Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AVRUPA’DAKİ TÜRKLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN ÇATIŞMA KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 7, 5 - 21, 05.06.2017

Öz

Bu çalışmada 1960’lı yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerine göçen Türk vatandaşlarının Avrupa’da doğan çocuklarının günümüzde, Türk ve Müslüman olmaları dolayısıyla yaşadıkları toplumda karşılaştıkları sorunlar, Türk örf ve adetlerini ne kadar yaşatabildikleri ve Türk vatandaşlarının Avrupa toplumunda kendi aralarında ne kadar örgütlenebildikleri çatışma kuramı bağlamında, odak grup görüşmesi tekniği kullanarak incelenmiştir. Çalışma, Avrupa’ya göç eden Türklerin, göçün ilk yıllarındaki kadar çetin olmasa bile, dini yaşayış, kültürel tutum ve dil konusunda karşılaştıkları sorunun, ön yargıların ve yabancı düşmanlığının günümüzde hala devam ediyor olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Karabağ, S. – Şahin, S. (2006), “Avrupalı Türklerin Jeopolitiği.” Türk Yurdu, Sayı: 224.
 • Türkdoğan, O. (1977). Batı Almanya’da Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı. Dede Korkut Yayınları: İstanbul, sy:99.
 • Zarzavatçıoğlu, E. (2014). “Scheinhardt'ın “Drei Zypressen” Adlı Eseri Işığında Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerinin Kimlik Problemleri ve Bu Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri.” TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Yıl:2, Sayı:3.
 • TC. Dışişler Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa
 • Oran, B. (2001). Küreselleşme ve Azınlıklar. 4. Basım, Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Kocabıyık, H. (2006). Avrupa Birliği Süreci ve Batı Avrupa Türklerinin Türk-AB İlişkilerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altıntaş, İ. (2008). Dış-Göç ve Din. İstanbul: Dem Yayınevi.
 • Eren, S. (2007). “Göç, Toplumsal Değişme ve Din: Avrupa’ya Göç Eden Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme.” C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, S. 2.
 • Suğanlı, M. (2003). Almanya’da Yaşayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Hesabı Bulunan Türklerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve İşçi Dövizleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü, (Uzmanlık Yeterlilik Sınavı), Ankara.
 • Mütevellioğlu, N.S. (2000). “Yurtdışına İşçi Göçünün 40. Yılına Doğru: F. Almanya'daki Türklerin Değişen Profili ve Sorunları.” Mülkiye, S. 222.
 • Günay, Ü. (2003). “Göç, Din ve Değişme: Batı Avrupa’daki Türk İşçileri Örneği.” Bilimname, S. 3.
 • Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Asagem), 2010. Ailede Çocuk Eğitimi Araştırması http://www.aile.gov.tr/files/almanya.pdf
 • Yavuz, S. “Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa’da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581
 • Günay, Ü. “Göç, Din ve Değişme: Batı Avrupa’daki Türk İşçileri Örneği.” Bilimname, S. 3, sy: 35-64.
 • Nuruan, M. - Güneş, T. - Beder, R. - Güneş, Ş.S. - Kalaycı, A.R. - Kaplan, M. “Federal Almanya’da Yaşayan Türklerin Aile Yapısı ve Sorunları Araştırması” http://www.athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/almanya.pdf
 • Pazarcı, H. (2004). Uluslararası Hukuk. Ankara: Turhan Kitapevi.
 • Mengiler, Ö. (2005). Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü. Ankara: Platin Yayınları.
 • Şahin, Y. (2013). “Çatışma Kuramları ve Kimlik Temelli Çatışmalar; Teorik Bir Giriş.” Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi. Cilt 1, no:1.
 • Marx, K. (1962). “Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy”. Karl Marx and Frediric Engels-Selected Works, V.I., Lawrence and Wishart, London.
 • Ruth A.Wallece - Alison Wolf. (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
 • Kızılçelik, S. (2002). Sefaletin Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Poloma, M.M., (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Çev. H. Erbaş. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Aron, R. (1989). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri. Çev.: Korkmaz Alemdar. İstanbul: Bilgi Yay.
 • Coser, L.A. (2008). Sosyolojik Düşüncenin Ustaları. Çev. Himmet Hülür-Serhat Toker-İbrahim Mazman. Ankara: De Ki Basım Yay.
 • Aksoy, E. (2010). “Almanya’da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Öğrencilerin Kimlik Algılamaları ve Buna Bağlı Olarak Karşılaştıkları Ayrımcılık Sorunları.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.
 • Perşembe, E. (2006). “Almanya’da Türk Varlığının Bugünkü Görünümü ve Geleceği.” Türk Yurdu, Sayı: 224.
 • Fox, J. – Sandler, S. (2005). The Question of Religion and World Politics. Terrorism and Political Violence, 17, pp.294 – Akt: Halil Aydınalp. (2010). “Sosyal Çatışma ve Din.” Uludağ Üniersitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2.
 • Aydınalp, H. (2010). “Sosyal Çatışma ve Din.” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2.
 • TC Dışişleri Bakanlığı, “Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları” http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler.tr.mfa
 • Yılmaz, T. (2009), “Türkiye’nin Kullanamadığı Stratejik Güç; Lobicilik…” TASAM, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1109/turkiyenin_kullanamadigi_stratejik_guc_lobicilik
Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 7, 5 - 21, 05.06.2017

