Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 2, 53 - 64, 01.12.2022
https://doi.org/10.17123/atad.910358

Öz

Araştırmada seyahat ve konaklama tercihlerinin birçok alternatifinin ortaya çıktığı günümüzde, önemli boş zaman değerlendirme alanlarına dönüşen ekoyerleşkeler (ekolojik yerleşke) mercek altına alınmıştır. Araştırma kapsamında; ekoyerleşkelerin gönüllüleri kabul etme, gönüllülerin yerleşkeleri tercih etme nedenleri sınıflandırılarak karşılaştırılmış, uyumsuzluk aşamaları tanımlanmış, ekoyerleşkeler tarafından geliştirilen gönüllü kriterleri tanımlanmıştır. Ekoyerleşkelerdeki mevcut durumu ortaya koyabilmek adına, gönüllü kabul eden 12 ekoyerleşke ziyaret edilmiş; bu ekoyerleşkelerden 15 yerleşke sakini, 12 gönüllüyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki yerleşke sakinlerinin gönüllü kabul nedenleriyle gönüllülerin ekoyerleşkeleri tercih nedenleri tecrübe, keşifsel, faydacı, ekolojik yaşama geçiş, sosyal, psikolojik, ekolojik ve popülist nedenler olarak belirlenmiştir. Belirlenen uyumsuzluklar adapte edilebilecek, dönüştürülebilecek, çatışma yaratan aşamalar olarak tanımlanmış ve nedenlerine bağlı olarak açıklanmışlardır.

