Cilt: 33 Sayı: 2, 1.12.2022

Yıl: 2022

Hakem Denetimli Makaleler

Rekreasyon İncelemeleri

Gastronomi İncelemeleri

Turizm Tarihi İncelemeleri

Turizm Rehberliği İncelemeleri

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme

Etkinlik Notları

Editörden

Diğer

14. Yayın Dizini

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılının Ocak ayında Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla yayın faaliyetine başladı. Dergi, Türkiye’de turizm alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Derginin 1990-1997 yılları arasındaki yayın süreci, akademik içerikli bir süreli yayın şeklinde olup, 1997 yılında hakem denetimli dergi olarak yayımlanmaya başlandı. Halen hakemli denetimine açık dergi olma özelliğini devam ettiren dergide, turizm ve yakın alanları olan konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek işletmeciliği başta olmak üzere; turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içerisinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır. 

Dergiye önerilen her bir makale en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Hakem-Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Rekreasyon Araştırmaları", "Gastronomi Araştırmaları", "Turist Rehberliği Araştırmaları", "Turizm Tarihi İncelemeleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Şu konularda hazırlanmış çalışmalar dergiye önerilebilir: Turizm; İşletme Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Ekonomi, Yönetim, Pazarlama, Sosyoloji, Rekreasyon, Boş Zaman, Psikoloji, Coğrafya, İletişim, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Finansman, Muhasebe, Arekoloji, Tarih, Hukuk, Planlama, Antropoloji, Siyasal Bilimler, Yiyecek-İçecek, Spor, Eğitim, Din, Mimarlık, Kamu Yönetimi, Şehir Planlama, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tanıtım, Kadın Çalışmaları, Halkbilim, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Tekstil, Doğa Tarihi, İstatistik, Biyoloji, Peyzaj Mühendisliği, Halk Sağlığı, Beslenme ve Diyetetik, Hidro-Klimatoloji, Çevre Tasarımı, Uluslararası İlişkiler, Sağlık İdaresi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Maliye, Hidrojeoloji, Fizyoterapi, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Ev Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bölgesel Çalışmalar, Müzecilik, El Sanatları, Disiplinlerarası Çalışmalar. (Çalışmalarda konunun ve/veya uygulamasının turizm alanı veya sektörü ile ilgili olması önkoşulu aranır.)

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisinin yayın politikası; uygulamalı ve derleme türü (meta-analiz çalışmaları model önerileri olgu sunuları ve tartışmalar vb.) çalışmaları yayımlamak ve turizm literatürünün geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Dergiye gönderilen bütün makaleler editörler kurulu denetimine alınır kabul görmesi durumunda yayımlanır. Makale değerlendirme sürecini daha verimli kullanabilmek ve derginin bilimsel olma kalitesini daha da yükseltmek için yazarların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uymaları önerilir.
 
MAKALE İNCELEMESİ: Dergiye yayımlanması amacıyla önerilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulur hakemlerin önerilerine dikkate alınır ve istenilen düzeltmelerin yerine getirilmesi koşuluyla yayımlanır. İstenilen şablona ve önerilere bağlı kalınarak hazırlanan ve gönderilen makaleler işleme konulur.
 
MAKALE TESLİMİ: Belirtilecek bilgiler arasında yazarın adı-soyadı ve akademik derecesi telefon ve faks numaraları ile e-posta adresini içeren bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Gönderilecek olan makaleler daha önce herhangi bir basılı veya sanal bir ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
 
Bildirilerin makale olarak sunulması: Bununla birlikte daha önce herhangi bir kongrede bildiri olarak sunulmuş bir çalışmanın makale halinde önerilmesi aşamasında şu konulara dikkat edilmelidir: a) Öncelikle daha önce bildiri olarak sunulan metin ile makale halinde sunulan metnin aynı olmaması gerekmektedir. b) Bildiri olarak sunulan çalışmadan olan farklı olan yönler ayrıca belirtilmelidir. c) Bildiri olarak sunulan çalışmanın yayımlanmış (veya sunulmuş) örneği makalenin dergiye önerilmesi aşamasında gönderilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Metin tek sütün olarak yazılmalıdır.

Satır başlarında girinti kullanılmadan sola yaslı olarak yazılmalıdır.

Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır. Ana başlıklar tüm harfler büyük olacak şekilde, ara başlıklar ise yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları şeklin altında yer almalıdır.

Tablolarda ve şekillerde bold karakter kullanılmamalıdır. Vurgulanması istenen yerler italik yapılabilir.

Tablo ve şekillerde (hücrelerde) renklendirme/boyama yapılmamalıdır.

Metin içinde (başlıklar hariç) bold karakter kullanılmamalıdır. Vurgulanması istenen yerler italik yapılabilir.

Metin içinde parantez içinde atıf verirken, yazar soyadı ve yayın yılı arasına virgül olmamalıdır.

Parantez içinde birden fazla kaynağa atıf verilecek ise bu kaynaklar en eskiden en yeniye doğru sıralanmalıdır.

Metnin genelinde Times New Roman 12 punto kullanılmalıdır. Tablolarda ve şekillerde ise Arial Narrow karakteri 10 punto olarak kullanılmalıdır.

Ondalıklı sayıların yazımında nokta yerine virgül kullanılmalıdır.

 
MAKALE BAŞLIĞI: Okuyucunun makale ile ilk olarak amacını açıkça ifade edebilen bir başlık aracılığıyla ilişki kurduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle başlığın makalenin amacını ve sınırlarını tam olarak anlatabilen bir içerikte olmasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla makale başlığının çok uzun olmamasına dikkat edilerek makalede anlatılan çalışmayı içermesi sağlanmalıdır. Başlığın; sekiz sözcüğü ya da boşluklar dahil 50 karakteri geçmemesine özen gösterilmelidir.
 
ÖZ: Her makalede Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış öz bulunmalıdır. Bilindiği gibi öz makalede önemsiz ayrıntıların atlanarak ana noktaların belli bir anlam içerecek şekilde kısaca ifade edilmesidir. Öz, en az 140, en fazla 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Genel olarak özün hazırlanmasında; çalışmanın konusu amacı hazırlanma yöntemi veri derleme aracı/araçları ve teknikleri örnekleme analiz biçimi ve sonuçlara ilişkin açıklamalar yer almalıdır.
 
