Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Einreichung vor der Verwaltungsjustiz mehr als Einer Klage mit Einer Einzigen Petition: Bewertungen über der Bedeutung und dem Umfang von Artikel 5 des Türkischen Verwaltungsprozessgesetzes

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 249 - 295, 28.12.2020
https://doi.org/10.47136/asbuhfd.753087

Öz

Es ist möglich, dass vielen verwaltungsrechtlichen Klagen von einem Kläger mit einer einzigen Petition eröffnet werden. Außerdem man kann die Klagen Einreichung auch mehr als von einem Kläger mit einer einzigen Petition. Dafür genug ist es, von den Klägern mit einer von allen unterzeichnete Petition am Verwaltungsgerichtshof gewendet wird.
Die gesetzlichen Bedingungen der Einreichung eine Klage mit einer einzigen Petition sind in der Verwaltungsprozessgesetz (Nummer 2577) enthalten hat. Verwaltungsgerichtshof lehnt die gesagten Petitionen während der Voruntersuchung ab, wenn diese Petitionen keine gesetzlichen Anforderungen haben.
Wenn die gesagten Petitionen abgelehnt werden, kann jeder abgelehnter Klage innerhalb der gesetzlichen Frist nach Beseitigung der Rechtswidrigkeit wieder eröffnet werden.
In diesem Beitrag handelt sich darum, wird während der Voruntersuchung mehr als einer Klage mit einer einzigen Petition ausdehnende Auslegung nach die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschlagen:
Während zu die gesetzliche Bestimmung (Nummer 2577, Artikel 5) zusammenhängend mit der einreichenden Klagen mit einer einzigen Petition Kommentar gegeben wird, soll man einer anderen gesetzlichen Bestimmung berücksichtigen, die ist Artikel 38/1 im Verwaltungsprozessgesetz (Nummer 2577) und heißt „verbundene Klage“.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar., Sezginer, Murat ve Kaya, Cemil, İdari Yargı Mevzuatı, Ankara: Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin yayınları, 2015
 • Akyılmaz, Bahtiyar – Sezginer, Murat – Kaya, Cemil, İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi 2018
 • Ali Haydar Efendi, Şerh-i Mecelle, cilt: 1, Osmanlıca aslından çeviren: Reşit Gündoğdu- Osman Erdem, İstanbul: Osmanlı Kitabevi, (tarihsiz)
 • Alpaslan, Gaye, “İdari Yargılama Usulünde Tek Dilekçe İle Dava Açılabilecek Durumlar”, Hukuki Haber, 26 Ekim 2015, https://www.hukukihaber.net/idari-yargilama-usulunde-tek-dilekce-ile-dava-acilabilecek-durumlar-makale,4367.html, (24.04.2020)
 • Bader, Johann., Funke-Kaiser, Michael., von Albedyll von Jörg. ve Stuhlfauth Thomas, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Auflage, C.F.Müller Verlag GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 2011,
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme Uygulama Rehberi, Ankara: Adalet Yayınları, 2017
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Davalar ve Çözüm Yolları, Ankara: Seçkin Yayınları, 2018
 • Brändli, Beat Prozessökonomie im schweizerischen Recht –Grundlagen, bundesgerichtliche Rechtsprechung und Auswirkungen im schweizerischen Zivilprozess, Dissertation der Universität St. Gallen, zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft, Bern: Stämpfli Publikationen AG • 2013
 • Candan, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005
 • Coşkun, Sabri-Karyağdı, Müjgan, İdari Yargılama Usulü, Örnek İçtihatlar-Yorumlar, Ankara: Seçkin yayınları, 2001
 • Çağlayan, Ramazan, İdarî Yargılama Hukuku, Ankara: 7. Güncellenmiş Baskı, Seçkin Yayınları, 2015
 • Derdiman, R. Cengiz, Anayasa Hukuku, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2013
 • Derdiman, R. Cengiz, İdarî Yargının Genel Esasları, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2014
