Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SELF-SUSTAINABILITY STRATEGIES OF LOCAL BUSINESSES IN THE E-COMMERCE ERA: CASE OF “BOLU YUKARI ÇARŞI”

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 2, 810 - 825, 31.07.2022
https://doi.org/10.11616/asbi.1099636

Öz

The historical bazaar, also known as Yukarı Çarşı, has been the trade center of Bolu since the old times and today mainly houses small businesses. We undertook this study to evaluate current state of Yukarı Çarşı businesses and the self-sustainability strategies they utilize in the e-commerce era. We conducted interviews with 21 Yukarı Çarşı business owners operating in different sectors and subjected our findings to a content analysis. Several features of Yukarı Çarşı and the businesses there help keep them in operation: The family elders of the owners also conducted business in Yukarı Çarşı and they wish to maintain this tradition. The historical bazaar is one of the symbols and perceived as the center of commerce of the city by local people. They are able to offer run tabs to regular customers who do not use credit card. They can establish and maintain sincere and friendly relationships with their customers. The rents are more affordable compared to other shopping venues in the city.

Kaynakça

 • A. Kocatürk, G. (2021), Kahraman Esnaf Süpermarkete Karşı: Bir Yerel Toplumsal Hareket Örneği, BŞEÜ Sosyal Bilimler Dergisi, s.252- 272.
 • Aktepe, C., Baş, M., ve Tolon, M. (2009), Müşteri İlişkileri Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akyurt, M. A. (2019), Sosyo-Ekonomik Değişmeyle Başa Çıkmak: Küçük Esnafın Taktikleri, Journal of Economy, Culture and Society, s.291-314, DOI: 10.26650/JECS2019-0093.
 • Birincioğlu, N. ve Acuner, T. (2015), Aile İşletmeleri Kurucularının ve Aile Değerlerinin Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisi: Trabzon Örneği, International Journal of Economic & Administrative Studies, 7(14), s.491-515.
 • Bolu İli Kültür Envanter Listesi (2013), https://korumakurullari.ktb.gov.tr/Eklenti/41318,bolu-envanter-son.pdf?0 , (Erişim Tarihi: 18.06.2021).
 • Bölge, A. (2018), Hazır Giyim Sektöründe Online Satın Alma Davranışı ve Bir Uygulama, Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyükbaykal, G. (2002), Günümüzde Tutundurma Kavramı ve Önemi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0(15), s.529-533.
 • Creswell, J. W. ve Poth, C. N. (2017), Qualitative İnquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Sage Publications.
 • Çoban, H. ve İrmiş, A. (2015), Girişimcilik Kültürü Açısından Geleneksel Alışveriş Yerlerindeki Esnaf ile Modern AVM’lerdeki Esnafın Karşılaştırılması, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2(1), s.29-38.
 • Deliçay, M. (2021), Perakende E-Ticaretin Yükselişi: Fırsatlar, Sorunlar ve Öneriler,(Yayın No: 0019), T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü.
 • Durmaz, Y., Bahar, R., ve Kurtlar, M. (2011), Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), s.114-133.
 • Düzgün, M. S. (2010), Geleneksel Aile İşletmelerinde Kültürel Değişim ve Bir Aile İşletmesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2014), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6563.pdf , (Erişim Tarihi: 29.01.2021).
 • Emek, F. U. (2019), Modeling and Testing Consumers’ Overall Trust in E-commerce Based on Trust Production Antecedents, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Eticaret.gov.tr (2020), https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10039/detay, (Erişim Tarihi: 10.03.2021).
 • Eticaret.gov.tr (2020), https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler, (Erişim Tarihi: 10.03.2021).
 • Gençoğlu, A. Y. (2021), Kayseri Çarşılarının Sosyoekonomik Yapısı ve Esnafların Beklenti Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), s.1465-1483.
 • Gerson, R. F. (1997), Müşteri Tatmininde Süreklilik (Çev.: T. Savaşer), İstanbul: Rota Yayınları.
