Güncel Sayı

Cilt: 34 Sayı: 2, 13.12.2023

Yıl: 2023

Hakem Denetimli Makaleler

Rekreasyon İncelemeleri

Turizm Tarihi İncelemeleri

Editöre Mektup

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme

Yıllık Dizin

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne makale önermek için bir zaman sınırlaması yoktur. Yılın herhangi bir ayında veya gününde dergiye makale önerebilirsiniz. 

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılının Ocak ayında Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla yayın faaliyetine başladı. Dergi, Türkiye’de turizm alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Derginin 1990-1997 yılları arasındaki yayın süreci, akademik içerikli bir süreli yayın şeklinde olup, 1997 yılında hakem denetimli dergi olarak yayımlanmaya başlandı. Halen hakemli denetimine açık dergi olma özelliğini devam ettiren dergide, turizm ve yakın alanları olan konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek işletmeciliği başta olmak üzere; turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içerisinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır. 

Dergiye önerilen her bir makale en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Hakem-Denetimli Makaleler"in yanı sıra,  alanında uzman akademisyenlerin üstlendiği "Rekreasyon Araştırmaları", "Gastronomi Araştırmaları", "Turist Rehberliği Araştırmaları", "Turizm Tarihi İncelemeleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Şu konularda hazırlanmış çalışmalar dergiye önerilebilir: Turizm; İşletme Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Ekonomi, Yönetim, Pazarlama, Sosyoloji, Rekreasyon, Boş Zaman, Psikoloji, Coğrafya, İletişim, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Finansman, Muhasebe, Arekoloji, Tarih, Hukuk, Planlama, Antropoloji, Siyasal Bilimler, Yiyecek-İçecek, Spor, Eğitim, Din, Mimarlık, Kamu Yönetimi, Şehir Planlama, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tanıtım, Kadın Çalışmaları, Halkbilim, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Tekstil, Doğa Tarihi, İstatistik, Biyoloji, Peyzaj Mühendisliği, Halk Sağlığı, Beslenme ve Diyetetik, Hidro-Klimatoloji, Çevre Tasarımı, Uluslararası İlişkiler, Sağlık İdaresi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Maliye, Hidrojeoloji, Fizyoterapi, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Ev Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bölgesel Çalışmalar, Müzecilik, El Sanatları, Disiplinlerarası Çalışmalar. (Çalışmalarda konunun ve/veya uygulamasının turizm alanı veya sektörü ile ilgili olması önkoşulu aranır.)

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın politikası; uygulamalı ve derleme türü (meta-analiz çalışmaları model önerileri olgu sunuları ve tartışmalar vb.) çalışmaları yayımlamak ve turizm literatürünün geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Dergiye gönderilen bütün makaleler editörler kurulu denetimine alınır kabul görmesi durumunda yayımlanır. Makale değerlendirme sürecini daha verimli kullanabilmek ve derginin bilimsel olma kalitesini daha da yükseltmek için yazarların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uymaları önerilir.
 
MAKALE İNCELEMESİ: Dergiye yayımlanması amacıyla önerilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulur hakemlerin önerilerine dikkate alınır ve istenilen düzeltmelerin yerine getirilmesi koşuluyla yayımlanır. İstenilen şablona ve önerilere bağlı kalınarak hazırlanan ve gönderilen makaleler işleme konulur.
 
MAKALE TESLİMİ: Belirtilecek bilgiler arasında yazarın adı-soyadı ve akademik derecesi telefon ve faks numaraları ile e-posta adresini içeren bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Gönderilecek olan makaleler daha önce herhangi bir basılı veya sanal bir ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
 
Bildirilerin makale olarak sunulması: Bununla birlikte daha önce herhangi bir kongrede bildiri olarak sunulmuş bir çalışmanın makale halinde önerilmesi aşamasında şu konulara dikkat edilmelidir: a) Öncelikle daha önce bildiri olarak sunulan metin ile makale halinde sunulan metnin aynı olmaması gerekmektedir. b) Bildiri olarak sunulan çalışmadan olan farklı olan yönler ayrıca belirtilmelidir. c) Bildiri olarak sunulan çalışmanın yayımlanmış (veya sunulmuş) örneği makalenin dergiye önerilmesi aşamasında gönderilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Metin tek sütün olarak yazılmalıdır.

Satır başlarında girinti kullanılmadan sola yaslı olarak yazılmalıdır.

Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır. Ana başlıklar tüm harfler büyük olacak şekilde, ara başlıklar ise yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları şeklin altında yer almalıdır.

Tablolarda ve şekillerde bold karakter kullanılmamalıdır. Vurgulanması istenen yerler italik yapılabilir.

Tablo ve şekillerde (hücrelerde) renklendirme/boyama yapılmamalıdır.

Metin içinde (başlıklar hariç) bold karakter kullanılmamalıdır. Vurgulanması istenen yerler italik yapılabilir.

Metin içinde parantez içinde atıf verirken, yazar soyadı ve yayın yılı arasına virgül olmamalıdır.

Parantez içinde birden fazla kaynağa atıf verilecek ise bu kaynaklar en eskiden en yeniye doğru sıralanmalıdır.

Metnin genelinde Times New Roman 12 punto kullanılmalıdır. Tablolarda ve şekillerde ise Arial Narrow karakteri 10 punto olarak kullanılmalıdır.

Ondalıklı sayıların yazımında nokta yerine virgül kullanılmalıdır.

 
MAKALE BAŞLIĞI: Okuyucunun makale ile ilk olarak amacını açıkça ifade edebilen bir başlık aracılığıyla ilişki kurduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle başlığın makalenin amacını ve sınırlarını tam olarak anlatabilen bir içerikte olmasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla makale başlığının çok uzun olmamasına dikkat edilerek makalede anlatılan çalışmayı içermesi sağlanmalıdır. Başlığın; sekiz sözcüğü ya da boşluklar dahil 50 karakteri geçmemesine özen gösterilmelidir.
 
