Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 2, 7 - 18, 01.12.2022
https://doi.org/10.17123/atad.1006613

Öz

Çalışmada yerli turistlerin yabancı turistler ile kendilerini nasıl karşılaştırdıklarını ve hangi temalar açısından ayrışma hissettiklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. İkincil olarak, bu ayrışma hissinin tetikleyici nedenlerine yönelik çıkarımlar yapılmıştır. Kuramsal altyapı, konu açısından uyumlulukları nedeniyle, sosyal karşılaştırma paradigması ve üstünlük-aşağılık ikilemi ile Napolyon kompleksi üzerine kurulmuştur. Netnografi yöntemi kullanılan çalışmada veriler TripAdvisor online platformu üzerinden 28 Ağustos-14 Eylül 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular, tüketici temelli (işletmelerin hedef kitle tercihi, fiyatlandırma, kalite belirleyiciliği, hizmet alma) ve sosyolojik temelli (genel davranış ve tutum, kültürel ve tarihi değerlere verilen önem, çevre duyarlılığı) olarak iki ana tema altında değerlendirilmiştir. Ayrışma hissini ve potansiyel yerli turist kompleksini yaratan dört ana aktör; yerli esnaf/işletmeler, çalışanlar, yabancı turistler ve diğer yerli turistler olarak sıralanmaktadır. Yerli turistler özellikle tüketici temelli ayrışma temalarında ikinci plana atılmış ve haksızlığa uğramış hissetmektedir. Bazı yerli turistlerin yorumlarından bu hislerin etkisi ile adeta öç almaya yönelik tutumların gelişebileceği de anlaşılmaktadır. Ancak kimi yerli turistler bizzat diğer yerli turistleri de -özellikle beklenti yönünden- eleştirmektedir.