 • Göktaş, B., ve Tarakçı, İ. E. (2018), Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği, Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing, 2(3), s.50-67.
 • Helal, M. (2017), An İnvestigation of The Use of Social Media for E-Commerce Amongst Small Businesses in Saudi Arabia, Doktora Tezi, Manchester: University of Salford, İngiltere.
 • Kadayifci, M. (2019), Rekabet Avantajı Bağlamında Kümelenme: Kapalıçarşı Halıcıları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kehribar, Ö. (2017), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Elektronik Ticarete Yönelmesinde Belirleyici Olan Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Köksal, Y. ve Emirza, E. (2011), Kuruluş Yeri Açısından Cadde ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), s.75-87.
 • Kümbetoğlu, B. (2020), Niteliksel Araştırmalarda Analiz, 1. Baskı, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • McKinsey & Company (2017), Jobs Lost, Jobs Gained: What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills and Wages, https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages , (Erişim Tarihi: 18.06.2021).
 • Özkan, A., Tandaçgüneş, N. ve Ö. Doğan, B. (2015), Yeni Medya ve Reklam, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özdağoğlu, A., Özdağoğlu, G., ve Eylem, Ö. Z. (2008), Müşteri Sadakatinin Sağlanmasında Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi: İzmir’de Bir Hipermarket Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), s.367-387.
 • Perakende Okulum.com. Mağazalarda Ürün Çeşitliliği, https://www.perakendeokulum.com/magazalarda-urun-cesitliligi/ , (Erişim Tarihi: 10.06.2021).
 • Soars, B. (2009), Driving Sales Through Shoppers’ Sense of Sound, Sight, Smell and Touch, International Journal of Retail & Distribution Management, 37, s.286-298.
 • Şatıroğlu, A. ve Oya, O. (2011), Çarşı-esnaf Kapalı Çarşı, İstanbul Ticaret Odası.
 • Tatlı, H. S. (2020), Dokunma İhtiyacı Açısından Showrooming ve Webrooming Davranışlarının Araştırılması, Beykoz Akademi Dergisi ,8(2) , s.20-40.
 • Tutgun, F. (2018), Metropolde (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satınalma Davranışlarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜSİAD (2019), E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar 2019 Raporu, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consumer-business/e-ticaretin-gelisimi-sinirlarin-asilmasi-ve-yeni-normlar.pdf- , (Erişim Tarihi: 23.01.2021).
 • Uçar, B. (2016), Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketicilerin Marka Seçimine Etkileri ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uzun, A. K. (2019), Aile Şirketlerinde Kurumsal Dönüşümün Gerekliliği ve Önemi. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/risk/aile-sirketlerinde-kurumsal-donusumun-gerekliligi-ve-onemi.pdf , (Erişim Tarihi: 20.01.2021).
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2020), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 10. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Workman, J. E. (2013), Gender, Fashion Consumer Group, Need for Touch and Korean Apparel Consumers’ Shopping Channel Preference, International Journal of Consumer Studies, 37(5), s.522-529.
 • Yamanel, Ö. (2019), Termal Turizme Konu Otel İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetlerinin Satın Alma Kararına Etkisi: Bolu Karacasu Kaplıcaları Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yelkikalan, N. ve Aydın, E. (2010), Aile İşletmesinin Yaşamlarını Sürdürebilmesinde Sonraki Kuşakların Duygusal Sahiplik Algılamasının Rolü ve Önemi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), s.81-120.
 • Zhumatayeva, M. (2006), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Tutundurma Faaliyetleri (Kazakistan Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: “BOLU YUKARI ÇARŞI” ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 2, 810 - 825, 31.07.2022
https://doi.org/10.11616/asbi.1099636