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bilindiği üzere, yayımlanan makalelere yer veren indeks ve öz (abstract) veri tabanlarında anahtar sözcükler makalelere ulaşımı kolaylaştırır. Veri tabanları üzerinde yapılacak taramalardan rasyonel sonuçların alınabilmesi için anahtar sözcüklerin doğru verilmiş olması önemlidir. Anahtar sözcük sayısı altı ile sınırlandırılmalıdır. Sıralanma şekli inceleme konusu olan konunun yer aldığı disiplinden başlayıp daha ayrıntılı olan konulara doğru olmalıdır. Çalışmanın uygulandığı coğrafi alan/bölge en sonda yer almalıdır.
 
GİRİŞ: Giriş bölümünün amacı çalışmanın genel bir tespitini ve analizini yapmaktır. Çalışmanın amacı aşamaları bölümleri işlenen düşünceler net ve bütünlüklü olarak kısaca özetlenerek okuyucuya aktarılmalıdır. Konunun ne olduğu araştırmanın niçin yapıldığı hangi bölümlerde nelerin söz konusu edildiği gibi soruların yanıtları yer almalıdır. Bu sorular arasında var olan bir sorunu ortaya koymak bir soruna çözüm getirmek herhangi bir konuyla ilgili literatüre katkıda bulunmak gibi amaçlar bulunabilir. Bu bölümde konu ile ilgili literatür taramasına ve araştırma yöntemine yer verilmemelidir. Giriş kısmının 500 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
 
KURAM: Bu bölüme “konu” da denilmektedir. Bu bölümde çalışmanın dayandığı kuramsal çerçeveye yer verilir. Böylelikle hazırlanan makalenin hangi alan üzerine hazırlandığı açıklanır. Bu bölümle ilgili anlatımlar söz konusu çalışmaya açılım sağlayan kuramsal çerçeve ile sınırlı tutulmalıdır. Kuram bölümü araştırmanın dayandığı alan ve konu ile bağlantılı olmak üzere en fazla 800 sözcük olmalıdır. Yazar/yazarlar isterse giriş ile kuram ve ilgili çalışmalar bölümlerini “Giriş” bölümü kapsamında tek bir başlık altında da hazırlayabilir.
 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR: Bu bölümde makale konusuna giren alanda daha önce gerçekleştirilmiş benzer araştırmalara yer verilir. İlgili çalışmalar bölümüne çeşitli yazarlar literatür (alanyazın) taraması örneğinde olduğu gibi farklı isimler verebilmektedir. Söz konusu araştırmalarda hangi konuların hangi yöntemle incelendiği hangi sonuçlara ulaşıldığı vb. konulara kısaca burada değinilir. Ayrıca makalenin ilgili alana getirdiği katkının belirlenmesi açısından da ilgili çalışmalara yer verilmesi önemlidir. Makale yazarı ilgili alanda var olan hangi boşlukta bilime katkıda bulunduğunu ortaya koyabilmesi için ilgili çalışmalar bölümünün eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekmektedir.
 
YÖNTEM: Bu bölümde, şimdiye kadar yapılan açıklamaların ışığında var olan veya olduğuna inanılan sorunun ve çözümünün ortaya konulabilmesi için yürütülen araştırmaya ait bilgiler açıklanır. Çalışmada kullanılacak yaklaşım ve yöntemin tam bir betimlemesi yapılır. Bu bilgilerin verilmesinin esas amacı kullanılan yöntemin izlenmesi ile bir başka araştırmacının aynısını tekrarlamasına olanak tanınmasıdır. Bu nedenle yöntem bilimsel bilginin temeli olan tekrar edilebilirlik koşulu için yeterli açıklıkta anlatılmalıdır. Bu bölümde ayrıca, anakütlenin özellikleri, bilgi toplama tekniği, niçin bu veri toplama tekniğinin tercih edildiği, tekniğin avantajlı ve dezavantajlı yönlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Araştırmada veri derlemede kullanılan aracın geliştirilme aşamaları ve içeriği gibi konular olabildiğinde ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Araştırma alan araştırması tekniklerinden biri ile gerçekleştirilmiş ise seçilen örnekleme tekniği ve bu tekniğin tercih edilme nedenleri açıklanır. Çalışma, “toplubakış makalesi (veya derleme)”  yani literatür incelemesi içeriğinde hazırlanmış ise, yöntem bölümünde açıklanan konular dikkate alınmayabilir. Ek olarak, Etik Kurul izin belgesi alınan çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk ya da son sayfasında yer verilmelidir.
 
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI: Yöntem ile ilgili açıklamaların ardından araştırmanın esasını teşkil eden verilerin analizinin yapıldığı bölüme sıra gelir. Elbette ki analiz bölümü veri derlemeye dayalı olan çalışmalar için geçerlidir. Derleme (toplu bakış) türü makalelerde analiz bölümü genellikle bulunmaz. Buradaki açıklamalar genel olarak alan araştırması teknikleri ile derlenen verilerin analizi üzerine yapılmaktadır. Analiz çeşidinin seçimi, istatistiksel testler, güven aralığı, istatistiksel testlerin tercih edilme nedeni vb. noktalar bölümün giriş kısmında açıklanır. Bunlar yapıldıktan sonra sıra bulguların yorumlanması gelmiştir. Bulguların yorumlanması bölümünde ise verilerin analizi ile elde edilmiş bulguların sunumu yapılır. Bulgular araştırma soruları başka deyişle hipotezler ile değerlendirilerek organize edilir. Hipotezlerin ışığında veriler incelenir ve yorumlanır. Bulguların hipoteze uygunluğu değerlendirilir. Sunum biçimi; tablo, grafik veya şekillerden biri veya birkaçı ile gerçekleştirilebilir. İstatistiksel analiz sonuçlarının sunumu da bu bölümde yer alır. Bulguların yorumlanması bölümünde bulguların tekli ikili veya çoklu tablolar biçiminde istatistiksel testlerin sonuçları ile birlikte sununun tercih edilmesi yerinde olacaktır. Böylelikle hangi testin hangi veriler üzerine uygulandığına ilişkin bilgiler daha açık bir şekilde anlaşılır. Bulguların yorumlanması bölümünde örnekleme ilişkin genel bilgiler (demografik veriler) araştırmadan elde edilen bilgiler olmak üzere iki aşamada sunulmalıdır. Araştırmadan elde edilen bulgular ise kendi arasında bir veya birkaç aşamalı olarak sunulabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus makalede gereğinden fazla kullanarak açıklamaları tablolar ile boğmamaktır. Mümkün olduğunca tablolar birleştirilmeli ya da araştırma amacı/sorunu ile doğrudan ilgisi olmayan tablolar kullanılmamalıdır. Ayrıca genel bilgilerin tek bir tablo halinde sunulmasında yarar vardır. Tablo sayısı, kesinlikle 4-5'i aşmamalıdır. Bu sayıyı aşan ve yer verilmemesinin çalışmanın eksik açıklanacağının düşünüldüğü durumlarda, makaleyi dergiye önermeden önce, dergi editörü ile irtibat kurulmalıdır.
 