Kaynakça

 • Ahmadova, S. ve Akova, O. (2016). Türkiye’de Organik Ekoturizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 14-29.
 • Akın, A., Akın, A., Baş, M. ve Karakan, H. İ. (2021). Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (3): 1896-1911.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1): 1-9.
 • Bailey, A. ve Russel, K. (2010). Predictors of Interpersonal Growth in Volunteer Tourism: A Latent Curve Approach, Leisure Sciences, 32: 352-368.
 • Benson, A. ve Siebert, N. (2009). Volunteer Tourism: Motivations of German Participants in South Africa, Annals of Leisure Research, 12 (3-4): 295-314.
 • Chen, L.J. ve Chen, J.S. (2011). The Motivations and Expectations of International Volunteer Tourists: A Case Study If Chinese Village Traditions, Tourism Management, 32 (2): 435-442.
 • Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Araştırma Tasarımları Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Erk Yayınları.
 • Han, H., Meng, B., Chua, B.L., Ryu, H.B. ve Kim, W. (2019). International Volunteer Tourism And Youth Travelers–An Emerging Tourism Trend, Journal of Travel & Tourism Marketing, 36 (5): 549-562.
 • Gray, N. J. ve Campbell, L. M. (2007). A Decommodified Experience? Exploring Aesthetic, Economic and Ethical Values for Volunteer Ecotourism in Costa Rica, Journal of Sustainable Tourism, 15 (5): 463-482.
 • Grimm, K.E., Needham, M.D. (2012a). Moving Beyond the I In Motivation: Attributes and Perceptions of Conservation Volunteer Tourists, Journal of Travel Research, 51 (4): 488-501.
 • Grimm, K.E. ve Needham, M.D. (2012b). Internet Promotional Material and Conservation Volunteer Tourist Motivations: A Case Study of Selecting Organizations and Projects, Tourism Management Perspectives, 2012 (1): 17-27.
 • Güneş, S.G. ve Parlak, O. (2020). The Role of Voluntary Recreation Activities in the United Nations 2030 Sustainable Development Goals, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4): 1-15.
 • Irshad, H. (2010). Rural Tourism An Overview. Government of Alberta. Canada: Agriculture and Rural Development.
 • Kurnaz, H. A. (2020). Gönüllü Turizm. İçinde: Güneş, S.G. ve Özdemir S. Akgül, (Ed.), Sorumlu Turizm (ss. 133-152). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Leco, F., Pérez, A., Hernández, J.M. ve Campón, A.M. (2013). Rural Tourists and Their Attitudes and Motivations Towards the Practice of Environmental Activities such as Agrotourism, International Journal of Environmental Research, 7 (1): 255-264.
 • Lo. A.S. ve Lee, C.Y.S. (2011). Motivations And Perceived Value of Volunteer Tourists from Hong Kong, Tourism Management, 32 (2): 326-334.
 • Lobley, M., Butler, A. ve Reed, M. (2009). The Contribution of Organic Farming to Rural Development: An Exploration of The Socio-Economic Linkages of Organic and Non-Organic Farms in England, Land Use Policy, 26 (3): 723–735.
 • Mostafanezhad, M. (2016). Organic Farm Volunteer Tourism as Social Movement Participation: A Polanyian Political Economy Analysis of World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) in Hawaii, Journal of Sustainable Tourism, 24 (1): 114-131.
 • Nolan, R. ve Rotherham, I. (2012). Volunteer Perceptions of an Ecotourism Experience: A Case Study of Ecotourism to The Coral Reefs of Southern Negros in The Philippines, Journal of Ecotourism, 11 (3): 153-172.
 • Ooi, N. ve Laing, J.H. (2010). Backpacker Tourism: Sustainable and Purposeful? Investigating The Overlap Between Backpacker Tourism and Volunteer Tourism Motivations, Journal of Sustainable Tourism, 18 (2): 191-206.
 • Otoo, F. (2013). Motivations of American Volunteer Tourists to Ghana, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 2 (4): 1-12.
 • Otoo, F. ve Amuquandoh, F. (2014). An Exploration pf The Motivations for Volunteering: A Study of International Volunteer Tourists to Ghana, Tourism Management Perspectives, 11: 51-57.
 • Pan, T.J. (2012). Motivations of Volunteer Overseas and What Have We Learned–The Experience of Taiwanese Students, Tourism Management, 33 (6) : 1493-1501.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. CA: Sage
 • Proyrungroj, R. (2017). Orphan Volunteer Tourism in Thailand: Volunteer Tourists Motivations and On-Site Experiences, Journal of Hospitality & Tourism Research, 41 (5): 560-584.
 • Sharpley, R. ve Vass, A. (2006). Tourism, Farming and Diversification: An Attitudinal Study, Tourism Management, 27 (5): 1040–1052.
 • Shucksmith, M., Rønningen, K. (2011). The Uplands After Neoliberalism? The Role of The Small Farm in Rural Sustainability, Journal of Rural Studies, 27 (3): 275-287.
 • Sığrı, Ü. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Şahbudak, E. ve Şimşek, O. (2017). Alternatif Bir Ekolojik Yaşam Modeli: TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası) Projesi, Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3): 313-332.
 • Şekerli, S. (2018). Tarım Turizmi (Tatuta) Projesi Kapsamında Faaliyet Gösteren Ekolojik Çiftliklerde Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.
 • Wearing S. (2001). Volunteer Tourism: Seeking Experiences That Make a Difference. UK : CAB International, Wallingfor.
 • Wearing, S. (2004). Examining Best Practice in Volunteer Tourism. İçinde, R. Stebbins ve M. Graham (Editörler). Volunteering as Leisure / Leisure as Volunteering. Cambridge: CABI.
 • Uriely, N., Reichel, A. ve Ron, A. (2003) Volunteering in Tourism: Additional Thinking, Tourism Recreation Research, 28: 57–62.
 • Yamamoto, D. ve Engelsted, A.K. (2014). World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) in The United States: Locations and Motivations of Volunteer Tourism Host Farms, Journal of Sustainable Tourism, 22 (6): 964-982.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, A., Mil, B. ve Bilim, Y. (2007). Nitel Araştırma Neden Nasıl Niçin?. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zengin, E. ve Savgın, C. (2016). Türkiye Çiftlik Turizminin Neresinde?, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (35): 475-493.

Why Volunteering? A Research on Tourism in Terms of Reasons and Inharmoniousness

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 2, 53 - 64, 01.12.2022
https://doi.org/10.17123/atad.910358

Öz

The research focused on ecological lands turned into important leisure-time lands in today's world, where many alternatives of travel and accommodation preferences have emerged. Within the scope of the research; the reasons why the volunteers prefer the ecolands and the ecolands host volunteers are mutually examined, inharmoniousness levels are defined, the volunteer criteria developed by the ecolands over time are tried to be revealed. In order to reveal the current situation in ecolands, 12 ecolands accepting volunteers were visited, face-to-face interviews were held with 15 residents and 12 volunteers from these ecolands. The reasons of volunteers to go ecolands and ecolands to host volunteers are classified as experience, exploratory, utilitarian, transition to ecological life, social, psychological, ecological and populist reasons; while inharmoniousness levels are defined as the ones can be adapted, transformed, and creating conflict and they are explained depending on their causes.

