Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 94 - 108, 25.12.2017

Öz

Migration have been concerned people that from all strata recently. There are many different results of migration. In particular, such as immigrant remittances, human capital flight is important topics for national economy. The aim of this study, economic dimensions of migrations unfold in consideration of previous studies. Increasing of human capital flight and migration remittances induce negative results in the long run for emigrant country. In addition to this, migration causes positive results in the short run for immigrant receiving country. Nevertheless, illegal migrations result in many negative performances. Recently, countries apply many different policies for minimising effect of migration.

Kaynakça

  • REFERENCES Abadan Unat, N. (2002). “BitmeyenGöç: KonutİşçiliktenUlusÖtesiYurttaşlığa”, İstanbul BilgiÜniversitesiYayınları, No: 30. Akçacı, T.ve Karaata, A, (2014). “Türkiye’deUluslararasıFonlarınParadoksalEtkisi: HollandaHastalığı”, International Conference on EurasianEconomies, 1-10. Akkoyunlu, Ş. (2012). “Dış Ticaret, Ekonomik Yardımlar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Göçmen Dövizleri Türkiye’den olan Göçü Frenleyebilir mi?”, Migration Letters, 9(4), 311–327. Aktaş, M.T. (2014). GöçOlgusuEkonomikKalkınmadaİticiGüçOlabilir mi?”,AksarayÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 7(1), 37-48. Arı, A. veÖzcan, B. (2012).“İşçiGelirleriveEkonomikBüyümeİlişkisi: Dinamik Panel VeriAnalizi” ErciyesÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 38, Haziran-Aralık 2011, 101-117. Ateş, Selahattin, (2011). “İltica, UluslararasıGöçveVatansızlık: Kuram, GözlemvePolitika”, (Ed. Ö.Çelebivediğerleri), UNHCHR, Ankara. Biçerli, M.K. veGündoğan, N. (2004). “ÇalışmaEkonomisi”, AnadoluÜniversitesiYayınları, Eskişehir. Canpolat, H. veArıner, H.O. (2012). “KüreselGöçveAvrupaBirliğiileTürkiye’ninGöçPolitikalarınınGelişimi”, ORSAM Rapor No: 123, The Black Sea International OrsamRapor No: 22. Castles, S. ve Miller, M.J, (2008). “GöçlerÇağı: Modern DünyadaUluslararasıGöçHareketleri.”(Çev. B.U. Balve İ. Akbulut), İstanbul BilgiÜniversitesiYayınları. Chaloff J. ve Lemaitre, G., (2009). “ManagingHighly-SkilledLabour Migration: A Comparative Analysis of Migration PoliciesandChallenges in OECD Countries”, OECD SocialEmploymentand Migration WorkingPapers, No: 79. De Haas, H. (2006). “EngagingDiasporas :HowGovermentsandDevelopmetAgencies Can Support Diaspora Involment in the Development of OriginCountries”,(International Migration Institute). Dişbudak, C. (2004). “UluslararasıGöçveTürkiyeEkonomisi”, İktisatİşletmeveFinansDergisi, 19(217), 84-94. Eker, K. (2008).“Türkiye’deYasaDışıGöçSorunu”, DokuzEylülÜniversitesi Atatürk İlkeleriveİnkılapTarihiEnstitüsü, DoktaraTezi, İzmir. Faustino, H. vePeixoto, J. (2009). “Immigration-Trade Links: TheImpact of RecentImmigration on PortugueseTrade”, School of Economicsand Management-Technical University of Lisbon-WorkingPaper. Gallina, A. (2006). “TheImpact of International Migration on TheEconomic Development of Countries in theMediterraneanBasin”, UN/POP/EGM/2006: 4. Gjini, A.,(2013).