SONUÇ: Makaleden elde edilen sonuçların özetlendiği gerektiği durumlarda genellemelerin yapıldığı bölümdür. Bu bölüm ele alınan sorunun kısa bir tekrarı ile başlamalı ve bunu elde edilen sonuçların kısa bir özeti izlemelidir (uygulamalı çalışmalar için). İfadeler kısa ve öz olmalıdır. İlgili literatüre yapılan olası bilimsel katkı da burada kısaca özetlenmelidir. Sonuç bölümündeki açıklamaların 400 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.
 
DEĞERLENDİRME: Sonuçtan sonra yer alan bu bölümde daha sonra bu alanla ilgili araştırmalarda bulunacak olanlara yol gösterici açıklamalar yapılır. Olası araştırmacılara bu alanda hangi konuların araştırılması gerektiği, araştırmalarda hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği gibi açıklamalarda bulunulabilir. Değerlendirme bölümünün hazırlanması zorunlu olmayıp ancak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hazırlandığında diğer araştırmacılara yol gösterici olacağı da kuşkusuzdur.
 
TEŞEKKÜR: Bu bölümde; yazar/lar çalışmanın hazırlanması sürecinde yardım almış oldukları kişilere; çalışmaya parasal destek sağlayan kişi kurum ya da kuruluşlara; ya da verilerin kullanılmasına izin veren kişi kurum ya da kuruluşlara teşekkür edebilir. Bu not çalışma metninin bitiminde ama referanslardan önceki kısımda yer almalıdır.
 
DİĞER BİLGİLER: Ek olarak gönderilen bir makalenin sağlıklı bir hakem denetiminden geçmesi ve “makale değerlendirme” aşamasının kısa sürede sonuçlanması için makale dilinin Türkçe kuralları ile bilimsel anlatım standartlarına uygun ve yapılan görgül çalışmaların sonuçları güvenilir olmalıdır. Bu konuda gerekiyorsa uzman akademisyenlerden yardım alınmalıdır. Makalede toplam sözcük sayısının 5000’den fazla olmamasına özen gösterilmelidir (ana metin referanslar ve tablo-şekiller dahil). Yazılarda Türk Dil Derneği’nin yazım kılavuzu temel alınmalı yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Konu ile ilgili uluslararası literatürde yer edinmiş teknik kavramların metin içinde yer aldığı ilk yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
 
REFERANS VERME: Sadece metin içerisinde belirtilen çalışmalara ‘kaynakça’ kısmında yer verilmelidir. Bu bölümde eksik (metinde belirtilmiş ancak ‘kaynakça’ kısmında yer almayan) ya da fazla (metin içerisinde belirtilmemiş ancak ‘kaynakça’ kısmında yer alan) kaynak isimlerine yer verilmemesine özen gösterilmelidir. Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik sıra ile verilmelidir. Türkçe ile yabancı kaynaklar ya da makaleler ile kitaplar için ayrı bir sınıflandırma yapmadan tek bir liste oluşturulmalıdır.
 
Metin içerisinde: İlgili çalışmalara yapılacak atıflarda yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örneğin;
 
Dener (1996) ...
Dener’e (1996) göre.....
Uysal ve Crompton (1985)....
Uysal ve Crompton’a (1985) göre....
 
Yazar sayısı üçten fazla olan eserlere metin içerisinde yapılacak atıflarda sadece ilk yazarın soyadı yazılarak sonrakiler (vd) şeklinde belirtilecektir. Örneğin;
 
Timur vd. (2000) ....
Timur ve arkadaşları (2000) ... .....
(Timur vd. 2000). .....
(Timur ve arkadaşları 2000).
 
Parantez içerisinde cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yayın tarihi sırasına göre verilmelidir (en eskiden en yeniye doğru). Örneğin;
 
(Dener 1996; Uysal 1998; Morrison 2002) gibi.
 
KAYNAKÇA DÜZENİ: Atıf yapılan bütün kaynaklar cilt, sayı ve sayfa numarasının tümünü kapsamalıdır. Kaynakların listesine çalışmanın sonunda ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yazarların soyadı sırasına göre yer verilmelidir. Kaynakça bölümünde yer alacak kaynak sayısı en az 20 en fazla 40 olmalıdır. Daha az veya daha fazla sayıda kaynak gösterenlerin çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Süreli Yayınlar / Dergiler:
Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). Services Marketing in the Lodging Industry: An Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.
 
Kitaplar:
Witt, E. S. ve Witt, C. A. (1992). Modelling and Forecasting in Tourism. Londra: Academic Press.
 
Kitap Bölümleri:
Uysal, M. ve Hagan, L. A. R. (1992). Motivations of Pleasure Travel and Tourism. İçinde; M. Khan, M. Olsen ve T. Var (Editörler) VNRs Encyclopedia of Hospitality and Tourism (ss. 798-810). New York: Van Nostrand Reinhold.
 
Tez Çalışmaları:
Timur, A. (1978). Turizm Fiyat Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi. 
 
Internetteki Makaleler:
Electronic Reference Formats Recommended by the American Psychologica Association. (19 Kasım 1999). Washington DC: American Psychological Association, http://www.apa.org/journals/webref.html, Erişim tarihi: 13 Kasım 2016.
 
Internetten diğer tür doküman ve bilgilere atıfta bulunulması durumunda http://www.apa.org/journals/webref.html adresinde yer alan Elektronic Reference Formats Recommended by the American Psychological Association başlığı altındaki açıklamalar dikkate alınmalıdır.
 
