Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ENTERPRICE RESOURCES PLANNING-ERP) SİSTEMLERİNİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 6, 54 - 70, 07.12.2016

Öz

Bu çalışma, Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprice Resources Planning-ERP) sistemlerinin muhasebe bilgi
sistemiyle bütünleşmesi neticesinde sağlayacağı katkı ve etkilerle, sistemin daha etkin ve verimli çalışabileceğini
ortaya koymaya yöneliktir. Ayrıca, bu kapsamda; ERP sistemlerinin yapısı, muhasebe bilgi sistemini teknoloji ile
bütünleştirmesi ve muhasebe bilgi sisteminin verimliliği üzerine olan etkileri de açıklanmaktadır. Bu bakış
açısından hareketle, ERP sistemlerinin, başta ilişkisel veri tabanı ve bilgi teknolojileri kapsamında muhasebe
bilgi sistemi ile bütünleşmesinde, sistemin veri, bilgi, belge akışına, işleyişine, raporlamaya ve denetimine
sağlayacağı katkıların kalitesi, verimliliği ve performansı irdelenmektedir. Bu sayede, ERP sistemlerinin
muhasebe bilgi sisteminden bilgi gereksinimi duyan iç ve dış bilgi kullanıcılarının sağlıklı, doğru, güvenilir,
zamanlı ve tam bilgiye zaman ve mekan sınırı olmaksızın etkin ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak
açıklamalara ve önerilere yer verilmektedir. 