 • Derdiman, R. Cengiz, “İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasını Kısıtlayan Yasal Hükümler” Hukuki Yaklaşım Sitesi, 25.10.2019 https://www.hukukiyaklasim. com/makaleler/idari-yargida-yurutmenin-durdurulmasini-kisitlayan-yasal-hukumler/#_ftn29 (13.06.2020)
 • “Die Anfechtungsklage”, http://www.al-online.de/fileadmin/userfolders/downloads/pdf/ leseproben/Leseprobe_%C3%96ffR_-_Anfechtungsklage__Oktober_2014_.pdf (erişim: 19.04.2020), Epping, Volker, Grundrechte, Berlin Heidelberg: Vierte, aktualisierte und erweiterte Auflage, Springer-Verlag, 2010
 • Erdoğan Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara: Genişletilmiş 2. Baskı, Orion Kitabevi Yayını, 2011
 • Ergen, Cafer, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2008
 • Esin, Yüksel-Dündar, Erol Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları Birinci Kitap: Usul, Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık Ltd Şti, 1971
 • Gözübüyük, A. Şeref-Tan, Turgut, İdare Hukuku-II, İdari Yargılama Hukuku Ankara: Güncelleştirilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi yayınları, 2013
 • Işıklar, Celal “İdari Yargıda Derdestlik” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi cilt: 16, yıl: 2012, sayı: 1, (ss: 63-106)
 • Kalabalık, Halil, İdari yargılama Usulü Hukuku, Konya: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10. Baskı, Sayram Yayınları, 2016
 • Karakoç, Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, Ankara: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Yetkin yayınları, 2017
 • Karavelioğlu, Celal, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Cilt: II, Kayseri?: 5. Baskı, 2001
 • Kley, A-Vogt, H, “Das Problem der Grundrechtskonkurrenzen” Zurich Open Repository and Archive, Year: 2008, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/ 4660/3/Kley_Vogt_iusfull_ 2008V.pdf ([8.09.2017, (ss: 1-17)]
 • Lorenz, Dieter, Verwaltungsprozeßrecht, Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2000
 • Odyakmaz, Zehra-Kaymak, Ümit-Ercan, İsmail, İdari Yargı, İstanbul: 2.baskı, 2007
 • Pekcanıtez, Hakan-Atalay, Oğuz-Özekes, Muhammet, Medenî Usul Hukuku, Ankara: 12. Bası Yetkin Yayınları, 2011
 • Polat, Metin, “İdari Yargıda Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller” Hukuki Haber, 16 Eylül 2019, https://www.hukukihaber.net/idari-yargida-ayni-dilekce-ile-dava-acilabilecek-haller-makale,6996.html#_ftnref1 (24.04.2020)
 • Sancakdar, Oğuz, “İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukuki Analiz)” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı 2, 2007, ss: 223-269 Schenke, Wolf-Rüdiger, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 16. Neu bearbeitete Auflage, C. F. Müller, GmbH 2019
 • Schoch (Friedrich)/Schneider (Jens-Peter)/Bier (Wolfgang)/Pietzcker (Jost), 37. EL Juli 2019, VwGO, Quelle: beck-online; Kopie von Istanbul Üniversitesi (25.04.2020) § 44 Rn. 4, 5, 7
 • Tan, Turgut, İdare Hukuku, Ankara: 2. Baskı, Turhan Kitabevi Yayını, 2013
 • Wienbracke, Mike, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 3. neu bearbeitete Auflage, C.F.Müller GmbH, 2019
 • Yasin, Melikşah, “İdari Yargıda Bağlantılı Davalar”, E Akademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı: 60, yıl: Şubat 2017, http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=%DDDAR%DD%20YARGIDA%20BA%D0LANTILI%20DAVALAR&kimlik=-1715152877&url=makaleler/myasin-2.htm (27.05.2020)
 • Yenice, Kâzım-Esin, Yüksel, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara: Arısan Matbaacılık, 1983
 • Yıldırım, Ramazan, Türk İdârî Rejimi Dersleri, (İdâri Yargılama Hukuku) (cilt:3) Editörler: Selam Sacit Boz-Mehmet Fatih Gürkan Konya: Mimoza Yayınları, 2015
 • Yongalık, Aynur, “’İstisnalar Dar Yorumlanırlar’, Kuralı ve Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 60, sayı: 1 ss: 1-15
 • Zabunoğlu, Yahya Kazım, İdare Hukuku (cilt 2) Ankara: Yetkin Yayınları, 2012

İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 249 - 295, 28.12.2020
https://doi.org/10.47136/asbuhfd.753087

Öz

Birden fazla idari davanın tek dilekçeyle açılması mümkündür. Birden fazla davacı tarafından tek dilekçeyle dava açılaması da mümkündür. Bunun için davacılar tarafından imzalanmış tek dilekçeyle idari yargı merciine başvurulması yeterlidir.
Tek dilekçeyle dava açmanın yasal şartları, (2577 sayılı) Türk İdari yargılama Usulü Kanununda bulunmaktadır. İdari yargı mercii, yaptığı ön inceleme aşamasında yasal hal ve şartlara uymayan dilekçeleri reddeder.
Dilekçe ret kararına konu edilen her bir dava, hukuka aykırılığı giderildikten sonra, yasal süre içinde yeniden açılabilir.
Bu yazıda, tek dilekçe ile açılan birden fazla davanın ön incelemesinde dilekçe ret kararı verilmesi sırasında, yasal hükümlerin geniş yorumlanması önerilmiştir:
Davaların tek bir dilekçeyle sunulmasına ilişkin yasal hüküm (sayı 2577, madde 5) yorumlanırken, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanununda (madde 38/1) yer alan ve “bağlantılı dava” adı verilen başka bir yasal hüküm dikkate alınmalıdır.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar., Sezginer, Murat ve Kaya, Cemil, İdari Yargı Mevzuatı, Ankara: Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin yayınları, 2015
 • Akyılmaz, Bahtiyar – Sezginer, Murat – Kaya, Cemil, İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi 2018
 • Ali Haydar Efendi, Şerh-i Mecelle, cilt: 1, Osmanlıca aslından çeviren: Reşit Gündoğdu- Osman Erdem, İstanbul: Osmanlı Kitabevi, (tarihsiz)
 • Alpaslan, Gaye, “İdari Yargılama Usulünde Tek Dilekçe İle Dava Açılabilecek Durumlar”, Hukuki Haber, 26 Ekim 2015, https://www.hukukihaber.net/idari-yargilama-usulunde-tek-dilekce-ile-dava-acilabilecek-durumlar-makale,4367.html, (24.04.2020)
 • Bader, Johann., Funke-Kaiser, Michael., von Albedyll von Jörg. ve Stuhlfauth Thomas, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Auflage, C.F.Müller Verlag GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 2011,
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme Uygulama Rehberi, Ankara: Adalet Yayınları, 2017
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Davalar ve Çözüm Yolları, Ankara: Seçkin Yayınları, 2018
 • Brändli, Beat Prozessökonomie im schweizerischen Recht –Grundlagen, bundesgerichtliche Rechtsprechung und Auswirkungen im schweizerischen Zivilprozess, Dissertation der Universität St. Gallen, zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft, Bern: Stämpfli Publikationen AG • 2013
 • Candan, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005
 • Coşkun, Sabri-Karyağdı, Müjgan, İdari Yargılama Usulü, Örnek İçtihatlar-Yorumlar, Ankara: Seçkin yayınları, 2001
 • Çağlayan, Ramazan, İdarî Yargılama Hukuku, Ankara: 7. Güncellenmiş Baskı, Seçkin Yayınları, 2015
 • Derdiman, R. Cengiz, Anayasa Hukuku, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2013
 • Derdiman, R. Cengiz, İdarî Yargının Genel Esasları, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2014
 • Derdiman, R. Cengiz, “İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasını Kısıtlayan Yasal Hükümler” Hukuki Yaklaşım Sitesi, 25.10.2019 https://www.hukukiyaklasim. com/makaleler/idari-yargida-yurutmenin-durdurulmasini-kisitlayan-yasal-hukumler/#_ftn29 (13.06.2020)
 • “Die Anfechtungsklage”, http://www.al-online.de/fileadmin/userfolders/downloads/pdf/ leseproben/Leseprobe_%C3%96ffR_-_Anfechtungsklage__Oktober_2014_.pdf (erişim: 19.04.2020), Epping, Volker, Grundrechte, Berlin Heidelberg: Vierte, aktualisierte und erweiterte Auflage, Springer-Verlag, 2010
