU, Dilek, (2002), “Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu ve Bir Başa Çıkma Stratejisi Olarak Ev Eksenli Çalışma, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları”, (Ed. Yasemin Özdek), TODAİE, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Yayın No.:19, Ankara, ss. 303-316.
 • KALAYCIOĞLU, Sibel, (2003), “Kadın Yoksulluğu Nasıl Anlaşılmalı”, G. Erdost (Ed. G. Erdost), Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı, ss. 286-294, Ankara
 • KARDAM, Filiz; YÜKSEL, İlknur, (2004), “Kadınların Yoksulluğu Yaşama Biçimleri: Yapabilirlik ve Yapabilirlikten Yoksunluk”, Nüfusbilim Dergisi, Turkish Journal Of Population Studies.
 • KIZILASLAN, Nuray; YAMANOĞLU, Asiye, (2010), “Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Üretime ve Aile İçi Kararlara Katılımı: Tokat İli Örneği”,The Journal of International Social Research Cilt: 3 Sayı: 13 Woman Studies (Special Issue)
 • KLOBY, Jery, (2005), “Küreselleşmenin Sefaleti- Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma”, (Çev. O. Düz), Güncel Yayıncılık, İstanbul
 • KÜMBETOĞLU, Belkıs, (2007), “Afetler Sonrası Kadınlar ve Yoksulluk, Yoksulluk Şiddet ve İnsan Hakları”, TODAİE, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Yayın No.:19, Ankara 129-142
 • MOGHODAM, Valentine, M.,(2005), “The Feminization of Povertyand Human Rights”, http//www.unes-co.org/shs/gender.Erişim Tarihi: 15.03.2016
 • ÖZTÜRK, Mustafa ve ÇETİN, Başak Işıl, (2009), “Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluk ve Kadınlar”, Journal of Yaşar University, Cilt: 3, Sayı: 11, ss. 2661-2698, http://journal. yasar.edu.tr/wp-content/uploads/pdf Erişim Tarihi: 06.03.2016
 • ÖZTÜRK, Şinasi, (2008), “Kırsal Yoksulluk ve NeoLiberal Ekonomi Politikaları”.The- Journal of International Social Research Volume 1/5 Fall.
 • PAYNE, Malcolm, (1998), “A Framework for Understanding Poverty”, Highlands, TX:RFT Publishing Co.
 • PAYNE, Malcomn, (2005),“Modern Social Work Theory”, 3rd edn, Basingstoke: Palgrave Magmillan
 • SAM, Neslihan, (2008), “Yoksulluğa bir Yaklaşım Biçim: Kapasite Yaklaşımı”, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 1, 2008, s.59-70
 • SEN, Amartya (2004), “Özgürlükle Kalkınma”, (İng. Çev. Yavuz Alogan), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • ŞENER, Ülker (2009), “Kadın Yoksulluğu”, Tepav (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)
 • ŞENSES, Fikret, (2001), “Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk”, İletişim Yayınları, İstanbul
 • TEKELİ, İlhan, (2000), “Kent Yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruna Yaklaşım Seçenekleri Yoksulluk, Kent Yoksulluğu”, TESEV Yayınları
 • TOPGÜL, Seda, (2013), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınlaşması”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı1. TÜİK, (2009),“Yoksulluk Çalışması Sonuçları”, http://tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id =41 Erişim Tarihi:16.03.2016
 • ULUSAL EYLEM PLANI, (2012), “Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi (2012- 2016)”http://www.kuzka.org.tr/dosya/kirsal_alanda_kadinin_guclendirilmesi_eylem_ plani_2012-2016.pdf. Erişim Tarihi: 14.03.2016
 • ULUTAŞ, Çağla, Ünlütürk,(2009), “Yoksulluğun Kadınlaşması ve Görünmeyen Emek” Çalışma ve Toplum, 2, ss. 25-40
 • YUNUS, Muhammet, (1999), “Banker Tothe Poor, Micro-Lendingand the Battle Against World Poverty”, Public Affairs, New York.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özlem EŞTÜRK
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Arzu KILIÇ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Eştürk, Ö , Kılıç, A . (2016). Türkiye Kırsalında Kadın Yoksulluğu . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 143-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887222