Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 4, 62 - 73, 30.04.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı, iş doyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma özel bir bankada çalışan 243 personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. İş doyumu Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen ölçek ile ölçülmüştür. Ölçeğin Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı 0,882 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel bağlılık ise Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen ölçekle ölçülmüştür. Ölçeğin Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı 0,942 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere her üç alt boyut ile iş doyumu arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • AKINCI,Z. (2002), “Turizm Sektöründe İşgören Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,4:1-25.
 • ALLEN, N.J. & MEYER, J.P. (1990). “The Measurement And Antecedents of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63:1-18.
 • AY, F.A., ALPER, A.,BİRCAN, H. & ÖNCÜL, M.S. (2015). “Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38):806-815.
 • AZEEM, S.M. (2010). “Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in the Sultanate of Oman”, Psychology, 1: 295-299.
 • BAKAN, İ., EYİTMİŞ, A.M., ERŞAHAN, B., DOĞAN, İ.F. & BULUNMAZ, G. (2011). “Banka Çalışanlarının İş Tatmin Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle Çatışma Tür Ve Stratejilerine Bakış Açıları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Alan Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, ss.1-31.
 • BALAY, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BROWN, S.P. & PETERSON, R.A. (1994). “The Effect of Effort on Sales Performance and Job Satisfaction”, Journal of Marketing, 58:70-80.
 • ÇELEN, Ö. TEKE, A. & CİHANGİROĞLU, N. (2013). “Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3):399-410.
 • DAVIS, K. (1982). İşletmelerde İnsan Davranışı. Çeviren: Tomris Somay, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, s.95.
 • DOĞAN, S. & KILIÇ, S. (2007).“Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29:37-61.
 • EĞİNLİ, A.T. (2009). “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3):35-52.
 • EMHAN, A. & GÖK, R. (2011). “Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.157-174.
 • EMRE, G. (2016). İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: İstanbul İli Lojistik Firmaları Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • GANGAI,K.N. & AGRAWAL, R. (2015). “Job Satisfaction and Organizational Commitment: Is It important for Employee Performance”, International Jounal of Management Business Research, 5 (4): 269-278.
 • GÜNDÜZ, G.O. (2016). Banka Çalışanlarında İş Doyumu Ve İş Doyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GÜNER, F. , ÇİÇEK, H. & CAN, A. (2014). “Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 6(3):59-76.
 • GÜRDOĞAN, A. & ATABEY, S. (2014). “Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma”, Journal of Recreatıon And Tourısm Research, 1(2): 14-28.
 • HOŞ, C. & OKSAY, A. (2015). “Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4):1-24.
 • INUWA, M. (2016). “Job Satisfaction and Employee Performance: An Empirical Approach”, The Millennium University Journal, 1(1):90-103.
 • JOKIVUORI, P. (2002). Sitoutuminen työorganisaatioon ja ammattijärjestöön – Kilpailevia vai täydentäviä University of Jyväskylä. Faculty of Social Sciences. Doctoral thesis. Available on the Internet.
 • KAVLAK, Y. (2012). İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Kamu Bankasının Bankacılık Operasyonları Merkezinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KARATAŞ, S. & GÜLEŞ, H. (2010). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 74-89.
 • KHAN, F. & ZAFAR, S. (2014). “The Influence of Organizational Factors on Employees’ Commitment Levels: A Study of The Banking Sector of Pakistan”, Pakistan Business Review, 2014:570-590.
 • KIREL, Ç. (1999). “Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş Tatmini ve İş Bağlılığı İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Dergisi,28(2): 115-136.
 • LIU,C., Zhang,L., YE,W., ZHU,J., CAO,J., LU, X. & LI, F. (2011). “Job satisfaction and intention to leave: a questionnaire survey of hospital nurses in Shanghai of China”, Journal of Clinical Nursing, 21: 255–263
 • MARKOVITS, Y. DAVIS, A.J.,FAY, D. & DICK, R. (2010). “The Link Between Job Satisfaction and Organizational Commitment: Differences Between Public and Private Sector Employees”, International Public Management Journal, 13(2): 177-196.
 • MEYER, J.P., ALLEN, N.J. & SMITH, C.A. (1993). “Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization”, Journal of Applied Psychology, 78: 538-551.
 • MOHAMMED,F. & ELESWED,M .(2013). “Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Correlational Study in Bahrain”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(5):43-53.
 • MOWDAY,R.T., STEERS,R.M. & PORTER,L. W. (1979). “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14(2):224-247.
 • ORDU, A. (2016). “Lise Öğretmenlerinin İş Doyumları Ve Bireysel Performansları Arasındaki İlişki”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36):1-19.
 • ÖRÜCÜ, E. & KIŞLALIOĞLU, R.S. (2014). “Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Çalışması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22):45-65.
 • ÖZAYDIN, M.M. & ÖZDEMİR, Ö. (2014). “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1):251-281.
 • ÖZYÜREK, A. (2009). Okulöncesi Eğitimi Öğretmen ve Yöneticilerinin İş Doyumu, Kişisel Özellik ve Mesleki Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Ankara. Sayı: 82, s.8-20.
 • SEHGAL, M.S. (2012). “Job Satisfaction of Bank Employees in Shimla “A Comparative Study of Private & Public Sector Bank (Axis Bank & Uco Bank)”, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(7):124-146.
 • SEYMEN, O. A. (2008). Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Örgüt Kültürü Tipleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • TEKİNGÜNDÜZ, S., SEÇKİN, M. ,YAMAN, K., TÜRK, I. & ASLAN, S. (2016). “Performans, İş Tatmini Ve İş-Aile Yaşam Çatışması Arasındaki İlişkiler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42):1672-1679.
 • TÜTÜNCÜ, Ö. & OLGUN, Ç. (2000), “İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İli Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acenteleri Üzerine Bir İnceleme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11 (2):124-129.
 • UYGUÇ, N. & ÇIMRIN, D. (2004). “DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 19(1):91-99.
 • WIENER, Y. (1982). “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy of Management Review,7(3): 418-428.
 • YÜKSEL, H. & YÜKSEL, M.(2014). “İş Doyumu İle İşten Ayrılma Düzeyi Arasındaki İlişki: İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32):559-572.