ÖZ: Her makalede Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış öz bulunmalıdır. Bilindiği gibi öz makalede önemsiz ayrıntıların atlanarak ana noktaların belli bir anlam içerecek şekilde kısaca ifade edilmesidir. Öz, en az 140, en fazla 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Genel olarak özün hazırlanmasında; çalışmanın konusu amacı hazırlanma yöntemi veri derleme aracı/araçları ve teknikleri örnekleme analiz biçimi ve sonuçlara ilişkin açıklamalar yer almalıdır.
 
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bilindiği üzere, yayımlanan makalelere yer veren indeks ve öz (abstract) veri tabanlarında anahtar sözcükler makalelere ulaşımı kolaylaştırır. Veri tabanları üzerinde yapılacak taramalardan rasyonel sonuçların alınabilmesi için anahtar sözcüklerin doğru verilmiş olması önemlidir. Anahtar sözcük sayısı altı ile sınırlandırılmalıdır. Sıralanma şekli inceleme konusu olan konunun yer aldığı disiplinden başlayıp daha ayrıntılı olan konulara doğru olmalıdır. Çalışmanın uygulandığı coğrafi alan/bölge en sonda yer almalıdır.
 
GİRİŞ: Giriş bölümünün amacı çalışmanın genel bir tespitini ve analizini yapmaktır. Çalışmanın amacı aşamaları bölümleri işlenen düşünceler net ve bütünlüklü olarak kısaca özetlenerek okuyucuya aktarılmalıdır. Konunun ne olduğu araştırmanın niçin yapıldığı hangi bölümlerde nelerin söz konusu edildiği gibi soruların yanıtları yer almalıdır. Bu sorular arasında var olan bir sorunu ortaya koymak bir soruna çözüm getirmek herhangi bir konuyla ilgili literatüre katkıda bulunmak gibi amaçlar bulunabilir. Bu bölümde konu ile ilgili literatür taramasına ve araştırma yöntemine yer verilmemelidir. Giriş kısmının 500 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
 
KURAM: Bu bölüme “konu” da denilmektedir. Bu bölümde çalışmanın dayandığı kuramsal çerçeveye yer verilir. Böylelikle hazırlanan makalenin hangi alan üzerine hazırlandığı açıklanır. Bu bölümle ilgili anlatımlar söz konusu çalışmaya açılım sağlayan kuramsal çerçeve ile sınırlı tutulmalıdır. Kuram bölümü araştırmanın dayandığı alan ve konu ile bağlantılı olmak üzere en fazla 800 sözcük olmalıdır. Yazar/yazarlar isterse giriş ile kuram ve ilgili çalışmalar bölümlerini “Giriş” bölümü kapsamında tek bir başlık altında da hazırlayabilir.
 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR: Bu bölümde makale konusuna giren alanda daha önce gerçekleştirilmiş benzer araştırmalara yer verilir. İlgili çalışmalar bölümüne çeşitli yazarlar literatür (alanyazın) taraması örneğinde olduğu gibi farklı isimler verebilmektedir. Söz konusu araştırmalarda hangi konuların hangi yöntemle incelendiği hangi sonuçlara ulaşıldığı vb. konulara kısaca burada değinilir. Ayrıca makalenin ilgili alana getirdiği katkının belirlenmesi açısından da ilgili çalışmalara yer verilmesi önemlidir. Makale yazarı ilgili alanda var olan hangi boşlukta bilime katkıda bulunduğunu ortaya koyabilmesi için ilgili çalışmalar bölümünün eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekmektedir.
 
YÖNTEM: Bu bölümde, şimdiye kadar yapılan açıklamaların ışığında var olan veya olduğuna inanılan sorunun ve çözümünün ortaya konulabilmesi için yürütülen araştırmaya ait bilgiler açıklanır. Çalışmada kullanılacak yaklaşım ve yöntemin tam bir betimlemesi yapılır. Bu bilgilerin verilmesinin esas amacı kullanılan yöntemin izlenmesi ile bir başka araştırmacının aynısını tekrarlamasına olanak tanınmasıdır. Bu nedenle yöntem bilimsel bilginin temeli olan tekrar edilebilirlik koşulu için yeterli açıklıkta anlatılmalıdır. Bu bölümde ayrıca, anakütlenin özellikleri, bilgi toplama tekniği, niçin bu veri toplama tekniğinin tercih edildiği, tekniğin avantajlı ve dezavantajlı yönlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Araştırmada veri derlemede kullanılan aracın geliştirilme aşamaları ve içeriği gibi konular olabildiğinde ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Araştırma alan araştırması tekniklerinden biri ile gerçekleştirilmiş ise seçilen örnekleme tekniği ve bu tekniğin tercih edilme nedenleri açıklanır. Çalışma, “toplubakış makalesi (veya derleme)”  yani literatür incelemesi içeriğinde hazırlanmış ise, yöntem bölümünde açıklanan konular dikkate alınmayabilir. Ek olarak, Etik Kurul izin belgesi alınan çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk ya da son sayfasında yer verilmelidir.
 
