Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 24 - 41 2019-09-23

GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ

Tarık AK [1] , Tekin Avaner [2] , Erdem Özgür [3]


Devletlerin iç güvenliğe bakışı son otuz yılda tümüyle değişmiştir. Askeri güvenliği temel alan Soğuk Savaş döneminde iç güvenlik ulusal güvenlik kadar ilgi çekmemiştir. Günümüzde küreselleşmenin toplumlar arasında bilgi, zenginlik ve ürünlerin paylaşımına katkı sağladığı bir gerçektir. Ancak devletler arasında yaşanan gerilimleri, ekonomik eşitsizlikleri, kültürel, dini ve etnik dışlanmaları da bireyler düzeyine indirgediği açıktır. Değişen iç güvenlik anlayışının kamu yönetiminde karşılık bulması ise zorunluluktur. Nitekim iç güvenliğin değişen ihtiyaçları, kamu yönetimine yeniden teşkilatlanma, uzmanlaşma ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi olarak yansımıştır. İç güvenliğin temel unsuru olan jandarma kolluk kuvvetlerinin günümüz güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde akademik eğitim verilmesi ise vazgeçilmezdir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, günümüzün iç güvenlik ve kamu yönetimi yaklaşımı bağlamında örnek bir jandarma subay akademik eğitimi ve kariyer modeli sunmaktır. Çalışma literatür taraması yapılarak teorik bir zeminde yürütülmüştür. Bu kapsamda ilk olarak, iç güvenlik yaklaşımının değişen ihtiyaçları açıklanmış, müteakiben güvenlik alanının eğitime yansımaları ve kamu yönetimi anlayışında yeni beklentiler vurgulanmıştır. Son olarak ise Jandarma subayına ilişkin akademik ve kariyer planı örnek bir lisans ve üst seviye kariyer eğitim modeli olarak sunulmuştur.
İç güvenlik, eğitim ve kamu yönetimi, kolluk, ulusal güvenlik
 • Ak, T. (2018). Dünyada İç güvenlik Yaklaşımının Değişimi ve İç Güvenlik Yönetimine Etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, (6), 74-93.
 • Ak, T. & Sarı, G. (2018). Güvenlik Bilimleri Alanı İçin Bir Eğitim Modeli Önerisi, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, 9-11 Nisan 2018, İstanbul-Türkiye, 135-142.
 • American Public Uni. (2018). Güvenlik Yönetimi/Bilgi Güvenliği, 19.03.2018 tarihinde https:// catalog.apus.edu/undergraduate/academic-programs/bachelors/bachelor-arts-security-management/#information-security adresinden alınmıştır.
 • Büyükanıt, Y. (1996). Teğmen, Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657. pdf (Erişim tarihi: 01.03.2019)
 • Edith Cowen Uni. (2018). Güvenlik Yönetimi, https://www.ecu. edu.au/degrees/courses/bachelor-of-criminology-and-justice/unitset?id=MAAAAF&crs Cd=G81 (Erişim tarihi: 19.03.2018)
 • John Jay College of Criminal Justice (2019). Güvenlik Yönetimi, http://jjay.smartcatalogiq. com/en/2018-2019/Undergraduate-Bulletin/Majors/Security-Management-Bachelor-of-Science (Erişim tarihi: 20.03.2019)
 • KHO (2019). Kara Harp Okulu, http://www.kho.edu.tr/hakkinda/Kho _genel_bilgi.html (Erişim tarihi: 01.03.2019)
 • KKK (2019). Kara Kuvvetleri Komutanlığı, http://www.kkk.tsk.tr/ Siniflar/Piyade.aspx (Erişim tarihi: 05.03.2019)
 • Karasu, Koray (2001). Profesyonelleşme Olgusu ve Kamu Yönetimi, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: Tezler Dizisi:11.
 • Koçanlı, M. (2018). Kolluk Yönetici Eğitimine İlişkin Mukayeseli Bir Analiz: Fransa, İtalya, Şili ve Kanada’da Uygulanan Yönetici Eğitim Sistemleri, Jandarma Kariyer Yönetimi ve Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı Bildiri Kitabı, 20-21 Şubat 2018, Ankara.
 • Küpeli, H. (2018). Jandarma Mesleki Gelişim Eğitim Sistemi Müfredatına Yönelik Model Önerisi, Jandarma Kariyer Yönetimi ve Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı Bildiri Kitabı, 20-21 Şubat 2018, Ankara.
 • Leiden Uni. (2018). Güvenlik Çalışmaları, https://www. universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/security-studies/about-the-programme#the-first-year,the-second-year, the-third-year (Erişim tarihi: 19.03.2018)
 • Mount Union Uni. (2018). Ulusal Güvenlik ve Yabancı İstihbarat Analizi, https://www. mountunion.edu/nsfia (Erişim tarihi: 19.03.2018)
 • MSÜ (2019). Milli Savunma Üniversitesi, https://msu.edu.tr/ sayfadetay?SayfaId=447& ParentMenuId=32 (Erişim tarihi: 01.03.2019)
 • Özgür, E. (2019). Devlet, Güvenlik ve Kolluk İlişkisi Bağlamında Jandarma Personel Yönetimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Sarı, G. & Ak, T. (2018). Güvenlik Alan Yeterlilikleri ve Akademik Çalışmalar, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, 9-11 Nisan 2018, İstanbul-Türkiye, 130-134.
 • Southern New Hampshire Uni. (2018). https://www.snhu.edu/campus-majors /undergraduate/bs-justice-studies/terrorism-and-homeland-security (Erişim tarihi: 19.03.2018)
 • T.C. İçişleri Bakanlığı (2015). T.C. İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı, Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı (2018). 2019-2023 Stratejik Planı, Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • UNESCO Institute for Statistics (2015). International Standard Classification of Education, Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) – Detailed Field Descriptions, UIS Publications: Montreal/Quebec/Canada.
 • US Homeland Security Council (2007). National Strategy for Homeland Security, The White House, Washington DC.
 • US Office of Homeland Security (2002). National Strategy for Homeland Security, The White House, Washington DC.
 • 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu (1961). http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.4.211. pdf (Erişim tarihi: 01.03.2019)
 • 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (1967). http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.926.pdf (Erişim tarihi: 05.03.2019)
 • 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu (1983). http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.2803.pdf (Erişim tarihi: 05.03.2019
 • 668 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2016). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727m2-1.pdf (Erişim tarihi: 01.03. 2019)
 • 9741 numaralı ve 12.12.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan “Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği” (Erişim tarihi: 05.03.2019)
Birincil Dil tr
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Tarık AK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Tekin Avaner

Yazar: Erdem Özgür

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { assam571337, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {24 - 41}, doi = {}, title = {GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ}, key = {cite}, author = {AK, Tarık and Avaner, Tekin and Özgür, Erdem} }
APA AK, T , Avaner, T , Özgür, E . (2019). GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 24-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571337
MLA AK, T , Avaner, T , Özgür, E . "GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 24-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571337>
Chicago AK, T , Avaner, T , Özgür, E . "GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 24-41
RIS TY - JOUR T1 - GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ AU - Tarık AK , Tekin Avaner , Erdem Özgür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 41 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ %A Tarık AK , Tekin Avaner , Erdem Özgür %T GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD AK, Tarık , Avaner, Tekin , Özgür, Erdem . "GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 24-41 .
AMA AK T , Avaner T , Özgür E . GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ. ASSAM-UHAD. 2019; 24-41.
Vancouver AK T , Avaner T , Özgür E . GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 41-24.