Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Konkordato Sürecinde Mühlet

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 2, 357 - 390, 30.12.2019

Öz

Konkordato, elinde olmayan sebeplerden
dolayı işleri bozulan ve mali durumu kötüye giden borçluyu, alacaklıların
baskısından kurtararak mali durumunu düzeltmesine olanak tanıyan bir
müessesedir. Konkordatoda amaç, dürüst borçluyu koruyarak mali durumunun iyileşmesini
sağlamak ve alacaklıların alacaklarına kavuşma olanağı yaratmaktır. Ekonomik
kriz, piyasanın durgunlaşması, enflasyon gibi sebeplerden dolayı mali durumu
bozulan borçluya, bu durumdan kurtulması için konkordato müessesi bağlamında
geçici ve kesin olmak üzere iki tip süre tanınmaktadır. İşte çalışmamızda
kanunda geçici ve kesin mühlet olarak belirtilen bu iki tip süre incelenecek ve
bu süreçlerde ortaya çıkması muhtemel problemlere çözüm aranacaktır.

Kaynakça

 • Arslan, Ramazan, Yılmaz, Ejder, Taşpınar Ayvaz, Sema. İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınevi: Ankara, 2016.
 • Atalay, Oğuz. Konkordato Reformu Hakkında Değerlendirmeler, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.
 • Atalı, Murat. Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.
 • Aydemir, Efrail. Konkordato ve Yeniden Yapılandırma. Seçkin Yayınevi: Ankara, 2017.
 • Berberoğlu Yenipınar, Filiz. Konkordato. Adalet Yayınevi: Ankara, 2019.
 • Bilgen, Mahmut. İflas, İflasın Ertelenmesi, Konkordato ve Yargılama Usulü. Adalet Yayınevi: Ankara, 2012.
 • Budak, Ali Cem ve Yücel, Müjgan Tunç. Yeni Konkordato Hukuku. Ed. Selçuk Öztek. Adalet Yayınevi: Ankara, 2018.
 • Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Yetkin Yayınevi: Ankara, 2017.
 • Eroğlu, Orhan. Uygulamada Konkordato. Seçkin Yayınevi: Ankara, 2019.
 • Hülya Taşkorkmaz, “7101 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması”, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.
 • Kuru, Baki. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Adalet Yayınevi: Ankara, 2013.
 • Muşul, Timuçin. İcra ve İflas Hukuku Esasları, Adalet Yayınevi: Ankara, 2017.
 • Oğuzman, Kemal, Öz, Turgut. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.2. Vedat Kitapçılık: İstanbul, 2016.
 • Özekes, Muhammet. Konkordatoya Başvuru ve Geçici Mühlet Kararı, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.
 • Pekcanıtez, Hakan, Atalay, Oğuz, Sungurtekin Özkan, Meral, Özekes, Muhammet. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı. Vedat Kitapçılık: İstanbul, 2018.
 • Pekcanıtez, Hakan, Erdönmez Güray. Konkordato Vedat Kitapçılık: İstanbul, 2018.
 • Sarısözen, M. Serhat. İcra- İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler. Yetkin Yayınevi: Ankara, 2019.
 • Tanrıver, Süha. “4949 Sayılı İcra ve İflas Kanu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Adi Konkordato İle İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirmesi.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 51(2004): 67- 90.
 • Uyar, Talih, Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri. Türkiye Barolar Birliği Yayınları: Ankara, 2019.
 • Yıldırım, Mehmet Kamil, Yıldırım, Nervis Deren. İcra ve İflas Hukuku, Beta Yayınevi: İstanbul, 2016.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murat Besen 0000-0001-9805-8961

Orkun Tat 0000-0001-8149-5356

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 14 Ekim 2019
Kabul Tarihi 12 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Besen, Murat, ve Orkun Tat. “Konkordato Sürecinde Mühlet”. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1, sy. 2 (Aralık 2019): 357-90.

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.