Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 1 - 14 2019-09-23

AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ

Selçuk KAHRAMAN [1] , Önder KUTLU [2] , Selçuk DİNÇER [3]


Siber güvenlik nispeten yeni bir alan olarak sadece ulusal hükümetlerin değil, uluslararası kuruluşların da gündemine yoğun biçimde girdi. Bilgi iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler bireylerin ve devletlerin hayatlarını kolaylaştırdıkları kadar, ciddi tehditler içerdiği de artık görülmeye başlandı. Avrupa düzeyinde siber güvenlik alanının tesisi Avrupa Konseyi aracılığıyla olmuş, genel manada Avrupa bu alana müdahalede geç kalmıştır. Ancak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği eliyle uygulamaya konulan bir takım politikalar, Türkiye’nin AB sürecinde oldukça belirleyici olmuş, Türkiye Avrupa Konseyi tecrübesinden belli bir düzeyde yararlanmıştır. Ancak gelişmelerin birbirine yakın dönemlerde olması, Türkiye’nin güvenlik alanında diğer ilişkilerini daha fazla gündeme getirmiş, ABD mahreçli girişimlere karşı bir duyarlık oluşmuştur. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin siber güvenlik politikalarına etkisi başlangıç düzeyinden daha ziyade ilerleyen dönemlerde olmuş, özellikle bu amaçla kurulmuş olan AB kurumlarının izleme ve değerlendirme faaliyetlerine konu olmak durumunda kalmıştır. Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan siber saldırılar Türkiye için uyarıcı olmuştur. Öte yandan, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan süreçte Türkiye siber alana farklı bir bakış açısıyla ilgilenmeye başlamıştır. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde siber güvenlik alanına yönelik bütüncül bir bakış açısı içinde politika üretecek ve bu politikaların izlenmesini takip edecek bir birimin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde tesis edilmekte olması Türkiye için bir şanstır. İyi bir şekilde planlanır, AB örneği yanı sıra ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler iyi bir şekilde analiz edilip, gerekli mekanizma kurulabilirse siber güvenlik alanı bir sorunlu alan olmaktan çıkar, düzenlenen ve kontrol edilen bir boyuta taşınabilir. Türkiye bu anlamda önemli bir yol ayrımındadır.

