Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi

Yıl 2021, Cilt: 32 Sayı: 1, 79 - 90, 07.06.2021
https://doi.org/10.17123/atad.948477

Öz

Bu araştırmanın amacı psikolojik sermaye, iş stresi ve hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin hizmet sektöründe yer alan yiyecek içecek çalışanları örnekleminde ele alınıp incelenmesidir. Bu doğrultuda Eskişehir’de dört ve beş yıldızlı otellerin yiyecek içecek bölümü çalışanları ile birinci sınıf resto-ran ve özel tesis belgeli restoran çalışanlarından 2017 yılı Ekim -Aralık döneminde 502 anket toplanmıştır. Yapısal modelden elde edilen bulgulara göre psikolojik sermaye ile hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davra-nışı (HOÖVD) arasında anlamlı ve pozitif, psikolojik sermaye ile iş stresi arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. İş stresi ile hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Ayrıca, iş stresinin psikolojik sermaye ile hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davranışı ilişki-sinde kısmi aracılık rolünün olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda işletme yöneticilerine bir dizi yönetimsel önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (9.Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Avey, J. B., Wernsing, T. S. ve Luthans, F. (2008). Can Positive Employees Help Positive Organizational Change? Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors, The Journal of Applied Behavioral Science, 44 (1): 48-70.
 • Avey, J. B., Luthans, F. ve Jensen, S. M. (2009). Psychological Capital: A Positive Resource for Combating Employee Stress and Turnover, Human Resource Management, 48 (5): 677-693.
 • Bettencourt, L. A., Gwinner, K. P. ve Meuter, M. L. (2001). A Comparison of Attitude, Personality, and Knowledge Predictors of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Applied Psychology, 86 (1): 29-41.
 • Bowen, David E. Ve Benjamin S. (1985). Boundary- Spanning Role Employees and the Service Encounter: Some Guidelines for Management and Research. İçinde John A. Czepiel, Michael R. Solomon ve Carol F. Surprenant (Editörler), The Service Encounter: Managing Employee/Customer Interaction in Service Businesses (ss. 127-148). Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
 • Chen, W. J. (2016). The Model of Service-Oriented Organizational Citizenship Behavior Among International Tourist Hotels, Journal of Hospitality and Tourism Management, 29: 24-32.
 • Cheng, T. M., Hong, C. Y. ve Yang, B. C. (2018). Examining The Moderating Effects of Service Climate on Psychological Capital, Work Engagement, and Service Behavior Among Flight Attendants, Journal of Air Transport Management, 67: 94-102.
 • Chu, C. I., Lee, M. S. ve Hsu, H. M. (2006). The Impact of Social Support and Job Stress on Public Health Nurses' Organizational Citizenship Behaviors in Rural Taiwan, Public Health Nursing, 23 (6): 496-505.
 • Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Amme İdaresi Dergisi, 45 (1): 121-137.
 • Eatough, E. M., Chang, C. H., Miloslavic, S. A. ve Johnson, R. E. (2011). Relationships of Role Stressors With Organizational Citizenship Behavior: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, 96 (3): 619-632.
 • Efeoğlu, İ.E. (2006). İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri. (Basılmamış Doktora Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Faulkner, B. ve Patiar, A. (1997). Workplace Induced Stress Among Operational Staff in the Hotel Industry, International Journal of Hospitality Management, 16 (1): 99-117.
 • Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, Journal of Marketing Research, 18 (1): 39-50.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. New York: Pearson Publications.
 • Herbert, M. (2011). An Exploration of the Relationships between Psychological Capital (Hope, Optimism, Self-Efficacy, Resilience), Occupational Stress, Burnout and Employee Engagement. (Basılmamış Doktora Tezi). Stellenbosch: Stellenbosch Üniversitesi.
 • House, R. J. ve Rizzo, J. R. (1972). Toward the Measurement of Organizational Practices: Scale Development and Validation, Journal of Applied Psychology, 56 (5): 388-396.
 • Hwang, J., Lee, J. J., Park, S., Chang, H. ve Kim, S. S. (2014). The Impact of Occupational Stress on Employee's Turnover Intention in The Luxury Hotel Segment, International Journal of Hospitality ve Tourism Administration, 15 (1): 60-77.