“The Role of Remittances on EconomicGrowth: An EmpiricalInvestigation of 12 CEE Countries”, International Business andEconomicsResearchJournal, 12(2). Göçİdaresi, (2015).KüreselGöçveKalkınmaForumu, goc.gov.tr, ErişimTarihi: 21.04.2016. Gökbayrak, Ş., “UluslararasıGöçVeKalkınmaTartışmaları: BeyinGöçüÜzerineBirİnceleme” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 65-82. Güleç, C., (2015). “AvrupaBirliği’ninGöçPolitikalarıveTürkiye’yeYansımaları”, TesamAkademiDergisi-TurkishJournal of TESAM Academy,2(2), 81-100. Güllüpınar, F., (2012).“GöçOlgusununEkonomiPolitiğiveUluslararasıGöçKuramlarıÜzerineBirDeğerlendirme”, YalovaSosyalBilimlerDergisi, 4 (Nisan-Eylül 2012), 53-85. Güney, T., Tuncer, G. veKılıç, R., (2013). “UluslararasıGöçünİşgücüPiyasasındakiÜcretDüzeyiÜzerineEtkileri: BirLiteratürAraştırması”, DumlupınarÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi, 35, 41-54. IOM, (2008). “Migration in Serbia: A Country Profile”, publications.iom.int, Erişim Tarihi: 15.04.2016. İçduygu, A.,Erder, S., veGençkaya, F., (2014). “Türkiye’ninUluslararasıGöçPolitikaları 1923-2023: Ulus-DevletOluşumundanUlus-ÖtesiDönüşümlere”, MiReKoçProjeRaporları, 2014(1). İpek, N., (2006).“İmparatorluktanUlusDevleteGöçler”, Samsun BüyükşehirBelediyesiKültürYayınları. Marshall, G., (1999). “Sosyoloji Sözlüğü”, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Nakhoul, T.E., (2014). “Uluslararası İşgücü Göçü ve Türkiye”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi. OECD, (2007). “International Migration Outlook”, OECD Publication. Ottaviano, G., Peri, G. ve Wright, G.C., (2015). “Immigration, Tradeand Productivity in Services: Evidencefrom UK Firms”, NBER WorkingPaper Series, No:21200. Özocak, Ö., (2015). “Diaspora KavramıveErmeniDiasporası”, ErciyesÜniversitesiStratejikAraştırmalarMerkezi, No: 2. Papastergoadis, N., (1999). “TheTurbulence of Migration”,PolityPress: Cambridge. Ramirez, C.,Dominguez, M. G. veMorais, J.M., (2005). “CrossingBorders: Remittances, Genderand Development”, WorkingPaper United Nations International Researchand Training InstitutefortheAdvancement of Women. Solimano, A., (2003). “RemittancesbyEmigrants: IssuesandEvidence”, EconomicCommissionfor Latin Americaandthe Caribbean, Series: MacroeconomíadelDesarrollo, No: 26 (August), Santiago de Chile. Şahin, Y. (2010). “KentleşmePolitikası”, Trabzon, MurathanYayınevi. Tarhan, A. (2012). “HollandaHastalığı”, ekonomik-cozum.com.tr, ErişimTarihi: 14.04.2016. Tekeli, İ. veErder, L., (1978).“İçGöçler”, HacettepeÜniversitesiYayınları, Ankara. Toksöz, G., (2006). “UluslararasıEmekGöçü”, İstanbul BilgiÜniversitesiYayınları. Tunç, H. veTürkoğlu, K., (2007). “DoğuBloku’nunYıkılmasıSonrasında (Post-Komünist) DevletlerdeAnayasaYapımYöntemleri”, GaziÜniversitesiHukukFakültesiDergisi, 11(1-2), 1133-1163. UNHCR, (2009). “2008 Global Trends: Refugees, Asylum-Seekers, Returnees, InternallyDisplacedandStatelessPersons”, unhcr.org, ErişimTarihi: 14.04.2016. United Nations, (2006). “The Migration: A World on theMove: Populationand Development”, unfpa.org, ErişimTarihi: 14.04. 2016. United Nations, (2016), “International Migration Report 2015 “,http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf , ErişimTarihi: 31.10.2016.