Kaynakça gösterme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı konular: a) Yayınlar için kent ismi verilecek ise, ilgili kentin Türkçe yazılışına yer veriniz (London yerine Londra gibi). b) Basım sayıları icin de Türkçe açıklamaya yer veriniz (First Edition yerine Birinci Baskı gibi). c) Kitaplar içerisinde yer alan bölüm yazıları için “in” yerine “içinde” yazınız. d) Lütfen kaynak gösterimindeki ayrıntılara dikkat ediniz.
 
TABLO ŞEKİL VE FOTOĞRAFLAR: Makale ile ilgili diğer bütün ekler özenle hazırlanmalı ve metin içerisinde yer almalıdır. Tablolar ana metine atıf yapılmadan anlaşılır bir şekilde olmalı tablo başlığının yanı sıra kolonlar için de başlık verilmelidir. Çok uzun ya da çok geniş tablolardan kaçınılmalıdır. Bir makale önerisinde en fazla beş tabloya yer verilmelidir. Çok gerekli olmayan hallerde demografik veri içerikli tablolara yer verilmemelidir. Bu sınırı aşan ve makaleyi tablolarla dolduran çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Şekil ve grafikler sade olmalı ve başlık içermelidir.
 
BAZI ETİK KONULARI: Zaman zaman turizm alanında da bilim etiği ihlalleri ortaya çıkabilmektedir. Akademik alandaki bir kurumda görevli olsun veya olmasın, bilerek veya bilmeyerek yapılan bazı etik ihlalleri yıllar sonra bireylerin önüne gelebilmekte ve vahim sonuçları olabilmektedir. O nedenle, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne önerilecek makalelerin hazırlanması ve önerilmesinde; “intihal”, “dilimleme”, “uydurma (fabrikasyon)”, “çarpıtma”, “destek belirtmeme”, “yazarlıkla ilgili konular (yazar adı belirtmeme, yazarlık sıralaması, yazarlık hakkı, vs.)” ve diğer bilim etiğinde uyulması gereken hususlara uyulmasında gerekli özenin gösterilmesini bekliyoruz. Makaleler dergiye önerilmeden önce "iThenticate: Plagiarism Detection Software" aracılığı ile intihal taramasına tabi tutulmalı ve bu taramadan elde edilen rapor da makalenin gönderimi sırasında eklenmelidir. Bir makalenin editöryal ön incelemeye alınabilmesi için rapordaki kabul edilebilir oran, kaynaklar hariç ve alıntılar hariç olmak üzere en fazla %15 olmalıdır.
 
YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞ VE FOTOĞRAFLARI: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Yıl 27, Sayı 1 sayısından itibaren yazarların özgeçmiş ile fotoğraflarına yer verilmeye başlanmıştır. Yazarların aşağıdaki özgeçmiş şablonuna göre hazırlayacakları özgeçmişleri ile yüksek çözünürlüklü olarak jpg formatında taranmış bir fotoğraflarını makaleyi önerirken göndermeleri gerekmektedir.
 
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA ŞABLONU:

................................... Üniversitesi ……………… Fakültesi/Yüksekokulu’ndan (var ise bölüm de belirtilmeli) mezun oldu (YIL). Yüksek lisans derecesini ……………………. Üniversitesi’nden …………………………. dalından (YIL), doktora derecesini de ………………………. Üniversitesi’nden …………………. dalından aldı (YIL). ...................... Üniversitesi’nde çalışmaya başladı (YIL) (Üniversite dışında başka kurum veya kuruluşlarda çalışılmış ise, burada sırasıyla belirtilmeli). (Var ise) Doçentlik unvanını ……………………… alanında aldı (YIL). (Var ise) Profesörlüğe …………………… Üniversitesi’nde yükseltildi (YIL). Halen ………………………… Üniversitesi …………………………… Fakültesi/Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır. Temel çalışma alanı/ları ………………….., ………………………’dır.


Writing Rules
The publication policy of Anatolia: Journal of Tourism Research is to contribute to the development of the academic literature by publishing applied or conceptual studies (meta-analysis, model propositions, case studies, discussions etc.). All the papers submitted to the journal are processed to the editorial review and published when accepted. Authors are recommended to respect the following writing rules for an efficient review process and an outstanding scientific quality of the journal.

PAPER REVIEW: Papers submitted to the journal are reviewed by minimum two referees. Papers are published after required revisions are undertaken based on the comments from reviewers. Papers that are written, prepared and submitted with reference to the required format and recommendations are processed.

PAPER SUBMISSION: The first and last names of the author(s), academic degree, contact information (phone and e-mail) will be added to the submission documents. Submitted paper should be an original work which has not been submitted elsewhere for publication.

Submission of conference papers: If a submitted paper was presented at a conference, the following rules are applicable: a) The text of the manuscript submitted to the journal should be different from the paper that was presented at a conference. b) Those aspects or parts differing from the presented paper should be declared. c) The manuscript of the presented paper should be added to the files submitted to the journal.

Other important remarks

Manuscript will be written as a single column.
Text will be written with left alignment and without left indent.
Numbering will not be used for headings. Main heading will be written uppercase and sub-headings will be title case (first capital).
Headings of the tables will be placed above and those of figures will be placed below the relevant exhibit.
Bold characters will not be used in tables and figures. Italic writing will be preferred for highlighting.
No color will be used in the tables (cells) and figures.
Bold characters will not be used in the text (but only in the headings). Italic writing will be preferred for highlighting.
In-text citations will be written with the name(s) of the author(s) and year in parenthesis without a comma in between.
In case of multiple citations in a parenthesis, references will be written in an order from the oldest to the recent.
Required font is Times New Roman 12 for the text and Arial Narrow 10 for tables and figures.
Comma is required as decimal separator.

TITLE OF THE PAPER
: Authors should remember that readers familiarize with a paper through its title to explain its primary aim. Therefore, the title of a paper should reflect entirely the aim of the study and its content. The title should have an adequate length to include the content of the study with maximum eight words or 50 characters including spaces.

ABSTRACT: All the submitted papers will include an abstract in Turkish and English languages. As known, abstract pertains to the principal points to reflect a certain meaning in the shortest way possible. Abstract will be written in minimum 140 and maximum 150 words. This part should include the focus and aim of the study, methodology, data collection tool(s) and techniques, sampling, analysis and major findings.

