Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3, 69 - 86, 16.06.2017

Öz

Stratejik yönetim temelde özel sektör kaynaklı olarak ortaya çıkmış bir yönetim modeli olup zaman içerisinde kamu sektöründe uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde ya- şanan hızlı değişimler karşısında özel sektör gibi kamu sektörünün de hazırlıklı olması ve buna yönelik politika geliştirmesi gerekmektedir. Stratejik yönetim, kamu sektörünün (yönetiminin) rasyonel olarak iş ve işlemleri yerine getirmesindeki önemli bir yansıması olarak görülmektedir. Bu açıdan kamu kurum ve kuruluşları yaşanan değişim karşısında var olabilmeleri ancak, değişimi yönetme anlayışıyla mümkün olabilmekte ve bu açıdan stratejik yönetim kamuda kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu çalışmada; öncelikle değişen kamu yönetimi anlayışı, Türk Kamu Yönetiminde stratejik planlamaya geçiş ve bu planlamanın yönetimi ele alınmış, kamu kurum ve kuruluşlarının yeni yönetim tekniklerine geçişini göstermesi açısından stratejik planlamanın ve yönetiminin önemi vurgulandıktan sonra, geçiş ile birlikte yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar etraflıca ele alınarak konu irdelenmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlama uygulanırken neleri göz önünde bulundurması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

  • KAYNAKÇA Aşgın, S. (2008), Stratejik Yönetim, Ankara: İçişleri Bakanlığı Str. Gel. Bşk Yayını, Erişim Tarihi:02.03.2015,http://www.strateji.gov.tr/ortak_icerik/strateji/yazilar/Yay%C4%B1nlar/STRATEJIKYONETIMKITABI.pdf Aydın, A. H. (2004), Türk Kamu Yönetimi Sisteminde Temel Sorunlar ve Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Gazi Kitabevi 85 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal Aykaç, B. (1995), “Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretiminin Gelişimi”, Kamu Yönetimi Disiplin Sempozyumu Bildirileri, C.2, TODAİE. Aktan C. C. (1999), 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri: Stratejik Yönetim, İstanbul: Simge Matbaacılık Barca, M., Asım Balcı (2006), “Kamu Politikalarına Nasıl Stratejik Yaklaşılabilir?” Amme İdaresi Dergisi, C. 39, S.2, s. 29-50. Bircan. İ. (2002), “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon”, Planlama Dergisi, 42. Yıl Özel Sayısı, Ankara: DPT Yayınları, s.11-19. Bryson, J. M. (1995), Strategic Planing For Public and Nonprofit Organizations, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher. Çevik, H. H. (2010), Kamu Yönetimi: Kavramlar Sorunlar Tartışmalar, Ankara: Seçkin Yayınları. Dinçer, Ö. (1996), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Basım Yayın. Durna, U., V. Eren (2002), “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim”, Amme İdaresi Dergisi, C.31, S.1.,s: 55-75. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu- 2.Sü- rüm, Erişim Tarihi: 01.02.2015, DPT, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, http://www.sp.gov.tr/documents/SpKilavuz2.pdf, Haziran 2006, s.1., Erişim Tarihi 01.03.2015, http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/8pd20+Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2_Surum.pdf DPT (1973), Planlama Nedir Niçin Planlama Yapıyoruz, Ankara Dinçer, Ö. (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınları İstanbul Drucker, P. (1999), 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, (çev. İ.Bahçıvangil), İstanbul: Epsilon Yayıncılık Grant, R. M., J. Jordan (2014), Stratejinin Temelleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Hood, C. (1996), “Beyond Progressivism: A New Global Pradigm in Public Management”, International Journal Of Public Administration, Vol,19, No.2, pp.151-157. Hood, C. (1991), “A Public Management For All Seasons”, Public Administration, Vol.69, pp.3-19. Kamuda Stratejik Planlama, (KSP), (2015), “Hakkımızda”, Erişim Tarihi: 01.02.2015, http:// www.sp.gov.tr/tr/html/16/Hakkimizda/. Leblebici, D. N., U. Ömürgönülşen, M. D. Aydın (2001) , “Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kamu Yönetimi” Haccetepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, s. 123-135 Mütercimler, E. (2006), Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yöneltmek, İstanbul: AlfaYayınları. Osborne, D., T. Gaebler (1992), Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Özer, M. A. (2008), 21.Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Ankara: Nobel Yayın. 86 Sayı : 3 Yıl: 2015 Özgür, H. (2003), “Yeni Kamu Yönetimi Hareketi”, Çağdaş Kamu Yönetimi-1 (ed. M. Acar, H. Özgür), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Öztekin, A. (2005), Yönetim Bilimi, Ankara: Siyasal Kitabevi. Ökmen, M., A. Yılmaz, S. Baştan (2004), “Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Yönetişim Faktörü Olarak Yerel Yönetimler”, Kamu Yönetimi Kuramdan Uygulamaya, Ankara, Gazi Kitabevi, s:34-35. Parlak, B. (2013), Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, İstanbul: Beta Yayıncılık. Polatoğlu, A. (1984), Kamu Yönetimine Giriş, Ankara: TODAİE Yayınları. Songür, N. (2007), “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim”, (ed. T. Çınar) Yerel Yönetimlerde Yatı- rım Planlaması ve Hizmet Sunumu, Ankara: TODAİE Yayın no:338, s.5-48. Songür, N. (2011), “Kamu Yönetiminde Değişim Ve Stratejik Planlama”, (ed. F. Kartal) Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayın no:357, s.191-220. Ülgen, H., S. K. Mirze (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Literatür Yayınları. Üstüner, Y. (2000), “Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu”, Amme İdaresi Dergisi, C.33, Ankara.