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 4, 62 - 73, 30.04.2018

Öz

Kaynakça

 • AKINCI,Z. (2002), “Turizm Sektöründe İşgören Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,4:1-25.
 • ALLEN, N.J. & MEYER, J.P. (1990). “The Measurement And Antecedents of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63:1-18.
 • AY, F.A., ALPER, A.,BİRCAN, H. & ÖNCÜL, M.S. (2015). “Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38):806-815.
 • AZEEM, S.M. (2010). “Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in the Sultanate of Oman”, Psychology, 1: 295-299.
 • BAKAN, İ., EYİTMİŞ, A.M., ERŞAHAN, B., DOĞAN, İ.F. & BULUNMAZ, G. (2011). “Banka Çalışanlarının İş Tatmin Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle Çatışma Tür Ve Stratejilerine Bakış Açıları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Alan Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, ss.1-31.
 • BALAY, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BROWN, S.P. & PETERSON, R.A. (1994). “The Effect of Effort on Sales Performance and Job Satisfaction”, Journal of Marketing, 58:70-80.
 • ÇELEN, Ö. TEKE, A. & CİHANGİROĞLU, N. (2013). “Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3):399-410.
 • DAVIS, K. (1982). İşletmelerde İnsan Davranışı. Çeviren: Tomris Somay, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, s.95.
 • DOĞAN, S. & KILIÇ, S. (2007).“Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29:37-61.
 • EĞİNLİ, A.T. (2009). “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3):35-52.
 • EMHAN, A. & GÖK, R. (2011). “Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.157-174.
 • EMRE, G. (2016). İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: İstanbul İli Lojistik Firmaları Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • GANGAI,K.N. & AGRAWAL, R. (2015). “Job Satisfaction and Organizational Commitment: Is It important for Employee Performance”, International Jounal of Management Business Research, 5 (4): 269-278.
 • GÜNDÜZ, G.O. (2016). Banka Çalışanlarında İş Doyumu Ve İş Doyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GÜNER, F. , ÇİÇEK, H. & CAN, A. (2014). “Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 6(3):59-76.
 • GÜRDOĞAN, A. & ATABEY, S. (2014). “Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma”, Journal of Recreatıon And Tourısm Research, 1(2): 14-28.
 • HOŞ, C. & OKSAY, A. (2015). “Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4):1-24.
 • INUWA, M. (2016). “Job Satisfaction and Employee Performance: An Empirical Approach”, The Millennium University Journal, 1(1):90-103.
 • JOKIVUORI, P. (2002). Sitoutuminen työorganisaatioon ja ammattijärjestöön – Kilpailevia vai täydentäviä University of Jyväskylä. Faculty of Social Sciences. Doctoral thesis. Available on the Internet.
 • KAVLAK, Y. (2012). İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Kamu Bankasının Bankacılık Operasyonları Merkezinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KARATAŞ, S. & GÜLEŞ, H. (2010). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 74-89.
 • KHAN, F. & ZAFAR, S. (2014). “The Influence of Organizational Factors on Employees’ Commitment Levels: A Study of The Banking Sector of Pakistan”, Pakistan Business Review, 2014:570-590.
 • KIREL, Ç. (1999). “Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş Tatmini ve İş Bağlılığı İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Dergisi,28(2): 115-136.
 • LIU,C., Zhang,L., YE,W., ZHU,J., CAO,J., LU, X. & LI, F. (2011). “Job satisfaction and intention to leave: a questionnaire survey of hospital nurses in Shanghai of China”, Journal of Clinical Nursing, 21: 255–263
 • MARKOVITS, Y. DAVIS, A.J.,FAY, D. & DICK, R. (2010). “The Link Between Job Satisfaction and Organizational Commitment: Differences Between Public and Private Sector Employees”, International Public Management Journal, 13(2): 177-196.