KEYWORDS: As known, keywords and abstract are effective to facilitate the access to the papers in the indexes and databases. It is critical to select correct keywords in order to obtain rational results from the search on databases. Maximum six keywords are required for papers in the journal. Ordering of the keywords should follow those from the major discipline of the study to the more specific ones in the research. Geographic area/region should be stated as the last keyword.

INTRODUCTION: The aim of the introduction is to offer a situational analysis for the study. The aim of the study, process, parts and relevant opinions/discussions should be involved in a clear and holistic manner. This part should also address the focus of the study in addition to the rationale to conduct the research and the focus of following parts in the paper. This part may refer to the discussion of an existing problem, offering solution(s) to a problem, contributing to the literature with a specific subject. Introduction does not include literature review or research methodology and is limited to 500 words in total.

THEORY: This part may also be named as “matter” which refers to the theoretical framework the study is based on. Therefore, the field of the research focus is explicated. This part should include only the relevant literature and theories which justify the study. This part should not exceed 800 words in relation to the focused matter and field. Author(s) may also write theory and theoretical background content as a part of introduction.

THEORETICAL BACKGROUND: This part pertains to the prior research conducted with similar orientation. This part may also be named differently such as literature review. Prior research should be mentioned shortly with their scope, methodology and basic findings. Moreover, the contribution of the current study in the paper may also be presented here in relation to the prior research. This part should be complete with relevant research in the field in order to justify the contribution of the current study to the literature.

METHODOLOGY: This part refers to the explications on how the research was conducted to reveal the problem(s) or the solution(s) in respect for the above-mentioned content. The approach and the method utilized in the study should be described in a complete form. The reason for this orientation is to guide other researchers to conduct a similar study. Therefore, this part should be clear to reflect the repeatability and reliability of the study. Methodology also concerns the features of the population, data collection technique(s), the reason for the selection of this/those technique(s) including the advantages and disadvantages. The stages and content of data collection, compilation and analysis should be detailed as much as possible. If the study uses a field research, sampling method should be stated with the reasons for selection. Those details are not required if the study is a meta-analysis or conceptual research which includes only literature review. In addition, in case of research ethics committee approval, the details about this approval (name of the committee, date, number) should also be mentioned in this part and also in the first or last page of the paper.

ANALYSIS AND FINDINGS: Methodology part is followed by the explanations on the data analysis which is required for studies including data collection process. Conceptual studies may not include details of analysis. Therefore, remarks in this part concern studies which employ data analysis techniques applied on field research. Selection of the analysis, statistical tests, reliability intervals, reasons for the analysis techniques selected will be explained in this part in a paper. Those details are followed by the presentation of the findings obtained from the analysis process. Findings will be presented and evaluated in the order of hypotheses of the study and data is examined and interpreted in the light of predetermined hypotheses. The suitability of the findings to the hypotheses is also evaluated here. Findings of the study are exhibited in tables, graphs and figures or in combination of those. The results of the statistical tests are also mentioned in this part. While findings are interpreted, single, double or multiple tables are effective to present the results of the tests. Therefore, the paper will present clearly which tests were applied to what data in the research. Interpretation of findings should be organized in two stages including details of the sample group (demographic features) and details obtained from the research respectively. Findings, on the other hand, may be stated in one or multiple stages. Author(s) should consider to include adequate number of tables and figures with their explanations. Tables may be combined or eliminated in respect for the aim and focus of the study. General information is to be presented in a single table. The number of tables should not exceed four to five exhibits. If there is a necessity to exceed that limitation, journal editor will be contacted before the submission of the paper.

RESULTS: This part concerns the summary of findings and generalizations if needed. The content will start with a short reminder of the aim of the study and results in relation to the aim will be stated (for empirical studies). Statements should be short and to the point. Scientific contribution to the existing literature will also be mentioned in this part which should not exceed 400 words in total.

DISCUSSION: This part pertains to the explanations to shed light to the future research based on the findings of the current study. Those explanations involve emerging matters to research and critical points to consider for future research by potential researchers. This part is not mandatory but beneficial for other researchers who may study similar matters.

ACKNOWLEDGEMENT: This part is effective for author(s) to mention their appreciation to individuals who supported or organizations which founded the research or provided data to study. This content will be placed at the end of the manuscript before the references.

OTHER REMARKS: The language of the paper should respect the Turkish grammar and writing rules in addition to an academic style and include reliable findings for a sound and rapid review process. If needed, author(s) should ask for help from other academicians. The maximum word count should be 5000 in the paper (main body, references, table and figures included). The manuscript should be written with Turkish words in respect for the concepts, definitions and expressions of the Turkish Language Association. If any foreign word which refers to a specific term or concept in the field, this word is to be written in a parenthesis.

REFERENCE AND CITATION:
References should include only the sources that are cited in the manuscript. Author(s) should be careful to state the references addressed for the study not to have missing or excessive sources. References should be written in the alphabetical order according to the last names of the authors. Turkish and international sources including papers and books will be written as a single list with no separation or classification.

In the text: Last names of the authors and the publication year of the cited sources are written as follows:

Dener (1996) ...
Dener’e göre (1996), ....
Uysal ve Crompton (1985)....
Uysal and Crompton’a göre (1985), ....

In case of more than three authors, in-text citations will include only the last name of the first author and other authors will be mentioned with (vd / et al) as follows:

Timur vd. (2000) ....
Timur ve arkadaşları (2000) .....
(Timur vd. 2000). .....
(Timur ve arkadaşları 2000).

In case of multiple citations in the parenthesis, sources should be written in the order of publication year (from the oldest to the recent) as follows:

(Dener 1996; Uysal 1998; Morrison 2002) etc.

REFERENCE FORMAT: All the sources should be written with volume, issue and page numbers. The list of the sources will be placed at the end of the manuscript in the order according to the last names of the authors. The paper should include a range of 20 – 40 references. If the number of references will be lower or higher, the submitted paper will not be sent out to the review process.

Journals:
Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). Services Marketing in the Lodging Industry: An Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.

Books:
Witt, E. S. ve Witt, C. A. (1992). Modelling and Forecasting in Tourism. Londra: Academic Press.

