Yazım Kuralları

Makale Şablonu


Genel Kurallar

 1. Dergide yayımlanacak çalışmaların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, yayın hakkının verilmemiş ya da aynı anda birden çok dergiye yayımlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir.

2. Yazarlar çalışmanın yayıma kabul edilmesi halinde çalışmanın yayın haklarını Akdeniz Spor Bilimleri Dergisine vermeyi kabul ederler.

3. Yazarlar dergiye gönderdiği çalışmada Helsinki Bildirgesinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu kabul ederler. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlar aittir.

4. Başvurulan Çalışma ile ilgili iThenticate, Turnitin gibi intihal programlarından alınmış ve yazarlar tarafından imzalanmış intihal raporu ek dosya olarak yüklenmelidir. Benzerlik oranı alıntılar hariç en fazla %15 olmalıdır. 

5. Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

6. Metinde yazar isimleri ve kurumlarına ilişkin bilgi verilmemelidir. Yazar sıralaması ve kurumları başvuru esnasında ilgili adımda yapılmalıdır.

7. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Çalışmada başlıca yazar belirtilmelidir.

8. Dergi yazım kurallarına uygun makaleler https://dergipark.org.tr/journal/2624/submission/start  adresinden sistem üzerinden dergiye yüklenmelidir.

 

Yazım Kuralları

1. Çalışma: Özet/Abstract, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkürler ( gerekirse ), Kaynaklar şeklinde düzenlenmeli ve her bölüm başlığı bold, ilk büyük harf ve 12 punto yazılmalıdır.

2. Çalışmanın başlığı İlk Harfleri büyük, bold ve 14 punto yazılmalıdır.

3. Çalışma Türkçe ise, başlıktan sonra gelen yazar isim/isimlerinden sonra Türkçe özet, anahtar kelimeler daha sonra sırasıyla çalışmanın adının İngilizce başlığı, İngilizce Özet/Abstract ve “Key Words” yazılmalıdır.

4. Özet/Abstract 150-250 kelime arasında olmalıdır. Anahtar kelimeler/Key Words en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler/Key Words başlığı 10 punto, bold ve italik yazılmalıdır.  Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalı, ilk harfleri büyük harfle yazılmalıdır.  Giriş ile anahtar kelimeler arasına 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

5. Yazı Microsoft Word yazılım programı ile Times New Roman ile 2 cm’lik kenar boşlukları bırakılarak ve 15 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Çalışmanın Özet (Abstract) metni 10 punto ve 1 aralık; Çalışmanın Metni 12 punto 1,5 aralık; kaynakça metni 10 punto 1 aralık yazılmalıdır. 

6. Tablo, grafikler ve istatistik raporlama APA stile göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karekteri 10 punto tek aralık yazılmalıdır. 

7.  Şekil, grafik, fotoğraf vb. “Şekil” sayısal değerler ise “Tablo” olarak belirtilmelidir. Şekil adları ilgili grafiğin altına, tablo adları ise ilgili sayısal değerin üzerine yazılmalıdır. Resim, grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya hâlinde ve jpg formatında kaydedilmesi baskı kalitesi açısından gereklidir.


8. Birinci seviye başlık (Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça vb. )
Lütfen tüm Paragraf başlangıçlarında bu stili kullanın. Times New Roman, 1,5 satır aralığı 2 yana yaslı. 


9. İkinci Seviye Başlık (Veri Toplama Araçları, Katılımcılar, vb.)
Lütfen tüm Paragraf başlangıçlarında bu stili kullanın. Times New Roman, 1,5 satır aralığı 2 yana yaslı.

10. Üçüncü Seviye Başlık
Lütfen tüm Paragraf başlangıçlarında bu stili kullanın. Times New Roman, 1,5 satır aralığı 2 yana yaslı. 


11. TABLOLAR

Tablo, grafikler ve istatistik raporlama APA 7 stile göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karakteri 10 punto tek aralık yazılmalıdır.
Örnek tablo gösterimi;
Tablo 2
Başlık Times New Roman 12 Punto olmalı. Tablo numarası üstte verilmeli. 

25934

12. Metin içi alıntılar

Yazar bilgisi parantez içinde veya dışında verilebilir.
• Parantez içerisinde yer alan alıntılarda yazar adı ve yayın tarihi parantez içinde yer alır. Yazar ve tarih parantez içerisinde cümle sonuna eklenir ve yazardan sonra virgül kullanılır.
(Gülşen, 2020)
• Parantez dışında (anlatısal) yer alan alıntılarda yazar adı cümlenin bir parçası olarak metne dahil edilir ve yıl parantez içinde yer alır.
Gülşen (2020)
• Bir çalışmanın iki yazarı var ise, kaynağa her gönderme yaptığınızda daima her iki yazarın da ismini belirtiniz.
• Bir çalışmanın üç veya daha fazla yazar bulunuyor ise, sadece ilk yazarın soyadını verip sonrasında “vd.” ifadesini kullanınız ve arkasından yılını belirtiniz.
• Birden fazla kaynak parantez içerisinde yer alırken, alfabetik sıraya göre alıntılanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır. Eğer birden fazla kaynak anlatısal şekilde veriliyorsa, sıralama herhangi bir şekilde olabilir. 

25933


13. Kaynakça

Kaynak gösterimini detaylı inceleme için lütfen dergi yazım kılavuzunu inceleyiniz. Satır aralığı tek olmalı. Önce 0 nk sonra 8 nk aralıkta olmalıdır. Kaynakçanın ikinci satırı 1 cm girinti şeklinde başlamalıdır.
• Kaynaklar ilk yazarın soyadı baş harfine göre alfabetik sıraya uygun bir şekilde sıralanmalıdır.
• Bir veya iki yazarlı çalışmalarda “ve”, “and” bağlaçları iki yazar arasında kullanılmalıdır.
• Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda son yazardan önce “ve”, “and” bağlaçları kullanılmalıdır.
• Türkçe bir çalışmada İngilizce kaynak gösteriminde “&” ve “and” bağlaçları değil “ve” bağlacı kullanılmalıdır. 

Süreli Yayın

25930

Kitap

25931

Kitap Bölümü
25932
14. Bildiriler

Yazar, A. A. (Yıl, Ay 1-30). Çalışmanın başlığı. Kongre Adı, (ss. 13-23). Toplantının gerçekleştiği şehir, Ülke.

15. Tezler

Yazar, A. (2022). Tezin adı italik şekilde. Yayımlanmamış Doktora tezi, Tezin Yazıldığı Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı, Şehir.

16. İnternet Kaynakları Gösterimi

Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl). Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin adı. URL adresinde …. tarihinde alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (2020, 13 Kasım). Koronavirüs. https://www.who.int/ adresinden 13 Kasım 2020 tarihinde alınmıştır.  

17. Resmi Yayınlar ve Basım Bültenleri

Türkiye İstatistik Krumu. (2020). İstatistiklerle spor (Yayın no. 1313). https://tüik....


Not: Tüm kaynak gösterimleri APA 7’ye göre düzenlenmelidir.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples  Flag Counter     


27208
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


26245 26366