Öz

Bolu’nun tarihi çarşısı olarak bilinen ve geçmişten beri ticaret merkezi olan Yukarı Çarşı’da faaliyet gösteren esnafların E-Ticaret çağında mevcut durumlarını tespit etmek ve devamlılıklarını sağlamak için kullandıkları stratejileri belirlemek üzere bu çalışma planlanmıştır. Çalışmada Yukarı Çarşı’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 21 esnafla görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler içerik analizine tabi tutulmuştur. Aile büyüklerinin aynı çarşıda yıllardır faaliyet göstermesi esnafın bu geleneğini devam ettirme isteği, tarihi çarşının yıllardır şehrin sembolü durumunda olması ve ticaretin merkezi olarak bilinirliliği, esnafın kredi kartı kullanmayan ve devamlı müşterilerine veresiye usulde alışveriş yapma olanağı sağlaması, müşteri ile samimi ilişkiler kurulması, dükkan kiralarının şehirdeki diğer alışveriş mekanlarına göre uygunluğu Yukarı Çarşı esnafının devamlılığı sağlama konusunda etkili olan başlıca belirleyici özelliklerdir.

Kaynakça

 • A. Kocatürk, G. (2021), Kahraman Esnaf Süpermarkete Karşı: Bir Yerel Toplumsal Hareket Örneği, BŞEÜ Sosyal Bilimler Dergisi, s.252- 272.
 • Aktepe, C., Baş, M., ve Tolon, M. (2009), Müşteri İlişkileri Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akyurt, M. A. (2019), Sosyo-Ekonomik Değişmeyle Başa Çıkmak: Küçük Esnafın Taktikleri, Journal of Economy, Culture and Society, s.291-314, DOI: 10.26650/JECS2019-0093.
 • Birincioğlu, N. ve Acuner, T. (2015), Aile İşletmeleri Kurucularının ve Aile Değerlerinin Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisi: Trabzon Örneği, International Journal of Economic & Administrative Studies, 7(14), s.491-515.
 • Bolu İli Kültür Envanter Listesi (2013), https://korumakurullari.ktb.gov.tr/Eklenti/41318,bolu-envanter-son.pdf?0 , (Erişim Tarihi: 18.06.2021).
 • Bölge, A. (2018), Hazır Giyim Sektöründe Online Satın Alma Davranışı ve Bir Uygulama, Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyükbaykal, G. (2002), Günümüzde Tutundurma Kavramı ve Önemi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0(15), s.529-533.
 • Creswell, J. W. ve Poth, C. N. (2017), Qualitative İnquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Sage Publications.
 • Çoban, H. ve İrmiş, A. (2015), Girişimcilik Kültürü Açısından Geleneksel Alışveriş Yerlerindeki Esnaf ile Modern AVM’lerdeki Esnafın Karşılaştırılması, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2(1), s.29-38.
 • Deliçay, M. (2021), Perakende E-Ticaretin Yükselişi: Fırsatlar, Sorunlar ve Öneriler,(Yayın No: 0019), T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü.
 • Durmaz, Y., Bahar, R., ve Kurtlar, M. (2011), Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), s.114-133.
 • Düzgün, M. S. (2010), Geleneksel Aile İşletmelerinde Kültürel Değişim ve Bir Aile İşletmesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2014), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6563.pdf , (Erişim Tarihi: 29.01.2021).
 • Emek, F. U. (2019), Modeling and Testing Consumers’ Overall Trust in E-commerce Based on Trust Production Antecedents, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Eticaret.gov.tr (2020), https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10039/detay, (Erişim Tarihi: 10.03.2021).
 • Eticaret.gov.tr (2020), https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler, (Erişim Tarihi: 10.03.2021).
 • Gençoğlu, A. Y. (2021), Kayseri Çarşılarının Sosyoekonomik Yapısı ve Esnafların Beklenti Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), s.1465-1483.
 • Gerson, R. F. (1997), Müşteri Tatmininde Süreklilik (Çev.: T. Savaşer), İstanbul: Rota Yayınları.
 • Göktaş, B., ve Tarakçı, İ. E. (2018), Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği, Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing, 2(3), s.50-67.
 • Helal, M. (2017), An İnvestigation of The Use of Social Media for E-Commerce Amongst Small Businesses in Saudi Arabia, Doktora Tezi, Manchester: University of Salford, İngiltere.
 • Kadayifci, M. (2019), Rekabet Avantajı Bağlamında Kümelenme: Kapalıçarşı Halıcıları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kehribar, Ö. (2017), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Elektronik Ticarete Yönelmesinde Belirleyici Olan Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Köksal, Y. ve Emirza, E. (2011), Kuruluş Yeri Açısından Cadde ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), s.75-87.
 • Kümbetoğlu, B. (2020), Niteliksel Araştırmalarda Analiz, 1. Baskı, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • McKinsey & Company (2017), Jobs Lost, Jobs Gained: What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills and Wages, https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages , (Erişim Tarihi: 18.06.2021).
 • Özkan, A., Tandaçgüneş, N. ve Ö. Doğan, B. (2015), Yeni Medya ve Reklam, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özdağoğlu, A., Özdağoğlu, G., ve Eylem, Ö. Z. (2008), Müşteri Sadakatinin Sağlanmasında Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi: İzmir’de Bir Hipermarket Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), s.367-387.
 • Perakende Okulum.com. Mağazalarda Ürün Çeşitliliği, https://www.perakendeokulum.com/magazalarda-urun-cesitliligi/ , (Erişim Tarihi: 10.06.2021).
 • Soars, B. (2009), Driving Sales Through Shoppers’ Sense of Sound, Sight, Smell and Touch, International Journal of Retail & Distribution Management, 37, s.286-298.
 • Şatıroğlu, A. ve Oya, O. (2011), Çarşı-esnaf Kapalı Çarşı, İstanbul Ticaret Odası.
 • Tatlı, H. S. (2020), Dokunma İhtiyacı Açısından Showrooming ve Webrooming Davranışlarının Araştırılması, Beykoz Akademi Dergisi ,8(2) , s.20-40.
 • Tutgun, F. (2018), Metropolde (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satınalma Davranışlarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜSİAD (2019), E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar 2019 Raporu, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consumer-business/e-ticaretin-gelisimi-sinirlarin-asilmasi-ve-yeni-normlar.pdf- , (Erişim Tarihi: 23.01.2021).
 • Uçar, B. (2016), Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketicilerin Marka Seçimine Etkileri ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uzun, A. K. (2019), Aile Şirketlerinde Kurumsal Dönüşümün Gerekliliği ve Önemi. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/risk/aile-sirketlerinde-kurumsal-donusumun-gerekliligi-ve-onemi.pdf , (Erişim Tarihi: 20.01.2021).
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2020), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 10. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Workman, J. E. (2013), Gender, Fashion Consumer Group, Need for Touch and Korean Apparel Consumers’ Shopping Channel Preference, International Journal of Consumer Studies, 37(5), s.522-529.
 • Yamanel, Ö. (2019), Termal Turizme Konu Otel İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetlerinin Satın Alma Kararına Etkisi: Bolu Karacasu Kaplıcaları Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yelkikalan, N. ve Aydın, E. (2010), Aile İşletmesinin Yaşamlarını Sürdürebilmesinde Sonraki Kuşakların Duygusal Sahiplik Algılamasının Rolü ve Önemi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), s.81-120.
 • Zhumatayeva, M. (2006), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Tutundurma Faaliyetleri (Kazakistan Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şükran TAŞKESEN
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-1829-6404
Türkiye