siber güvenlik, Avrupa Birliği, uyum süreci, ulusal güvenlik, AB-Türkiye ilişkileri
  • Akyeşilmen, N. (2018). Cyber Good Governance: A New Challenge in International Power Politics. Siber Politikalar Dergisi, 3 (6), 187-206. Aslay, F. (2017). Siber Saldırı Yöntemleri ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Mevcut Durum Analizi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1 (1), 24-28. Barrineau, J. E. (2005). Securing American Cyberspace: A Strategy Necessity. USAWC Strategy Research Project. Pennsylvania: U.S. Army War College. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a424249.pdf, (Erişim Tarihi: 12.05.2019). Bıçakcı, S., Ergun, F. D. ve Çelikpala, M. (2016). Türkiye’de Siber Güvenlik. Ed. S. Ülgen, Türkiye’de Siber Güvenlik ve Nükleer Enerji, 1. Baskı, İstanbul: İmak Ofset Basım Yayın, 28-73. Buono, L. (2010). Investigating and Prosecuting Crimes in Cyberspace: European Training Schemes for Judges and Prosecutors. ERA Forum, 11 (2), 207-218. Chamon, M. (2016). EU Agencies: Legal and Political Limits to the Transformation of the EU Administration. Oxford: Oxford University Press. Conner, F. W. and Coviello, A. W. (2004). Information Security Governance: A Call to Action. Corporate Governance Task Force Report. Dijital Türkiye Platformu (DTP) (2017). Türkiye’nin Siber Güvenlik Stratejisine Yönelik Değerlendirmeler. İstanbul. Egeberg, M., Trondal, J. and Vestlund, N. M. (2014). Situating EU Agencies in the Political-Administrative Space. ARENA Working Paper 6, Oslo. Erdem, M. ve Özocak, G. (2017). Sınıraşan Bir Suç Olarak Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası İşbirliği. 1-7, https://ab.org.tr/ab17/bildiri/110.pdf, (Erişim Tarihi: 12.05.2019). Eren, M. (2017). Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikası.1. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım. Erendor, M. E. (2016). Risk Toplumu ve Refleksif Modernleşme Çerçevesinde Siber Terörizm: Tanımlama ve Tipoloji Sorunu. Siber Politikalar Dergisi, 1 (1), 120-139. European Commission (EC) (2013). https://ec.europa.eu/info/law_en, (Erişim Tarihi: 05.05.2019). European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (2015). European Cyber Security Month: during October, find out how to be safe online. https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/european-cyber-security-month-during-october-find-out-how-to-be-safe-online, (Erişim Tarihi: 21.05.2019). European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (2016). CIIP Governance in the European Union Member States. https://www.enisa.europa.eu/topics/critical-information-infrastructures-and-services/ciip-governance-in-the-eu-annex, (Erişim Tarihi:20.05.2019). Güntay, V. (2016). Ulusal Güvenlik Çerçevesinde Siber Güvenlik Yaklaşımı Oluşturma Sorunu. Siber Politikalar Dergisi, 1 (1), 101-119. İçel, K. (2001). Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Bağlamında Avrupa Siber Suç Politikasının Ana İlkeleri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 59 (1-2), 3-10. Karaarslan, E. (2013). Siber Güvenlik Deneyleri için Ağ Benzetici ve Ağ Sınama Ortamlarının Kullanımına Dair Ön İnceleme. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisleri Dergisi, 6 (1), 1-9. Kutlu, Ö., Kahraman, S. ve Dinçer, S. (2019). Teknoloji Güvenliği ve Dijital Dönüşüm Kapsamında ABD, Rusya ve Türkiye’de Siber Güvenlik Politikaları. Ed. H. Acar, Kamu Güvenliği Politikaları: Yerelden Küresele. 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 169-200. Kutlu, Ö., Sevinç, İ. ve Kahraman, S. (2018). Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarında Güvenlik Risklerinin Analizi. Turkish Studies, 13 (21), 129-156. Marion, N. (2010). The Council of Europe’s Cyber Crime Treaty: An Exercise in Symbolic Legislation. International Journal of Cyber Criminology, 4 (1-2), 699-712. Önok, M. (2013). Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Işığında Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası İşbirliği. Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1229-1270. Özbek, M. (2015). The Impacts of European Cybercrime Conventionon Turkish Criminal Law. Articletter, (Summer), 73-88. Schell, B. H. and Martin, C. (2004). Cyber Crime: A Reference Handbook. California: ABC-CLIO. Sevinç, İ. (2006). Türk Kamu Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9 (1-2), 355-372. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) (2016). 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi. Ankara. Wales, E. (2000). Draft Council of Europe Cyber Crime Convention Upsets Civil Rights Bodies. Computer Fraud and Security Issue, (12), 7-7. Weber, A. M. (2003). The Council of Europe’s Convention on Cybercrime. Berkeley Technology Law Journal, 18 (1), 425-446. Yayla, M. (2013). Hukuki Bir Terim Olarak Siber Savaş, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (104), 177-202. Yılmaz, S. ve Sağıroğlu, Ş. (2013). Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri. 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Bildiriler Kitabı, 20-21 Eylül 2013, Ankara, 158-166. Yılmaz, E. N., Ulus, H. İ. ve Gönen, S. (2015). Bilgi Toplumuna Geçiş ve Siber Güvenlik. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8 (3), 133-146. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1726&from=EN, (Erişim Tarihi: 21.05.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1217-0472
Yazar: Selçuk KAHRAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7533-9960
Yazar: Önder KUTLU
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9946-7721
Yazar: Selçuk DİNÇER
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { assam570664, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {KAHRAMAN, Selçuk and KUTLU, Önder and DİNÇER, Selçuk} }
APA KAHRAMAN, S , KUTLU, Ö , DİNÇER, S . (2019). AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/570664
MLA KAHRAMAN, S , KUTLU, Ö , DİNÇER, S . "AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/570664>
Chicago KAHRAMAN, S , KUTLU, Ö , DİNÇER, S . "AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ AU - Selçuk KAHRAMAN , Önder KUTLU , Selçuk DİNÇER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ %A Selçuk KAHRAMAN , Önder KUTLU , Selçuk DİNÇER %T AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD KAHRAMAN, Selçuk , KUTLU, Önder , DİNÇER, Selçuk . "AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 1-14 .
AMA KAHRAMAN S , KUTLU Ö , DİNÇER S . AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ. ASSAM-UHAD. 2019; 1-14.
Vancouver KAHRAMAN S , KUTLU Ö , DİNÇER S . AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 14-1.