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI: Yöntem ile ilgili açıklamaların ardından araştırmanın esasını teşkil eden verilerin analizinin yapıldığı bölüme sıra gelir. Elbette ki analiz bölümü veri derlemeye dayalı olan çalışmalar için geçerlidir. Derleme (toplu bakış) türü makalelerde analiz bölümü genellikle bulunmaz. Buradaki açıklamalar genel olarak alan araştırması teknikleri ile derlenen verilerin analizi üzerine yapılmaktadır. Analiz çeşidinin seçimi, istatistiksel testler, güven aralığı, istatistiksel testlerin tercih edilme nedeni vb. noktalar bölümün giriş kısmında açıklanır. Bunlar yapıldıktan sonra sıra bulguların yorumlanması gelmiştir. Bulguların yorumlanması bölümünde ise verilerin analizi ile elde edilmiş bulguların sunumu yapılır. Bulgular araştırma soruları başka deyişle hipotezler ile değerlendirilerek organize edilir. Hipotezlerin ışığında veriler incelenir ve yorumlanır. Bulguların hipoteze uygunluğu değerlendirilir. Sunum biçimi; tablo, grafik veya şekillerden biri veya birkaçı ile gerçekleştirilebilir. İstatistiksel analiz sonuçlarının sunumu da bu bölümde yer alır. Bulguların yorumlanması bölümünde bulguların tekli ikili veya çoklu tablolar biçiminde istatistiksel testlerin sonuçları ile birlikte sununun tercih edilmesi yerinde olacaktır. Böylelikle hangi testin hangi veriler üzerine uygulandığına ilişkin bilgiler daha açık bir şekilde anlaşılır. Bulguların yorumlanması bölümünde örnekleme ilişkin genel bilgiler (demografik veriler) araştırmadan elde edilen bilgiler olmak üzere iki aşamada sunulmalıdır. Araştırmadan elde edilen bulgular ise kendi arasında bir veya birkaç aşamalı olarak sunulabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus makalede gereğinden fazla kullanarak açıklamaları tablolar ile boğmamaktır. Mümkün olduğunca tablolar birleştirilmeli ya da araştırma amacı/sorunu ile doğrudan ilgisi olmayan tablolar kullanılmamalıdır. Ayrıca genel bilgilerin tek bir tablo halinde sunulmasında yarar vardır. Tablo sayısı, kesinlikle 4-5'i aşmamalıdır. Bu sayıyı aşan ve yer verilmemesinin çalışmanın eksik açıklanacağının düşünüldüğü durumlarda, makaleyi dergiye önermeden önce, dergi editörü ile irtibat kurulmalıdır.
 
SONUÇ: Makaleden elde edilen sonuçların özetlendiği gerektiği durumlarda genellemelerin yapıldığı bölümdür. Bu bölüm ele alınan sorunun kısa bir tekrarı ile başlamalı ve bunu elde edilen sonuçların kısa bir özeti izlemelidir (uygulamalı çalışmalar için). İfadeler kısa ve öz olmalıdır. İlgili literatüre yapılan olası bilimsel katkı da burada kısaca özetlenmelidir. Sonuç bölümündeki açıklamaların 400 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.
 
DEĞERLENDİRME: Sonuçtan sonra yer alan bu bölümde daha sonra bu alanla ilgili araştırmalarda bulunacak olanlara yol gösterici açıklamalar yapılır. Olası araştırmacılara bu alanda hangi konuların araştırılması gerektiği, araştırmalarda hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği gibi açıklamalarda bulunulabilir. Değerlendirme bölümünün hazırlanması zorunlu olmayıp ancak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hazırlandığında diğer araştırmacılara yol gösterici olacağı da kuşkusuzdur.
 
TEŞEKKÜR: Bu bölümde; yazar/lar çalışmanın hazırlanması sürecinde yardım almış oldukları kişilere; çalışmaya parasal destek sağlayan kişi kurum ya da kuruluşlara; ya da verilerin kullanılmasına izin veren kişi kurum ya da kuruluşlara teşekkür edebilir. Bu not çalışma metninin bitiminde ama referanslardan önceki kısımda yer almalıdır.
 
DİĞER BİLGİLER: Ek olarak gönderilen bir makalenin sağlıklı bir hakem denetiminden geçmesi ve “makale değerlendirme” aşamasının kısa sürede sonuçlanması için makale dilinin Türkçe kuralları ile bilimsel anlatım standartlarına uygun ve yapılan görgül çalışmaların sonuçları güvenilir olmalıdır. Bu konuda gerekiyorsa uzman akademisyenlerden yardım alınmalıdır. Makalede toplam sözcük sayısının 5000’den fazla olmamasına özen gösterilmelidir (ana metin referanslar ve tablo-şekiller dahil). Yazılarda Türk Dil Derneği’nin yazım kılavuzu temel alınmalı yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Konu ile ilgili uluslararası literatürde yer edinmiş teknik kavramların metin içinde yer aldığı ilk yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
 
REFERANS VERME: Sadece metin içerisinde belirtilen çalışmalara ‘kaynakça’ kısmında yer verilmelidir. Bu bölümde eksik (metinde belirtilmiş ancak ‘kaynakça’ kısmında yer almayan) ya da fazla (metin içerisinde belirtilmemiş ancak ‘kaynakça’ kısmında yer alan) kaynak isimlerine yer verilmemesine özen gösterilmelidir. Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik sıra ile verilmelidir. Türkçe ile yabancı kaynaklar ya da makaleler ile kitaplar için ayrı bir sınıflandırma yapmadan tek bir liste oluşturulmalıdır.
 
Metin içerisinde: İlgili çalışmalara yapılacak atıflarda yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örneğin;
 
Dener (1996) ...
Dener’e (1996) göre.....
Uysal ve Crompton (1985)....
Uysal ve Crompton’a (1985) göre....
 
Yazar sayısı üç ve üçten fazla olan eserlere metin içerisinde yapılacak atıflarda sadece ilk yazarın soyadı yazılarak sonrakiler (vd) şeklinde belirtilecektir. Örneğin;
 
Timur vd. (2000) ....
Timur ve arkadaşları (2000) ... .....
(Timur vd. 2000). .....
(Timur ve arkadaşları 2000).
 
Parantez içerisinde cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yayın tarihi sırasına göre verilmelidir (en eskiden en yeniye doğru). Örneğin;
 
(Dener 1996; Uysal 1998; Morrison 2002) gibi.
 
KAYNAKÇA DÜZENİ: Atıf yapılan bütün kaynaklar cilt, sayı ve sayfa numarasının tümünü kapsamalıdır. Kaynakların listesine çalışmanın sonunda ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yazarların soyadı sırasına göre yer verilmelidir. Kaynakça bölümünde yer alacak kaynak sayısı en az 20 en fazla 40 olmalıdır. Daha az veya daha fazla sayıda kaynak gösterenlerin çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

Süreli Yayınlar / Dergiler:

Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). Services Marketing in the Lodging Industry: An Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.
 