Book Chapters:

Uysal, M. ve Hagan, L. A. R. (1992). Motivations of Pleasure Travel and Tourism. İçinde; M. Khan, M. Olsen ve T. Var (Editörler) VNRs Encyclopedia of Hospitality and Tourism (ss. 798-810). New York: Van Nostrand Reinhold.

Dissertations:
Timur, A. (1978). Turizm Fiyat Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi.

Internet References:
Electronic Reference Formats Recommended by the American Psychologica Association. (19 Kasım 1999). Washington DC: American Psychological Association, http://www.apa.org/journals/webref.html, Erişim tarihi: 13 Kasım 2016.

If other types of documents or content will be cited in the paper, rules in the Electronic Reference Formats Recommended by the American Psychological Association are applicable as stated in the following link: http://www.apa.org/journals/webref.html.

Other Remarks about References: a) If the paper involves a city, Turkish equivalence will be stated in the text (i. e. Londra instead of London). b) The edition number will also be written in Turkish (i.e. Birinci Baskı instead of First Edition). c) Book chapters will be stated using “içinde” instead of “in”. d) Please respect the other rules for citation and referencing.

TABLES, FIGURES, PHOTOGRAPHS: Appendices of the paper will be prepared carefully and stated in the text. Tables should be placed without citation to the main text and include titles of the columns in addition to the table title. Excessively long or large tables should be avoided. A submitted paper should include maximum five tables. Demographic tables will be included if required. Papers with exceeding number of tables will not be sent out to the review process. Figures and graphs should be simple and include titles.

CERTAIN ETHICAL ISSUES: Tourism field may also face the violation of ethical rules. Those cases on purpose or not may cause severe results for authors no matter if they are affiliated with an academic organization. For this reason, authors are expected to respect the ethical rules in relation to plagiarism, slicing, fabrication, manipulation, lack of mentioning the funds or support and author issues (conflict of interest, lack of authors, order of authors, intellectual right of authors etc.) for their papers to be submitted to Anatolia: Journal of Tourism Research. Before submission, papers should be scanned with "iThenticate: Plagiarism Detection Software" and the report should be involved in to the submission documents. For editorial process, the maximum acceptable rate is 15% excluding references and citations.

AUTHOR(S) BIO AND PHOTOGRAPHS: Anatolia: Journal of Tourism Research has been publishing the biographies and photographs of authors from the year 27 and number 1 issue. Authors will include their bio in the format given below and a high resolution photograph to their submission documents.

BIO FORMAT:

................................... Üniversitesi ……………… Fakültesi/Yüksekokulu’ndan (var ise bölüm de belirtilmeli) mezun oldu (YIL). Yüksek lisans derecesini ……………………. Üniversitesi’nden …………………………. dalından (YIL), doktora derecesini de ………………………. Üniversitesi’nden …………………. dalından aldı (YIL). ...................... Üniversitesi’nde çalışmaya başladı (YIL) (Üniversite dışında başka kurum veya kuruluşlarda çalışılmış ise, burada sırasıyla belirtilmeli). (Var ise) Doçentlik unvanını ……………………… alanında aldı (YIL). (Var ise) Profesörlüğe …………………… Üniversitesi’nde yükseltildi (YIL). Halen ………………………… Üniversitesi …………………………… Fakültesi/Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır. Temel çalışma alanı/ları ………………….., ………………………’dır.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yayın ve Etik İlkeleri

