Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Research on Brand Communication Activities of Eastern Black Sea Cities

Yıl 2022, Cilt: 33 Sayı: 1, 29 - 41, 14.06.2022
https://doi.org/10.17123/atad.868774

Öz

One of the essentials for branding is communication. In cities that are involved in branding efforts, they are trying to gain advantage in global competition by managing their communication activities in an integrated structure. In this context, this research, which was carried out on seven cities in the Eastern Black Sea Region, aims to measure the attitudes of city residents towards the communication activities of their cities and it is important as one of the first studies on this subject. According to this study, in which data collected from 1221 participants in total were analyzed in Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize and Trabzon, people think that their city's communication activities are unplanned, aimless and uncoordinated.

Kaynakça

 • Anholt, S. (2011). Yerlerin Markalaşması: Kimlik, İmaj ve İtibar. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Aslan, E. Ş. (2018). Şehirlerin Markalaşmasında Ortak Aklın Yaratılması: Bir Marka Kent Platformu Oluşturma Arayışı, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 27 (4): 29-61.
 • Aslan, E. Ş. (2018). Şehir Tanıtım Filmleri İzleyici Tepkilerinin Marka Kent İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (1): 25-50.
 • Aswort, G. ve Page, S.J. (2011). Urban Tourism Research: Recent Progress and Current Paradoxes, Tourism Management, 32 :1-15.
 • Avcılar, M. Y., ve Kara E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16 (34): 76-94.
 • Aydın, M. (2011). Güncel Kültürde Temel Kavramlar. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Borça, G. (2007). Bu topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?. 9. Basım. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Bozkurt, İ. (2014). İletişim Odaklı Pazarlama (Tüketiciden Müşteri Yaratmak). İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an Integrated Approach. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM), ERIM PhD Series in Research and Management.
 • Clemmow, S. (2001). Reklamda Mükemmele Ulaşmak. İçinde; L. Butterfield (Editör), Strateji Geliştirme (ss. 65-82). (Çev: Muharrem Ayın vd.,). İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları.
 • Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, http://www.dkbb.gov.tr/?page_id=491, Erişim tarihi: 29.01.2021.
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Bölgesinde Arap Turist, https://www.doka.org.tr/dosyalar/editor/files/dogu-karadeniz-bolgesinde-arap-turizmi-mevcut-durum-analizi-ve-gelisme-stratejisi.pdf, Erişim tarihi: 07.02.2021.
 • Erdil, T. S. ve Uzun, Y. (2009). Marka Olmak. İstanbul: Beta Basım.
 • Franzen, G. (2002). Reklamların Marka Değerine Etkisi. (Çev: Fevzi Yalım). İstanbul: Kapital Medya.
 • İlgüner, M. ve Asplund, C. (2011). Marka Şehir. Birinci Basım. İstanbul: Markating Yayınları.
 • Karagöz, Yalçın (2016). SPSS ve Amos 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karpat, Aktuğlu, I. (2018). Marka Yönetimi: Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. 7. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kavaratzis, M. (2004). From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands, Place Branding, 1(1): 58-73.
 • Kırdar, Y. (2003). Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği, Review of Social, Economic& Business Studies, 3(4): 233-250.
 • Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım.7.Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kotler, P., ve Armstrong, G.M. (2018). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayınları
 • Mandelli A. ve Cantoni L. (2010). Social Media Impact on Corporate Reputation: Proposing A New Methodological Approach, Impacto De Los Medios Sociales En La Reputación Corporativa: Propuesta De UnnuevoAcercamientoMetodológico, 27: 61–74.
 • Mattelart, A. (2005). İletişimin Dünyasallaşması. (Çev: Halime Yücel). İkinci Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Okmeydan, S. B. (2018). Marka Kent Olmaya Giden Yol: İzmir’de Kent Markası Çalışan İletişim Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma, The Journal of International Scientific Researches, 3 (4): 111-134.
 • Safko, L. (2012). The Social Media Bible- Tactics, Tools &Strategies For Business Success. New Jersey: John Wiley.
 • Soydaş, N. (2018). İletişim Bence: Dumandan Hashtag’e İletişim. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Şentürk E.E. ve Kartal C (2020). Türkiye’de Kent Markalaması Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerinde Bir İnceleme, Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 4 (1): 26-41.
 • Tosun, N.B. (2018). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ustakara, F. (2015). Kent Markalama: Stratejik iletişim bağlamında Marka Şehir projesi. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Uztuğ, F. (2003). Markan Kadar Konuş! Marka İletişimi Stratejileri. İkinci Baskı. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Uztuğ, F. (2008). Reklamcılıkta Anna Karenina İlkesi: Kesmece Reklam Mümkün müdür. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wernick, A. (1996). Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım. (Çev: Osman Akınhay). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Wilson, A.J. J. (2018). Halal Branding. United Kingdom: Claritas Books.
 • Yarar, A.E. (2017). Sosyal Medya İletişimi. İçinde Taşdemir E. ve Aslan E.Ş (Editörler), Sosyal Medya ve Şehirlerin Sosyal Medya Kullanımı. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhou, L. ve Wang, T. (2014). Social Media: A New Vehicle for City Marketing in China, Cities, 37: 27-32.

Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt: 33 Sayı: 1, 29 - 41, 14.06.2022
https://doi.org/10.17123/atad.868774

Öz

Markalaşma için olmazsa olmaz unsurlardan biri de iletişimdir. Markalaşma çabası içerisinde yer alan şehirler iletişim faaliyetlerini entegre bir yapı içerisinde yöneterek küresel rekabette avantaj elde etme çabasına girişmektedirler. Bu çerçevede araştırma Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan toplam yedi şehir üzerinde gerçekleştirilmiştir. Şehir sakinlerinin kendi şehirlerinin iletişim faaliyetlerine yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçlamakta ve bu konuda gerçekleştirilen ilk çalışmalardan biri olarak önem arz etmektedir. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon şehirlerinde toplamda 1221 katılımcıdan toplanan verilerin analiz edildiği bu çalışmaya göre, katılımcılar kendi şehirlerinin iletişim faaliyetlerinin plansız, amaçsız ve koordinasyonsuz olduğunu düşünmektedirler.

Kaynakça

 • Anholt, S. (2011). Yerlerin Markalaşması: Kimlik, İmaj ve İtibar. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Aslan, E. Ş. (2018). Şehirlerin Markalaşmasında Ortak Aklın Yaratılması: Bir Marka Kent Platformu Oluşturma Arayışı, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 27 (4): 29-61.
 • Aslan, E. Ş. (2018). Şehir Tanıtım Filmleri İzleyici Tepkilerinin Marka Kent İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (1): 25-50.
 • Aswort, G. ve Page, S.J. (2011). Urban Tourism Research: Recent Progress and Current Paradoxes, Tourism Management, 32 :1-15.
 • Avcılar, M. Y., ve Kara E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16 (34): 76-94.
 • Aydın, M. (2011). Güncel Kültürde Temel Kavramlar. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Borça, G. (2007). Bu topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?. 9. Basım. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Bozkurt, İ. (2014). İletişim Odaklı Pazarlama (Tüketiciden Müşteri Yaratmak). İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an Integrated Approach. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM), ERIM PhD Series in Research and Management.
 • Clemmow, S. (2001). Reklamda Mükemmele Ulaşmak. İçinde; L. Butterfield (Editör), Strateji Geliştirme (ss. 65-82). (Çev: Muharrem Ayın vd.,). İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları.
 • Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, http://www.dkbb.gov.tr/?page_id=491, Erişim tarihi: 29.01.2021.
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Bölgesinde Arap Turist, https://www.doka.org.tr/dosyalar/editor/files/dogu-karadeniz-bolgesinde-arap-turizmi-mevcut-durum-analizi-ve-gelisme-stratejisi.pdf, Erişim tarihi: 07.02.2021.
 • Erdil, T. S. ve Uzun, Y. (2009). Marka Olmak. İstanbul: Beta Basım.
 • Franzen, G. (2002). Reklamların Marka Değerine Etkisi. (Çev: Fevzi Yalım). İstanbul: Kapital Medya.
 • İlgüner, M. ve Asplund, C. (2011). Marka Şehir. Birinci Basım. İstanbul: Markating Yayınları.
 • Karagöz, Yalçın (2016). SPSS ve Amos 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karpat, Aktuğlu, I. (2018). Marka Yönetimi: Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. 7. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kavaratzis, M. (2004). From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands, Place Branding, 1(1): 58-73.
 • Kırdar, Y. (2003). Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği, Review of Social, Economic& Business Studies, 3(4): 233-250.
 • Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım.7.Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kotler, P., ve Armstrong, G.M. (2018). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayınları
 • Mandelli A. ve Cantoni L. (2010). Social Media Impact on Corporate Reputation: Proposing A New Methodological Approach, Impacto De Los Medios Sociales En La Reputación Corporativa: Propuesta De UnnuevoAcercamientoMetodológico, 27: 61–74.
 • Mattelart, A. (2005). İletişimin Dünyasallaşması. (Çev: Halime Yücel). İkinci Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Okmeydan, S. B. (2018). Marka Kent Olmaya Giden Yol: İzmir’de Kent Markası Çalışan İletişim Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma, The Journal of International Scientific Researches, 3 (4): 111-134.
 • Safko, L. (2012). The Social Media Bible- Tactics, Tools &Strategies For Business Success. New Jersey: John Wiley.
 • Soydaş, N. (2018). İletişim Bence: Dumandan Hashtag’e İletişim. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Şentürk E.E. ve Kartal C (2020). Türkiye’de Kent Markalaması Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerinde Bir İnceleme, Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 4 (1): 26-41.
 • Tosun, N.B. (2018). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ustakara, F. (2015). Kent Markalama: Stratejik iletişim bağlamında Marka Şehir projesi. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Uztuğ, F. (2003). Markan Kadar Konuş! Marka İletişimi Stratejileri. İkinci Baskı. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Uztuğ, F. (2008). Reklamcılıkta Anna Karenina İlkesi: Kesmece Reklam Mümkün müdür. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wernick, A. (1996). Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım. (Çev: Osman Akınhay). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Wilson, A.J. J. (2018). Halal Branding. United Kingdom: Claritas Books.
 • Yarar, A.E. (2017). Sosyal Medya İletişimi. İçinde Taşdemir E. ve Aslan E.Ş (Editörler), Sosyal Medya ve Şehirlerin Sosyal Medya Kullanımı. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhou, L. ve Wang, T. (2014). Social Media: A New Vehicle for City Marketing in China, Cities, 37: 27-32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Erdem TAŞDEMİR
Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0002-9781-4099
Türkiye


Emre Ş. ASLAN
Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0002-5710-3743
Türkiye


Ali Erkam YARAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
0000-0002-0919-314X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 33 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
TAŞDEMİR, E., ASLAN, E. Ş., & YARAR, A. E. (2022). Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 33(1), 29-41. https://doi.org/10.17123/atad.868774
MLA
TAŞDEMİR, Erdem vd. “Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 33, sy. 1, 2022, ss. 29-41, doi:10.17123/atad.868774.
Chicago
TAŞDEMİR, Erdem, Emre Ş. ASLAN, ve Ali Erkam YARAR. “Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33, sy. 1 (Haziran 2022): 29-41. https://doi.org/10.17123/atad.868774.
EndNote
TAŞDEMİR E, ASLAN EŞ, YARAR AE (01 Haziran 2022) Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 1 29–41.
ISNAD
TAŞDEMİR, Erdem vd. “Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33/1 (Haziran 2022), 29-41. https://doi.org/10.17123/atad.868774.
AMA
TAŞDEMİR E, ASLAN EŞ, YARAR AE. Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Haziran 2022;33(1):29-41. doi:10.17123/atad.868774
Vancouver
TAŞDEMİR E, ASLAN EŞ, YARAR AE. Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022;33(1):29-41.
IEEE
E. TAŞDEMİR, E. Ş. ASLAN, ve A. E. YARAR, “Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 33, sy. 1, ss. 29–41, 2022, doi: 10.17123/atad.868774.
JAMA
TAŞDEMİR E, ASLAN EŞ, YARAR AE. Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022;33:29–41.