Kitaplar:

Witt, E. S. ve Witt, C. A. (1992). Modelling and Forecasting in Tourism. Londra: Academic Press.
 

Kitap Bölümleri:

Uysal, M. ve Hagan, L. A. R. (1992). Motivations of Pleasure Travel and Tourism. İçinde; M. Khan, M. Olsen ve T. Var (Editörler) VNRs Encyclopedia of Hospitality and Tourism (ss. 798-810). New York: Van Nostrand Reinhold.
 

Tez Çalışmaları:

Timur, A. (1978). Turizm Fiyat Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi. 
 

İnternetteki Makaleler:

İnternet ortamındaki yayınlara ve dokümanlara verilen kaynak gösterimlerinde American Psychological Association tarafından şu linkte açıklamaları yer alan kaynakça gösterimi şablonu dikkate alınmalıdır.
https://www.uv.es/~fores/programa/elec_efformats.html

Arşiv Gösterimleri:

Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi gibi ortamlardaki arşiv malzemelerinden yararlanılması durumunda kaynakça gösterimi ekteki linkteki açıklamalar dikkate alınmalıdır.

Kaynakça gösterme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı konular: a) Yayınlar için kent ismi verilecek ise, ilgili kentin Türkçe yazılışına yer veriniz (London yerine Londra gibi). b) Basım sayıları icin de Türkçe açıklamaya yer veriniz (First Edition yerine Birinci Baskı gibi). c) Kitaplar içerisinde yer alan bölüm yazıları için “in” yerine “içinde” yazınız. d) Lütfen kaynak gösterimindeki ayrıntılara dikkat ediniz.

TABLO ŞEKİL VE FOTOĞRAFLAR: Makale ile ilgili diğer bütün ekler özenle hazırlanmalı ve metin içerisinde yer almalıdır. Tablolar ana metine atıf yapılmadan anlaşılır bir şekilde olmalı tablo başlığının yanı sıra kolonlar için de başlık verilmelidir. Çok uzun ya da çok geniş tablolardan kaçınılmalıdır. Bir makale önerisinde en fazla beş tabloya yer verilmelidir. Çok gerekli olmayan hallerde demografik veri içerikli tablolara yer verilmemelidir. Bu sınırı aşan ve makaleyi tablolarla dolduran çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Şekil ve grafikler sade olmalı ve başlık içermelidir.
 
BAZI ETİK KONULARI: Zaman zaman turizm alanında da bilim etiği ihlalleri ortaya çıkabilmektedir. Akademik alandaki bir kurumda görevli olsun veya olmasın, bilerek veya bilmeyerek yapılan bazı etik ihlalleri yıllar sonra bireylerin önüne gelebilmekte ve vahim sonuçları olabilmektedir. O nedenle, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne önerilecek makalelerin hazırlanması ve önerilmesinde; “intihal”, “dilimleme”, “uydurma (fabrikasyon)”, “çarpıtma”, “destek belirtmeme”, “yazarlıkla ilgili konular (yazar adı belirtmeme, yazarlık sıralaması, yazarlık hakkı, vs.)” ve diğer bilim etiğinde uyulması gereken hususlara uyulmasında gerekli özenin gösterilmesini bekliyoruz. Makaleler dergiye önerilmeden önce "iThenticate: Plagiarism Detection Software" aracılığı ile intihal taramasına tabi tutulmalı ve bu taramadan elde edilen rapor da makalenin gönderimi sırasında eklenmelidir. Bir makalenin editöryal ön incelemeye alınabilmesi için rapordaki kabul edilebilir oran, kaynaklar hariç ve alıntılar hariç olmak üzere en fazla %15 olmalıdır.
 
YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞ VE FOTOĞRAFLARI: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Yıl 27, Sayı 1 sayısından itibaren yazarların özgeçmiş ile fotoğraflarına yer verilmeye başlanmıştır. Yazarların aşağıdaki özgeçmiş şablonuna göre hazırlayacakları özgeçmişleri ile yüksek çözünürlüklü olarak jpg formatında taranmış bir fotoğraflarını makaleyi önerirken göndermeleri gerekmektedir.
 
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA ŞABLONU:

................................... Üniversitesi ……………… Fakültesi/Yüksekokulu’ndan (var ise bölüm de belirtilmeli) mezun oldu (YIL). Yüksek lisans derecesini ……………………. Üniversitesi’nden …………………………. dalından (YIL), doktora derecesini de ………………………. Üniversitesi’nden …………………. dalından aldı (YIL). ...................... Üniversitesi’nde çalışmaya başladı (YIL) (Üniversite dışında başka kurum veya kuruluşlarda çalışılmış ise, burada sırasıyla belirtilmeli). (Var ise) Doçentlik unvanını ……………………… alanında aldı (YIL). (Var ise) Profesörlüğe …………………… Üniversitesi’nde yükseltildi (YIL). Halen ………………………… Üniversitesi …………………………… Fakültesi/Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır. Temel çalışma alanı/ları ………………….., ………………………’dır.

