Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 185 - 199 2016-04-15

Melek Finansman İçinde Kadın Yatırımcıların Yeri: Kadınlar Melek Midir?
SITUATION OF WOMEN INVESTORS IN THE ANGEL FINANCING: ARE WOMEN ANGELS?

Cihan YILMAZ [1] , Ayşen YILMAZ [2]


Melek finansman tüm dünyada kullanılan yaygın bir finansman tekniğidir. Kuruluş aşamasındaki işletmelerin finansal ihtiyacını karşılamak için kullanılan bu yöntem Türkiye’de 2013 yılından itibaren kullanılmaktadır. Ülkemizde yaklaşık üç yıldır uygulanmakta olan melek finansmana yatırımcılar ve girişimciler tarafından gösterilen ilgi, bu konuda yeterince farkındalık oluşturacak kadar akademik çalışma olmamasına rağmen her geçen gün artmaktadır. Ayrıca eğitim seviyesi arttıkça birikim sahiplerinin bu uygulamaya dahil olma sayısının da arttığı görülmektedir. Uygulamaya dahil olan lisanslı katılımcı sayısının Şubat 2016 itibariyle 369 olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı kadın yatırımcıların melek finansman içindeki yerini belirlemektir.
Angel Financing is a financial technique which is commonly used all over the world. This method, satisfying the financial needs of businesses throughout the establishment phase, is used in Turkey since 2013. Though there is not enough academic study to create sufficient awareness in the matter, the attention of investors and entrepreneurs to angel financing, which is being applied in Turkey for around three years, is increasing day by day. Besides the increase in level of education causes increase in number of intervenors to this implication. Also it is well known that the number of licenced participants is 369 as of February 2016. The aim of this study is to determine the role and place of women investors within the Angel Financing.
 • ANBAR, Adem; EKER, Melek, (2009), “Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Algılamalarını Etkileyen Demografik ve Sosyoekonomik Faktörler”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 129-150, Zonguldak.
 • BEDÜK, A., (2005), “Türkiye’de Çalışan Kadın ve Kadın Girişimciliği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (12), 106‐117, Diyarbakır.
 • BRANSCOMB, Lewis M.; AUERSWALD, Philip, (2002), “Between Invention and Innovation: An Analysis of Funding for Early-Stage Technology Development”, Prepared for Economic Assesment Office, Advanced Technology Program, National Institue of Standars and Technology.
 • CARDON, Melissa S.; SUDEK, Richard; MITTENESS, Cheryl, (2009), “The Impact of Perceived Entrepreneurial Passion on Angel Investing”, Frontiers of Entrepreneurship Research, 29(2).
 • CEYHAN, Gökşen, (2008), “Yaşam Biçimlerinin Finansal Risk Toleransına Olan Etkileri Üzerine Bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • COŞGUN, Oktay, (2013), “Yeni Bir Finansal Araç: Bireysel Katılım Sermayesi”, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2013, 147-155, İstanbul.
 • DOĞUKANLI, Hatice; ÖNAL, Y.B., (2000), “Adana İli Kapsamında Hisse Senedi Yatırımcıları Profilinin ve Hisse Senedine Yatırım Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.6, Sayı.6, 185-209. Adana.
 • DÖM, Serpil, (2003), “Yatırımcı Psikolojisi”, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • DWYER, Peggy D.; GİLKESON, James H.; LIST, John A., (2002), “Gender Differences in Revealed Risk Taking: Evidence from Mutual Fund Investors”, Economics Letters, Vol. 76, Issue 2, 151-158.
 • EMEKTAR, Burcu, (2007), “Pay Senedi Piyasasında Bireysel Yatırımcı Davranışlarını Belirleyen Güdüler ve İMKB’de Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • ERGÜNEŞ, Nuray, (2010), “Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin Enformelleşmesi”, Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, SAV, İstanbul.
 • GRABLE, John E.; LYTTON, Ruth H., (1998), “Investor Risk Tolerance: Testing the Efficacy of Demographics as Differentiating and Classifying Factors”, Financial Counseling and Planning, Vol. 9, Issue 1, 61-73.
 • GRABLE, John; LYTTON Ruth H.; O'NEILL, Barbara; JOO, So-Hyun; KLOCK, Derek, (2006), “Risk Tolerance, Projection Bias, Vividness and Equity Prices”, The Journal ofInvesting, Summer, 68-74.
 • GÜNAY, Süleyman G.; BASALP, Ahmet., (2011), “Girişimciler, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Firmaları Arasında Kurulacak Bir Ağ, Bu Ağın Yapısı ve Önemi”, Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 153- 164, Bursa.
 • GÜVEMLİ, Oktay., (2001), “Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi”, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • HALEK, Martin; EİSENHAUER, Joseph G., (2001), “Demography of Risk Aversion”, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 68, Issue 1, 1-24.