1. Dergi adı: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılından bu yana yayımlanan, turizmi temel alan disiplinlerarası bilimsel/akademik bir süreli yayındır.
2. Yayın sıklığı: Dergi, her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
3. Yayım türü: Dergi, basılı ve çevrimiçi (açık erişimli) olarak yayımlanır.
4. Yayım dili: Derginin yayım dili Türkçedir. Ayrıca makalenin öz’ü Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanır.
5. Bir sayıdaki makale sayısı: Derginin bir sayısında, hakem denetiminden geçmiş yedi makale ve diğer bölümlerdeki ek yazılar yer alır.
6. Makale değerlendirmesi: Dergiye önerilen makaleler için en az iki akademisyenin hakemliğine başvurulur.
7. Hakem listesinin yayımı: Dergiye önerilen makaleler için hakemlik yapan akademisyenlerin listesi, her yılın son sayısında yayımlanır.
8. Düzeltme için yazarlara verilen süre: Ön kontrol ve/veya düzeltme talepleri için yazarlara otuz gün süre verilir. Bu süre içerisinde tekrar gönderilmeyen makaleler ret edilmiş sayılır.
9. Evrensel etik kurallarına uyma: Dergi yönetimi, evrensel düzeyde belirlenmiş olan bilimsel ve yayıncılık etik kurallarına uymayı kabul eder.
10. Editör sorumluluğu: Editörler dergiye önerilen yazıları, yazarların etnik köken, cinsiyet tercihi, tabiiyeti, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirme yükümlülüğünü önceden kabul ederler. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil ve tarafsız isimsiz hakem değerlendirme süreci sağlanır. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulması güvence altına alınır. Editörler yayının içeriğinin ve niteliğinin turizm alanın bilimsel gelişimine katkıda bulunuyor olmasına dikkat edileceğini beyan ederler. Editörler; yazarlar ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çatışmasına engel olmayı kabul ederler.
11. Yazar sorumluluğu: Yazarlar, gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yazarlar, yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka dergiye önerilmediğini beyan etmelidir. Dergide tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal, ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bu sorumluluk yazarlara aittir. Çalışmalarda, başka araştırmacılara ait ölçek, anket ve fotoğraf/ görsellerin kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve alınan izin belgesi, makale gönderim aşamasında editörlüğe iletilmelidir. Yazarlar; başka yazarlara, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir. Yazıların konu ve içerik kadar, uygulamalı çalışmalarda “yeniden üretilebilirlik” açısından yöntem ve uygulama bilgileri özenle açıklanmalıdır. Sorumlu yazar, dergiye yazı gönderimi, dergi ile iletişim süreci ve yayın sonrası süreçlerde yazı ile ilgili sorumluluğu, diğer yazarlar adına üstlenen yazardır. Yazı ile ilgili süreç ve değerlendirmeleri yazarlara bildirmekle yükümlüdür. Sorumlu yazarın, yazı ile ilgili tüm süreçte diğer yazar(lar)la uzlaşma sağladığı varsayılır.
12. Hakem sorumluluğu: Hakemler makaleleri tarafsız bir şekilde bilimsel içerik açısından değerlendirmekle yükümlüdür. Hakemler açısından araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çatışması içinde olmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler, yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Hakemler, gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmak ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarını farkına vardığında editöre bildirmekle yükümlüdür. Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı ve kapsamlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda mutlaka editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
13. Yayın ücret politikası: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi yönetimi dergide yayımlanan makaleler için herhangi bir şekilde parasal ödeme talebinde bulunmanın bilimsel etiğe aykırı olduğunu düşünür. Derginin otuz yıllık yayın yaşamında böyle bir uygulama olmadığını, bundan sonra da olmayacağını beyan eder.
14.Türkçenin kullanımında özen: Dergi yönetimi, Türkçenin bilimsel dil olarak gelişimine katkıda bulunmayı hedefler ve dergiye önerilen makalelerde Türkçe dil ve anlatım kurallarına uyulmasını, Türkçede yaygın karşılığı olan kavram ve sözcüklerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasını bekler.
15. İzleyen sayılarda makale yayımı: Aynı yazarın birbirini izleyen sayılarda makalesi yayımlanamaz. Aynı yazarın (farklı yazarlarla ortak çalışması dahi olsa) makalesinin yayımlandığı sayıyı izleyen dördüncü sayıda ancak yeni bir makalesi yayımlanabilir.
16. Lisansüstü tez çalışmasına dayalı yayında yazarlık: Yüksek lisans veya doktora tezlerine dayalı olarak hazırlanan makalelerde tezi hazırlayan öğrenci ve danışman (var ise ikinci yasal danışman) makalenin doğal yazarları olarak kabul edilir. Tez öğrencisi tek yazarlı olarak tez çalışmasına dayalı makale hazırlamak isterse, öğrencinin danışmanından yazarlıktan feragat ettiğine ilişkin yazı alması ve bunu makale ile birlikte dergi editörüne göndermesi beklenir. Aynı durum tez danışmanı için de geçerlidir. Tez danışmanının da, tez öğrencisinden yazarlıktan feragat yazısı alması ve bunu ibraz etmesi gerekir.
17. Yazarlık sıralaması: Dergi yönetimi, dergiye önerilen bir yazının yazarlık haklarının ve yazar sıralamasında uluslararası alanda geçerli olan kurallara uyulmasını bekler. Lisansüstü tez çalışmasına dayalı olan yazılarda tez öğrencisi birinci sıradaki yazardır. Tez danışmanı ikinci, varsa ikinci danışman öğretim üyesi ise üçüncü sıradaki yazar olarak sıralanır. Dergi yönetimi, yazı yayımlandıktan sonra yazarlık sıralaması konusunda çıkabilecek çatışmalarda taraf değildir.
18. Makalenin geri çekilmesi: Yazar/yazarlar, yazılarını hakem değerlendirmesine sokulmadan önce geri çekme hakkına sahiptirler. Hakem değerlendirme süreci başladıktan sonra ilk sonuç alınıncaya kadar hiçbir yazı geri çekilemez. Beş yıl içerisinde iki kez makalesini geri çeken yazar/yazarlar kara listeye alınır ve daha sonra önerecekleri yazılar dikkate alınmaz. Ayrıca, yayın sonrası etik ihlâlinin ortaya çıkması halinde makale yayımdan kaldırılır.
19. Etik standartları: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics-COPE) belirlediği etik standartları benimsemektedir. Yayın ve bilim etiği konularında COPE’un etik standartları temel alınır.
20. Etik Kurulu İzin Belgesi: Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen çalışmalarda etik kurulundan izin belgesi alınmalıdır. Bu belge, makale gönderim aşamasında editörlüğe iletilmelidir. Araştırmanızın etik kurulu izni gerektirip gerektirmediğine karar vermek için TR Dizin'in aşağıdaki sorularını yanıtlayabilirsiniz.
1. Çalışmanız o sırada bilgisi veya rızası olan veya olmayan insan katılımcıları içerecek mi? (Araştırmanın ana konusu sizseniz bunu içerir).
1.1. Çalışmanız hayvanları içerecek mi?
2. Çalışmanız katılımcı olsun olmasın, herhangi bir kişiyi fiziksel veya psikolojik zarara maruz bırakabilecek mi?
3. Kişileri veya gizli şirket veya şirket bilgilerini tanımlamanıza izin veren kişisel bilgilere ve / veya verilere erişebilecek misiniz?
4. Çalışmanız çevre veya toplum için önemli bir risk oluşturuyor mu?
5. Çalışmanız tarafından ortaya konulan ve daha fazla etik inceleme gerektiren herhangi bir etik sorun var mı?
Yukarıdaki sorulardan herhangi birine 'evet' cevabını verdiyseniz, ''Etik Kurulu İzin Belgesi'' almanız gerekli olacaktır.
21. Telif (copyright) hakkı: Dergide yayımlanan yazıların yayın hakkı Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Dergi yönetiminin yazılı izni olmadan söz konusu yazı bir başka dergide veya dilde yayımlanamaz.
22. Öncelikli yayın hakkı: Aşağıdaki hususları taşıması durumunda, dergiye önerilen yazılar, editör/hakem değerlendirmesi sonrasında kabul aldıkları tarihi izleyen ilk sayıda öncelikli yayımlanırlar:
1) Dergide yayımlanan bir yazıyla ilgili eleştiri, hata düzeltme vb. yazılar. Ancak bu türden yazıların dikkate alınabilmesi için bilimsel/akademik içerik, özellik ve şekil koşullarını taşıması gerekir.
2) Dergiye önerilen makalelerde yeni ve özgün konuların özendirilmesi amacıyla; iklim çalışmaları, turizmin çevre ile ilişkileri, turizmi temel alan disiplinlerarası çalışmalar, turizmin felsefe, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji ile ilişkilerini inceleyen çalışmalar, mutfak kültürü, turizmde arz-talep ilişkilerini inceleyen çalışmalar öncelikli yayımlanır.