Elif KARABULUT TEMEL
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8861-890X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 6 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 22 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
TAŞKESEN, Ş., & KARABULUT TEMEL, E. (2022). E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: “BOLU YUKARI ÇARŞI” ÖRNEĞİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 810-825. https://doi.org/10.11616/asbi.1099636
MLA
TAŞKESEN, Şükran ve Elif KARABULUT TEMEL. “E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: ‘BOLU YUKARI ÇARŞI’ ÖRNEĞİ”. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sy. 2, 2022, ss. 810-25, doi:10.11616/asbi.1099636.
Chicago
TAŞKESEN, Şükran, ve Elif KARABULUT TEMEL. “E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: ‘BOLU YUKARI ÇARŞI’ ÖRNEĞİ”. Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22, sy. 2 (Temmuz 2022): 810-25. https://doi.org/10.11616/asbi.1099636.
EndNote
TAŞKESEN Ş, KARABULUT TEMEL E (01 Temmuz 2022) E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: “BOLU YUKARI ÇARŞI” ÖRNEĞİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22 2 810–825.
ISNAD
TAŞKESEN, Şükran - KARABULUT TEMEL, Elif. “E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: ‘BOLU YUKARI ÇARŞI’ ÖRNEĞİ”. Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22/2 (Temmuz 2022), 810-825. https://doi.org/10.11616/asbi.1099636.
AMA
TAŞKESEN Ş, KARABULUT TEMEL E. E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: “BOLU YUKARI ÇARŞI” ÖRNEĞİ. ASBİ. Temmuz 2022;22(2):810-825. doi:10.11616/asbi.1099636
Vancouver
TAŞKESEN Ş, KARABULUT TEMEL E. E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: “BOLU YUKARI ÇARŞI” ÖRNEĞİ. ASBİ. 2022;22(2):810-25.
IEEE
Ş. TAŞKESEN ve E. KARABULUT TEMEL, “E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: ‘BOLU YUKARI ÇARŞI’ ÖRNEĞİ”, ASBİ, c. 22, sy. 2, ss. 810–825, 2022, doi: 10.11616/asbi.1099636.
JAMA
TAŞKESEN Ş, KARABULUT TEMEL E. E-TİCARET ÇAĞINDA YEREL ESNAFIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMA YOLLARI: “BOLU YUKARI ÇARŞI” ÖRNEĞİ. ASBİ. 2022;22:810–825.