Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 155 - 168 2016-04-15

Türkiye’de Genç İşsizliğinin Belirleyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz
AN ECONOMETRIC ANALYSIS FOR THE DETERMINANTS OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY

Yasin SERTKAYA [1] , Ahmet OKUR [2]


İşsizlik, günümüzde gençler arasında sık rastlanan ve çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorundur. Genç işsizliği yalnızca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin değil, AB üyesi ülkelerin ve bir çok gelişmiş dünya ülkesinin de en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda, genç işsizlik oranları dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de genel işsizlik oranlarından oldukça fazladır. Genel işsizlik, küresel bir sorun olarak görüldüğü gibi, genç işsizliği de küresel bir sorun olarak ele alınmalıdır. Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında, ilk olarak birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra ise uygulanan eş bütünleşme analizi ile seriler arasında uzun dönemde ilişki tespit edilmiş ayrıca uzun dönemde karşılaşılan sorunlar Vektör Hata Düzeltme Modeli yardımıyla giderilmiştir. Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkinin yönü ise, Granger Nedensellik Analizi aracılığıyla incelenmiştir. Sonuç olarak ekonomik büyüme enflasyon ve yükseköğretim okullaşma oranından genç işsizliğine doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Unemployment is a major problem currently spreading among young people which needs to be addressed. Youth unemployment has become one of the most important problems of not only developing countries like Turkey, but developed countries like EU members and many other developed countries in the world. Research has shown that youth unemployment rates are much higher than unemployment rates in Turkey and in the world as well. Unemployment is seen as a global problem and this should be the case for youth unemployment as well. In this study, at first Unit Root Test has been conducted. Then Cointegration analysis has been conducted and a long term cointegration has been found between the series and the problems on the long run relationship are analysed with the VECM. The direction of the short-term relationship between variables were examined through Granger causality analysis. Finally, it was determined unidirectional causality is running to youth unemployment.
 • AMANKRAH, John, Yaw, (2012), “Youth Unemployment ın Ghana: Prospects and Challenges”, www.cepa.org.gh/researchpapers/Youth73.pdf, Erişim Tarihi:11.09.2013.
 • AYRES, Sarah, (2013), “The High Cost of Youth Unemployment”, Center for American Progress, ss.1-7.
 • BAYRAKTAR, Seda; İNCEKARA, Ahmet, “Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2013, ss.15-38.
 • BERNARD, Andre, (2013), “Unemployment Dynamics Among Canada’s Youth”, Economic Insights, No. 024, Statistics Canada, ss 1-7.
 • BİVAND, Paul, (2011), “Youth Unemployment A million Reasons to Act”, Centre for Economic and Social Inclusion, London, ss.3-55.
 • BRUNO, Catherine; Cazes, Sandrine, (1998), “French Youth Unemployment: An Overview Employment and Training Papers”, No: 23, Geneva, ILO.
 • CAPORALE, Guglielmo, Maria; GİL-Alana, Luis A., (2012), “Persistence in Youth Unemployment”, DIW, Berlin, ss.1-6.
 • ÇETİNKAYA, Emel, (2010), “Genç İşsizliğin Teorik Açıklamaları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Cilt:58, Sayı:1, ss. 45-57.
 • CHOUDHRY, M. Tanveer, MARELLİ, Enrico; SİGNORELLİ, Marcelo, (2012), “Youth and The Total Unemployment Rate: The İmpact of Policies and İnstitutions”, International Journal of Manpower, Cilt: 33, Sayı:1, ss.76-95.
 • ÇONDUR, Funda; BÖLÜKBAŞ, Mehmet, (2014), “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt, 47, Sayı, 2, ss. 79-95.
 • DİETRİCH, Hans, (2001), “The German Immediate Action Programme to Reduce Youth Unemployment: Programme for Training, Qualification and Employment of Young People”, Discussion Paper, Peer Review The German Immediate Action Programme, , ss.1-32.
