Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 133 - 143 2016-10-16

Organizational Culture Effect on Informatıon Systems and Marketing Performance in Family Firms
Aile Şirketlerinde Örgüt Kültürünün Yönetim Bilişim Sistemleri Başarınımına ve Pazarlama Performansına Etkisi

Ersin KARAMAN [1] , Fatih YILDIRIM [2] , Kadri Gökhan YILMAZ [3]


This study investigates organizational culture effect on marketing performance and information systems for the family organizations. In this quantitative study, three questionnaires including, information success model, marketing performance and organizational culture are used for data acquisition from 30 family firms operating in Erzurum, Turkey. These firms have at least 15-years experiences and the second generations are heading the firms. All the firms included this study use at least a transaction processing systems. In statistical analysis, although one can see the trend that the organizational culture has also an advantage in market success and IS success, this effect does not reach to significance in the ANOVA. The reason of this may be the small sample size (i.e. there are only 6 companies in organizational culture category clan and adhocracy, 10 in market, and 8 in hierarchy). It may also be a result of companies’ functioning in different sectors.
Bu çalışma aile şirketlerinde örgüt kültürünün pazarlama performansı ve bilgi sistemleri başarınımı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu niceliksel araştırmada, Erzurum’da faaliyet gösteren 30 aile firmasından veri toplanırken yönetim bilişim başarı modeli, pazarlama performansı ve örgüt kültürü olmak üzere üç soru formu kullanılmıştır. Bu firmalar en az 15 yıllık deneyime sahiptir ve ikinci nesiller tarafından yönetilmektedir. Bu çalışmaya dahil edilen tüm firmalar en az bir yönetim bilişim sistemi kullanmaktadır. İstatistiksel analizde, örgüt kültürünün pazar başarısında bir avantaja sahip olduğu yönündeki eğilimi görebilsek de, bu etki ANOVA’da anlamlı değildir. Bunun nedeni küçük örneklem boyutu olabilir (örgüt kültürü kategorisinde klan ve adhocracy kültürü 6 şirket vardır, ayrıca 10 tanesi pazar kültürü, hiyerarşik kültür ise 8’dir). Ayrıca şirketlerin farklı sektörlerde faaliyet göstermesi de bu sonuca neden olabilir.
 • BHARADWAJ, A. S., BHARADWAJ, S. G., & KONSYNSKI, B. R. (1999), Information technology effects on firm performance as measured by Tobin’s q. Management Science, 45(7), 1008-1024.
 • CAMERON, K.S. & QUINN, K.S., (1992), Diagnosing and Changing Organizational Culture, Massachusetts, Adison-Wesley.
 • DAFT, Richard L., (2004), “Organization Theory and Design”, Ohio: South Western.
 • DELONE, W. H., & MCLEAN, E. R. (2003), The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30.
 • FERRELL, O. C., HARTLINE, D.and LUCAS, G. H., (2002), Marketing Strategy. South-Western Thomas Learning, Second Edition.
 • HACİOĞLU, G., (2012), “Pazarlama Performans Ölçütleri: Bir Literatür Taraması”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 59-75.
 • İLHAN, T., (2006), “Kültürün Örgütlerdeki Rolü”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2).
 • KARABAĞ, S. F., (2008), “Strateji ve Endüstrinin Firma Performansına Etkisi: Türkiye’nin Öncü Sanayi işletmeleri Üzerine Bir Arastırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamıs Doktora Tezi).
 • MWAURA, G., SUTTON, J. & ROBERTS, D., (1998), “Corporate and National Culture –An Irreconcilable Dilemma for the Hospitality Manager”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10 (6), 212-220.
 • PETTİGREW, M. A., (1979), On Studying Organizational Cultures. Administrative Science Quarterly,24(4), 570-581.
 • ROBBINS, S., (2003), Organizational Behavior, Tenth Edition, Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall.
 • STONE, R. W., GOOD, D. J., & BAKER-EVELETH, L., (2007), The impact of information technology on individual and firm marketing performance. Behaviour & Information Technology, 26(6), 465-482.
 • TAYEP, H. M., (1988), “Organizational and National Culture, A comprative Analysis”, Sage Publications Inc: London.
 • WALTON, C. C., (1988), The Moral Manager. Harper and Row Publishers: Toronto.
 • WIENER, Y., (1998), “ A Focus on Organizational Effectivenes and Cultural Change and Maintenance”, Academy of Management Review, October. WILKINS, A. L., (1983), The culture audit: A tool for understanding organizations. Organizational dynamics, 12(2), 24-38.
 • WU, F., YENİYURT, S., KIM, D., & CAVUŞGİL, S. T., (2006), “The impact of information technology on supply chain capabilities and firm performance: A resource-based view”, Industrial Marketing Management, 35(4), 493-504.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ersin KARAMAN
Kurum: ATATURK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih YILDIRIM
Kurum: ERZURUM TECHNICAL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Kadri Gökhan YILMAZ
Kurum: Gazı University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ekim 2016

APA Karaman, E , Yıldırım, F , Yılmaz, K . (2016). Organizational Culture Effect on Informatıon Systems and Marketing Performance in Family Firms . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (4) , 133-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60489/887329