Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 17, Sayfalar 1 - 10 2020-11-15

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI ARAÇLARININ CARİ AÇIK ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH

Gizem BAŞ [1] , Mehmet KARA [2]


2007/08 yılında meydana gelen finansal kriz sonrasında, FED, ECB ve BOJ gibi büyük merkez bankaları, aşırı genişletici para politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu durum, Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülkenin ekonomik hedeflerini ve makroekonomik göstergelerini olumsuz etkilemiştir. Finansal piyasalarda meydana gelen bu gelişme üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2010 yılının Nisan ayından itibaren yeni bir para politikası stratejisi geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde niteliksel (O/N faiz oranı) ve niceliksel (M3 para arzı) para politikası araçlarının cari açık üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışma, 2005:IV-2018:II dönemini kapsamaktadır. Değişkenler olarak Gecelik Faiz (O/N) oranı, M3 para arzı ve cari açık kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak, ARDL modeli kapsamında kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (UECM) ve sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. ARDL analiz yöntemi kapsamında ilk olarak sınır testi uygulanmış değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca, uzun ve kısa dönem için, para arzı (M3) ile cari açık arasında hem istatistikî olarak hem de ekonomik olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
After the financial crisis occurred in 2007/08, the major central banks such as FED, ECB and BOJ, started to implement excessive expansionary monetary policies. This has negatively affected macroeconomic indicators and economic targets of many developing countries such as Turkey. Associated with developments occurred in financial markets, the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) has developed a new monetary policy strategy since April of 2010. The aim of this study is in Turkish economy, to analyze the effect of qualitative (O/N interest rate) and quantitative (M3 money supply) monetary policy tools on the current account deficit. The time period of the study includes 2005: IV-2018: II. Overnight interest (O/N) rate, M3 money supply and current account deficit are employed. With ARDL analysis method, unrestricted error correction model (UECM) and boundary test approach are applied. Within the scope of ARDL method, firstly, bound test is performed, and the cointegration relationship is determined between the variables. Furthermore, it is found that there is a statistically and economically significant relationship between money supply (M3) and the current account deficit for the both long and short term.
  • Cicioğlu, Ş., Ağuş, A. and Torun, P. (2013). “Para Politikası Araçlarının Cari Açık Üzerindeki Etkinliği: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama”. Global Journal of Economics and Business Studies, 2(4): 14-26. Calderón, C., Alberto C. and Norman L. (1999). “Determinants of Current Account Defıcıts in Developıng Countries”, Contributions in Macroeconomics, 2(1): 1534-6005. Danmola, R. A. and Adijat, O. O. (2013). “The Impact of Monetary Policy on Current Account Balance in Nigeria”. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 7(3): 67-72. Ener, M. and Feyza A. (2012). “The Current Account-Interest Rate Relation: A Panel Data Study for OECD Countries”. E3 Journal of Business Management and Economics, 3(2): 48-54. Gençoğlu, P. and Ünlü, F. (2019). “Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Analiz”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(4): 627-650. Göçer, İ., Mercan, M. and Peker, O. (2013). “Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 18(1): 1-17. Granger, C.W.J. and Newbold, P. (1974). ‘’Spurious Regressions in Econometrics.’’ Journal of Econometrics, 2(2):111-120. Gujarati, D.N. (1999). Temel Ekonometri. Çev., Ü. Şenesen ve G.G.Şenesen. İstanbul: Literatür Yayınları. Holtrop, M. W. (1972). “On the Effectiveness of Monetary Policy: The Experience of the Netherlands in the Years 1954-69”. Journal of Money, Credit and Banking, 4(2): 283-311. Lane, P. R. (1999). Money Shocks and the Current Account. Trinity College: Dublin and Cepr. Narayan S. and Narayan P.K. (2004). ‘’Determinants of Demand of Fiji’s Exports: An empirical Investigation”. The Developing Economics, 17(1): 95-112. Pesaran M.H., Shin, Y. and Smith, R.J. (2001). ‘’Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289–326. Seyidoğlu, Halil (2017). Uluslararası İktisat, Teori Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 21. Baskı, Güzem Can Yayınları. Steiner, A. (2013). “Current Account Balance and Dollar Standard: Exploring the Linkages”. Journal of International Money and Finance, 41(2014): 65-94. Oktar, S. and Dalyancı, L. (2011). “Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi”. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 30(1): 1-22. Talaslı, İ. A. (2012). “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Zorunlu Karşılık Yönetimi”. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü: Isparta. TCMB, (2010), “Finansal İstikrar Raporu”. http://www.Tcmb.Gov.Tr/Yeni/Evds/Yayin/Finist/Fir_Tammetin11.Pdf. (Erişim Tarihi: 15.02.2020).
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7667-2992
Yazar: Gizem BAŞ
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mustafa Kemal University, Hatay, TURKEY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { assam734661, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH}, key = {cite}, author = {Kara, Mehmet} }
APA Baş, G , Kara, M . (2020). THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 7 (17) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/57474/734661
MLA Baş, G , Kara, M . "THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 (2020 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/57474/734661>
Chicago Baş, G , Kara, M . "THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 (2020 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH AU - Gizem Baş , Mehmet Kara Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 7 IS - 17 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH %A Gizem Baş , Mehmet Kara %T THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH %D 2020 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 7 %N 17 %R %U
ISNAD Baş, Gizem , Kara, Mehmet . "THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 / 17 (Kasım 2020): 1-10 .
AMA Baş G , Kara M . THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH. ASSAM-UHAD. 2020; 7(17): 1-10.
Vancouver Baş G , Kara M . THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 7(17): 1-10.
IEEE G. Baş ve M. Kara , "THE EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 7, sayı. 17, ss. 1-10, Kas. 2020