Kaynakça

 • Alles, Michael., Brennan, G., Alexander Kogan. ve Miklos A. Vasarhelyi. (2006). “Continuous Monitoring of Business Process Controls: A Pilot Implementation of a Continuous Auditing System at Siemens” International Journal of Accounting Systems, (7), 137-161.
 • Al-Mashari, Majed, Al-Mudimigh, Abdullah ve Zairi, Mohamed, (2003), “Enterprise Resource Planning: A Taxonomy of Critical Factors”, European Journal of Operational Research, s.356
 • Aydoğan, Enver.(2008). Kurumsal Kaynak Planlaması , TSA Dergisi Yı l:2 S:2, Ağustos 2008, s.109
 • Boczko, Tony., (2007), Corporate Accounting Information Systems, China: Prentice Hall.
 • Chang Hsin Hsin (2006), Technical and Management Perceptions of Enterprise Information System Importantance, Implementation and Benefits, Information Systems, 266.
 • Chen, Huifa.,Tang, Qingliang.,Jiang, Yihong.,Lin, Zhijun. (2010), “The Role of International Financial Reporting Standards in Accounting Quality: Evidence from the European Union”, Journal of International Financial Management and Accounting, Vol.21, No. 3, Autumn, pp. 220-278.
 • Daniel E. O’leary, “Knowledge Management Across The Enterprise Resource Planning Systems Life Cycle”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol.3, Issue 2, (Ağustos 2002), s.101
 • Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan, (2006), “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemlerinin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), Cilt: 8, Sayı: 3, s.4
 • Elitaş, Bilge Leyli. (2013). Muhasebe Manipülasyonu ve Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan/2013, 41-54.
 • Erkan, Turan. Erman. (2008). ERP Kurumsal Kaynak Planlaması. Ankara: Atılım Üniversitesi.
 • Esendemir, Ebru, (2012). Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Finansal Raporlama Sistemlerine Etkileri, Journal of Yasar University 2012 25(7) 4268-4281.
 • Gelinas, Ulric. J., Dull, Richard. B., (2008), Accounting Information Systems, (7th Edition), Canada: Thomson SouthWestern
 • Glenn Steward, Michael Milford, Tony Jewels, “ Organisational Readiness For ERP Implementation”, Americas Conference on Information Systems, (2000), s.967.
 • Gülnur Keçek, Esra Yıldırım, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İşletme Açısından Önemi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, IISN:1304-0278 Yaz 2009, s.24
 • Haag, S. vd. (2007). Management information systems for the information. (6th ed.) Boston: McGraw-Hill/Irwin.
 • Hind Zantout ve Farhi Marir, “Document Management Systems From Current Capabilities Towards Intelligent Information Retrieval: An Overview”, International Journal of Information Management, Vol.19, Issue 6, (Aralık 1999), s.472.
 • Howieson, Bryan. (2003). Accounting Practise in the Millennium: Is Accounting Education Ready to Meet The Challenge?. The British Accounting Review, Vol.35.
 • Janvrin, D., Mascha, M.F., (2010), The proces of Creating XBRL Instance Documents: A Research Framework, Review of Business Information Systems, 14 (2), s. 11-34
 • Kıymetli Şen, İlker. (2016). Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine Etkisi: Sürekli Denetim. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 383-404.
 • Klaus; M. Rosemann; G. Gable, What is ERP?, Information System Frontiers, 2000, s.141
 • Laudon, C. K., & Laudon, P. J. (2004). Information Systems in the Enterprise, Managing the Digital Firm, 8/E . Prentice Hall.
 • M. Şahin Gök, (2005), “ERP Sistemlerinin Firma Performansına Etkileri Üzerine Bir Saha Araştırması”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, s.404.
 • Mabert, V. Soni, A. and Venkataramanan, M. A., 2000. Enterprise resource planning survey of U.S. manufacturing firms. Production and Inventory Management Journal, 41 (2), 52-58.
 • Memiş, M.Ü. ve Tüm, K. (2011). Sürekli Denetim Süreci ve İç Denetim ile İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 145-162.
 • Öztürk, Mahmut, Sami, (2015). Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması, (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.20, S.4, s.67-85.
 • Parlakkaya, Raif; Mustafa Özkürkçüler. (2004). Bilgisayarlı Muhasebe, 1. Baskı, Atlas Kitabevi, Konya
 • Poston, R.S. and Grabski, S. 2001. "Financial Impacts of Enterprise Resource Planning Implementation," International Journal of Accounting Information Systems (2:4), pp. 271-294.
 • Rezaee, Zabihollah; Ahmad Sharbatoghlie; Rick Elam and Peter L. Mcmickle; (2002), “Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability”, Auditing: A Journal of Practice&Theory, 21(1), pp. 147–164.
 • Scapens R.W & Jazayeri M. (2003), ERP Systems and Manegement Accounting Change: Appourtunities or İmpacts? A Research Note, Europen Accounting Review, Volume 12, Issue 1, 201.
 • Seddon, P. B., Shanks, G., Willcocks, L., 2003. Second-wave enterprise resource planning systems. New York: Cambridge University
 • Selimoğlu, Seval. Kardeş. (2005). Denetim Olgusunun Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemleriyle Bütünleştirilmesi. 1. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (s. s.277). Antalya.
 • Sumner, M., 2005. Enterprise resource planning, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Tin Yu Ho(2006), Master’s Thesis in Accounting, Swedish School of Economics and Business Administration, 46.
 • Xu, Hongjiang, Koronios, Andy and Brown XU, Noel, “Managing Data Quality in Accounting Information Systems”, IT Based Management, Challenges and Solutions (Ed. Luiz Antonio Joia), Idea Group Publishing, 2003, s. 277-300.
 • Yereli, Ayşe. (2007). Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi’nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2, sf.65-80.
 • Yönet, Nazlı Kepçe ve Kartal, Orhan, (2003), “Üretim Yönetiminde ERP ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”, XXIX.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Belek Antalya, 21-25 Mayıs 2003, s.238.
Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 6, 54 - 70, 07.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Alles, Michael., Brennan, G., Alexander Kogan. ve Miklos A. Vasarhelyi. (2006). “Continuous Monitoring of Business Process Controls: A Pilot Implementation of a Continuous Auditing System at Siemens” International Journal of Accounting Systems, (7), 137-161.
