Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 6, 21 - 32, 07.12.2016

Öz

Otel işletmelerinin pazarlama faaliyetlerindeki başarısı kullanacakları dağıtım kanalları ile de yakından bağlantılıdır. Otellerin kuruluş yeri ve seçilecek dağıtım kanalındaki aranılan özellikler açısından farklılıklar gösterebileceği bilinmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, otellerin farklı özelliklerine göre dağıtım kanalları seçiminde farklı davranış sergileyip sergilemediklerinin tespit edilmesidir. Bu amaca yönelik olarak Bakü’de faaliyet gösteren 43 otelin pazarlama konusuyla ilgili yönetici ve çalışanlarına bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin dağıtım kanallarına büyük önem verdiği ortaya çıkmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre otellerin coğrafi konumu ile dağıtım kanalları arasında ve dağıtım kanallarını seçmede dikkate alınan hususlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda otellerin faaliyet süresi ile dağıtım kanallarını seçmede dikkate alınan hususlar arasında da anlamlı fark olduğu anlaşılmıştır. 

Kaynakça

 • ALTUNIŞIK, Remzi. COŞKUN, Recai. BAYRAKTAROĞLU, Serkan. YILDIRIM, Engin. (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya
 • AYDIN, Mesut. Kemal. (2010). Konut Sektöründe Uygulanan Pazarlama Stratejileri ve Ankara Ölçeğinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Erişim tarihi: 15.04.2014
 • BOJANİC, David. (t.y). Hospitality Marketing Mix and Service Marketing Principles, Handbook of Hospitality Marketing Management, erişim tarihi:10.02.2015
 • EMİR, Oktay. (2010). OtelİşletmelerininPazarlanmasındaSeyahatAcentalarınınRolü: OtelİşletmeleriTarafındanBirDeğerlendirme, EgeAkademikBakış, Cilt 10, Sayı 4, ss.1245-1256, erişimtarihi: 8.02.2015
 • EROĞLU, Ahmet. Hüsrev. (2002). İşletmelerin Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler ve Endüstri İşletmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Isparta, erişim tarihi: 13.02.2015
 • GILANINIA, Shahram. MOHAMMADI, Marjan Sadat Ojaghzadeh. (2015), Examination of Marketing Mix (7p) On Tourism Development (Case Study: Tourism Industry in Guilan Province), Universal Journal of Management and Social Sciences, Vol. 5, No.1, erişimtarihi: 12.02.2015
 • HACIOĞLU, Necdet, (2000), Turizm Pazarlaması, Vipaş A.Ş, Bursa
 • HARMAN, S., (2007), Seyahat Acentalarında Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi:İstanbul'da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarında Uygulanan Pazarlama Stratejileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Erişim tarihi: 12.04.2014
 • İSLAMOĞLU, A. Hamdi, (2009), Temel Pazarlama Bilgisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul
 • KARAFAKIOĞLU, Mehmet, (2006), Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları
 • KİRTİŞ, Kazım, (2013), Pazarlama İlkeleri Global Ve Yönetimsel Yaklaşım, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • MIDDLETON, V., CLARKE, J., 2001. Marketing in Travel and Tourism. Butterworth Heinemann, London.
 • O'CONNORA, Peter. FREWB, J. Andrew. (2004), An Evaluation Methodology For Hotel Electronic Channels Of Distribution, Hospitality Management , ss.179–199, erişimtarihi: 10.02.2015
 • OLUÇ, Mehmet. (2006). Temel Pazarlama Kavramları, Beta Yayıncılık, İstanbul
 • PEARCE, G. Douglas. TAN, Raewyn. (2004). Distribution Channels for Heritage and Cultural Tourism in New Zealand, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 9, No. 3, erişimtarihi: 11.02.2015
 • STUART, Phillip. PEARCE, Douglas. WEAVER, Adam. (2005). Tourism Distribution Channels In Peripheral Regions: The Case Of Southland, New Zealand, Tourism GeographiesVol. 7, No. 3,Erişim tarihi: 13.03.2015
 • TİMUR, Necdet. ÖZMEN, Alparslan. (2009). Stratejik Küresel Pazarlama, Eflatun Yayınevi, Ankara
 • ÜNÜSAN, Çağatay, SEZGIN, Mete, (2007), Pazarlama İlkeleri, LiteraTürk, İstanbul,
 • YÜKSELEN, Cemal. (2010). Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 6, 21 - 32, 07.12.2016