 • MEYER, J.P., ALLEN, N.J. & SMITH, C.A. (1993). “Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization”, Journal of Applied Psychology, 78: 538-551.
 • MOHAMMED,F. & ELESWED,M .(2013). “Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Correlational Study in Bahrain”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(5):43-53.
 • MOWDAY,R.T., STEERS,R.M. & PORTER,L. W. (1979). “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14(2):224-247.
 • ORDU, A. (2016). “Lise Öğretmenlerinin İş Doyumları Ve Bireysel Performansları Arasındaki İlişki”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36):1-19.
 • ÖRÜCÜ, E. & KIŞLALIOĞLU, R.S. (2014). “Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Çalışması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22):45-65.
 • ÖZAYDIN, M.M. & ÖZDEMİR, Ö. (2014). “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1):251-281.
 • ÖZYÜREK, A. (2009). Okulöncesi Eğitimi Öğretmen ve Yöneticilerinin İş Doyumu, Kişisel Özellik ve Mesleki Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Ankara. Sayı: 82, s.8-20.
 • SEHGAL, M.S. (2012). “Job Satisfaction of Bank Employees in Shimla “A Comparative Study of Private & Public Sector Bank (Axis Bank & Uco Bank)”, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(7):124-146.
 • SEYMEN, O. A. (2008). Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Örgüt Kültürü Tipleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • TEKİNGÜNDÜZ, S., SEÇKİN, M. ,YAMAN, K., TÜRK, I. & ASLAN, S. (2016). “Performans, İş Tatmini Ve İş-Aile Yaşam Çatışması Arasındaki İlişkiler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42):1672-1679.
 • TÜTÜNCÜ, Ö. & OLGUN, Ç. (2000), “İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İli Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acenteleri Üzerine Bir İnceleme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11 (2):124-129.
 • UYGUÇ, N. & ÇIMRIN, D. (2004). “DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 19(1):91-99.
 • WIENER, Y. (1982). “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy of Management Review,7(3): 418-428.
 • YÜKSEL, H. & YÜKSEL, M.(2014). “İş Doyumu İle İşten Ayrılma Düzeyi Arasındaki İlişki: İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32):559-572.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali SIĞMAZ Bu kişi benim


Zübeyr BAĞCI

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asead494047, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {62 - 73}, doi = {}, title = {İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Sığmaz, Ali and Bağcı, Zübeyr} }
APA Sığmaz, A. & Bağcı, Z. (2018). İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 5 (4) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/40909/494047
MLA Sığmaz, A. , Bağcı, Z. "İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 62-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/40909/494047>
Chicago Sığmaz, A. , Bağcı, Z. "İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 62-73
RIS TY - JOUR T1 - İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ali Sığmaz , Zübeyr Bağcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 73 VL - 5 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ali Sığmaz , Zübeyr Bağcı %T İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Sığmaz, Ali , Bağcı, Zübeyr . "İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 / 4 (Nisan 2018): 62-73 .
AMA Sığmaz A. , Bağcı Z. İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(4): 62-73.
Vancouver Sığmaz A. , Bağcı Z. İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(4): 62-73.
IEEE A. Sığmaz ve Z. Bağcı , "İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 4, ss. 62-73, Nis. 2018