1. Dergi adı: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılından bu yana yayımlanan, turizm alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer veren, disiplinler arası bilimsel/akademik bir süreli yayındır.
2. Yayın sıklığı: Dergi, her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
3. Yayım türü: Dergi, basılı ve çevrimiçi (açık erişimli) olarak yayımlanır.
4. Yayım dili: Derginin yayım dili, Türkçedir. Makalelerin başlığı, özü ve anahtar sözcükleri, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanır. Dergi kapsamında yer alan bölüm yazıları Türkçe yayımlanmakta olup, bölüm yazılarının İngilizce başlığına ve özüne yer verilmektedir.
5. Bir sayıdaki makale sayısı: Derginin bir sayısında, hakem denetiminden geçmiş yedi makale ve bölüm yazıları yer alır.
6. Makale değerlendirme süreci: Önerilen tüm makaleler, öncelikle baş editörler tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeyi geçen makaleler, çift kör hakemlik sürecine alınır. Kör hakemlik sayesinde makaleler, makalenin içeriğine dayalı objektif bir değerlendirmeye tabi tutulur. Makaleler için en az iki akademisyenin hakemliğine başvurulur. Makalelerin değerlendirilmesi süreci şu aşamaları içerir: Makalenin dergiye önerilmesi, editörlerin ön değerlendirme yapması, ön değerlendirmede başarılı olan makalelerin alan editörüne yönlendirilmesi, alan editörünün makaleyi incelemesi ve uygun iki hakemin makaleye atanması, hakemlerin hakemliği kabul etmesi, değerlendirmelerini tamamlaması ve sistem üzerinden alan editörüne göndermesi. Sürecin devamında makale kabul edilebilir, yazarlardan düzeltme yapmaları istenebilir ya da editörler tarafından makalenin reddedilmesine karar verilebilir. Makalenin ret edilmesi durumunda, çalışmanın zayıf yönlerini açıklayan detaylı ve kapsamlı bir ret gerekçesi yazarlara gönderilir. Yazarlar, gerekçeli raporda yer alan bilgileri, çalışmalarını başka bir dergiye önermeden önce geliştirmek amacıyla kullanabilir. Dergiye önerilen makalelerin hazırlanmasında “intihal”, “dilimleme”, “uydurma (fabrikasyon)”, “çarpıtma”, “destek belirtmeme”, “yazarlıkla ilgili konular (yazar adı belirtmeme, yazarlık sıralaması, yazarlık hakkı, vs.)” ve diğer bilim etiğinde uyulması gereken hususlara uyulmalıdır. Makaleler dergiye önerilmeden önce "iThenticate: Plagiarism Detection Software" aracılığı ile intihal taramasına tabi tutulmalı ve bu taramadan elde edilen rapor da makalenin gönderimi sırasında eklenmelidir. Bir makalenin editöryal ön değerlendirmeye alınabilmesi için rapordaki kabul edilebilir oran, kaynaklar ve alıntılar hariç olmak üzere en fazla %15 olmalıdır. Ayrıca her bir kaynakla olan benzerlik oranı da %1’i aşmamalıdır. Belirtilen oranların üzerinde benzerlik barındıran makaleler, ön değerlendirmeye alınmayarak ret edilecektir.
7. Hakem listesinin yayımı: Makaleler için bir yıl boyunca hakemlik yapan akademisyenlerin adlarını ve kaç kez hakemlik yaptıklarını içeren liste, yılın son sayısında yayımlanır.
8. Düzeltme için yazarlara verilen süre: Ön kontrol ve/veya düzeltme talepleri için yazarlara otuz gün süre verilir. Bu süre içerisinde bilgi verilmeksizin tekrar gönderilmeyen ve makaleler ret edilmiş sayılır.
9. Evrensel etik kurallarına uyma: Dergi yönetimi, evrensel düzeyde belirlenmiş olan bilimsel ve yayıncılık etik kurallarına uymayı kabul eder.
10. Editör sorumluluğu: Editörler, dergiye önerilen yazıları, yazarların etnik köken, cinsiyet tercihi, tabiiyeti, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirme yükümlülüğünü önceden kabul ederler. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulması güvence altına alınır. Editörler, hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen bilgileri ve fikirleri gizli tutar ve kişisel çıkarları için kullanmaz. Alan editörlerinin de kullanmamalarını garanti eder. Editörler, dergiye önerilen çalışmaları ya da çalışmanın belirli bölümlerini kişisel araştırma amaçları için kullanamaz. Alan editörlerinin ve editör kurulu üyelerinin de kullanmamasını garanti eder. Editörler, önerilen yayının içeriğinin ve niteliğinin, turizm alanının bilimsel gelişimine katkıda bulunuyor olmasına dikkat eder. Yayıma ilişkin nihai karar, makalenin önemine, özgünlüğüne, alana ve uygulamaya sağlayacağı katkıya, çalışmanın geçerliliğine ve derginin kapsamına uygunluğuna dayanarak verilir. Nihai karar, editörlere ait olmakla birlikte editörler, bu kararı verirken alan editörlerine ve hakemlere danışabilir. Editörler, kişisel bağlantılarından kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu yazarların makalelerini değerlendirmez. Bu yazıların değerlendirilmesi, alan editörleri ya da editör kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu durum, editörlerin makale içinde adı geçen bir kurum/kuruluş ile çıkar çatışmasının olması halinde de geçerlidir. Editörler; yazarlar ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çatışmasına engel olmayı kabul ederler. Editörler, yazarlardan olası tüm çıkar çatışmalarını yayın öncesinde belirtmelerini talep ederler. Çalışma yayımlandıktan sonra yazarların makalede belirtmediği bir çıkar çatışması belirlenirse çalışma dergi editörlüğünce yayından düşürülür (geri çekilir). Yayımlanan makale, geri çekilmiş veya dergiden çıkarılmış makale olarak işaretlenir.
11. Yazar sorumluluğu: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, makale değerlendirme ve yayın süreçlerinin her aşamasını profesyonel şekilde yürütür. Bu nedenle, editör ve hakemler gibi yazarların da üstlenmesi gereken bazı sorumluklar bulunmaktadır. Derginin yazarlardan beklentileri şunlardır:
  • Yazarlar, dergiye gönderdikleri çalışmaların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Çalışmanın daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka dergiye önerilmediğini beyan etmelidir.
   • Çalışmalar derginin yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yazım kuralları için bkz. 
  • Çalışma sistem üzerinden dergiye yüklenirken yazar bilgileri ve sıralaması dikkatle yazılmalıdır. Yazar sıralamasında hata yapıldıysa, sıralamada değişiklik yapılacaksa, çalışmaya yeni yazar eklenecek veya çalışmadan bir yazar çıkarılacaksa editör bilgilendirilmelidir. Bu gibi hususlarda yazar durumunun değişimine ilişkin gerekçe yazılı olarak editöre sunulmalıdır.
  • Telifli materyaller (tablo, şekil ya da diğer alıntılar gibi) ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanabilir. Yazarlar gerekli izinlerin ve onay belgesinin alınmasından ve dergiye sunulmasından sorumludur.
   • Çalışmalarda, başka araştırmacılara ait ölçek, anket ve fotoğraf/ görsellerin kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve alınan izin belgesi, makale gönderim aşamasında sisteme yüklenmelidir.
   • Yazarlar, çalışmanın tamamında Türkçe dil ve anlatım kurallarına riayet etmelidir. Ayrıca, Türkçede yaygın karşılığı olan yabancı kavram ve sözcüklerin Türkçe karşılıkları tercih edilmelidir.
   • Editöryal inceleme için yazarlardan çalışmaya ait ham verileri dergi editörlüğüyle paylaşmaları istenebilir. Bu durumda yazarlar, verileri paylaşmakla yükümlü olurlar.
  • Yazarlar; başka yazarlara, katkı sağlayıcılara ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları derginin yazım kurallarına uygun şekilde belirtmelidir. Kaynak gösterimi ve atıf yapma konusunda detaylı bilgi için bkz. 
   • Çalışmaların konu ve içerik kadar, uygulamalı çalışmalarda “yeniden üretilebilirlik” açısından yöntem ve uygulama bilgileri de özenle açıklanmalıdır.
   • Yazarlar, çalışmanın değerlendirme sürecinde aldıkları düzeltmelerden hareketle güncelledikleri çalışmayı kendilerine verilen süre içinde sisteme yüklemelidir.
  • Revize edilmiş çalışmanın sisteme yüklenmesi aşamasında “hakemlere yanıtlar” dosyası da yüklenmelidir. Bu dosyada, yazarların hakem önerilerine ilişkin düzeltme notları ve yorumları yer almalıdır. Örnek dosya için bkz. 
   • Yazarlar, çalışmalarında görev alan hakemlerin bilgilerini talep edemezler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanır.
   • Yazarlar, çalışmayı dergiye göndermeden önce derginin araştırma etiği yönergesini incelemeli ve etik kurallara uygun hareket etmelidir. Etik ilkeleri incelemek için bkz.
  • Çalışmanın insan katılımcıları içermesi durumunda yazarlar, etik kurul onayı almalı ve belgeyi çalışmayla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca, çalışmanın içinde etik kurul onayına ilişkin belge numarası verilmelidir.
   • Araştırmaya önemli ve anlamlı katkılar sunan kişilere veya kuruluşlara çalışmanın teşekkür bölümünde yer verilmelidir. Kullanılan finansal destek ve proje fonları da burada açıklanmalıdır.
   • Çalışmada bir çıkar çatışması varsa yazarlar bunu dergiye başvuru sırasında beyan etmelidir. Çıkar çatışması beyanı doğrultusunda editör çalışmayı nasıl ilerleteceğine karar verir. Çıkar çatışması yoksa, yazarlar çalışmada çıkar çatışmasının olmadığını beyan etmekle yükümlüdür.
   • Sorumlu yazar, çalışmanın dergiye gönderimi, dergiyle iletişim süreci ve yayın sonrası süreçlerde çalışmayla ilgili sorumluluğu diğer yazarlar adına üstlenen yazardır. Çalışmayla ilgili süreç ve değerlendirme notlarını diğer yazarlara bildirmekle yükümlüdür.
12. Hakem sorumluluğu: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen ve editör incelemesinden geçen çalışmalar alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Editörün davet ettiği hakemler, sistem üzerinden gelen daveti kabul ederek hakemlik görevini üstlenir. Hakem değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik sistemiyle yürütülür. Bu aşamada Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin hakemlerden beklentileri şunlardır:
   • Hakemler, gönderilen çalışmanın içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da uzmanlığıyla uyumsuz olduğunu düşündüğünde veya hızlı ve kapsamlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda mutlaka editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
   • Hakemlere gönderilen her çalışma, gizli belge niteliğindedir. Bu nedenle hakemler inceledikleri çalışmaları kimseyle paylaşmamalı ve tartışmamalıdır.
   • Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde değerlendirme raporlarını sisteme yüklemelidir. Olası bir gecikme durumunda editör bilgilendirilmeli ve ek süre talep edilmelidir.
   • Hakemler, inceledikleri çalışmanın yazar bilgilerine erişmeyi talep edemezler. Her çalışma, anonim olarak değerlendirilir.
   • Hakemler, inceledikleri çalışmayı bilimsel içerik açısından ve çalışmanın kalitesine katkıda bulunacak şekilde değerlendirmekle yükümlüdür.
   • Hakemler, çalışmaya ilişkin görüşlerini destekleyici argümanlarla açık bir şekilde ifade etmelidir. Hakem raporlarında nesnel olunmalı, açık ve anlaşılır bir akademik dil kullanılmalıdır.
   • Hakemler, çalışmanın kaynakçasını ve metin içi atıflarını kontrol etmelidir. Atıf gösterilmesi gereken ancak atıfla desteklenmeyen cümleler varsa yazar uyarılmalıdır. Çalışmada telif hakkı ihlali veya intihal olduğu tespit edilirse editör bilgilendirilmelidir.