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3, 69 - 86, 16.06.2017

Öz

Kaynakça

  • KAYNAKÇA Aşgın, S. (2008), Stratejik Yönetim, Ankara: İçişleri Bakanlığı Str. Gel. Bşk Yayını, Erişim Tarihi:02.03.2015,http://www.strateji.gov.tr/ortak_icerik/strateji/yazilar/Yay%C4%B1nlar/STRATEJIKYONETIMKITABI.pdf Aydın, A. H. (2004), Türk Kamu Yönetimi Sisteminde Temel Sorunlar ve Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Gazi Kitabevi 85 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal Aykaç, B. (1995), “Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretiminin Gelişimi”, Kamu Yönetimi Disiplin Sempozyumu Bildirileri, C.2, TODAİE. Aktan C. C. (1999), 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri: Stratejik Yönetim, İstanbul: Simge Matbaacılık Barca, M., Asım Balcı (2006), “Kamu Politikalarına Nasıl Stratejik Yaklaşılabilir?” Amme İdaresi Dergisi, C. 39, S.2, s. 29-50. Bircan. İ. (2002), “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon”, Planlama Dergisi, 42. Yıl Özel Sayısı, Ankara: DPT Yayınları, s.11-19. Bryson, J. M. (1995), Strategic Planing For Public and Nonprofit Organizations, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher. Çevik, H. H. (2010), Kamu Yönetimi: Kavramlar Sorunlar Tartışmalar, Ankara: Seçkin Yayınları. Dinçer, Ö. (1996), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Basım Yayın. Durna, U., V. Eren (2002), “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim”, Amme İdaresi Dergisi, C.31, S.1.,s: 55-75. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu- 2.Sü- rüm, Erişim Tarihi: 01.02.2015, DPT, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, http://www.sp.gov.tr/documents/SpKilavuz2.pdf, Haziran 2006, s.1., Erişim Tarihi 01.03.2015, http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/8pd20+Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2_Surum.pdf DPT (1973), Planlama Nedir Niçin Planlama Yapıyoruz, Ankara Dinçer, Ö. (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınları İstanbul Drucker, P. (1999), 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, (çev. İ.Bahçıvangil), İstanbul: Epsilon Yayıncılık Grant, R. M., J. Jordan (2014), Stratejinin Temelleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Hood, C. (1996), “Beyond Progressivism: A New Global Pradigm in Public Management”, International Journal Of Public Administration, Vol,19, No.2, pp.151-157. Hood, C. (1991), “A Public Management For All Seasons”, Public Administration, Vol.69, pp.3-19. Kamuda Stratejik Planlama, (KSP), (2015), “Hakkımızda”, Erişim Tarihi: 01.02.2015, http:// www.sp.gov.tr/tr/html/16/Hakkimizda/. Leblebici, D. N., U. Ömürgönülşen, M. D. Aydın (2001) , “Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kamu Yönetimi” Haccetepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, s. 123-135 Mütercimler, E. (2006), Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yöneltmek, İstanbul: AlfaYayınları. Osborne, D., T. Gaebler (1992), Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Özer, M. A. (2008), 21.Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Ankara: Nobel Yayın. 86 Sayı : 3 Yıl: 2015 Özgür, H. (2003), “Yeni Kamu Yönetimi Hareketi”, Çağdaş Kamu Yönetimi-1 (ed. M. Acar, H. Özgür), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Öztekin, A. (2005), Yönetim Bilimi, Ankara: Siyasal Kitabevi. Ökmen, M., A. Yılmaz, S. Baştan (2004), “Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Yönetişim Faktörü Olarak Yerel Yönetimler”, Kamu Yönetimi Kuramdan Uygulamaya, Ankara, Gazi Kitabevi, s:34-35. Parlak, B. (2013), Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, İstanbul: Beta Yayıncılık. Polatoğlu, A. (1984), Kamu Yönetimine Giriş, Ankara: TODAİE Yayınları. Songür, N. (2007), “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim”, (ed. T. Çınar) Yerel Yönetimlerde Yatı- rım Planlaması ve Hizmet Sunumu, Ankara: TODAİE Yayın no:338, s.5-48. Songür, N. (2011), “Kamu Yönetiminde Değişim Ve Stratejik Planlama”, (ed. F. Kartal) Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayın no:357, s.191-220. Ülgen, H., S. K. Mirze (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Literatür Yayınları. Üstüner, Y. (2000), “Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu”, Amme İdaresi Dergisi, C.33, Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Ahmet TUNÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam358463, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, number = {3}, pages = {69 - 86}, title = {TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Tunç, Ahmet} }
APA Tunç, A. (2017). TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (3) , 69-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/32282/358463
MLA Tunç, A. "TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2017 ): 69-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/32282/358463>
Chicago Tunç, A. "TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2017 ): 69-86
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ AU - Ahmet Tunç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 86 VL - 2 IS - 3 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ %A Ahmet Tunç %T TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Tunç, Ahmet . "TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 3 (Haziran 2017): 69-86 .
AMA Tunç A. TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ. ASSAM-UHAD. 2017; 2(3): 69-86.
Vancouver Tunç A. TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 2(3): 69-86.
IEEE A. Tunç , "TÜRKİYE’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DEĞİŞİMİN BİR SİMGESİ OLARAK “STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 3, ss. 69-86, Haz. 2017

18484184841447414475    14480    14481   14482