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 94 - 108, 25.12.2017

Öz

Kaynakça

  • REFERENCES Abadan Unat, N. (2002). “BitmeyenGöç: KonutİşçiliktenUlusÖtesiYurttaşlığa”, İstanbul BilgiÜniversitesiYayınları, No: 30. Akçacı, T.ve Karaata, A, (2014). “Türkiye’deUluslararasıFonlarınParadoksalEtkisi: HollandaHastalığı”, International Conference on EurasianEconomies, 1-10. Akkoyunlu, Ş. (2012). “Dış Ticaret, Ekonomik Yardımlar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Göçmen Dövizleri Türkiye’den olan Göçü Frenleyebilir mi?”, Migration Letters, 9(4), 311–327. Aktaş, M.T. (2014). GöçOlgusuEkonomikKalkınmadaİticiGüçOlabilir mi?”,AksarayÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 7(1), 37-48. Arı, A. veÖzcan, B. (2012).“İşçiGelirleriveEkonomikBüyümeİlişkisi: Dinamik Panel VeriAnalizi” ErciyesÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 38, Haziran-Aralık 2011, 101-117. Ateş, Selahattin, (2011). “İltica, UluslararasıGöçveVatansızlık: Kuram, GözlemvePolitika”, (Ed. Ö.Çelebivediğerleri), UNHCHR, Ankara. Biçerli, M.K. veGündoğan, N. (2004). “ÇalışmaEkonomisi”, AnadoluÜniversitesiYayınları, Eskişehir. Canpolat, H. veArıner, H.O. (2012). “KüreselGöçveAvrupaBirliğiileTürkiye’ninGöçPolitikalarınınGelişimi”, ORSAM Rapor No: 123, The Black Sea International OrsamRapor No: 22. Castles, S. ve Miller, M.J, (2008). “GöçlerÇağı: Modern DünyadaUluslararasıGöçHareketleri.”(Çev. B.U. Balve İ. Akbulut), İstanbul BilgiÜniversitesiYayınları. Chaloff J. ve Lemaitre, G., (2009). “ManagingHighly-SkilledLabour Migration: A Comparative Analysis of Migration PoliciesandChallenges in OECD Countries”, OECD SocialEmploymentand Migration WorkingPapers, No: 79. De Haas, H. (2006). “EngagingDiasporas :HowGovermentsandDevelopmetAgencies Can Support Diaspora Involment in the Development of OriginCountries”,(International Migration Institute). Dişbudak, C. (2004). “UluslararasıGöçveTürkiyeEkonomisi”, İktisatİşletmeveFinansDergisi, 19(217), 84-94. Eker, K. (2008).“Türkiye’deYasaDışıGöçSorunu”, DokuzEylülÜniversitesi Atatürk İlkeleriveİnkılapTarihiEnstitüsü, DoktaraTezi, İzmir. Faustino, H. vePeixoto, J. (2009). “Immigration-Trade Links: TheImpact of RecentImmigration on PortugueseTrade”, School of Economicsand Management-Technical University of Lisbon-WorkingPaper. Gallina, A. (2006). “TheImpact of International Migration on TheEconomic Development of Countries in theMediterraneanBasin”, UN/POP/EGM/2006: 4. Gjini, A.,(2013).“The Role of Remittances on EconomicGrowth: An EmpiricalInvestigation of 12 CEE Countries”, International Business andEconomicsResearchJournal, 12(2). Göçİdaresi, (2015).KüreselGöçveKalkınmaForumu, goc.gov.tr, ErişimTarihi: 21.04.2016. Gökbayrak, Ş., “UluslararasıGöçVeKalkınmaTartışmaları: BeyinGöçüÜzerineBirİnceleme” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 65-82. Güleç, C., (2015). “AvrupaBirliği’ninGöçPolitikalarıveTürkiye’yeYansımaları”, TesamAkademiDergisi-TurkishJournal of TESAM Academy,2(2), 81-100. Güllüpınar, F., (2012).“GöçOlgusununEkonomiPolitiğiveUluslararasıGöçKuramlarıÜzerineBirDeğerlendirme”, YalovaSosyalBilimlerDergisi, 4 (Nisan-Eylül 2012), 53-85. Güney, T., Tuncer, G. veKılıç, R., (2013). “UluslararasıGöçünİşgücüPiyasasındakiÜcretDüzeyiÜzerineEtkileri: BirLiteratürAraştırması”, DumlupınarÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi, 35, 41-54. IOM, (2008). “Migration in Serbia: A Country Profile”, publications.iom.int, Erişim Tarihi: 15.04.2016. İçduygu, A.,Erder, S., veGençkaya, F., (2014). “Türkiye’ninUluslararasıGöçPolitikaları 1923-2023: Ulus-DevletOluşumundanUlus-ÖtesiDönüşümlere”, MiReKoçProjeRaporları, 2014(1). İpek, N., (2006).“İmparatorluktanUlusDevleteGöçler”, Samsun BüyükşehirBelediyesiKültürYayınları. Marshall, G., (1999). “Sosyoloji Sözlüğü”, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Nakhoul, T.E., (2014). “Uluslararası İşgücü Göçü ve Türkiye”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi. OECD, (2007). “International Migration Outlook”, OECD Publication. Ottaviano, G., Peri, G. ve Wright, G.C., (2015). “Immigration, Tradeand Productivity in Services: Evidencefrom UK Firms”, NBER WorkingPaper Series, No:21200. Özocak, Ö., (2015). “Diaspora KavramıveErmeniDiasporası”, ErciyesÜniversitesiStratejikAraştırmalarMerkezi, No: 2. Papastergoadis, N., (1999). “TheTurbulence of Migration”,PolityPress: Cambridge. Ramirez, C.,Dominguez, M. G. veMorais, J.M., (2005). “CrossingBorders: Remittances, Genderand Development”, WorkingPaper United Nations International Researchand Training InstitutefortheAdvancement of Women. Solimano, A., (2003). “RemittancesbyEmigrants: IssuesandEvidence”, EconomicCommissionfor Latin Americaandthe Caribbean, Series: MacroeconomíadelDesarrollo, No: 26 (August), Santiago de Chile. Şahin, Y. (2010). “KentleşmePolitikası”, Trabzon, MurathanYayınevi. Tarhan, A. (2012). “HollandaHastalığı”, ekonomik-cozum.com.tr, ErişimTarihi: 14.04.2016. Tekeli, İ. veErder, L., (1978).“İçGöçler”, HacettepeÜniversitesiYayınları, Ankara. Toksöz, G., (2006). “UluslararasıEmekGöçü”, İstanbul BilgiÜniversitesiYayınları. Tunç, H. veTürkoğlu, K., (2007). “DoğuBloku’nunYıkılmasıSonrasında (Post-Komünist) DevletlerdeAnayasaYapımYöntemleri”, GaziÜniversitesiHukukFakültesiDergisi, 11(1-2), 1133-1163. UNHCR, (2009). “2008 Global Trends: Refugees, Asylum-Seekers, Returnees, InternallyDisplacedandStatelessPersons”, unhcr.org, ErişimTarihi: 14.04.2016. United Nations, (2006). “The Migration: A World on theMove: Populationand Development”, unfpa.org, ErişimTarihi: 14.04. 2016. United Nations, (2016), “International Migration Report 2015 “,http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf , ErişimTarihi: 31.10.2016.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Mehmet SENTURK
0000-0001-7618-9506