 • İplik, F. N. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Adana: Nobel Yayıncılık.
 • Jung, H. S. ve Yoon, H. H. (2015). The Impact of Employees’ Positive Psychological Capital on Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behaviors in the Hotel, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (6): 1135-1156.
 • Karabay, M. E. (2014). İş Stresi ile Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 282-302.
 • Karatepe, O. M., ve Karadaş, G. (2015). Do Psychological Capital and Work Engagement Foster Frontline Employees’ Satisfaction? A Study in the Hotel Industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (6): 1254-1278.
 • Kodaş D. ve Kodaş, B. (2017). Restoran Çalışanlarının İş Stresi ve Yaşam Doyumu İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 60: 342-352.
 • Krishnan, T. R., Liew, S. A. ve Koon, V. Y. (2017). The Effect of Human Resource Management (HRM) Practices in Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviour (OCB): Case of Telecommunications and Internet Service Providers in Malaysia, Asian Social Science, 13 (1): 67-81.
 • Lin, J. S. J. ve Lin, S. C. (2011). Moderating Effect of Organizational Climate on The Relationship of Organizational Support and Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors, African Journal of Business Management, 5 (2): 582-595.
 • Luthans, F. Youssef, C. M. ve Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. New York: Oxford University Press.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J. ve Peterson, S. J. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital, Human Resource Development Quarterly, 21 (1): 41-67.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B. ve Norman, S.M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction, Personnel Psychology, 60: 541-572.
 • Luthans, F. ve Youssef, C.M. (2004). Human, Social and Now Positive Psychological Capital Management, Investing in People for Competitive Advantage, Organizational Dynamics, 33 (2): 143–160.
 • Maltz, A. C., Shenhar, A. J. ve Reilly, R. R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard: Refining the Search for Organizational Success Measures, Long Range Planning, 36 (2): 187-204.
 • Nelson, D. ve Cooper, C. L. (2007). Positive Organizational Behavior. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Paek, S., Schuckert, M., Kim, T. T. ve Lee, G. (2015). Why is Hospitality Employees’ Psychological Capital Important? The Effects of Psychological Capital on Work Engagement and Employee Morale, International Journal of Hospitality Management, 50:9-26.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. ve Berry, L. L. (1988). Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perc, Journal of Retailing, 64 (1): 12.
 • Podsakoff, P. M. ve MacKenzie, S. B. (1997). Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Performance: A Review and Suggestion for Future Research, Human performance, 10 (1): 133-151.
 • Rabenu, E., Yaniv, E. ve Elizur, D. (2017). The Relationship between Psychological Capital, Coping With Stress, Well-Being, and Performance, Current Psychology, 36(4): 875-887.
 • Roberts, S. J., Scherer, L. L. ve Bowyer, C. J. (2011). Job Stress and Incivility: What Role Does Psychological Capital Play?, Journal of Leadership ve Organizational Studies, 18 (4): 449-458.
 • Schneider B. ve Bowen D.E. (1992). Personnel/Human Resource Management in the Service Sector. İçinde Rowland KR ve Ferris GR (Editörler), Research in Personnel and Human Resources Management (ss.1-30). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Tang, T. W. ve Tang, Y. Y. (2012). Promoting Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors in Hotels: The Role of High-Performance Human Resource Practices and Organizational Social Climates, International Journal of Hospitality Management, 31 (3): 885-895.
 • Tiyce, M., Hing, N., Cairncross, G. ve Breen, H. (2013). Employee Stress and Stressors in Gambling and Hospitality Workplaces, Journal of Human Resources in Hospitality ve Tourism, 12 (2): 126-154.
 • Van Dyne, L., Graham, J. W. ve Dienesch, R. M. (1994). Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation, Academy of Management Journal, 37: 765-802.
 • Yıldız, H. (2015). Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bir Alan Araştırması.