Kaynakça

 • Allen, G. N., Burk, D. L. ve Davis, G. B. (2006). Academic Data Collection in Electronic Environments: Defining Acceptable Use of Internet Resources, MIS Quarterly, 30 (3): 599-610.
 • Altun, E. ve Çınar, K. (2019). İnanç Turizmi Kapsamında Mevlânâ Müzesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1 (1): 14-42.
 • Ayaz, N. ve Musellim, F. (2021). Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma, Journal of Humanities and Tourism Research, 11 (2): 396-407.
 • Bayram, S. (2018). Psikanalitik Bir Okuma: Murtaza, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (83): 192-201.
 • Bozkurt, K. ve Pekmezci, A. (2015). Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (2): 91-105.
 • Coşan, B. (2021). Yerli Turisti Unutmayın. Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yerli-turisti-unutmayin-41943876, Erişim tarihi: 06.12.2021.
 • Çakar, K. (2018). Critical Success Factors for Tourist Destination Governance in Times of Crisis: A Case Study of Antalya, Turkey, Journal of Travel & Tourism Marketing, 35 (8): 786-802.
 • Dönmez, B. ve Çakıcı, A. C. (2013a). Turist – Turist Etkileşimi: Yerli Turistlerin İngiliz Turistlere Bakış Açıları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1): 37-61.
 • Dönmez, B. ve Çakıcı, A. C. (2013b). Turist – Turizmci Etkileşimi: Yerli Turistlerin Turizm İşletmecilerine ve Çalışanlarına Bakış Açıları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Çağ University Journal of Social Sciences, 10 (2): 137-150.
 • Güzel, Ö. (2011). Türkiye’de İç Turizm Pazarı Analizi ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16): 127-144.
 • Kılıçaslan, A. ve Aydınözü, D. (2000). Afyon İlinde Kaplıca Turizmi ve Özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (35): 347-359.
 • Kınacı, B., Albuz Pehlivan, N. ve Seyhan, G. (2011). Turizm ve Çevre (Çevre Koruma). Ankara: PEGEM.
 • Kızıldemir, Ö. ve Sarıışık, M. (2018). Turist Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Ekonomik Etkileri: Adana Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (2):128-142.
 • Knapen, J. E., Blaker, N. M. ve Vugt, M. V. (2018). The Napoleon Complex: When Shorter Men Take More, Psychological Science, 29 (7): 1134-1144.
 • Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: SAGE.
 • Köşker, H. (2017). Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Araştırma: 2016 Yılı Türkiye Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Temmuz-Ağustos (62): 216-230.
 • Kuşluvan, Z. (2002). Türkiye’de İç Turizm Talebinin Analizi, Journal of Travel And Tourism Research, 2: 1-21.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2021). Turizm İstatistikleri. Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, Erişim tarihi: 25 Eylül 2021.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Çev. Ed. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sarı, C. ve Bayraktar, S. E. (2018). Kemer İlçesindeki Esnafın Turizm ve Turist ile İlgili Tutumları, 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (ss. 167-187). Ankara: TÜCAUM.
 • Seckelmann, A. (2002). Domestic Tourism—A Chance for Regional Development in Turkey?, Tourism Management, 23 (1): 85-92.
 • Selvi, K. (2018). Narsisistik Kişilik Bozukluğunun, Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması, AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 5 (1): 1-20.
 • Soylu, A., Özdipçiner, N. S. ve Ceylan, S. (2018). Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajına İlişkin Algı Farklılıkları: Pamukkale Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (3): 2481-2493.
 • Şahin, S., Tezcan, A. E. ve Bekci, M. (2018). Yerli Turistlerin Türkiye, İstanbul, Turizm ve Turist Rehberi ile İlgili Metaforları, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1): 251-264.
 • Şanlıoğlu, Ö. ve Özcan, E. Ö. (2017). Türkiye’de Uygulanan Turizm Teşvik Politikaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2): 97-118.
 • Tang, Z. (2015). An Integrated Approach to Evaluating The Coupling Coordination between Tourism and The Environment, Tourism Management, 46: 11-19.
 • Trepte, S. ve Loy, L. S. (2017). Social Identity Theory and Self-Categorization Theory. İçinde P. Rössler, C. A. Hoffner ve L. van Zoonen (Düzenleyenler), The International Encyclopedia of Media Effects (ss. 1-13). Chichester, West Sussex; Malden, MA: John Wiley & Sons.
 • TripAdvisor (2021). TripAdvisor Web Sitesi Şartları, Koşulları ve Bildirimleri, https://tripadvisor.mediaroom.com/TR-terms-of-use, Erişim tarihi: 11.12.2021.
 • Turner, J. C. (1975). Social Comparison and Social İdentity: Some Prospects for Intergroup Behaviour, European Journal of Social Psychology, 5 (1): 5-34.
 • Üngüren, E., Arslan, S. ve Kaçmaz, Y. Y. (2015). Bir Turist Taciz Türü Olarak Hanutçuluğun Turistler Üzerindeki Etkisi, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 32: 129-174.
 • Yenişehirlioğlu, E. ve Salha, H. (2020). Covıd 19 Pandemisinin Türkiye İç Turizmine Yansımaları: Değişen Talep Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (Covid19-Özel Ek): 355-368.

Local Tourists' Self-Comparison with Foreıgn Touristsa and Feeling of Segregation

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 2, 7 - 18, 01.12.2022
https://doi.org/10.17123/atad.1006613

Öz

Current study aims to enlighten how local tourists in Turkey compare themselves with foreign tourists and which themes they feel segregation. Secondarily, inferences on possible causes of this segregation feeling have been made. For theoretical base, social comparison paradigm and Napoleon complex with superiority-inferiority dilemma are borrowed according to their suitability. Data is obtained from TripAdvisor platform between August 28 and September 14, 2021, since this research has a netnographic approach. As findings propose, there are two themes of segregation which are consumer based (target market choice, pricing, quality determinant, service) and sociological based (general behavior and attitudes, valuing cultural and historical assets, environmental sensitivity). The main four factors that triggers the segregation feeling and potential local tourist complex are local businesses, servers, foreign tourists, and other local tourists. Local tourists feel segregation and relegation particularly in consumer-based themes. It seems this led to a vengeful attitude among local tourists. However, for some local tourists, other local tourists should be criticized specifically for their expectations. 

