Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Football Fan Identification Level on Destination Image and Destination Attachment

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 47 - 59, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1101249

Öz

Sports events are critical happenings which contribute to the destination brand. Football also supports brands of destinations in relation to the importance of this activitiy in the lives of individuals. In this context the aim of this study is to examine the effect of fan identification level on the destination image and destination attachment. The population of the research pertains to the fans of Fenerbahçe Club. The sample group includes the fans of that club who visit or reside in Kadıköy, Istanbul. The research which is designed as a quantitative study including regression analysis reveals that the fan identification level has a positive effect on the destination image and destination attachment.

Kaynakça

 • Alexandris, K., Kouthouris, C. ve Meligdis, A. (2006). Increasing Customers’ Loyalty in a Skiing Resort: The Contribution of Place Attachment and Service Quality, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (5): 414-425.
 • Altınok, B., Ekinci, N. E., Çimen, K. ve Kaya, İ. (2017). Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım İle Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 1(1): 59-68.
 • Andersson, S., Bengtsson, L. ve Svensson, Å. (2021). Mega-Sport Football Events’ Influence on Destination Images: A Study of the of 2016 UEFA European Football Championship in France, the 2018 FIFA World Cup in Russia, and the 2022 FIFA World Cup in Qatar, Journal of Destination Marketing and Management, (19): 1-9.
 • Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization, Academy of Management Review, 14 (1): 20-39.
 • Ayhan, B., Aktaş, H. ve Çelik, F. (2017). Lisanslı Taraftar Ürünlerinin Kullanım Motivasyonları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2): 548-573.
 • Baloglu, S. (1996). An Empirical Investigation of Determinants of Tourist Destination Image. (Basılmamış Doktora Tezi). Virginia: Virginia Polytechni Institute and State University.
 • Baloglu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation, Annals of Tourism Research, 26 (4): 868–897.
 • Baran, A. ve Taşkın, E. (2017). Spor Kulübünün Marka Kişiliğinin Takımla Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52): 52-74.
 • Baş, M. (2009). Futbolda Taraftar ve Takım Özdeşleşmesi (Trabzonspor Örneği). (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Beerli, A. ve Martin, J.D. (2004). Factors Influencing Destination Image, Annals of Tourism Research, 31(3): 657-681.
 • Bezirgan, M. (2014). Destinasyon İmajı, Algılanan Değer, Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Branscombe, N. R. ve Wann, D. L. (1993). Sport Fans: Measuring Degree of Identification with their Team, International Journal of Sport Psychology, 24 (1): 1-17.
 • Brown, G., Smith, A. ve Assaker, G. (2016). Revisiting the Host City: An Empirical Examination of Sport Involvement, Place Attachment, Event Satisfaction and Spectator Intentions at the London Olympics, Tourism Management, (55): 160-172.
 • Crocker, J. ve Major, B. (1989). Social Stigma and Self-Esteem: The Self-Protective Properties of Stigma, Psychological Review, 96 (4): 608–630.
 • Çolakoğlu, S. ve Çolakoğlu, B. E. (2005). Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği, Selçuk İletişim, 4 (1): 141-148.
 • Demirel, M., Karahan, B. G. ve Ünlü, H. (2007). Farklı Üniversitelerdeki Spor Taraftarlarının Takımları ile Özdeşleşme Düzeyleri, Niğde Üniversitesi Beden EĞitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 76-86.
 • Derbaix, C., Paper, C. ve Decrop, A. (2002). Colors and Scarves: Symbolic Consumption by Soccer Fans, Advances in Consumer Research, (29): 511-518.
 • Doğan, M. D. (2019). Türkiye’de Futbol Takımı Taraftar Gruplarında Kitlesel Söylem, Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (2): 233-242.
 • Eker, G. Ö. (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portesi, Fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor, 22 (85): 173-183.
 • Ekinci, Y. ve Hosany, S. (2006). Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations, Journal of Travel Research, 45 (2):127-139.
 • Fakeye, P.C. ve Crompton, J.L. (1991). Image Differences Between Prospective, First-Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley, Journal of Travel Research, 30 (2): 10-16.
 • Fischer, C. ve Hamm, R. (2019). Football Clubs and Regional Image, Review of Regional Research, 39 (1): 1-23.
 • Gau, L.-S., James, J. D. ve Kim, J.-C. (2009). Effects of Team Identification on Motives, Behavior Outcomes, and Perceived Service Quality, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, 4 (3): 76-90.
 • Gençay, S. ve Karaküçük, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spor Taraftarlığıyla İlgili Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (4): 11-22.
 • George, D. ve Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston: Pearson.
 • Giray, C. ve Girişken, Y. (2015). Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2): 119-137.
 • Gunn, C.A. (1972). Vacationscape: Designing Tourist Regions. Washington: Taylor & Francis.
 • Gümüş, N. ve Tiryaki, Ş. (2003). Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeğinin (STÖÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Journal of Sport Sciences, 14 (1): 14–26.
 • Gün, S. (2019). Destinasyon imajı ve kişiliğinin ziyaretçi memnuniyetine etkisi: Mardin’i ziyaret eden turistler üzerinde bir araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Günay, C. (2014). Müşteri Memnuniyeti ve Müşteriyi Elde Tutmanın Müşteri Sadakatine Etkisi: Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon: Kocatepe Üniversitesi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Hair, J., Risher, J., Sarstetd, M., Ringle, C. (2019). When to Use and How to Report The Results of PLS-SEM, European Business Review, 31(1): 2-24.
 • Hidalgo, M. C. ve Hernández, B. (2001). Place Attachment: Conceptual and Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology, 21(3): 273-281.
 • Kazançoğlu, İ. ve Baybars, M. (2016). Lisanslı Spor Ürünlerinin Algılanan Değer Bileşenlerinin Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Türkiye’nin En Büyük Üç Futbol Kulübünün İncelenmesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1): 51-66.
 • Lee, C. K., Taylor, T., Lee, Y. K. ve Lee, B. (2005). The Impact of a Sport Mega-Event on Destination Image: The Case of the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan, International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 6 (3): 27-45.
 • Lee, J. J., Lee, J. J., Kyle, G. ve Scott, D. (2012). The Mediating Effect of Place Attachment on the Relationship between Festival Satisfaction and Loyalty to the Festival Hosting Destination, Journal of Travel Research, 20 (10): 1-14.
 • Prayag, G. ve Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction, Journal of Travel Research, 51(3): 342–356.
 • Sağlık, E. ve Türkeri, İ. (2015). Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (1): 25-42.
 • San Martín, H. ve Rodríguez del Bosque, I. A. (2008). Exploring the Cognitive-Affective Nature of Destination Image and the Role of Psychological Factors in its Formation, Tourism Management, 29 (2): 263-277.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tajfel, H. (1982). Social Pyschology of Intergroup Relations, Annual Review of Psychology, (33): 1–39.
 • Torlak, Ö., Özkara, B. Y. ve Doğan, V. (2014). Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi, Ege Akademik Bakış, 14 (1): 73-81.
 • Veasna, S., Wu, W. ve Huang, C. (2013). The Impact of Destination Source Credibility on Destination Satisfaction: The Mediating Effects of Destination Attachment and Destination Image, Tourism Management, (36) :511–526.
 • Wann, D. L. ve Dolan, T. J. (1994). Influence of Spectators’ Identification on Evalution of The Past, Present and Future Performence of A Sports Team, Perceptual and Motor Skills, (78): 547–552.
 • Yılmazdoğan, O. C. (2017). Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi. (Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Yüksel, A., Yüksel, F. ve Bilim, Y. (2010). Destination Attachment: Effects on Customer Satisfaction and Cognitive, Affective and Conative Loyalty, Tourism Management, 31(2): 274-284.
 • Zelyurt, M. K. (2019). Futbol Taraftarlığı, Özdeşleşme ve Kimlik: Taraftarlıktan Fanatizme, Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1): 85-105.

Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 47 - 59, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1101249

Öz

Spor etkinlikleri destinasyonların imajına katkıda bulunan önemli olaylardır. Futbol da taraftar olarak bireylerin yaşamındaki önemine bağlı olarak destinasyonların bilinirliğini desteklemektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı taraftarların takımlarıyla özdeşleşme düzeylerinin, destinasyon imajı ve destinasyon aidiyetine etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini Fenerbahçe Futbol Kulübü (FKF) taraftarları; örneklemini ise, İstanbul ili Kadıköy ilçesini ziyaret eden veya burada ikamet eden FKF taraftarları oluşturmaktadır. Nicel araştırma olarak gerçekleştirilen çalışmada uygulanan regresyon analizi sonucu elde edilen bulgular, taraftar özdeşleşme düzeyinin, destinasyon imajı ve destinasyon aidiyetine yönelik pozitif yönde etkisinin olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Alexandris, K., Kouthouris, C. ve Meligdis, A. (2006). Increasing Customers’ Loyalty in a Skiing Resort: The Contribution of Place Attachment and Service Quality, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (5): 414-425.
 • Altınok, B., Ekinci, N. E., Çimen, K. ve Kaya, İ. (2017). Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım İle Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 1(1): 59-68.
 • Andersson, S., Bengtsson, L. ve Svensson, Å. (2021). Mega-Sport Football Events’ Influence on Destination Images: A Study of the of 2016 UEFA European Football Championship in France, the 2018 FIFA World Cup in Russia, and the 2022 FIFA World Cup in Qatar, Journal of Destination Marketing and Management, (19): 1-9.
 • Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization, Academy of Management Review, 14 (1): 20-39.
 • Ayhan, B., Aktaş, H. ve Çelik, F. (2017). Lisanslı Taraftar Ürünlerinin Kullanım Motivasyonları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2): 548-573.
 • Baloglu, S. (1996). An Empirical Investigation of Determinants of Tourist Destination Image. (Basılmamış Doktora Tezi). Virginia: Virginia Polytechni Institute and State University.
 • Baloglu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation, Annals of Tourism Research, 26 (4): 868–897.
 • Baran, A. ve Taşkın, E. (2017). Spor Kulübünün Marka Kişiliğinin Takımla Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52): 52-74.
 • Baş, M. (2009). Futbolda Taraftar ve Takım Özdeşleşmesi (Trabzonspor Örneği). (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Beerli, A. ve Martin, J.D. (2004). Factors Influencing Destination Image, Annals of Tourism Research, 31(3): 657-681.
 • Bezirgan, M. (2014). Destinasyon İmajı, Algılanan Değer, Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Branscombe, N. R. ve Wann, D. L. (1993). Sport Fans: Measuring Degree of Identification with their Team, International Journal of Sport Psychology, 24 (1): 1-17.
 • Brown, G., Smith, A. ve Assaker, G. (2016). Revisiting the Host City: An Empirical Examination of Sport Involvement, Place Attachment, Event Satisfaction and Spectator Intentions at the London Olympics, Tourism Management, (55): 160-172.
 • Crocker, J. ve Major, B. (1989). Social Stigma and Self-Esteem: The Self-Protective Properties of Stigma, Psychological Review, 96 (4): 608–630.
 • Çolakoğlu, S. ve Çolakoğlu, B. E. (2005). Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği, Selçuk İletişim, 4 (1): 141-148.
 • Demirel, M., Karahan, B. G. ve Ünlü, H. (2007). Farklı Üniversitelerdeki Spor Taraftarlarının Takımları ile Özdeşleşme Düzeyleri, Niğde Üniversitesi Beden EĞitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 76-86.
 • Derbaix, C., Paper, C. ve Decrop, A. (2002). Colors and Scarves: Symbolic Consumption by Soccer Fans, Advances in Consumer Research, (29): 511-518.
 • Doğan, M. D. (2019). Türkiye’de Futbol Takımı Taraftar Gruplarında Kitlesel Söylem, Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (2): 233-242.
 • Eker, G. Ö. (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portesi, Fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor, 22 (85): 173-183.
 • Ekinci, Y. ve Hosany, S. (2006). Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations, Journal of Travel Research, 45 (2):127-139.
