Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Lise Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanları ve Sporda Yaşam Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 130 - 144, 28.04.2021
https://doi.org/10.38021/asbid.904800

Öz

Bu araştırmanın genel amacı, lise öğrencilerinin çoklu zekâ alanları ile sporda yaşam becerileri arasındaki ilişkinin incelenerek, çeşitli değişkenlerle karşılaştırılmasıdır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Yozgat ilinde okuyan öğrenciler içerisinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 538 lise öğrenci oluşturmuştur (200 kadın and 338 erkek). Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, öğrencilerin çoklu zekâ alanlarını belirleyebilmek amacıyla “Çoklu Zekâ Ölçeği (ÇZÖ)’’ ve sporda yaşam becerilerini belirlemek amacıyla ‘‘Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBÖ)’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sonucunda güven aralığı a=95, hata miktarı ise 0.05 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoklu zekâ alanlarının sporun yaşam becerileri üzerindeki etkilerin yordanmasına ilişkin regresyon analizi incelendiğinde; çoklu zekânın SYBE’nin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Akkuş, B.Ç. (2019). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin saldırganlık, duygusal zeka ve doğum sıraları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayseri.

An Examınatıon of Hıgh School Students 'Multıple Intellıgence Areas And Lıfe Skılls in Sports in Terms of Varıous Varıables

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 130 - 144, 28.04.2021
https://doi.org/10.38021/asbid.904800

Öz

Abstract The purpose of this study is to examine the relationship between high school students' multiple intelligence domains and their life skills in sports and to compare them with various variables. The research is in the relational survey model. The sample of the study consisted of 538 high school students (200 females and 338 males) with the easily accessible sampling method among the students studying in Yozgat in the 2019-2020 academic year. In the research, "Personal Information Form" prepared by the researcher was used as data collection tool, "Multiple Intelligence Scale (MIS)" in order to determine the multiple intelligence areas of the students, and "The Effect of Sports on Life Skills Scale (LSSS)" to determine life skills in sports. As a result of the obtained data, the confidence interval was calculated as a = 95 and the error amount as 0.05. As a result of the research, when the regression analysis related to the prediction of the effects of the students' multiple intelligence domains on the life skills of sports is examined; when the regression analysis related to predicting the effects of students' multiple intelligences on the life skills of sports is examined; It has been determined that multiple intelligences is a significant predictor of LSSS.

Kaynakça

  • Akkuş, B.Ç. (2019). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin saldırganlık, duygusal zeka ve doğum sıraları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayseri.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Arşiv
Yazarlar

Berkan BOZDAĞ (Sorumlu Yazar)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0003-3657-4359
Türkiye


Hüseyin Gökhan SARI
YOZGAT MİLLİ İRADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
0000-0002-9058-207X
Türkiye

Teşekkür değerli editör çalışmamızın alana katkı sağlayacağınızı düşünmekteyiz. ilginiz için şimdiden teşekkürü bir borç biliriz.
Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bozdağ, B. & Sarı, H. G. (2021). Lise Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanları ve Sporda Yaşam Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 130-144 . DOI: 10.38021/asbid.904800

Flag Counter        

Creative Commons Lisansı
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.