Öz

Kaynakça

 • Karabağ, S. – Şahin, S. (2006), “Avrupalı Türklerin Jeopolitiği.” Türk Yurdu, Sayı: 224.
 • Türkdoğan, O. (1977). Batı Almanya’da Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı. Dede Korkut Yayınları: İstanbul, sy:99.
 • Zarzavatçıoğlu, E. (2014). “Scheinhardt'ın “Drei Zypressen” Adlı Eseri Işığında Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerinin Kimlik Problemleri ve Bu Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri.” TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Yıl:2, Sayı:3.
 • TC. Dışişler Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa
 • Oran, B. (2001). Küreselleşme ve Azınlıklar. 4. Basım, Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Kocabıyık, H. (2006). Avrupa Birliği Süreci ve Batı Avrupa Türklerinin Türk-AB İlişkilerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altıntaş, İ. (2008). Dış-Göç ve Din. İstanbul: Dem Yayınevi.
 • Eren, S. (2007). “Göç, Toplumsal Değişme ve Din: Avrupa’ya Göç Eden Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme.” C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, S. 2.
 • Suğanlı, M. (2003). Almanya’da Yaşayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Hesabı Bulunan Türklerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve İşçi Dövizleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü, (Uzmanlık Yeterlilik Sınavı), Ankara.
 • Mütevellioğlu, N.S. (2000). “Yurtdışına İşçi Göçünün 40. Yılına Doğru: F. Almanya'daki Türklerin Değişen Profili ve Sorunları.” Mülkiye, S. 222.
 • Günay, Ü. (2003). “Göç, Din ve Değişme: Batı Avrupa’daki Türk İşçileri Örneği.” Bilimname, S. 3.
 • Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Asagem), 2010. Ailede Çocuk Eğitimi Araştırması http://www.aile.gov.tr/files/almanya.pdf
 • Yavuz, S. “Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa’da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581
 • Günay, Ü. “Göç, Din ve Değişme: Batı Avrupa’daki Türk İşçileri Örneği.” Bilimname, S. 3, sy: 35-64.
 • Nuruan, M. - Güneş, T. - Beder, R. - Güneş, Ş.S. - Kalaycı, A.R. - Kaplan, M. “Federal Almanya’da Yaşayan Türklerin Aile Yapısı ve Sorunları Araştırması” http://www.athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/almanya.pdf
 • Pazarcı, H. (2004). Uluslararası Hukuk. Ankara: Turhan Kitapevi.
 • Mengiler, Ö. (2005). Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü. Ankara: Platin Yayınları.
 • Şahin, Y. (2013). “Çatışma Kuramları ve Kimlik Temelli Çatışmalar; Teorik Bir Giriş.” Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi. Cilt 1, no:1.
 • Marx, K. (1962). “Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy”. Karl Marx and Frediric Engels-Selected Works, V.I., Lawrence and Wishart, London.
 • Ruth A.Wallece - Alison Wolf. (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
 • Kızılçelik, S. (2002). Sefaletin Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Poloma, M.M., (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Çev. H. Erbaş. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Aron, R. (1989). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri. Çev.: Korkmaz Alemdar. İstanbul: Bilgi Yay.
 • Coser, L.A. (2008). Sosyolojik Düşüncenin Ustaları. Çev. Himmet Hülür-Serhat Toker-İbrahim Mazman. Ankara: De Ki Basım Yay.
 • Aksoy, E. (2010). “Almanya’da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Öğrencilerin Kimlik Algılamaları ve Buna Bağlı Olarak Karşılaştıkları Ayrımcılık Sorunları.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.
 • Perşembe, E. (2006). “Almanya’da Türk Varlığının Bugünkü Görünümü ve Geleceği.” Türk Yurdu, Sayı: 224.
 • Fox, J. – Sandler, S. (2005). The Question of Religion and World Politics. Terrorism and Political Violence, 17, pp.294 – Akt: Halil Aydınalp. (2010). “Sosyal Çatışma ve Din.” Uludağ Üniersitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2.
 • Aydınalp, H. (2010). “Sosyal Çatışma ve Din.” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2.
 • TC Dışişleri Bakanlığı, “Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları” http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler.tr.mfa
 • Yılmaz, T. (2009), “Türkiye’nin Kullanamadığı Stratejik Güç; Lobicilik…” TASAM, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1109/turkiyenin_kullanamadigi_stratejik_guc_lobicilik
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Zehra Ulucak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 5 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 22 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Ulucak, Z. (2017). AVRUPA’DAKİ TÜRKLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN ÇATIŞMA KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 5-21.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.