 • GREEN, Colin, LOON, Astrid; MANGAN, John, (2000), “Youth Labour Markets, Education and Employment Destination: Result from the Queensland Survey of Youth, Labour Market Research Unit Department Of Employment and Training”, (http://training.qld.gov.au/resources/employers/pdf/wp1-youth-labour market.pdf, Erişim Tarihi: 10.11.2013).
 • GÖRLİCH, Dennis, STEPANOK, Ignat; AL-HUSSAMİ, Fares, (2013), “Youth Unemployment in Europe and the World: Causes, Consequences and Solutions”, Kiel Institute for the World Economy, No: 59, ss. 1-11.
 • GUJARATİ, Damodar, (2004), “Basic Econometrics”, Fourth Edition, McGraw Hill Companies, New York.
 • GUJARATİ, Damodar, (2009), “Basic Econometrics”, Fifth Edition, The McGraw Hill Companies, New York.
 • İZGİ, Berna Balcı; ARSLAN, İbrahim, (2008), “Türkiye’de Genç İşsizliği, Eğitim ve Büyüme İlişkisi”, (1988-2008), 2. Ulusal İktisat Kongresi, İzmir
 • KABAKLARLI, Esra Er, HAZEL, Perihan; BULUŞ, Abdülkadir, (2011), “Economic Determinants Of Turkish Youth Unemployment Problem: Co Integration Analysis”. İnternational Conference on Applied Economics.. ss. 267-272.
 • KABAKLARLI, Esra ve GÜR, Murat. (2010), “Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik Belirleyicilerin Uzun dönem Eş Bütünleşme Analizi”, [http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/esra_kabaklarlimurat_gur.pdf, Erişim Tarihi:15.03.2013.
 • KARABIYIK, İlyas, (2009), “Avantaj ve Dezavantajları ile Genç İşsizliğinin Değerlendirilmesi”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3-4, ss. 294-314.
 • KARL, E. Case, FAİR, Ray C.; OSTER Sharon M., (2012), Principles of Macroeconomics, Tenth Edition Pearson Education, Inc.
 • KORENMAN, Sanders; NEUMARK, David, (1997), “Cohort Crowding and Youth Labor Markets: A Cross-National Analysis”, NBER Working Paper No: 6031, Cambridge,
 • KUTLAR, Aziz, (2009), Uygulamalı Ekonometri, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • MROZ, Thomas; SAVAGE, Timothy, (2006), ”The Long-Term Effects of Youth Unemployment”, Journal of Human Resources Volume:41,Number:2, ss. 259–293.
 • O’HIGGINS, Nially, (2003), “Trends in the youth labour market in developing and transition countries Social Protection Unit Human Development Network The World Bank”, Social Protection Discussion Paper Series, 0321, , http://siteresources. worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SPDiscussion- papers/Labor- Market-DP/0321.pdf, Erişim Tarihi: 05.08.2013).
 • OHWOFASA, Bright; AİYEDOGBON, John, O. (2012), “Poverty and Youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011”, International Journal of Business and Social Science, Volume: 3, No: 20, ss. 269-278.
 • OKUR, Ahmet, (2014), “Türkiye’de Genç İşsizliği ve Nedenleri”, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • PERUGİNİ, Cristiano; SİGNORELLİ, Marcello, (2010), “Youth Labour Market Performance in European Regions”, Economic Change and Restructuring, Cilt: 43 Sayı: 2 Springer US, ss. 151-185.
 • SAYIN, Ferhan, (2011), “Türkiye’de 1988-2010 Döneminde Eğitim ve Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, ss. 33-53.
 • SCARPETTA, Stefano, SONNET, Anne; MANFREDİ, Thomas, (2010), “Rising Youth Unemployment During The Crisis: How to Prevent Negative Long-term Consequences on a Generation?”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 106, OECD Publishing. Paris, ss. 1-34.
 • STEVENSON, Brian, (1992), “Youth Unemployment The Lost Generatıon, Queensland Parliamentary Library”, Publications and Resources Section, Brisbane.
 • TARI, Recep, (2010), “Ekonometri”, 6.Basım, Umuttepe Yayınları, Yayın No:32, Kocaeli.
 • TAŞÇI, H. Mehmet; DARICI, Burak, (2005), “Youth Unemployment Duration in Turkey”, METU Studies in Development, 32, ss. 517-545.
 • TAWANDA, Muchini; INNOCENT, Chirisa, (2011). “Youth, Unemployment and Peri- Urbanity in Zimbabwe: a Snapshot of Lessons From Hatcliffe” International Journal of Politics and Good Governance, Volume: 2, No: 2, ss.1-14.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Yasin SERTKAYA
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet OKUR
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Sertkaya, Y , Okur, A . (2016). Türkiye’de Genç İşsizliğinin Belirleyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 155-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887225