Yıl 2020, Cilt 31 , Sayı 2, Sayfalar 113 - 124 2020-08-06

Likya Yolu, Türkiye’nin işaretlenen ilk kültür rotasıdır. Sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle ön plana çıkan rotayı ziyaret eden turist sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Çalışmada Likya Yolu’nu yürüyen turistlerin profillerinin ve yürüyüşlerine yönelik memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda kolayda örnekleme yönteminden faydalanılarak 416 katılımcıya ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri oluşturulan anket formları aracılığıyla elde edilmiştir. Anket formları katılımcılara 2018 yılının Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, yüz yüze ve e-posta yaklaşımlarının bir arada kullanılmasıyla uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda yürüyüşçülerin büyük bir kısmının 40 yaş ve üzeri, bekâr ve en az lisans düzeyinde bir eğitim seviyesine sahip olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca katılımcıların Likya Yolu’ndan genel anlamda memnun kaldığı, beklentilerinin karşılandığı ve yeniden ziyaret etme ile çevresindeki bireylere tavsiye etme konusundaki niyetlerinin olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle yerel yöneticilere, yerel halka, işletmelere ve gelecekte konuya ilişkin çalışma yürütecek araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Turist Memnuniyeti, Kültür Rotası, Likya Yolu
 • Baker, D. A. & Crompton, J. L. (2000). Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions. Annals of Tourism Research, 27(3), 785-804.
 • Bearden, W. O. & Teel, J. E. (1983). Selected Determinants of Consumer Satisfaction and Complaint Reports. Journal of Marketing Research, 20(1), 21-28.
 • Bozkurt, M. (2018). Turist Rehberlerinin Performanslarının Turist Memnuniyeti ve Turistlerin Alışveriş Davranışı Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama. Yüksek lisans tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Briedenhann, J. & Wickens, E. (2004). Tourism Routes As a Tool For The Economic Development of Rural Areas—Vibrant Hope or Impossible Dream?. Tourism Management, 25(1), 71-79.
 • Buluk, B. (2016). Online Seyahat Acenteleri Aracılığıyla Seyahat Satın Almada Turist Memnuniyet: İstanbul Örneği. Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Cam, T. T. A. (2011). Explaining Tourist Satisfaction and Intention to Re-visit Nha Trang, Vietnam. (Unpublished Master’s Thesis). Norway: The Norwegian College of Fishery Science University of Tromso Vietnam: Nha Trang University.
 • Churchill, G. A. & Iacobucci, D. (2006). Marketing Research: Methodological Foundations. New York: Dryden Press.
 • Çetin, B. (2015). Japon Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği. Yüksek lisans tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Çetinkaya, M. Y., (2015), Role of Tour Guides on Tourist Satisfaction Level in Guided Tours and Impact on Tourist Re-visiting Intention: A Research in Istanbul. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(1), 40-54.
 • Demirkol, C., Salha, H. & Cinnioğlu, H. (2016). Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, (2).
 • Göndelen, D. (2007). Öğretmenevlerinde Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmininin Ölçülmesi Uygulaması ve Müşteri Tatminini Artırmaya Yönelik Bir Eğitim Modeli. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Grönroos, C. (1982). Strategic Management and Marketing in the Service Sector. Helsingfors: Swedish School of Economics and Business Administration.
 • Grönroos, C. (1984). A Service Quality Model and its Marketing Implications. European Journal of Marketing, 18(4). 36-44).
 • Güngör, E. (2010). Turistik Yörelerden Memnuniyet ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışları: Antalya Örneği. Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Kılıç, İ. & Pelit, E. (2004). Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(2), 113-124.
 • Kozak, M. & Rimmington, M. (2000). Tourist Satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-Season Holiday Destination. Journal of Travel Research, 38(3), 260-269.
 • Lehtinen, U. & Lehtinen, J. R. (1982). “Service Quality: A Study of Quality Dimensions”, Unpulished working paper. Helsinki: Service Management Instute, Finland OY.