 • Fakeye, P.C. ve Crompton, J.L. (1991). Image Differences Between Prospective, First-Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley, Journal of Travel Research, 30 (2): 10-16.
 • Fischer, C. ve Hamm, R. (2019). Football Clubs and Regional Image, Review of Regional Research, 39 (1): 1-23.
 • Gau, L.-S., James, J. D. ve Kim, J.-C. (2009). Effects of Team Identification on Motives, Behavior Outcomes, and Perceived Service Quality, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, 4 (3): 76-90.
 • Gençay, S. ve Karaküçük, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spor Taraftarlığıyla İlgili Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (4): 11-22.
 • George, D. ve Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston: Pearson.
 • Giray, C. ve Girişken, Y. (2015). Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2): 119-137.
 • Gunn, C.A. (1972). Vacationscape: Designing Tourist Regions. Washington: Taylor & Francis.
 • Gümüş, N. ve Tiryaki, Ş. (2003). Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeğinin (STÖÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Journal of Sport Sciences, 14 (1): 14–26.
 • Gün, S. (2019). Destinasyon imajı ve kişiliğinin ziyaretçi memnuniyetine etkisi: Mardin’i ziyaret eden turistler üzerinde bir araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Günay, C. (2014). Müşteri Memnuniyeti ve Müşteriyi Elde Tutmanın Müşteri Sadakatine Etkisi: Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon: Kocatepe Üniversitesi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Hair, J., Risher, J., Sarstetd, M., Ringle, C. (2019). When to Use and How to Report The Results of PLS-SEM, European Business Review, 31(1): 2-24.
 • Hidalgo, M. C. ve Hernández, B. (2001). Place Attachment: Conceptual and Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology, 21(3): 273-281.
 • Kazançoğlu, İ. ve Baybars, M. (2016). Lisanslı Spor Ürünlerinin Algılanan Değer Bileşenlerinin Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Türkiye’nin En Büyük Üç Futbol Kulübünün İncelenmesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1): 51-66.
 • Lee, C. K., Taylor, T., Lee, Y. K. ve Lee, B. (2005). The Impact of a Sport Mega-Event on Destination Image: The Case of the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan, International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 6 (3): 27-45.
 • Lee, J. J., Lee, J. J., Kyle, G. ve Scott, D. (2012). The Mediating Effect of Place Attachment on the Relationship between Festival Satisfaction and Loyalty to the Festival Hosting Destination, Journal of Travel Research, 20 (10): 1-14.
 • Prayag, G. ve Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction, Journal of Travel Research, 51(3): 342–356.
 • Sağlık, E. ve Türkeri, İ. (2015). Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (1): 25-42.
 • San Martín, H. ve Rodríguez del Bosque, I. A. (2008). Exploring the Cognitive-Affective Nature of Destination Image and the Role of Psychological Factors in its Formation, Tourism Management, 29 (2): 263-277.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tajfel, H. (1982). Social Pyschology of Intergroup Relations, Annual Review of Psychology, (33): 1–39.
 • Torlak, Ö., Özkara, B. Y. ve Doğan, V. (2014). Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi, Ege Akademik Bakış, 14 (1): 73-81.
 • Veasna, S., Wu, W. ve Huang, C. (2013). The Impact of Destination Source Credibility on Destination Satisfaction: The Mediating Effects of Destination Attachment and Destination Image, Tourism Management, (36) :511–526.
 • Wann, D. L. ve Dolan, T. J. (1994). Influence of Spectators’ Identification on Evalution of The Past, Present and Future Performence of A Sports Team, Perceptual and Motor Skills, (78): 547–552.
 • Yılmazdoğan, O. C. (2017). Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi. (Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Yüksel, A., Yüksel, F. ve Bilim, Y. (2010). Destination Attachment: Effects on Customer Satisfaction and Cognitive, Affective and Conative Loyalty, Tourism Management, 31(2): 274-284.
 • Zelyurt, M. K. (2019). Futbol Taraftarlığı, Özdeşleşme ve Kimlik: Taraftarlıktan Fanatizme, Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1): 85-105.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Mesut ÖZDEMİR 0000-0002-9509-8412