 • Erdoğan Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara: Genişletilmiş 2. Baskı, Orion Kitabevi Yayını, 2011
 • Ergen, Cafer, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2008
 • Esin, Yüksel-Dündar, Erol Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları Birinci Kitap: Usul, Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık Ltd Şti, 1971
 • Gözübüyük, A. Şeref-Tan, Turgut, İdare Hukuku-II, İdari Yargılama Hukuku Ankara: Güncelleştirilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi yayınları, 2013
 • Işıklar, Celal “İdari Yargıda Derdestlik” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi cilt: 16, yıl: 2012, sayı: 1, (ss: 63-106)
 • Kalabalık, Halil, İdari yargılama Usulü Hukuku, Konya: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10. Baskı, Sayram Yayınları, 2016
 • Karakoç, Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, Ankara: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Yetkin yayınları, 2017
 • Karavelioğlu, Celal, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Cilt: II, Kayseri?: 5. Baskı, 2001
 • Kley, A-Vogt, H, “Das Problem der Grundrechtskonkurrenzen” Zurich Open Repository and Archive, Year: 2008, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/ 4660/3/Kley_Vogt_iusfull_ 2008V.pdf ([8.09.2017, (ss: 1-17)]
 • Lorenz, Dieter, Verwaltungsprozeßrecht, Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2000
 • Odyakmaz, Zehra-Kaymak, Ümit-Ercan, İsmail, İdari Yargı, İstanbul: 2.baskı, 2007
 • Pekcanıtez, Hakan-Atalay, Oğuz-Özekes, Muhammet, Medenî Usul Hukuku, Ankara: 12. Bası Yetkin Yayınları, 2011
 • Polat, Metin, “İdari Yargıda Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller” Hukuki Haber, 16 Eylül 2019, https://www.hukukihaber.net/idari-yargida-ayni-dilekce-ile-dava-acilabilecek-haller-makale,6996.html#_ftnref1 (24.04.2020)
 • Sancakdar, Oğuz, “İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukuki Analiz)” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı 2, 2007, ss: 223-269 Schenke, Wolf-Rüdiger, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 16. Neu bearbeitete Auflage, C. F. Müller, GmbH 2019
 • Schoch (Friedrich)/Schneider (Jens-Peter)/Bier (Wolfgang)/Pietzcker (Jost), 37. EL Juli 2019, VwGO, Quelle: beck-online; Kopie von Istanbul Üniversitesi (25.04.2020) § 44 Rn. 4, 5, 7
 • Tan, Turgut, İdare Hukuku, Ankara: 2. Baskı, Turhan Kitabevi Yayını, 2013
 • Wienbracke, Mike, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 3. neu bearbeitete Auflage, C.F.Müller GmbH, 2019
 • Yasin, Melikşah, “İdari Yargıda Bağlantılı Davalar”, E Akademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı: 60, yıl: Şubat 2017, http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=%DDDAR%DD%20YARGIDA%20BA%D0LANTILI%20DAVALAR&kimlik=-1715152877&url=makaleler/myasin-2.htm (27.05.2020)
 • Yenice, Kâzım-Esin, Yüksel, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara: Arısan Matbaacılık, 1983
 • Yıldırım, Ramazan, Türk İdârî Rejimi Dersleri, (İdâri Yargılama Hukuku) (cilt:3) Editörler: Selam Sacit Boz-Mehmet Fatih Gürkan Konya: Mimoza Yayınları, 2015
 • Yongalık, Aynur, “’İstisnalar Dar Yorumlanırlar’, Kuralı ve Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 60, sayı: 1 ss: 1-15
 • Zabunoğlu, Yahya Kazım, İdare Hukuku (cilt 2) Ankara: Yetkin Yayınları, 2012
Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 249 - 295, 28.12.2020
https://doi.org/10.47136/asbuhfd.753087