Relationship Among Psychological Capital, Job Stress and Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviour

Yıl 2021, Cilt: 32 Sayı: 1, 79 - 90, 07.06.2021
https://doi.org/10.17123/atad.948477

Öz

The purpose of this study is to investigate the relationship among psychological capital, job stress and ser-vice-oriented organizational citizenship behaviour (SOOCB) in the food and beverage businesses which are a subcategory of the service sector. Accordingly, 502 questionnaires were collected during October-December 2017 from the employees of food and beverage department of four and five star hotels, and the staff of the first class restaurants and the restaurants with the special facility certificate in Eskişehir. According to the result of SEM (Structural equation modelling), there was a significant positive relationship between psycho-logical capital and Service oriented organizational citizenship behavior (SOOCB), and a significant negative relationship was found between psychological capital and job stress. There was a significant and negative relationship between job stress and SOOCB. Moreover, it has been determined that job stress is a partial mediator in relation to psychological capital and SOOCB. In line with the research findings, suggestions are presented for the business managers.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (9.Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Avey, J. B., Wernsing, T. S. ve Luthans, F. (2008). Can Positive Employees Help Positive Organizational Change? Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors, The Journal of Applied Behavioral Science, 44 (1): 48-70.
 • Avey, J. B., Luthans, F. ve Jensen, S. M. (2009). Psychological Capital: A Positive Resource for Combating Employee Stress and Turnover, Human Resource Management, 48 (5): 677-693.
 • Bettencourt, L. A., Gwinner, K. P. ve Meuter, M. L. (2001). A Comparison of Attitude, Personality, and Knowledge Predictors of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Applied Psychology, 86 (1): 29-41.
 • Bowen, David E. Ve Benjamin S. (1985). Boundary- Spanning Role Employees and the Service Encounter: Some Guidelines for Management and Research. İçinde John A. Czepiel, Michael R. Solomon ve Carol F. Surprenant (Editörler), The Service Encounter: Managing Employee/Customer Interaction in Service Businesses (ss. 127-148). Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
 • Chen, W. J. (2016). The Model of Service-Oriented Organizational Citizenship Behavior Among International Tourist Hotels, Journal of Hospitality and Tourism Management, 29: 24-32.
 • Cheng, T. M., Hong, C. Y. ve Yang, B. C. (2018). Examining The Moderating Effects of Service Climate on Psychological Capital, Work Engagement, and Service Behavior Among Flight Attendants, Journal of Air Transport Management, 67: 94-102.
 • Chu, C. I., Lee, M. S. ve Hsu, H. M. (2006). The Impact of Social Support and Job Stress on Public Health Nurses' Organizational Citizenship Behaviors in Rural Taiwan, Public Health Nursing, 23 (6): 496-505.
 • Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Amme İdaresi Dergisi, 45 (1): 121-137.
 • Eatough, E. M., Chang, C. H., Miloslavic, S. A. ve Johnson, R. E. (2011). Relationships of Role Stressors With Organizational Citizenship Behavior: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, 96 (3): 619-632.
 • Efeoğlu, İ.E. (2006). İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri. (Basılmamış Doktora Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Faulkner, B. ve Patiar, A. (1997). Workplace Induced Stress Among Operational Staff in the Hotel Industry, International Journal of Hospitality Management, 16 (1): 99-117.
 • Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, Journal of Marketing Research, 18 (1): 39-50.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. New York: Pearson Publications.
 • Herbert, M. (2011). An Exploration of the Relationships between Psychological Capital (Hope, Optimism, Self-Efficacy, Resilience), Occupational Stress, Burnout and Employee Engagement. (Basılmamış Doktora Tezi). Stellenbosch: Stellenbosch Üniversitesi.
 • House, R. J. ve Rizzo, J. R. (1972). Toward the Measurement of Organizational Practices: Scale Development and Validation, Journal of Applied Psychology, 56 (5): 388-396.
 • Hwang, J., Lee, J. J., Park, S., Chang, H. ve Kim, S. S. (2014). The Impact of Occupational Stress on Employee's Turnover Intention in The Luxury Hotel Segment, International Journal of Hospitality ve Tourism Administration, 15 (1): 60-77.
 • İplik, F. N. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Adana: Nobel Yayıncılık.
 • Jung, H. S. ve Yoon, H. H. (2015). The Impact of Employees’ Positive Psychological Capital on Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behaviors in the Hotel, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (6): 1135-1156.
 • Karabay, M. E. (2014). İş Stresi ile Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 282-302.
 • Karatepe, O. M., ve Karadaş, G. (2015). Do Psychological Capital and Work Engagement Foster Frontline Employees’ Satisfaction? A Study in the Hotel Industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (6): 1254-1278.
 • Kodaş D. ve Kodaş, B. (2017). Restoran Çalışanlarının İş Stresi ve Yaşam Doyumu İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 60: 342-352.
 • Krishnan, T. R., Liew, S. A. ve Koon, V. Y. (2017). The Effect of Human Resource Management (HRM) Practices in Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviour (OCB): Case of Telecommunications and Internet Service Providers in Malaysia, Asian Social Science, 13 (1): 67-81.
 • Lin, J. S. J. ve Lin, S. C. (2011). Moderating Effect of Organizational Climate on The Relationship of Organizational Support and Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors, African Journal of Business Management, 5 (2): 582-595.
 • Luthans, F. Youssef, C. M. ve Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. New York: Oxford University Press.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J. ve Peterson, S. J. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital, Human Resource Development Quarterly, 21 (1): 41-67.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B. ve Norman, S.M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction, Personnel Psychology, 60: 541-572.
 • Luthans, F. ve Youssef, C.M. (2004). Human, Social and Now Positive Psychological Capital Management, Investing in People for Competitive Advantage, Organizational Dynamics, 33 (2): 143–160.
 • Maltz, A. C., Shenhar, A. J. ve Reilly, R. R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard: Refining the Search for Organizational Success Measures, Long Range Planning, 36 (2): 187-204.
 • Nelson, D. ve Cooper, C. L. (2007). Positive Organizational Behavior. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Paek, S., Schuckert, M., Kim, T. T. ve Lee, G. (2015). Why is Hospitality Employees’ Psychological Capital Important? The Effects of Psychological Capital on Work Engagement and Employee Morale, International Journal of Hospitality Management, 50:9-26.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. ve Berry, L. L. (1988). Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perc, Journal of Retailing, 64 (1): 12.
 • Podsakoff, P. M. ve MacKenzie, S. B. (1997). Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Performance: A Review and Suggestion for Future Research, Human performance, 10 (1): 133-151.
 • Rabenu, E., Yaniv, E. ve Elizur, D. (2017). The Relationship between Psychological Capital, Coping With Stress, Well-Being, and Performance, Current Psychology, 36(4): 875-887.
 • Roberts, S. J., Scherer, L. L. ve Bowyer, C. J. (2011). Job Stress and Incivility: What Role Does Psychological Capital Play?, Journal of Leadership ve Organizational Studies, 18 (4): 449-458.
 • Schneider B. ve Bowen D.E. (1992). Personnel/Human Resource Management in the Service Sector. İçinde Rowland KR ve Ferris GR (Editörler), Research in Personnel and Human Resources Management (ss.1-30). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Tang, T. W. ve Tang, Y. Y. (2012). Promoting Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors in Hotels: The Role of High-Performance Human Resource Practices and Organizational Social Climates, International Journal of Hospitality Management, 31 (3): 885-895.
 • Tiyce, M., Hing, N., Cairncross, G. ve Breen, H. (2013). Employee Stress and Stressors in Gambling and Hospitality Workplaces, Journal of Human Resources in Hospitality ve Tourism, 12 (2): 126-154.
 • Van Dyne, L., Graham, J. W. ve Dienesch, R. M. (1994). Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation, Academy of Management Journal, 37: 765-802.
 • Yıldız, H. (2015). Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bir Alan Araştırması.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Betül KODAŞ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0309-3583
Türkiye