Özlem ALTUNÖZ 0000-0001-6593-8364

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÖZDEMİR, M., & ALTUNÖZ, Ö. (2023). Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34(1), 47-59. https://doi.org/10.17123/atad.1101249
AMA ÖZDEMİR M, ALTUNÖZ Ö. Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Nisan 2023;34(1):47-59. doi:10.17123/atad.1101249
Chicago ÖZDEMİR, Mesut, ve Özlem ALTUNÖZ. “Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı Ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34, sy. 1 (Nisan 2023): 47-59. https://doi.org/10.17123/atad.1101249.
EndNote ÖZDEMİR M, ALTUNÖZ Ö (01 Nisan 2023) Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 1 47–59.
IEEE M. ÖZDEMİR ve Ö. ALTUNÖZ, “Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, ss. 47–59, 2023, doi: 10.17123/atad.1101249.
ISNAD ÖZDEMİR, Mesut - ALTUNÖZ, Özlem. “Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı Ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34/1 (Nisan 2023), 47-59. https://doi.org/10.17123/atad.1101249.
JAMA ÖZDEMİR M, ALTUNÖZ Ö. Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34:47–59.
MLA ÖZDEMİR, Mesut ve Özlem ALTUNÖZ. “Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı Ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, 2023, ss. 47-59, doi:10.17123/atad.1101249.
Vancouver ÖZDEMİR M, ALTUNÖZ Ö. Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34(1):47-59.