   • Çalışmanın başka bir yayımlanmış eser ile önemli derecede benzerlikler içerdiği tespit edilirse editör bilgilendirilmelidir.
   • Hakemler, inceledikleri çalışmaların tamamını, herhangi bir bölümünü veya çalışmada kullanılan materyalleri kendi çalışmalarında kullanamazlar. Hakemler, çıkar çatışması bulunan bir çalışmayı dikkate almamalıdır. Herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda editör bilgilendirilmelidir.
13. Yayın ücret politikası: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde gönderim ücreti, yayın ücreti veya sayfa ücreti talep edilmez.
14. Türkçenin kullanımında özen: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Türkçenin bilimsel dil olarak gelişimine katkıda bulunmayı hedefler ve dergiye gönderilen çalışmalarda Türkçe dil ve anlatım kurallarına uyulmasını, Türkçede yaygın karşılığı olan kavram ve sözcüklerin Türkçe karşılıklarının tercih edilmesini bekler.
15. İzleyen sayılarda makale yayımı: Dergiye önerilen makalelerin ön değerlendirme aşamasında dergi editörlüğü, yazarın/yazarların daha önce Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde makalesinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol eder. Yazarın/ yazarların dergide daha önce bir çalışması yayımlanmış ise çalışmanın hangi sayıda yayımlandığı, makale değerlendirme sürecine girmeden önce makale takip çizelgesine işlenir. Kabul edilen çalışmalarda birbirini izleyen sayılarda aynı yazarın /yazarların makalesi yayımlanamaz. Aynı yazarın (farklı yazarlarla ortak çalışması dahi olsa) ancak makalesinin yayımlandığı sayıyı izleyen ikinci sayıda yeni bir makalesi yayımlanabilir. Bu durumda makale, hakem süreci sonucunda kabul edilmişse yayına hazır makaleler içerisine alınır ve bu kural doğrultusunda uygun olan sayıda yayımlanmak üzere sıraya konur.
16. Lisansüstü tez çalışmasına dayalı yayında yazarlık: Makalelerin yüksek lisans veya doktora tezlerine dayalı olarak hazırlanması durumu söz konusu ise bu durum, gönderim aşamasında yazarlar tarafından belirtilmelidir. Yüksek lisans veya doktora tezlerine dayalı olarak hazırlanan makalelerde tezi hazırlayan öğrenci ve danışman (var ise ikinci yasal danışman) makalenin doğal yazarları olarak kabul edilir. Tez öğrencisi, tez çalışmasına dayalı olarak tek yazarlı makale hazırlamak isterse danışmanından “yazarlıktan feragat ettiğine ilişkin” yazı almalı ve bunu makale ile birlikte dergi editörüne göndermelidir. Aynı durum, tez danışmanı için de geçerlidir. Tez danışmanının da tez öğrencisinden yazarlıktan feragat yazısı alması ve bunu ibraz etmesi gerekir.
17. Yazarlık sıralaması: Dergiye gönderilen araştırmada ismi geçen yazarların araştırmaya akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır ve yazar(lar) dergiye önerdikleri araştırmaya katkı sağlayan tüm kişileri belirtmekle yükümlüdür. Araştırmaya önemli derecede katkı veren kişiler, ortak yazar olarak belirtilmelidir. Araştırmanın dergiye sunulabilmesi için tüm ortak yazarların onayı alınmış olmalıdır. Araştırmada yazarlık için yeterli katkı sağlamayan ancak araştırmada desteği olan kişiler (teknik destek, yazım aşamasında yardımcı olan gibi) teşekkür/bilgiler kısmında sıralanmalıdır. Yazar sıralaması tüm yazarların ortak verdiği kararla belirlenmelidir. Yazar bilgilerini içeren dosyada yazar sıralaması belirtilmelidir. Değerlendirme süreci başlayan çalışmalarda yazar ekleme/çıkarma veya yazar sıralamasında değişiklik talepleri dikkate alınmaz.
Lisansüstü tez çalışmasına dayalı olan yazılarda tez öğrencisi, birinci sıradaki yazardır. Tez danışmanı ikinci, varsa ikinci danışman öğretim üyesi ise üçüncü sıradaki yazar olarak sıralanır. Çıkar çatışması olabilecek durum ve ilişkiler, makale önerim aşamasında belirtilmelidir. Dergi yönetimi, yazı yayımlandıktan sonra yazarlık sıralaması konusunda çıkabilecek çatışmalarda taraf değildir. Birden fazla yazarı olan çalışmalarda yazarlardan biri ''sorumlu yazar'' olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazar, makalenin değerlendirme sürecinden yayım sürecine kadar geçen süreçte editörle/alan editörleriyle iletişim halinde olmalı ve diğer yazarların makale sürecine dahil olmalarını sağlamalıdır.
18. Makalenin geri çekilmesi: Yazar/yazarlar, yazılarını hakem değerlendirmesine sokulmadan önce geri çekme hakkına sahiptir. Hakem değerlendirme süreci başladıktan sonra ilk sonuç alınıncaya kadar hiçbir yazı geri çekilemez. Beş yıl içinde iki kez makalesini geri çeken yazar/yazarlar, kara listeye alınır ve daha sonra önerecekleri yazılar dikkate alınmaz. Değerlendirme süreci sonunda çalışmasını geri çekmek isteyen yazar/lar geri çekme gerekçeleri ile birlikte imzalı dosyayı editörlüğe iletmelidir. Yayın kurulu, yazarlar tarafından belirtilen geri çekme gerekçelerini inceleyerek en geç 15 gün içinde yazara dönüş sağlamalıdır. Geri çekme süreci tamamlanmayan ve yayın kurulu tarafından onaylanmayan çalışmalar, başka dergiye gönderilmez. Yazarlar, yayımlanmış veya erken görünüme açık makalelerinde herhangi bir hatayı tespit etmeleri durumunda editörle iletişim kurmalıdır. Yayımlanmış makalelerde intihal şüphesi oluşması durumunda dergi editörlüğü tarafından çalışmaya ilişkin bir soruşturma başlatılır. Soruşturma sonunda makalenin geri çekilmesine karar verilmesi durumunda editörlük tarafından detaylı hazırlanan bir raporla yazara bilgi verilir. Elektronik gösterimde çalışmanın başlığına ''Geri Çekildi'' ibaresi eklenir. Derginin internet sayfasında geri çekme bildirimi ilanı verilir. Geri çekme gerekçesi, detaylı kanıt kaynakları ile birlikte derginin internet sayfasında paylaşılır.