 • Al-Mashari, Majed, Al-Mudimigh, Abdullah ve Zairi, Mohamed, (2003), “Enterprise Resource Planning: A Taxonomy of Critical Factors”, European Journal of Operational Research, s.356
 • Aydoğan, Enver.(2008). Kurumsal Kaynak Planlaması , TSA Dergisi Yı l:2 S:2, Ağustos 2008, s.109
 • Boczko, Tony., (2007), Corporate Accounting Information Systems, China: Prentice Hall.
 • Chang Hsin Hsin (2006), Technical and Management Perceptions of Enterprise Information System Importantance, Implementation and Benefits, Information Systems, 266.
 • Chen, Huifa.,Tang, Qingliang.,Jiang, Yihong.,Lin, Zhijun. (2010), “The Role of International Financial Reporting Standards in Accounting Quality: Evidence from the European Union”, Journal of International Financial Management and Accounting, Vol.21, No. 3, Autumn, pp. 220-278.
 • Daniel E. O’leary, “Knowledge Management Across The Enterprise Resource Planning Systems Life Cycle”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol.3, Issue 2, (Ağustos 2002), s.101
 • Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan, (2006), “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemlerinin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), Cilt: 8, Sayı: 3, s.4
 • Elitaş, Bilge Leyli. (2013). Muhasebe Manipülasyonu ve Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan/2013, 41-54.
 • Erkan, Turan. Erman. (2008). ERP Kurumsal Kaynak Planlaması. Ankara: Atılım Üniversitesi.
 • Esendemir, Ebru, (2012). Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Finansal Raporlama Sistemlerine Etkileri, Journal of Yasar University 2012 25(7) 4268-4281.
 • Gelinas, Ulric. J., Dull, Richard. B., (2008), Accounting Information Systems, (7th Edition), Canada: Thomson SouthWestern
 • Glenn Steward, Michael Milford, Tony Jewels, “ Organisational Readiness For ERP Implementation”, Americas Conference on Information Systems, (2000), s.967.
 • Gülnur Keçek, Esra Yıldırım, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İşletme Açısından Önemi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, IISN:1304-0278 Yaz 2009, s.24
 • Haag, S. vd. (2007). Management information systems for the information. (6th ed.) Boston: McGraw-Hill/Irwin.
 • Hind Zantout ve Farhi Marir, “Document Management Systems From Current Capabilities Towards Intelligent Information Retrieval: An Overview”, International Journal of Information Management, Vol.19, Issue 6, (Aralık 1999), s.472.
 • Howieson, Bryan. (2003). Accounting Practise in the Millennium: Is Accounting Education Ready to Meet The Challenge?. The British Accounting Review, Vol.35.
 • Janvrin, D., Mascha, M.F., (2010), The proces of Creating XBRL Instance Documents: A Research Framework, Review of Business Information Systems, 14 (2), s. 11-34
 • Kıymetli Şen, İlker. (2016). Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine Etkisi: Sürekli Denetim. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 383-404.
 • Klaus; M. Rosemann; G. Gable, What is ERP?, Information System Frontiers, 2000, s.141
 • Laudon, C. K., & Laudon, P. J. (2004). Information Systems in the Enterprise, Managing the Digital Firm, 8/E . Prentice Hall.
 • M. Şahin Gök, (2005), “ERP Sistemlerinin Firma Performansına Etkileri Üzerine Bir Saha Araştırması”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, s.404.
 • Mabert, V. Soni, A. and Venkataramanan, M. A., 2000. Enterprise resource planning survey of U.S. manufacturing firms. Production and Inventory Management Journal, 41 (2), 52-58.
 • Memiş, M.Ü. ve Tüm, K. (2011). Sürekli Denetim Süreci ve İç Denetim ile İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 145-162.
 • Öztürk, Mahmut, Sami, (2015). Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması, (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.20, S.4, s.67-85.
 • Parlakkaya, Raif; Mustafa Özkürkçüler. (2004). Bilgisayarlı Muhasebe, 1. Baskı, Atlas Kitabevi, Konya
 • Poston, R.S. and Grabski, S. 2001. "Financial Impacts of Enterprise Resource Planning Implementation," International Journal of Accounting Information Systems (2:4), pp. 271-294.
 • Rezaee, Zabihollah; Ahmad Sharbatoghlie; Rick Elam and Peter L. Mcmickle; (2002), “Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability”, Auditing: A Journal of Practice&Theory, 21(1), pp. 147–164.
 • Scapens R.W & Jazayeri M. (2003), ERP Systems and Manegement Accounting Change: Appourtunities or İmpacts? A Research Note, Europen Accounting Review, Volume 12, Issue 1, 201.
 • Seddon, P. B., Shanks, G., Willcocks, L., 2003. Second-wave enterprise resource planning systems. New York: Cambridge University
 • Selimoğlu, Seval. Kardeş. (2005). Denetim Olgusunun Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemleriyle Bütünleştirilmesi. 1. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (s. s.277). Antalya.
 • Sumner, M., 2005. Enterprise resource planning, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Tin Yu Ho(2006), Master’s Thesis in Accounting, Swedish School of Economics and Business Administration, 46.
 • Xu, Hongjiang, Koronios, Andy and Brown XU, Noel, “Managing Data Quality in Accounting Information Systems”, IT Based Management, Challenges and Solutions (Ed. Luiz Antonio Joia), Idea Group Publishing, 2003, s. 277-300.
 • Yereli, Ayşe. (2007). Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi’nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2, sf.65-80.
 • Yönet, Nazlı Kepçe ve Kartal, Orhan, (2003), “Üretim Yönetiminde ERP ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”, XXIX.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Belek Antalya, 21-25 Mayıs 2003, s.238.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Adnan Sevim

Samet Bülbül

Yayımlanma Tarihi 7 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 23 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 3 Sayı: 6

Kaynak Göster

APA Sevim, A., & Bülbül, S. (2016). KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ENTERPRICE RESOURCES PLANNING-ERP) SİSTEMLERİNİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 3(6), 54-70.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.