Kaynakça

 • Ahmadova, S. ve Akova, O. (2016). Türkiye’de Organik Ekoturizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 14-29.
 • Akın, A., Akın, A., Baş, M. ve Karakan, H. İ. (2021). Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (3): 1896-1911.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1): 1-9.
 • Bailey, A. ve Russel, K. (2010). Predictors of Interpersonal Growth in Volunteer Tourism: A Latent Curve Approach, Leisure Sciences, 32: 352-368.
 • Benson, A. ve Siebert, N. (2009). Volunteer Tourism: Motivations of German Participants in South Africa, Annals of Leisure Research, 12 (3-4): 295-314.
 • Chen, L.J. ve Chen, J.S. (2011). The Motivations and Expectations of International Volunteer Tourists: A Case Study If Chinese Village Traditions, Tourism Management, 32 (2): 435-442.
 • Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Araştırma Tasarımları Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Erk Yayınları.
 • Han, H., Meng, B., Chua, B.L., Ryu, H.B. ve Kim, W. (2019). International Volunteer Tourism And Youth Travelers–An Emerging Tourism Trend, Journal of Travel & Tourism Marketing, 36 (5): 549-562.
 • Gray, N. J. ve Campbell, L. M. (2007). A Decommodified Experience? Exploring Aesthetic, Economic and Ethical Values for Volunteer Ecotourism in Costa Rica, Journal of Sustainable Tourism, 15 (5): 463-482.
 • Grimm, K.E., Needham, M.D. (2012a). Moving Beyond the I In Motivation: Attributes and Perceptions of Conservation Volunteer Tourists, Journal of Travel Research, 51 (4): 488-501.
 • Grimm, K.E. ve Needham, M.D. (2012b). Internet Promotional Material and Conservation Volunteer Tourist Motivations: A Case Study of Selecting Organizations and Projects, Tourism Management Perspectives, 2012 (1): 17-27.
 • Güneş, S.G. ve Parlak, O. (2020). The Role of Voluntary Recreation Activities in the United Nations 2030 Sustainable Development Goals, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4): 1-15.
 • Irshad, H. (2010). Rural Tourism An Overview. Government of Alberta. Canada: Agriculture and Rural Development.
 • Kurnaz, H. A. (2020). Gönüllü Turizm. İçinde: Güneş, S.G. ve Özdemir S. Akgül, (Ed.), Sorumlu Turizm (ss. 133-152). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Leco, F., Pérez, A., Hernández, J.M. ve Campón, A.M. (2013). Rural Tourists and Their Attitudes and Motivations Towards the Practice of Environmental Activities such as Agrotourism, International Journal of Environmental Research, 7 (1): 255-264.
 • Lo. A.S. ve Lee, C.Y.S. (2011). Motivations And Perceived Value of Volunteer Tourists from Hong Kong, Tourism Management, 32 (2): 326-334.
 • Lobley, M., Butler, A. ve Reed, M. (2009). The Contribution of Organic Farming to Rural Development: An Exploration of The Socio-Economic Linkages of Organic and Non-Organic Farms in England, Land Use Policy, 26 (3): 723–735.
 • Mostafanezhad, M. (2016). Organic Farm Volunteer Tourism as Social Movement Participation: A Polanyian Political Economy Analysis of World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) in Hawaii, Journal of Sustainable Tourism, 24 (1): 114-131.
 • Nolan, R. ve Rotherham, I. (2012). Volunteer Perceptions of an Ecotourism Experience: A Case Study of Ecotourism to The Coral Reefs of Southern Negros in The Philippines, Journal of Ecotourism, 11 (3): 153-172.
 • Ooi, N. ve Laing, J.H. (2010). Backpacker Tourism: Sustainable and Purposeful? Investigating The Overlap Between Backpacker Tourism and Volunteer Tourism Motivations, Journal of Sustainable Tourism, 18 (2): 191-206.
 • Otoo, F. (2013). Motivations of American Volunteer Tourists to Ghana, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 2 (4): 1-12.
 • Otoo, F. ve Amuquandoh, F. (2014). An Exploration pf The Motivations for Volunteering: A Study of International Volunteer Tourists to Ghana, Tourism Management Perspectives, 11: 51-57.
 • Pan, T.J. (2012). Motivations of Volunteer Overseas and What Have We Learned–The Experience of Taiwanese Students, Tourism Management, 33 (6) : 1493-1501.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. CA: Sage
 • Proyrungroj, R. (2017). Orphan Volunteer Tourism in Thailand: Volunteer Tourists Motivations and On-Site Experiences, Journal of Hospitality & Tourism Research, 41 (5): 560-584.
 • Sharpley, R. ve Vass, A. (2006). Tourism, Farming and Diversification: An Attitudinal Study, Tourism Management, 27 (5): 1040–1052.
 • Shucksmith, M., Rønningen, K. (2011). The Uplands After Neoliberalism? The Role of The Small Farm in Rural Sustainability, Journal of Rural Studies, 27 (3): 275-287.
 • Sığrı, Ü. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Şahbudak, E. ve Şimşek, O. (2017). Alternatif Bir Ekolojik Yaşam Modeli: TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası) Projesi, Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3): 313-332.
 • Şekerli, S. (2018). Tarım Turizmi (Tatuta) Projesi Kapsamında Faaliyet Gösteren Ekolojik Çiftliklerde Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.
 • Wearing S. (2001). Volunteer Tourism: Seeking Experiences That Make a Difference. UK : CAB International, Wallingfor.
 • Wearing, S. (2004). Examining Best Practice in Volunteer Tourism. İçinde, R. Stebbins ve M. Graham (Editörler). Volunteering as Leisure / Leisure as Volunteering. Cambridge: CABI.
 • Uriely, N., Reichel, A. ve Ron, A. (2003) Volunteering in Tourism: Additional Thinking, Tourism Recreation Research, 28: 57–62.
 • Yamamoto, D. ve Engelsted, A.K. (2014). World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) in The United States: Locations and Motivations of Volunteer Tourism Host Farms, Journal of Sustainable Tourism, 22 (6): 964-982.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, A., Mil, B. ve Bilim, Y. (2007). Nitel Araştırma Neden Nasıl Niçin?. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zengin, E. ve Savgın, C. (2016). Türkiye Çiftlik Turizminin Neresinde?, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (35): 475-493.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Beyza HATIRNAZ> (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2932-1671
Türkiye