19. Etik Standartları: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics-COPE) belirlediği yayın ve bilim etiği standartlarını benimsemektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın politikaları yazarların izlemesi gereken yönergeleri açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yazarların takip etmesi gereken etik ilkelerin yanı sıra dergi editörlerinin ve hakemlerin de uyması gereken etik yönergeler bulunmaktadır. Dergi yazarlarına rehberlik edecek temel etik konular aşağıda listelenmiştir.
Yazarlık: Makalede adı geçen tüm yazarlar, titiz bir değerlendirme sürecinden geçecek olan çalışmalarına önemli derecede katkı vermelidir. Bu katkı, araştırmanın kuramsal yapısı, araştırma tasarımı, veri analizi veya raporlama ile ilgili olabilir. Bu noktada hayalet yazarlık ve hediye yazarlıktan kaçınmak son derece önemlidir. Tüm yazarlar (sorumlu ve ortak yazarlar) yayımlanan araştırmanın içerik ve sonuçlarıyla ilgili olarak eşit derecede sorumludur.
   İntihal: Yayın Etiği Komitesi (COPE) intihali, "Bir kişinin, başkalarının çalışmalarını (veriler, sözcükler ve kuramlar) kendisine aitmiş gibi ve uygun şekilde atıf vermeden sunması" olarak tanımlamaktadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne makale önermek isteyen yazar/yazarlar, araştırmalarında faydalandıkları her türlü çalışmaya (lisansüstü tezler, bildiri, makale, kitap vb.) uygun şekilde atıf vermeli ve diğer araştırmacıların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Yazar/yazarlar, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) açıkladığı her türlü atıf manipülasyonundan kaçınmalıdır. Ayrıca başkalarının veya kendisinin çalışmalarından alıntı yaparken aşağıdaki hususlardan emin olunmalıdır:
    • Metin içinde ve kaynakçada alıntının kaynağı açık bir şekilde belirtilmelidir,
    • Daha önce yayımlanmış şekil, tablo, ölçek vb. için hak sahibinden izin alınmalıdır (izin alınması gerekiyorsa),
    • Olduğu gibi alıntılanan bir metin, dergi kurallarına uygun şekilde belirtilmelidir.
  Çıkar Çatışmaları: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin tüm yazarları, taslak metnin sunulması sırasında araştırmaya doğrudan ya da dolaylı şekilde finansal destek veren kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili olası çıkar çatışmalarını açıkça beyan etmelidir. Yayımlanmadan önce veya yayımlandıktan sonra tespit edilen çıkar çatışmalarında Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) önerdiği süreçler takip edilecektir.
  Etik Denetim: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, savunmasız grup ve bireylerle ilgili araştırmaların yayımlanmasında Yayın Etiği Komitesi’nin uluslararası etik standartlarını benimser. Bu standartlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere; etik denetim, yayın izni, hassas popülasyonlara ilişkin yayın, hayvanların kullanıldığı araştırmalarda etik, insan deneklerin kullanıldığı araştırmalarda etik, gizli verilerin ele alınması ve etik iş/pazarlama politikalarını içermelidir.
  Gizlilik Bildirimi: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ndeki yazar adları ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacaktır. Yazar bilgileri, başka bir amaç için kullanılmayacaktır.
20. Etik Kurulu İzin Belgesi: Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen çalışmalarda etik kurulundan izin belgesi alınmalıdır. Bu belge, makale gönderim aşamasında editörlüğe iletilmelidir. Araştırmanızın etik kurulu izni gerektirip gerektirmediğine karar vermek için TR Dizin'in hangi durumlarda etik kurul izni gerekip gerekmediği ile ilgili olarak aşağıdaki sorularını yanıtlayabilirsiniz:
    1. Çalışmanız, o sırada bilgisi veya rızası olan veya olmayan insan katılımcıları içerecek mi?
    2. İnsan, hayvan, materyal veya veriler, deneysel ya da çeşitli bilimsel amaçlarla kullanılacak mı?
    3. Çalışmanız, katılımcı olsun olmasın, herhangi bir kişiyi fiziksel veya psikolojik zarara maruz bırakabilecek mi?
    4. Kişileri veya gizli şirket veya şirket bilgilerini tanımlamanıza izin veren kişisel bilgilere ve/veya verilere erişebilecek misiniz?
    5. Çalışmanız, çevre veya toplum için önemli bir risk oluşturuyor mu?
    6. Çalışmanız tarafından ortaya konulan ve daha fazla etik inceleme gerektiren herhangi bir etik sorun var mı?
Yukarıdaki sorulardan herhangi birine 'evet' cevabını verdiyseniz, ''Etik Kurulu İzin Belgesi'' almanız gereklidir.
21. Telif hakkı: Dergide yayımlanan yazıların yayın hakkı, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Dergi yönetiminin yazılı izni olmadan söz konusu yazı, bir başka dergide veya dilde yayımlanamaz.
22. Öncelikli yayın hakkı: Aşağıdaki özellikleri taşıması durumunda, dergiye önerilen yazılar, editör/hakem değerlendirmesi sonrasında kabul aldıkları tarihi izleyen ilk sayıda öncelikli olarak yayımlanırlar:
Dergide yayımlanan bir yazıyla ilgili eleştiri, hata düzeltme vb. yazılar. Ancak, bu türden yazıların dikkate alınabilmesi için bilimsel/akademik içerik, özellik ve şekil koşullarını taşıması gerekir.
Dergiye önerilen makalelerde yeni ve özgün konuların özendirilmesi amacıyla; iklim çalışmaları, turizmin çevre ile ilişkileri, turizmi temel alan disiplinler arası çalışmalar, turizmin felsefe, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji ile ilişkilerini inceleyen çalışmalar, mutfak kültürü, turizmde arz-talep ilişkilerini inceleyen çalışmalar öncelikli olarak yayımlanır.Dergide yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.