Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10, 157 - 168, 31.10.2018

Öz

Kaynakça

 • Arslan, M. (2012), “İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Kadın Çalışanların İş Doyumları Üzerindeki Etkisi”, Birey ve Toplum Dergisi, 2 (3): 99-113.
 • Aryee, S., Luk, V. & Fields, D. (1999), “A Cross-Cultural Test of a Modal of the Work-Family Interface”, Journal of Management, 25(4): 491-511.
 • Brown, S.P. & Peterson, R.A. (1994). “The Effect of Effort on Sales Performance and Job Satisfaction”, Journal of Marketing, 58:70-80.
 • Büyükyılmaz, O. & Sinem A. (2015), “Safranbolu’daki Otel ve Konak Çalışanlarının Algıladığı İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi”, Akademik Bakış Dergisi, 52, 265-284.
 • Cinamon, R. G. & Rich, Y. (2002), “Gender Differences in the Importance of Work and Family Roles: Implications for Work-Family Conflict”, Sex Roles, 47 (11/12): 531-541
 • Çarıkçı, İ. H., Çiftçi, M. & Derya, S. (2010), “İş-Aile Yaşam Çatışması: Türkiye’deki Kadın Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2 (2): 53-65.
 • Çetinkaya, Feride, “Örgütlerde Stres Kaynaklarının Çalışanların İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi Ve Afyon İl Merkezindeki Bayan Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2011), 1-168.
 • Duxburry, L. & Higgins, C. (1991), “Gender Differences in Work Family Conflict”, Journal of Applied Psychology, 76 (1): 60-74.
 • Efeoğlu, İ. (2006). İş – Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Erdem, H. & Erkan, G.K. (2015), “Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü”, International Journal of Social Science, (37): 351-369.
 • Erdoğan, İlhan (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Greenhaus J. H. & Beutell N. J. (1985), “Sources of Conflict Between Work and Family Roles”, Academy of Management Review, 10 (1): 76-88.
 • Howard, W. G., Donofrio,H. & Boles, J.S. (2004), “Inter-Domain Work-Family, Family-Work Conflict and Police Work Satisfaction”, An International Journal of Police Strategies & Management, 27 (3): 380-395.
 • Karakoç, F.Y. & Levent Dönmez (2014), “Ölçek Gelı ştı rme Çalişmalarinda Temel İlkeler”, Tıp Eğitimi Dünyası, 40: 39-49.
 • Keser, A. (2005). “İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi:Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Çalışma ve Toplum, 2005/4:77-96.
 • Kinnunen, U. & Mauno, S. (1998), “Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict Among Employed Women and Men in Finland”, Human Relations, 51(2): 157-177.
 • Koçel, Tamer (2015), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • Netemeyer, R. G., Boles,J.S. & McMurrian, R. (1996), “Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”, Journal of Applied Psychology, 81 (4): 400-410.
 • Özdevecioğlu, M. & Doruk, N.Ç. (2009), “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 69-99.
 • Pekdemir, I., Özçelik, O., Karabulut,E. & Arslantaş, C. (2006), “Personel Güçlendirme, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, Verimlilik Dergisi, 4, 12-36.
 • Ravichandran, A., Rajan, L.J.S., & Kumar, G.B.S. (2015). “A Study on Job Satisfaction of Employees of Manufacturing Industry in Puducherry, India”, Internatıonal Journal Of Innovatıve Research & Development, 4(2):344-349.
 • Turunç, Ö. & Erkuş A. (2010), “İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: İş Stresinin Aracılık Rolü”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 415-440.
 • Türkoğlu,T. & Yurdakul, Ü. (2017 ). “Mobilya Endüstrisinde Çalışanların İş Doyumu İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(1):88-97.
 • Wayne, J. H., Musisca, N. & Fleeson, W. (2004), “Considering The Role of Personality in the Work-Family Experience: Relationships of the Big Five to Work-Family Conflict and Facilitation”, Journal of Vocational Behavior, 64, 108-130.
 • Yüksel, İhsan (2005), “İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları İle İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2): 301-314.

İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10, 157 - 168, 31.10.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı iş-aile çatışması ve aile iş çatışması ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Denizli ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren özel bir işletmenin çalışanları arasından kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiş 114 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler anket tekniği ile toplanmıştır. İş-aile ve aile-iş çatışmasını ölçmek için Netenmeyer ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların iş tatminleri ise Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen ölçek ile ölçülmüştür. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda iş-aile çatışması ile aile-iş çatışmasının iş tatmininin önemli bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Arslan, M. (2012), “İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Kadın Çalışanların İş Doyumları Üzerindeki Etkisi”, Birey ve Toplum Dergisi, 2 (3): 99-113.
 • Aryee, S., Luk, V. & Fields, D. (1999), “A Cross-Cultural Test of a Modal of the Work-Family Interface”, Journal of Management, 25(4): 491-511.
 • Brown, S.P. & Peterson, R.A. (1994). “The Effect of Effort on Sales Performance and Job Satisfaction”, Journal of Marketing, 58:70-80.
 • Büyükyılmaz, O. & Sinem A. (2015), “Safranbolu’daki Otel ve Konak Çalışanlarının Algıladığı İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi”, Akademik Bakış Dergisi, 52, 265-284.
 • Cinamon, R. G. & Rich, Y. (2002), “Gender Differences in the Importance of Work and Family Roles: Implications for Work-Family Conflict”, Sex Roles, 47 (11/12): 531-541
 • Çarıkçı, İ. H., Çiftçi, M. & Derya, S. (2010), “İş-Aile Yaşam Çatışması: Türkiye’deki Kadın Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2 (2): 53-65.
 • Çetinkaya, Feride, “Örgütlerde Stres Kaynaklarının Çalışanların İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi Ve Afyon İl Merkezindeki Bayan Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2011), 1-168.
 • Duxburry, L. & Higgins, C. (1991), “Gender Differences in Work Family Conflict”, Journal of Applied Psychology, 76 (1): 60-74.
 • Efeoğlu, İ. (2006). İş – Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Erdem, H. & Erkan, G.K. (2015), “Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü”, International Journal of Social Science, (37): 351-369.
 • Erdoğan, İlhan (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Greenhaus J. H. & Beutell N. J. (1985), “Sources of Conflict Between Work and Family Roles”, Academy of Management Review, 10 (1): 76-88.
 • Howard, W. G., Donofrio,H. & Boles, J.S. (2004), “Inter-Domain Work-Family, Family-Work Conflict and Police Work Satisfaction”, An International Journal of Police Strategies & Management, 27 (3): 380-395.
 • Karakoç, F.Y. & Levent Dönmez (2014), “Ölçek Gelı ştı rme Çalişmalarinda Temel İlkeler”, Tıp Eğitimi Dünyası, 40: 39-49.
 • Keser, A. (2005). “İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi:Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Çalışma ve Toplum, 2005/4:77-96.
 • Kinnunen, U. & Mauno, S. (1998), “Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict Among Employed Women and Men in Finland”, Human Relations, 51(2): 157-177.
 • Koçel, Tamer (2015), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • Netemeyer, R. G., Boles,J.S. & McMurrian, R. (1996), “Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”, Journal of Applied Psychology, 81 (4): 400-410.
 • Özdevecioğlu, M. & Doruk, N.Ç. (2009), “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 69-99.
 • Pekdemir, I., Özçelik, O., Karabulut,E. & Arslantaş, C. (2006), “Personel Güçlendirme, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, Verimlilik Dergisi, 4, 12-36.
 • Ravichandran, A., Rajan, L.J.S., & Kumar, G.B.S. (2015). “A Study on Job Satisfaction of Employees of Manufacturing Industry in Puducherry, India”, Internatıonal Journal Of Innovatıve Research & Development, 4(2):344-349.
 • Turunç, Ö. & Erkuş A. (2010), “İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: İş Stresinin Aracılık Rolü”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 415-440.
 • Türkoğlu,T. & Yurdakul, Ü. (2017 ). “Mobilya Endüstrisinde Çalışanların İş Doyumu İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(1):88-97.
 • Wayne, J. H., Musisca, N. & Fleeson, W. (2004), “Considering The Role of Personality in the Work-Family Experience: Relationships of the Big Five to Work-Family Conflict and Facilitation”, Journal of Vocational Behavior, 64, 108-130.
 • Yüksel, İhsan (2005), “İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları İle İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2): 301-314.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine KOLBAŞI Bu kişi benim


Zübeyir BAĞCI

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asead497842, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {157 - 168}, doi = {}, title = {İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Kolbaşı, Emine and Bağcı, Zübeyir} }
APA Kolbaşı, E. & Bağcı, Z. (2018). İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 157-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41162/497842
MLA Kolbaşı, E. , Bağcı, Z. "İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 157-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41162/497842>
Chicago Kolbaşı, E. , Bağcı, Z. "İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 157-168
RIS TY - JOUR T1 - İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Emine Kolbaşı , Zübeyir Bağcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 168 VL - 5 IS - 10 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Emine Kolbaşı , Zübeyir Bağcı %T İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD Kolbaşı, Emine , Bağcı, Zübeyir . "İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 / 10 (Ekim 2018): 157-168 .
AMA Kolbaşı E. , Bağcı Z. İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(10): 157-168.
Vancouver Kolbaşı E. , Bağcı Z. İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(10): 157-168.
IEEE E. Kolbaşı ve Z. Bağcı , "İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 10, ss. 157-168, Eki. 2018