Ece KONAKLIOĞLU>
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9326-1610
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atad910358, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2022}, volume = {33}, number = {2}, pages = {53 - 64}, doi = {10.17123/atad.910358}, title = {Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Hatırnaz, Beyza and Konaklıoğlu, Ece} }
APA Hatırnaz, B. & Konaklıoğlu, E. (2022). Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 33 (2) , 53-64 . DOI: 10.17123/atad.910358
MLA Hatırnaz, B. , Konaklıoğlu, E. "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 (2022 ): 53-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/68201/910358>
Chicago Hatırnaz, B. , Konaklıoğlu, E. "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 (2022 ): 53-64
RIS TY - JOUR T1 - Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma AU - BeyzaHatırnaz, EceKonaklıoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17123/atad.910358 DO - 10.17123/atad.910358 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 64 VL - 33 IS - 2 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - doi: 10.17123/atad.910358 UR - https://doi.org/10.17123/atad.910358 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma %A Beyza Hatırnaz , Ece Konaklıoğlu %T Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma %D 2022 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 33 %N 2 %R doi: 10.17123/atad.910358 %U 10.17123/atad.910358
ISNAD Hatırnaz, Beyza , Konaklıoğlu, Ece . "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 / 2 (Aralık 2022): 53-64 . https://doi.org/10.17123/atad.910358
AMA Hatırnaz B. , Konaklıoğlu E. Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 33(2): 53-64.
Vancouver Hatırnaz B. , Konaklıoğlu E. Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 33(2): 53-64.
IEEE B. Hatırnaz ve E. Konaklıoğlu , "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 33, sayı. 2, ss. 53-64, Ara. 2022, doi:10.17123/atad.910358