Zeynep KOSE


Abdullah KAHRAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam369851, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {94 - 108}, doi = {}, title = {MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS}, key = {cite}, author = {Senturk, Mehmet and Kose, Zeynep and Kahraman, Abdullah} }
APA Senturk, M. , Kose, Z. & Kahraman, A. (2017). MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 4 (9) , 94-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369851
MLA Senturk, M. , Kose, Z. , Kahraman, A. "MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 94-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369851>
Chicago Senturk, M. , Kose, Z. , Kahraman, A. "MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 94-108
RIS TY - JOUR T1 - MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS AU - Mehmet Senturk , Zeynep Kose , Abdullah Kahraman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 108 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS %A Mehmet Senturk , Zeynep Kose , Abdullah Kahraman %T MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 4 %N 9 %R %U
ISNAD Senturk, Mehmet , Kose, Zeynep , Kahraman, Abdullah . "MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 / 9 (Aralık 2017): 94-108 .
AMA Senturk M. , Kose Z. , Kahraman A. MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS. ASSAM-UHAD. 2017; 4(9): 94-108.
Vancouver Senturk M. , Kose Z. , Kahraman A. MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 4(9): 94-108.
IEEE M. Senturk , Z. Kose ve A. Kahraman , "MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 4, sayı. 9, ss. 94-108, Ara. 2017

18484184841447414475    14480    14481   14482