Yasar SARI
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8841-4424
Türkiye

Destekleyen Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Proje Numarası 2017-25A241
Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 32 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atad948477, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2021}, volume = {32}, number = {1}, pages = {79 - 90}, doi = {10.17123/atad.948477}, title = {Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi}, key = {cite}, author = {Kodaş, Betül and Sarı, Yasar} }
APA Kodaş, B. & Sarı, Y. (2021). Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 32 (1) , 79-90 . DOI: 10.17123/atad.948477
MLA Kodaş, B. , Sarı, Y. "Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 (2021 ): 79-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/62698/948477>
Chicago Kodaş, B. , Sarı, Y. "Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 (2021 ): 79-90
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi AU - BetülKodaş, YasarSarı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17123/atad.948477 DO - 10.17123/atad.948477 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 90 VL - 32 IS - 1 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - doi: 10.17123/atad.948477 UR - https://doi.org/10.17123/atad.948477 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi %A Betül Kodaş , Yasar Sarı %T Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi %D 2021 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 32 %N 1 %R doi: 10.17123/atad.948477 %U 10.17123/atad.948477
ISNAD Kodaş, Betül , Sarı, Yasar . "Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 / 1 (Haziran 2021): 79-90 . https://doi.org/10.17123/atad.948477
AMA Kodaş B. , Sarı Y. Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 32(1): 79-90.
Vancouver Kodaş B. , Sarı Y. Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 32(1): 79-90.
IEEE B. Kodaş ve Y. Sarı , "Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 32, sayı. 1, ss. 79-90, Haz. 2021, doi:10.17123/atad.948477