Öz

Es ist möglich, dass vielen verwaltungsrechtlichen Klagen von einem Kläger mit einer einzigen Petition eröffnet werden. Außerdem man kann die Klagen Einreichung auch mehr als von einem Kläger mit einer einzigen Petition. Dafür genug ist es, von den Klägern mit einer von allen unterzeichnete Petition am Verwaltungsgerichtshof gewendet wird.
Die gesetzlichen Bedingungen der Einreichung eine Klage mit einer einzigen Petition sind in der Verwaltungsprozessgesetz (Nummer 2577) enthalten hat. Verwaltungsgerichtshof lehnt die gesagten Petitionen während der Voruntersuchung ab, wenn diese Petitionen keine gesetzlichen Anforderungen haben.
Wenn die gesagten Petitionen abgelehnt werden, kann jeder abgelehnter Klage innerhalb der gesetzlichen Frist nach Beseitigung der Rechtswidrigkeit wieder eröffnet werden.
In diesem Beitrag handelt sich darum, wird während der Voruntersuchung mehr als einer Klage mit einer einzigen Petition ausdehnende Auslegung nach die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschlagen:
Während zu die gesetzliche Bestimmung (Nummer 2577, Artikel 5) zusammenhängend mit der einreichenden Klagen mit einer einzigen Petition Kommentar gegeben wird, soll man einer anderen gesetzlichen Bestimmung berücksichtigen, die ist Artikel 38/1 im Verwaltungsprozessgesetz (Nummer 2577) und heißt „verbundene Klage“.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar., Sezginer, Murat ve Kaya, Cemil, İdari Yargı Mevzuatı, Ankara: Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin yayınları, 2015
 • Akyılmaz, Bahtiyar – Sezginer, Murat – Kaya, Cemil, İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi 2018
 • Ali Haydar Efendi, Şerh-i Mecelle, cilt: 1, Osmanlıca aslından çeviren: Reşit Gündoğdu- Osman Erdem, İstanbul: Osmanlı Kitabevi, (tarihsiz)
 • Alpaslan, Gaye, “İdari Yargılama Usulünde Tek Dilekçe İle Dava Açılabilecek Durumlar”, Hukuki Haber, 26 Ekim 2015, https://www.hukukihaber.net/idari-yargilama-usulunde-tek-dilekce-ile-dava-acilabilecek-durumlar-makale,4367.html, (24.04.2020)
 • Bader, Johann., Funke-Kaiser, Michael., von Albedyll von Jörg. ve Stuhlfauth Thomas, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Auflage, C.F.Müller Verlag GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 2011,
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme Uygulama Rehberi, Ankara: Adalet Yayınları, 2017
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Davalar ve Çözüm Yolları, Ankara: Seçkin Yayınları, 2018
 • Brändli, Beat Prozessökonomie im schweizerischen Recht –Grundlagen, bundesgerichtliche Rechtsprechung und Auswirkungen im schweizerischen Zivilprozess, Dissertation der Universität St. Gallen, zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft, Bern: Stämpfli Publikationen AG • 2013
 • Candan, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005
 • Coşkun, Sabri-Karyağdı, Müjgan, İdari Yargılama Usulü, Örnek İçtihatlar-Yorumlar, Ankara: Seçkin yayınları, 2001
 • Çağlayan, Ramazan, İdarî Yargılama Hukuku, Ankara: 7. Güncellenmiş Baskı, Seçkin Yayınları, 2015
 • Derdiman, R. Cengiz, Anayasa Hukuku, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2013
 • Derdiman, R. Cengiz, İdarî Yargının Genel Esasları, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2014
 • Derdiman, R. Cengiz, “İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasını Kısıtlayan Yasal Hükümler” Hukuki Yaklaşım Sitesi, 25.10.2019 https://www.hukukiyaklasim. com/makaleler/idari-yargida-yurutmenin-durdurulmasini-kisitlayan-yasal-hukumler/#_ftn29 (13.06.2020)
 • “Die Anfechtungsklage”, http://www.al-online.de/fileadmin/userfolders/downloads/pdf/ leseproben/Leseprobe_%C3%96ffR_-_Anfechtungsklage__Oktober_2014_.pdf (erişim: 19.04.2020), Epping, Volker, Grundrechte, Berlin Heidelberg: Vierte, aktualisierte und erweiterte Auflage, Springer-Verlag, 2010
