Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-4220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad


Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si’nde 1990 yılın­dan bu ya­na, turizm, turizm işletmeciliği, gastronomi, rekreasyon ile turizmin diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve incelemeleri içeren çalışmalar kabul edilmektedir. Der­gi­ye ula­şan ma­ka­le­ler, 1997 yılın­dan iti­ba­ren ya­yın ku­ru­lu lis­te­sin­de yer alan­la­rın ha­kem­li­ğin­de de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra, uy­gun bu­lun­ma­la­rı du­ru­mun­da ya­yım­lan­mak­ta­dır­lar. Her ma­ka­le en az iki üye­nin de­ğer­len­di­ril­me­si­ne su­nul­mak­ta­dır; ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de İs­ta­tis­tik Edi­tö­rü ve Ya­zım ve Dil­bi­gi­si Edi­tö­rü­nün in­ce­le­me­si­ne de başvu­ru­la­bil­mek­te­dir. Der­gi­ye gön­de­ri­le­cek ma­ka­le­le­rin ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da “Ya­yın ve Ya­zım Ku­ral­la­rı”na özel­lik­le uyul­ma­sı ya­zar­lar­dan bek­len­mek­te­dir. (Dergiye ulaşan makaleler, "Yıl 8, Sayı 3-4, Eylül - Aralık 1997" sayısından itibaren yayın kurulu listesinde yer alanların hakemliğinde değerlendirildikten sonra uygun bulunmaları durumunda yayımlanmaktadırlar (Dergide bu tarihten önce yayımlanmış makaleler hakem-denetimli değildir.). Her makale en az iki üyenin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörü ve Yazım ve Dilbigisi Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Tez Özetleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" “Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale İndeksi” ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle ilişkiye geçmeleri gerekmektedir.

DERGİ HAKKINDA

ISSN

1300 - 4220
İlk sayıOcak 1990
StatüUlusal hakemli dergi
Yayın aralığıYılda iki sayı (Bahar ve Güz)
Yayın diliTürkçe
İlAnkara
Boyutları19,5x27,5 cm.
TürüBasılı ve Elektronik
Bilim dalıSosyal Bilimler
Kurucu Editör
Nazmi KOZAK
Eş Editörler
Nazmi KOZAK ve Çağıl Hale ÖZEL

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-4220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad
Kapak Resmi


Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si’nde 1990 yılın­dan bu ya­na, turizm, turizm işletmeciliği, gastronomi, rekreasyon ile turizmin diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve incelemeleri içeren çalışmalar kabul edilmektedir. Der­gi­ye ula­şan ma­ka­le­ler, 1997 yılın­dan iti­ba­ren ya­yın ku­ru­lu lis­te­sin­de yer alan­la­rın ha­kem­li­ğin­de de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra, uy­gun bu­lun­ma­la­rı du­ru­mun­da ya­yım­lan­mak­ta­dır­lar. Her ma­ka­le en az iki üye­nin de­ğer­len­di­ril­me­si­ne su­nul­mak­ta­dır; ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de İs­ta­tis­tik Edi­tö­rü ve Ya­zım ve Dil­bi­gi­si Edi­tö­rü­nün in­ce­le­me­si­ne de başvu­ru­la­bil­mek­te­dir. Der­gi­ye gön­de­ri­le­cek ma­ka­le­le­rin ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da “Ya­yın ve Ya­zım Ku­ral­la­rı”na özel­lik­le uyul­ma­sı ya­zar­lar­dan bek­len­mek­te­dir. (Dergiye ulaşan makaleler, "Yıl 8, Sayı 3-4, Eylül - Aralık 1997" sayısından itibaren yayın kurulu listesinde yer alanların hakemliğinde değerlendirildikten sonra uygun bulunmaları durumunda yayımlanmaktadırlar (Dergide bu tarihten önce yayımlanmış makaleler hakem-denetimli değildir.). Her makale en az iki üyenin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörü ve Yazım ve Dilbigisi Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Tez Özetleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" “Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale İndeksi” ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle ilişkiye geçmeleri gerekmektedir.

DERGİ HAKKINDA

ISSN

1300 - 4220
İlk sayıOcak 1990
StatüUlusal hakemli dergi
Yayın aralığıYılda iki sayı (Bahar ve Güz)
Yayın diliTürkçe
İlAnkara
Boyutları19,5x27,5 cm.
TürüBasılı ve Elektronik
Bilim dalıSosyal Bilimler
Kurucu Editör
Nazmi KOZAK
Eş Editörler
Nazmi KOZAK ve Çağıl Hale ÖZEL

Prof.Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 30 - Sayı 2 - Eki 2019
 1. Prof.Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu
  Sayfalar 7 - 11
  Nazmi Kozak, Metin Kozak
 2. Farklı Turizm Eğitim Sistemlerinde Yetişen Öğretmenlerin Mesleki Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
  Sayfalar 12 - 23
  Azize Hassan, Feriyal Farhadi
 3. Turizm Yüksek Öğretiminde İşbaşı Eğitim Uygulaması: Turizm Akademisyenlerinin Beklentileri
  Sayfalar 24 - 34
  Bekir Eşitti
 4. Türkiye Turizminin Tanıtılmasında Öncü Bir Süreli Yayın: Turizm Mecmuası (1957-1987)
  Sayfalar 35 - 44
  Çağdaş Aydın, Ceren Aydın
 5. Uluslararası Turizm Araştırmalarında Türkiye’nin Yeri
  Sayfalar 45 - 57
  Dilek Acar, Esra Gül Yılmaz
 6. Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi
  Sayfalar 58 - 67
  Dönüş Çiçek, Ebru Zencir Çiftçi
 7. Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı Döneminde Turistik Tanıtım ve Propaganda Alanında Görülen Sorunlar (1957-1963)
  Sayfalar 68 - 88
  Erol Evcin
 8. Turizmde Kadın Akademisyenler
  Sayfalar 89 - 99
  Hatice Güçlü Nergiz
 9. Annals of Tourism Research Dergisinde Yayımlanan Postmodern Dönemde Turizm Konulu Makaleler: Bibliyometrik İnceleme
  Sayfalar 100 - 111
  Majd Tayara, Çağıl Hale Özel
 10. Rekreasyon Yönetimi ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Müfredatlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 112 - 124
  Özkan Tütüncü, Yılmaz Akgündüz, Cem Yeşilyurt
 11. Sağlık Turizmini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Değerlendirmesi (1988-2017)
  Sayfalar 125 - 134
  Sibel Canik, Ebru Güneren Özdemir
 12. Türkiye’deki Medikal Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (2008-2018)
  Sayfalar 135 - 143
  Ülker Çolakoğlu, Hüseyin Erhan Altun, Berkant Kıykaç
Dizinler