Publication and Ethical Principles of Anatolia: Journal of Tourism Research

1. Journal title: Anatolia: Journal of Tourism Research has been published since 1990 as an interdisciplinary scientific/academic journal focusing on the tourism field of research.
2. Frequency of publication: The journal is published twice a year, in June and December.
3. Type of publication: The journal is published in print and online (open access).
4. Publication language: The publication language of the journal is Turkish. In addition, each article contains an unconstructed abstract written in Turkish and English.
5. Number of articles in one issue: Each issue has seven peer-reviewed articles and additional papers such as reports, event notes and article translations.
6. Manuscript evaluation: The reviewers of at least two academicians are applied for a manuscript submitted to the journal.
7. Reviewer list: The list of academicians who act as referees for the manuscripts submitted to the journal is published in the last issue of each year.
8. Time given to the authors for revision: Thirty days are given to the authors for pre-check and correction requests of the reviewers. The manuscript gets rejected if the authors do not submit the revised manuscript within this period.
9. Compliance with the universal ethical rules: The journal management agrees to comply with the scientific and publishing ethical rules determined at the universal level.
10. Editor’s responsibilities: Editors accept the obligation to evaluate the articles proposed to the journal in terms of scientific content, regardless of the authors' ethnic origin, gender preference, nationality, religious belief, or political philosophy. A fair and impartial anonymous peer review process is provided to publish the submitted manuscripts. It is ensured that all information about the submitted manuscript is kept confidential until published. The editors declare that the content and quality of the accepted paper will contribute to the scientific development of the field of tourism. Editors agree to prevent any conflicts of interest or competition between authors and reviewers.
11. Author’s responsibilities: Authors should ensure the originality of the manuscripts they submit and declare that the manuscript has not been published anywhere, in any language, or has not been submitted to another journal. Copyrighted materials such as tables, figures or other contributing quotations in the journal are published with the existence of valid permissions and copyright approvals obtained by the authors. For the use of scales, questionnaires and photographs/visuals belonging to other researchers, authors must obtain permission from the developers/owners and upload the permission document(s) in addition to the manuscript file in the first stage of the submission. Authors should cite other authors, contributors, and relevant sources appropriately. Method and application information should be carefully explained in terms of "reproducibility" in applied studies and the subject and content of the manuscripts. The corresponding author undertakes the responsibility for the article on behalf of co-authors during the submission and publication processes. She/he is also responsible for informing the co-authors about the process and evaluations regarding the manuscript. It is assumed that the corresponding author has reached an agreement with the co-author(s) in the publication process.
12. Reviewer’s responsibilities: The reviewers are responsible for evaluating the manuscripts in terms of scientific content. The research should not have a conflict of interest or competition with the authors or sponsors. Comments and decisions of the reviewers must be objective. Reviewers need to highlight the references that the authors missed citing. They are also obliged to keep all information about the submitted manuscript confidential and notify the editor when they become aware of copyright violations and plagiarism. When a reviewer thinks that the content of a submitted manuscript is incompatible with her/his scientific field and experience, or in cases where she/he cannot make a quick and comprehensive evaluation, the reviewer should inform the editor and reject to review of the manuscript.
13. Publication fee: The management of Anatolia: Journal of Tourism Research considers it against scientific ethics to request monetary payments for the articles published in the journal. Thus, we declare that there has been no such practice in the journal's thirty-year publication life, and it will not be after that as well.
14. Expertise in using the Turkish language: The journal management aims to contribute to the development of Turkish as a scientific language and expects the Turkish language and expression rules to be followed in the manuscripts submitted to the journal. Authors should use the common Turkish equivalents of concepts and words developed in foreign languages.
15. Publishing articles in subsequent issues: If an author recently published an article in the journal, she/he cannot publish a new paper in subsequent issues. A new article by the same author (even if it is joint work with different authors) can only be published in the fourth issue following the relevant issue.
16. Authorship in articles developed from graduate theses: In articles prepared based on master's or doctoral theses, the student and advisor(s) who prepared the thesis are accepted as the article's authors. However, suppose the student wants to prepare a solo-authored article based on the thesis. In that case, she/he is expected to receive a letter from the thesis advisor stating that the advisor has waived authorship and submitted it to the journal in the first stage of the manuscript submission process. This process also applies to the thesis advisor if she/he submits a solo-authored manuscript developed from the student’s thesis.
17. Author rank: The journal management expects that the authorship rights and author rank of a manuscript comply with standard rules applicable in the international arena. The thesis student is the first author of an article based on the graduate thesis. The thesis advisor is listed as the second author, and if any, the second advisor is the third author. Journal management is not a party to the conflicts about the authorship ranking after the article is published.
18. Withdrawal of the manuscript: Authors have the right to withdraw their manuscripts before the peer-review process starts. If the review process has started, no manuscript can be withdrawn until the first decision is received. Authors who withdraw their manuscripts twice within five years are blacklisted, and the manuscripts they submit later are not considered. If an ethical issue occurs after the manuscript is accepted and published, the article is retracted from publication.
19. Ethical standards: Anatolia: Journal of Tourism Research adopts the ethical standards determined by the Committee on Publication Ethics (COPE).
20. Ethics Committee Approval: In studies conducted with qualitative or quantitative approaches that require data collection from the participants by using survey, interview, focus group discussion, observation, experiment, and interview techniques, approval obtained from an ethics committee should be submitted at the manuscript submission stage. Authors can answer TR Index's questions below to decide whether their research requires ethics committee approval:
1. Will your research involve human participants with or without their knowledge or consent at the time?
1.1. Will your research include animals?
2. Will your research expose anyone to physical or psychological harm, whether she/he is a participant or not?
3. Will you have access to personal information or data that allows you to identify individuals or companies’ confidential information?
4. Does your research pose a significant risk to the environment or society?
5. Are there any ethical issues raised by your research that require further ethical investigation?
If you answered 'yes' to any of the above questions, you must obtain an 'Ethics Committee Approval Certificate'.
21. Copyright: The copyright of the articles published in the journal belongs to Anatolia: Journal of Tourism Research. The article cannot be published in another journal or language without the written permission of the journal management.
22. Priority right: In case of having the following issues, the manuscripts submitted to the journal are published with priority in the first issue following the date of the acceptance decision:
1) Articles such as criticism and error correction about an article published in the journal. However, for such articles to be considered, they must meet the conditions of scientific/academic content, feature, and format.
2) To encourage new and original topics; climate studies, the relations of tourism with the environment, interdisciplinary studies based on tourism, studies examining the relations of tourism with philosophy, sociology, psychology and anthropology, culinary culture, and supply-demand relations in tourism are primarily published.

Dergide yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.