 • Meng, F., Tepanon, Y. & Uysal, M. (2008). Measuring Tourist Satisfaction by Attribute and Motivation: The Case of a Nature-based Resort. Journal of Vacation Marketing, 14(1), 41-56.
 • Meyer, D. (2004). Tourism Routes and Gateways: Key Issues for The Development of Tourism Routes and Gateways and Their Potential for Pro-poor Tourism. Discussion Paper. Overseas Development Institute.
 • Moutinho, L. (1987). Consumer Behaviour in Tourism. European Journal of Marketing 21(10), 1–44.
 • Pamukçu, H. (2017). Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu Önerisi. Doktora tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Parasuraman, A., Zeithmal, V. A. & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50.
 • Pazarbaşı, G. (2014). Likya Yolu’nu Yürüyen Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Pizam A., Neumann Y. & Reichel A. (1978). Dimentions of Tourist Satisfaction With a Destination Area, Annals of Tourism Research, 5(3), 314-322.
 • Rahman, S., Erdem, R. & Devebakan, N. (2007). Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirilmesi: Elazığ'daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 37-55.
 • Sasser, W. E,Olsen, R. P. & Wyckoff, D. D. (1978). Management of Service Operations: Text and Cases. Boston: Allyn & Bacon.
 • Seçilmiş, C. (2012). Termal Turizm Destinasyonlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Sakarıılıca Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 231-250.
 • Tekin, Ö. A., Turhan, A. A. & Turhan, E. A. (2018). Helal Turizm Turist Profili: Antalya Destinasyonu 2017. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) destekli teknik rapor.
 • Turgut, İ. ve Clow, K. (2010). Likya Yolu’nda Yürümek. İstanbul: Mart Matbaacılık.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Woodside, A., Frey, L. & Daly, R. (1989). Linking Service Quality, Customer Satisfaction and Behavioral Intention. Journal of Health Care Marketing, 9, 5–17.
 • Yüksel, A. & Yüksel, F. (2003). Measurement of Tourist SatisfactionWith Restaurant Services: A Segment-based Approach. Journal of Vacation Marketing, 9(1), 52-68.
 • Zhang, K. (2007). Understanding Chinese Tourists’ Satisfaction with Their Travel Experiences in Canada. Unpublished master’s thesis. Lakehead University, Ontario.
 • Zengin, E. & Erdal, A. (2000). Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Journal of Qafqaz University, 3(1), 43-56.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1870-8042
Yazar: Burcu TÜTÜNCÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9673-5604
Yazar: Hüseyin PAMUKÇU
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4747-5903
Yazar: Canan TANRISEVER
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { atad641641, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {31}, pages = {113 - 124}, doi = {10.17123/atad.641641}, title = {Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Tütüncü, Burcu and Pamukçu, Hüseyin and Tanrısever, Canan} }
APA Tütüncü, B , Pamukçu, H , Tanrısever, C . (2020). Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 31 (2) , 113-124 . DOI: 10.17123/atad.641641
MLA Tütüncü, B , Pamukçu, H , Tanrısever, C . "Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 113-124 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/56296/641641>
Chicago Tütüncü, B , Pamukçu, H , Tanrısever, C . "Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 113-124
RIS TY - JOUR T1 - Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri AU - Burcu Tütüncü , Hüseyin Pamukçu , Canan Tanrısever Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17123/atad.641641 DO - 10.17123/atad.641641 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 124 VL - 31 IS - 2 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.641641 UR - https://doi.org/10.17123/atad.641641 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri %A Burcu Tütüncü , Hüseyin Pamukçu , Canan Tanrısever %T Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri %D 2020 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 31 %N 2 %R doi: 10.17123/atad.641641 %U 10.17123/atad.641641
ISNAD Tütüncü, Burcu , Pamukçu, Hüseyin , Tanrısever, Canan . "Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 / 2 (Ağustos 2020): 113-124 . https://doi.org/10.17123/atad.641641
AMA Tütüncü B , Pamukçu H , Tanrısever C . Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(2): 113-124.
Vancouver Tütüncü B , Pamukçu H , Tanrısever C . Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(2): 113-124.