Öz

Kaynakça

 • ALTUNIŞIK, Remzi. COŞKUN, Recai. BAYRAKTAROĞLU, Serkan. YILDIRIM, Engin. (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya
 • AYDIN, Mesut. Kemal. (2010). Konut Sektöründe Uygulanan Pazarlama Stratejileri ve Ankara Ölçeğinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Erişim tarihi: 15.04.2014
 • BOJANİC, David. (t.y). Hospitality Marketing Mix and Service Marketing Principles, Handbook of Hospitality Marketing Management, erişim tarihi:10.02.2015
 • EMİR, Oktay. (2010). OtelİşletmelerininPazarlanmasındaSeyahatAcentalarınınRolü: OtelİşletmeleriTarafındanBirDeğerlendirme, EgeAkademikBakış, Cilt 10, Sayı 4, ss.1245-1256, erişimtarihi: 8.02.2015
 • EROĞLU, Ahmet. Hüsrev. (2002). İşletmelerin Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler ve Endüstri İşletmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Isparta, erişim tarihi: 13.02.2015
 • GILANINIA, Shahram. MOHAMMADI, Marjan Sadat Ojaghzadeh. (2015), Examination of Marketing Mix (7p) On Tourism Development (Case Study: Tourism Industry in Guilan Province), Universal Journal of Management and Social Sciences, Vol. 5, No.1, erişimtarihi: 12.02.2015
 • HACIOĞLU, Necdet, (2000), Turizm Pazarlaması, Vipaş A.Ş, Bursa
 • HARMAN, S., (2007), Seyahat Acentalarında Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi:İstanbul'da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarında Uygulanan Pazarlama Stratejileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Erişim tarihi: 12.04.2014
 • İSLAMOĞLU, A. Hamdi, (2009), Temel Pazarlama Bilgisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul
 • KARAFAKIOĞLU, Mehmet, (2006), Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları
 • KİRTİŞ, Kazım, (2013), Pazarlama İlkeleri Global Ve Yönetimsel Yaklaşım, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • MIDDLETON, V., CLARKE, J., 2001. Marketing in Travel and Tourism. Butterworth Heinemann, London.
 • O'CONNORA, Peter. FREWB, J. Andrew. (2004), An Evaluation Methodology For Hotel Electronic Channels Of Distribution, Hospitality Management , ss.179–199, erişimtarihi: 10.02.2015
 • OLUÇ, Mehmet. (2006). Temel Pazarlama Kavramları, Beta Yayıncılık, İstanbul
 • PEARCE, G. Douglas. TAN, Raewyn. (2004). Distribution Channels for Heritage and Cultural Tourism in New Zealand, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 9, No. 3, erişimtarihi: 11.02.2015
 • STUART, Phillip. PEARCE, Douglas. WEAVER, Adam. (2005). Tourism Distribution Channels In Peripheral Regions: The Case Of Southland, New Zealand, Tourism GeographiesVol. 7, No. 3,Erişim tarihi: 13.03.2015
 • TİMUR, Necdet. ÖZMEN, Alparslan. (2009). Stratejik Küresel Pazarlama, Eflatun Yayınevi, Ankara
 • ÜNÜSAN, Çağatay, SEZGIN, Mete, (2007), Pazarlama İlkeleri, LiteraTürk, İstanbul,
 • YÜKSELEN, Cemal. (2010). Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Gulnar MİRZAYEVA


Mehmet SARIIŞIK


Şahin EKBER

Yayımlanma Tarihi 7 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 3 Sayı: 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam345695, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2016}, volume = {3}, number = {6}, pages = {21 - 32}, title = {OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Mirzayeva, Gulnar and Sarıışık, Mehmet and Ekber, Şahin} }
APA Mirzayeva, G. , Sarıışık, M. & Ekber, Ş. (2016). OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 3 (6) , 21-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/31545/345695
MLA Mirzayeva, G. , Sarıışık, M. , Ekber, Ş. "OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2016 ): 21-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/31545/345695>
Chicago Mirzayeva, G. , Sarıışık, M. , Ekber, Ş. "OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2016 ): 21-32
RIS TY - JOUR T1 - OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - GulnarMirzayeva, MehmetSarıışık, ŞahinEkber Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 32 VL - 3 IS - 6 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Gulnar Mirzayeva , Mehmet Sarıışık , Şahin Ekber %T OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Mirzayeva, Gulnar , Sarıışık, Mehmet , Ekber, Şahin . "OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 3 / 6 (Aralık 2016): 21-32 .
AMA Mirzayeva G. , Sarıışık M. , Ekber Ş. OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. ASSAM-UHAD. 2016; 3(6): 21-32.
Vancouver Mirzayeva G. , Sarıışık M. , Ekber Ş. OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2016; 3(6): 21-32.
IEEE G. Mirzayeva , M. Sarıışık ve Ş. Ekber , "OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM KANALLARI SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞLARI: BAKÜ'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 3, sayı. 6, ss. 21-32, Ara. 2016

18484184841447414475    14480    14481   14482