Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YEREL YÖNETİMLERDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI (BURDUR İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 7, 22 - 33, 05.06.2017

Öz

Örgütsel adalet, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde tüm çalışanlar için gerekli olan bir insan kaynakları uygulaması olup, bir örgütte çalışanlar arasında iş yükünün, sorumlulukların, bunun karşılığında verilen bir takım ödül yada cezaların adil olması, çalışanların iş süreçlerinde kararlara katılabilmesi ve yöneticilerin çalışanlarla olan iletişiminde kullandığı üslup şüphesiz çalışanların etkinliğine verimliliğine doğrudan etki eden unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamu hizmetlerinin toplumun beklentisi doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi bu hizmetleri sunan çalışanların motivasyonlarıyla da ilintilidir. Örgütsel adalet algısının düşük olduğu örgütlerde huzurlu bir çalışma ortamından bahsetmek mümkün değildir. Bu araştırmada bir yerel yönetim kuruluşu olan il özel idaresinde çalışanların örgütsel adalet algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Kaynakça

  • Ambrose, Maureen L.,(2002), “Contemporary Justice Research: A New Look atFamiliar Questions”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 2002, s.803– 812. Charash, Y. C., Spector P. E.; (2001),”The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis”, Organızational Behavior and Human Decision Processes, Cilt: 86, Sayı:2, s. 278–321, Kasım Cihangiroğlu, N. (2009). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicileri Olarak ÖrgütselAdalet VeKararlara Katılım, Doktora Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü. Colquitt, J. A., (2001), “On The Dimensionality of Organizational Justice:A Construct Validation of A Measure”, Journal of Applied Psychology,Vol.86, s. 425. Demirel, Y. (2009), “Örgütsel Adaletin Yönetici-Çalışan İlişkileri Üzerine Etkisi: FarklıSektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, SÜ İİBF Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, Sayı 17, 137-154. İl Özel İdaresi Kanunu, (5302 Sayılı), (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050304- 1.htm), (22.11.2016) İşbaşı, J.Ö. (2000). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin Örgütsel Adaleteİlişkin Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışın Oluşumundaki Rolü:Bir Turizm Örgütünde Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Antalya, AkdenizÜniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Karaman, P. (2009). Örgütsel Adalet Algısı ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Koys,D.J. ve Decotiis,T.A.(1991). Inductive measures of psychhological climate. Human Relations, 44. Rock, Sylvia G ve Linda R.S.(2006), ”Organizational Justige in an Exchance Framewor
Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 7, 22 - 33, 05.06.2017

Öz

Kaynakça

  • Ambrose, Maureen L.,(2002), “Contemporary Justice Research: A New Look atFamiliar Questions”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 2002, s.803– 812. Charash, Y. C., Spector P. E.; (2001),”The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis”, Organızational Behavior and Human Decision Processes, Cilt: 86, Sayı:2, s. 278–321, Kasım Cihangiroğlu, N. (2009). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicileri Olarak ÖrgütselAdalet VeKararlara Katılım, Doktora Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü. Colquitt, J. A., (2001), “On The Dimensionality of Organizational Justice:A Construct Validation of A Measure”, Journal of Applied Psychology,Vol.86, s. 425. Demirel, Y. (2009), “Örgütsel Adaletin Yönetici-Çalışan İlişkileri Üzerine Etkisi: FarklıSektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, SÜ İİBF Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, Sayı 17, 137-154. İl Özel İdaresi Kanunu, (5302 Sayılı), (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050304- 1.htm), (22.11.2016) İşbaşı, J.Ö. (2000). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin Örgütsel Adaleteİlişkin Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışın Oluşumundaki Rolü:Bir Turizm Örgütünde Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Antalya, AkdenizÜniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Karaman, P. (2009). Örgütsel Adalet Algısı ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Koys,D.J. ve Decotiis,T.A.(1991). Inductive measures of psychhological climate. Human Relations, 44. Rock, Sylvia G ve Linda R.S.(2006), ”Organizational Justige in an Exchance Framewor
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Murşit Işık

Yayımlanma Tarihi 5 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 22 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Işık, M. (2017). YEREL YÖNETİMLERDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI (BURDUR İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ). ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 22-33.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.