Kaynakça

 • Allen, G. N., Burk, D. L. ve Davis, G. B. (2006). Academic Data Collection in Electronic Environments: Defining Acceptable Use of Internet Resources, MIS Quarterly, 30 (3): 599-610.
 • Altun, E. ve Çınar, K. (2019). İnanç Turizmi Kapsamında Mevlânâ Müzesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1 (1): 14-42.
 • Ayaz, N. ve Musellim, F. (2021). Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma, Journal of Humanities and Tourism Research, 11 (2): 396-407.
 • Bayram, S. (2018). Psikanalitik Bir Okuma: Murtaza, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (83): 192-201.
 • Bozkurt, K. ve Pekmezci, A. (2015). Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (2): 91-105.
 • Coşan, B. (2021). Yerli Turisti Unutmayın. Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yerli-turisti-unutmayin-41943876, Erişim tarihi: 06.12.2021.
 • Çakar, K. (2018). Critical Success Factors for Tourist Destination Governance in Times of Crisis: A Case Study of Antalya, Turkey, Journal of Travel & Tourism Marketing, 35 (8): 786-802.
 • Dönmez, B. ve Çakıcı, A. C. (2013a). Turist – Turist Etkileşimi: Yerli Turistlerin İngiliz Turistlere Bakış Açıları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1): 37-61.
 • Dönmez, B. ve Çakıcı, A. C. (2013b). Turist – Turizmci Etkileşimi: Yerli Turistlerin Turizm İşletmecilerine ve Çalışanlarına Bakış Açıları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Çağ University Journal of Social Sciences, 10 (2): 137-150.
 • Güzel, Ö. (2011). Türkiye’de İç Turizm Pazarı Analizi ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16): 127-144.
 • Kılıçaslan, A. ve Aydınözü, D. (2000). Afyon İlinde Kaplıca Turizmi ve Özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (35): 347-359.
 • Kınacı, B., Albuz Pehlivan, N. ve Seyhan, G. (2011). Turizm ve Çevre (Çevre Koruma). Ankara: PEGEM.
 • Kızıldemir, Ö. ve Sarıışık, M. (2018). Turist Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Ekonomik Etkileri: Adana Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (2):128-142.
 • Knapen, J. E., Blaker, N. M. ve Vugt, M. V. (2018). The Napoleon Complex: When Shorter Men Take More, Psychological Science, 29 (7): 1134-1144.
 • Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: SAGE.
 • Köşker, H. (2017). Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Araştırma: 2016 Yılı Türkiye Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Temmuz-Ağustos (62): 216-230.
 • Kuşluvan, Z. (2002). Türkiye’de İç Turizm Talebinin Analizi, Journal of Travel And Tourism Research, 2: 1-21.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2021). Turizm İstatistikleri. Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, Erişim tarihi: 25 Eylül 2021.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Çev. Ed. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sarı, C. ve Bayraktar, S. E. (2018). Kemer İlçesindeki Esnafın Turizm ve Turist ile İlgili Tutumları, 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (ss. 167-187). Ankara: TÜCAUM.
 • Seckelmann, A. (2002). Domestic Tourism—A Chance for Regional Development in Turkey?, Tourism Management, 23 (1): 85-92.
 • Selvi, K. (2018). Narsisistik Kişilik Bozukluğunun, Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması, AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 5 (1): 1-20.
 • Soylu, A., Özdipçiner, N. S. ve Ceylan, S. (2018). Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajına İlişkin Algı Farklılıkları: Pamukkale Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (3): 2481-2493.
 • Şahin, S., Tezcan, A. E. ve Bekci, M. (2018). Yerli Turistlerin Türkiye, İstanbul, Turizm ve Turist Rehberi ile İlgili Metaforları, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1): 251-264.
 • Şanlıoğlu, Ö. ve Özcan, E. Ö. (2017). Türkiye’de Uygulanan Turizm Teşvik Politikaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2): 97-118.
 • Tang, Z. (2015). An Integrated Approach to Evaluating The Coupling Coordination between Tourism and The Environment, Tourism Management, 46: 11-19.
 • Trepte, S. ve Loy, L. S. (2017). Social Identity Theory and Self-Categorization Theory. İçinde P. Rössler, C. A. Hoffner ve L. van Zoonen (Düzenleyenler), The International Encyclopedia of Media Effects (ss. 1-13). Chichester, West Sussex; Malden, MA: John Wiley & Sons.
 • TripAdvisor (2021). TripAdvisor Web Sitesi Şartları, Koşulları ve Bildirimleri, https://tripadvisor.mediaroom.com/TR-terms-of-use, Erişim tarihi: 11.12.2021.
 • Turner, J. C. (1975). Social Comparison and Social İdentity: Some Prospects for Intergroup Behaviour, European Journal of Social Psychology, 5 (1): 5-34.
 • Üngüren, E., Arslan, S. ve Kaçmaz, Y. Y. (2015). Bir Turist Taciz Türü Olarak Hanutçuluğun Turistler Üzerindeki Etkisi, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 32: 129-174.
 • Yenişehirlioğlu, E. ve Salha, H. (2020). Covıd 19 Pandemisinin Türkiye İç Turizmine Yansımaları: Değişen Talep Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (Covid19-Özel Ek): 355-368.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Gürkan AYBEK> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0002-5536-5440
Türkiye


