Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-4220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad


Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si’nde 1990 yılın­dan bu ya­na, turizm, turizm işletmeciliği, gastronomi, rekreasyon ile turizmin diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve incelemeleri içeren çalışmalar kabul edilmektedir. Der­gi­ye ula­şan ma­ka­le­ler, 1997 yılın­dan iti­ba­ren ya­yın ku­ru­lu lis­te­sin­de yer alan­la­rın ha­kem­li­ğin­de de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra, uy­gun bu­lun­ma­la­rı du­ru­mun­da ya­yım­lan­mak­ta­dır­lar. Her ma­ka­le en az iki üye­nin de­ğer­len­di­ril­me­si­ne su­nul­mak­ta­dır; ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de İs­ta­tis­tik Edi­tö­rü ve Ya­zım ve Dil­bi­gi­si Edi­tö­rü­nün in­ce­le­me­si­ne de başvu­ru­la­bil­mek­te­dir. Der­gi­ye gön­de­ri­le­cek ma­ka­le­le­rin ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da “Ya­yın ve Ya­zım Ku­ral­la­rı”na özel­lik­le uyul­ma­sı ya­zar­lar­dan bek­len­mek­te­dir. (Dergiye ulaşan makaleler, "Yıl 8, Sayı 3-4, Eylül - Aralık 1997" sayısından itibaren yayın kurulu listesinde yer alanların hakemliğinde değerlendirildikten sonra uygun bulunmaları durumunda yayımlanmaktadırlar (Dergide bu tarihten önce yayımlanmış makaleler hakem-denetimli değildir.). Her makale en az iki üyenin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörü ve Yazım ve Dilbigisi Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Tez Özetleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" “Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale İndeksi” ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle ilişkiye geçmeleri gerekmektedir.

DERGİ HAKKINDA

ISSN

1300 - 4220
İlk sayıOcak 1990
StatüUlusal hakemli dergi
Yayın aralığıYılda iki sayı (Bahar ve Güz)
Yayın diliTürkçe
İlAnkara
Boyutları19,5x27,5 cm.
TürüBasılı ve Elektronik
Bilim dalıSosyal Bilimler
Kurucu Editör
Nazmi KOZAK
Eş Editörler
Nazmi KOZAK ve Çağıl Hale ÖZEL

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-4220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad
Kapak Resmi


Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si’nde 1990 yılın­dan bu ya­na, turizm, turizm işletmeciliği, gastronomi, rekreasyon ile turizmin diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve incelemeleri içeren çalışmalar kabul edilmektedir. Der­gi­ye ula­şan ma­ka­le­ler, 1997 yılın­dan iti­ba­ren ya­yın ku­ru­lu lis­te­sin­de yer alan­la­rın ha­kem­li­ğin­de de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra, uy­gun bu­lun­ma­la­rı du­ru­mun­da ya­yım­lan­mak­ta­dır­lar. Her ma­ka­le en az iki üye­nin de­ğer­len­di­ril­me­si­ne su­nul­mak­ta­dır; ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de İs­ta­tis­tik Edi­tö­rü ve Ya­zım ve Dil­bi­gi­si Edi­tö­rü­nün in­ce­le­me­si­ne de başvu­ru­la­bil­mek­te­dir. Der­gi­ye gön­de­ri­le­cek ma­ka­le­le­rin ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da “Ya­yın ve Ya­zım Ku­ral­la­rı”na özel­lik­le uyul­ma­sı ya­zar­lar­dan bek­len­mek­te­dir. (Dergiye ulaşan makaleler, "Yıl 8, Sayı 3-4, Eylül - Aralık 1997" sayısından itibaren yayın kurulu listesinde yer alanların hakemliğinde değerlendirildikten sonra uygun bulunmaları durumunda yayımlanmaktadırlar (Dergide bu tarihten önce yayımlanmış makaleler hakem-denetimli değildir.). Her makale en az iki üyenin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörü ve Yazım ve Dilbigisi Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Tez Özetleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" “Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale İndeksi” ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle ilişkiye geçmeleri gerekmektedir.

DERGİ HAKKINDA

ISSN

1300 - 4220
İlk sayıOcak 1990
StatüUlusal hakemli dergi
Yayın aralığıYılda iki sayı (Bahar ve Güz)
Yayın diliTürkçe
İlAnkara
Boyutları19,5x27,5 cm.
TürüBasılı ve Elektronik
Bilim dalıSosyal Bilimler
Kurucu Editör
Nazmi KOZAK
Eş Editörler
Nazmi KOZAK ve Çağıl Hale ÖZEL

Cilt 30 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Hizmet Verme Yatkınlığının Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü: Kuşadası’nda Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Örneği
  Sayfalar 7 - 18
  Mehmet ÇOBAN, Oya AYTEMİZ SEYMEN
 2. Rekreatif Gruplara Üyelik: Motosiklet Grupları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 19 - 30
  Mehmet ERTAŞ, Gürhan AKTAŞ
 3. Konaklama İşletmelerinde Finansal Performans Ölçütü Olarak Yatırılan Sermayenin Getirisi
  Sayfalar 31 - 44
  Erdinç KARADENİZ, Selda DALAK, Fatih GÜNAY, Mehmet BEYAZGÜL
 4. Kış Turizmi Destinasyonlarının Algılanan Performansı: Türkiye’deki Beş Destinasyonun Kıyaslaması
  Sayfalar 45 - 56
  Savaş EVREN, Nazmi KOZAK
 5. Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Kültürel Zekâ Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 57 - 68
  Üzeyir KEMENT, Sinan ÇAVUŞOĞLU, Ahmet USLU
 6. Seyahat Acentelerinin Turist Rehberi Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 69 - 81
  Burcu ILGAZ YILDIRIM, Özlem GÜZEL
 7. Turist Rehberlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Destinasyon İmajına ve Memnuniyetine Etkisi
  Sayfalar 82 - 92
  Caner ÜNAL, Meltem CABER
 8. Lisans Eğitiminde Mutfak Zanaatları ve Gastronomi
  Sayfalar 93 - 97
  Özkan TÜTÜNCÜ
 9. Spor ve Turizm
  Sayfalar 102 - 103
  Levent ATALI
 10. Turizm Amaçlı Hizmet Sunan Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilinci Oluşturma: Karabük-Kastamonu-Bartın-Sinop Örneği
  Sayfalar 98 - 101
  Nurettin AYAZ, Ayşegül ACAR
 11. Türkiye Turizm Ansiklopedisi 1. Editörler Çalıştayı
  Sayfalar 104 - 105
  Serhat Adem SOP
 12. 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin Ardından
  Sayfalar 105 - 107
  Kübra AŞAN
 13. 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT’19)
  Sayfalar 107 - 108
  Mehmet Tahir DURSUN
 14. 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
  Sayfalar 109 - 110
  Soner SÖYLER
Dizinler