Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN MUHASEBE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 101 - 111, 28.02.2019

Öz

İşletmeler,
insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ekonomik birimlerdir.
İhtiyaçlarının giderilmesi karşılığında kar ve toplumsal fayda elde etmektedir.
Ayrıca belirli koşulları sağlaması ile birçok vatandaşa istihdam sağlamaktadır.
Bu koşullar yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosudur. İşletmeler bu
koşullara göre mikro, küçük, orta büyüklük, büyük işletme ve kamu yararını
ilgilendiren kuruluşlar olmak üzere sınıflandırılmaktadır.Bu
çalışma, ilk olarak işletmelerin büyüklüklerine göre nasıl sınıflandırıldığını
ortaya koymaktadır. Sonrasında, mikro, küçük, orta büyüklükteki ve büyük işletmelerin
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), Büyük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal raporlama Standartları (BOBİ FRS) ve Vergi
Usul Kanunu (VUK) açısından muhasebe kalitesine yaptığı katkıyı ortaya koymaktadır

Kaynakça

  • KAYNAKÇA ATAMAN, B. ve CAVLAK, H. (2017). “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3.BOBİ FRS, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/BOB%C4%B0%20FRS.pdf. Erişim Tarihi: 10.10.2018BOZCUK, A., E., UÇAR, M. ve YILMAZ, B., Ç. (2018). Türkiye’de Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Bağımsız Denetimine İlişkin Bir İnceleme (A Study on the Independent Auditing of Public Interest Entities in Turkey), Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 4/4 (2018) 125-143, https://jafas.org/articles/2018-4-4/8_FULL_TEXT.pdf. İŞCAN, Ö. F. İşletme Bilimlerine Giriş, https://ataaof.edu.tr/Dosyalar/IsletmeBilimlerineGiris.pdf. Erişim Tarihi: 15.10.2018KGK, Kamu Gözetimi Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/1350/Bu%CC%88yu%CC%88k-ve-Orta-Boy-I%CC%87s%CC%A7letmeler-I%CC%87c%CC%A7in-Finansal-Raporlama-Standard%C4%B1 Erişim Tarihi: 01.10.2018ŞAYLI, H. (2016). TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve VUK Karşılaştırması, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/haydarsayli/001/, Erişim Tarihi: 20.09.2018TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı, http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS/TMS%201%20Finansal%20Tablolar%C4%B1n%20Sunulu%C5%9Fu.pdf, Erişim Tarihi: 02.10.2018TÜRMOB, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, http://turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/105_2017.pdf, Erişim Tarihi: 02.10.2018Zengin, H. İşletme Bilimine Giriş, http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66753/32405/i%C5%9Fletme_bilimine_giri%C5%9F_2._hafta.pdf. Erişim Tarihi: 15.10.2018660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102-5.htm, Erişim Tarihi: 20.10.2018
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkan Uzun

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Uzun, E. (2019). İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN MUHASEBE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(2), 101-111.