 • Erdoğan Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara: Genişletilmiş 2. Baskı, Orion Kitabevi Yayını, 2011
 • Ergen, Cafer, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2008
 • Esin, Yüksel-Dündar, Erol Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları Birinci Kitap: Usul, Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık Ltd Şti, 1971
 • Gözübüyük, A. Şeref-Tan, Turgut, İdare Hukuku-II, İdari Yargılama Hukuku Ankara: Güncelleştirilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi yayınları, 2013
 • Işıklar, Celal “İdari Yargıda Derdestlik” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi cilt: 16, yıl: 2012, sayı: 1, (ss: 63-106)
 • Kalabalık, Halil, İdari yargılama Usulü Hukuku, Konya: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10. Baskı, Sayram Yayınları, 2016
 • Karakoç, Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, Ankara: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Yetkin yayınları, 2017
 • Karavelioğlu, Celal, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Cilt: II, Kayseri?: 5. Baskı, 2001
 • Kley, A-Vogt, H, “Das Problem der Grundrechtskonkurrenzen” Zurich Open Repository and Archive, Year: 2008, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/ 4660/3/Kley_Vogt_iusfull_ 2008V.pdf ([8.09.2017, (ss: 1-17)]
 • Lorenz, Dieter, Verwaltungsprozeßrecht, Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2000
 • Odyakmaz, Zehra-Kaymak, Ümit-Ercan, İsmail, İdari Yargı, İstanbul: 2.baskı, 2007
 • Pekcanıtez, Hakan-Atalay, Oğuz-Özekes, Muhammet, Medenî Usul Hukuku, Ankara: 12. Bası Yetkin Yayınları, 2011
 • Polat, Metin, “İdari Yargıda Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller” Hukuki Haber, 16 Eylül 2019, https://www.hukukihaber.net/idari-yargida-ayni-dilekce-ile-dava-acilabilecek-haller-makale,6996.html#_ftnref1 (24.04.2020)
 • Sancakdar, Oğuz, “İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukuki Analiz)” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı 2, 2007, ss: 223-269 Schenke, Wolf-Rüdiger, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 16. Neu bearbeitete Auflage, C. F. Müller, GmbH 2019
 • Schoch (Friedrich)/Schneider (Jens-Peter)/Bier (Wolfgang)/Pietzcker (Jost), 37. EL Juli 2019, VwGO, Quelle: beck-online; Kopie von Istanbul Üniversitesi (25.04.2020) § 44 Rn. 4, 5, 7
 • Tan, Turgut, İdare Hukuku, Ankara: 2. Baskı, Turhan Kitabevi Yayını, 2013
 • Wienbracke, Mike, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 3. neu bearbeitete Auflage, C.F.Müller GmbH, 2019
 • Yasin, Melikşah, “İdari Yargıda Bağlantılı Davalar”, E Akademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı: 60, yıl: Şubat 2017, http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=%DDDAR%DD%20YARGIDA%20BA%D0LANTILI%20DAVALAR&kimlik=-1715152877&url=makaleler/myasin-2.htm (27.05.2020)
 • Yenice, Kâzım-Esin, Yüksel, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara: Arısan Matbaacılık, 1983
 • Yıldırım, Ramazan, Türk İdârî Rejimi Dersleri, (İdâri Yargılama Hukuku) (cilt:3) Editörler: Selam Sacit Boz-Mehmet Fatih Gürkan Konya: Mimoza Yayınları, 2015
 • Yongalık, Aynur, “’İstisnalar Dar Yorumlanırlar’, Kuralı ve Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 60, sayı: 1 ss: 1-15
 • Zabunoğlu, Yahya Kazım, İdare Hukuku (cilt 2) Ankara: Yetkin Yayınları, 2012
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

R. Cengiz Derdiman 0000-0002-7826-8790

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 15 Haziran 2020
Kabul Tarihi 12 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Derdiman, R. Cengiz. “İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER”. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2, sy. 2 (Aralık 2020): 249-95. https://doi.org/10.47136/asbuhfd.753087.

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.