Altan DEMİREL>
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ, TURİST REHBERLİĞİ PR.
0000-0002-1010-4116
Türkiye


Cansu Ece ÖNER>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-9034-6050
Türkiye

Teşekkür Prof. Dr. Bahattin ÖZDEMİR'e ve Dr. Öğr. Üyesi Ece ÖMÜRİŞ'e çalışmanın kuramsal altyapısı ve metodolojisi açısından sundukları görüşleri ve yönlendirmeleri nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atad1006613, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2022}, volume = {33}, number = {2}, pages = {7 - 18}, doi = {10.17123/atad.1006613}, title = {Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma}, key = {cite}, author = {Aybek, Gürkan and Demirel, Altan and Öner, Cansu Ece} }
APA Aybek, G. , Demirel, A. & Öner, C. E. (2022). Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 33 (2) , 7-18 . DOI: 10.17123/atad.1006613
MLA Aybek, G. , Demirel, A. , Öner, C. E. "Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 (2022 ): 7-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/68201/1006613>
Chicago Aybek, G. , Demirel, A. , Öner, C. E. "Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 (2022 ): 7-18
RIS TY - JOUR T1 - Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma AU - GürkanAybek, AltanDemirel, Cansu EceÖner Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17123/atad.1006613 DO - 10.17123/atad.1006613 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 18 VL - 33 IS - 2 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - doi: 10.17123/atad.1006613 UR - https://doi.org/10.17123/atad.1006613 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma %A Gürkan Aybek , Altan Demirel , Cansu Ece Öner %T Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma %D 2022 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 33 %N 2 %R doi: 10.17123/atad.1006613 %U 10.17123/atad.1006613
ISNAD Aybek, Gürkan , Demirel, Altan , Öner, Cansu Ece . "Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 / 2 (Aralık 2022): 7-18 . https://doi.org/10.17123/atad.1006613
AMA Aybek G. , Demirel A. , Öner C. E. Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 33(2): 7-18.
Vancouver Aybek G. , Demirel A. , Öner C. E. Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 33(2): 7-18.
IEEE G. Aybek , A. Demirel ve C. E. Öner , "Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 33, sayı. 2, ss. 7-18, Ara. 2022, doi:10.17123/atad.1006613