 • HARRANTA, Valerie; VAILLANT, Nicolas G., (2008) “Are Women Less Risk Averse Than Men? The Effect Of Impending Death on Risk-Taking Behavior”, Evolution and Human Behavior, 29, 396–401.
 • HAWLEY, Clifford B.; FUJİİ, E. T., (1993), “An Empirical Analysis of Preferences for Financial Risk: Further Evidence on the Friedman-Savage Model”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol.16, Issue. 2, 197-204.
 • Hazine Müsteşarlığı, “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik”, 15.02.2013 Tarihli Resmi Gazete(28560), Ankara.
 • JIANAKOPLOS, Nancy Ammon; BERNASEK, A., (1998), “Are Women More Risk Averse?”, Economic Inquiry, Vol. 36, 620-630.
 • KAHYAOĞLU, Mehmet Burak, (2011), “Finansal Piyasa Yatırımcılarının Risk Algısındaki Değişmenin Analizi”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya.
 • KAHYAOĞLU, Mehmet Burak, (2011), “Yatırım Kararlarına Etki Eden Çeşitli Duygusal ve Psikolojik Faktörlere Maruz Kalma Düzeyi Üzerinde Cinsiyetin Rolü: İMKB Bireysel Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 29-51, Bolu.
 • KARABAYIR, Mehmet Emin; GÜLŞEN, Ahmet Zafer; ÇİFTÇİ, Sertaç; MUZAFFAR, Haroon, (2012), “Melek Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Girişimci Odaklılığın Rolü: Türkiye’ deki Melek Yatırımcılar Üzerine Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No 2, Ankara.
 • KARABIYIK, Lale, (1997), “Menkul Kıymetler Borsası Ve Diğer Yatırım Alternatifleri”, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • KARAN, Mehmet B., (2011), “Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi”, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • KÖSE, Elifhan; MALTAŞ, Arzu, (2014), “Türk Kadın Girişimciliğinin Sosyo-Politiği: Yönelimler ve Eleştiriler”, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 493-497, Kırgızistan.
 • KUTANİS, Rana Ö., (2003), “Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler”, 11. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, s.60, Afyon.
 • KUZKUN, İbrahim, (2013), “Yatırımcılarda Risk Alma Düzeyinin Belirlenmesi: Bir Alan Çalışması”, Hitit Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, Çorum.
 • KÜÇÜKSİLLE, Engin, (2004), “Optimal Portföy Oluşturmaya Davranışsal Bir Yaklaşım”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • LEE, S. Youl; FLORIDA, Richard; ACS, Zoltan J., (2004), “Creativity and Entrepreneurship: A Regional Analysis of New Firm Formation”, Regional Studies, 38.8, 879-891.
 • MARGULIS, Joel B.; BENJAMIN, Gerald A., (2000), “Angel Financing: How to Find and Invest Private Equity”, John Wiley&Sons Inc., New York.
 • MAYFIELD, William, (2000), “What is Informal Venture Capital and Who are Angels?”, Kansas Economic Report, Wichita University, Kansas.
 • NAYIR, Dilek Z., (2008), “İşi ve Ailesi Arasındaki Kadın: Tekstil ve Bilgi İşlem Girişimcilerinin Rol Çatışmasına Getirdikleri Çözüm Stratejileri”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), 631‐650. İzmir.
 • OLSEN, Robert A.; COX, Constance M., (2001), “The Influence of Gender on the Perception and Response to Investment Risk: The Case of Professional Investors”, The Journal of Psychology and Financial Markets, Vol. 2, Issue 1,29- 36.
 • SOYSAL, Abdullah, (2010), “Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve İş Kuracak Kadınlara Öneriler: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 5(1), 71-95, Eskişehir.
 • TÜRKO, Metin, (1999), “Finansal Yönetim”, Alfa Yayınları, Erzurum.
 • VENTER, Gerhard Van de, (2006), “Financial Planners’ Perceptions of Risk Tolerance”, The 2006 Financial Management Association’s (FMA) Annual Conference, 11 – 14 October, 1-31, Salt Lake City, Utah, USA.
 • WILTBANK, Robert; READ, Stuart; DEW, Nicholas; SARASVATHY, Saras D., (2009), “Prediction and Control Under Uncertainty: Outcomes in Angel Investing”, Journal of Business Venturing, 24(2), 116-133.
 • USUL, Hayrettin; BEKÇİ, İsmail; EROĞLU, A. Hüsrev, (2002), “Bireysel Yatırımcıların Hisse Senedi Edinimine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Etkenler”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 19, 135- 150, Kayseri.
 • http://www.hazine.gov.trhttp://www.tuik.gov.tr
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Cihan YILMAZ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşen YILMAZ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Yılmaz, C , Yılmaz, A . (2016). Melek Finansman İçinde Kadın Yatırımcıların Yeri: Kadınlar Melek Midir? . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 185-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887248