Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigating The Effects of Covid-19 Pandemic on the Regional Tourism Sector Stock Indices

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 21 - 33, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1145997

Öz

This study aims to investigate the effects of COVID-19 on the regional tourism sector indices. Statistical analyzes have been carried out by using regional tourism sector indices including North America, Europe and Asia Pacific. The research includes a two-year period between 22 January 2020-22 January 2022 starting from the date when COVID-19 started to spread worldwide. That period was divided quarterly into eight parts for analysis. The research which is based on daily data uses COVID-19 data in the world and in the regions included in the scope of the current study.. The numbers of daily cases, daily deaths, cumulative cases and cumulative deaths were taken as COVID-19 data. The findings of the study reveals that the regional daily deaths related to COVID-19 is the most effective item which affected the regional tourism sector indices negatively. The study contributes to the literature with its wide scope including regional and periodic comparisons.

Kaynakça

 • BMDTÖ. (2021). COVID-19 and Tourism 2020: A Year in Review, https://webunwto.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/2020_Year_in_Review_0.pdf, Erişim tarihi: 8 Ekim 2022.
 • Carter, D., Mazumder, S., Simkins, B. ve Sisneros, E. (2022). The Stock Price Reaction of the COVID-19 Pandemic on the Airline, Hotel, and Tourism Industries, Finance Research Letters, 44 (1): 1-15.
 • Çilek, A. (2022). Entegre CRITIC-COPRAS Yaklaşımıyla Covid-19 Salgınının Borsa İstanbul Turizm Endeksinde İşlem Gören Şirketlerinin Finansal Performansına Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 263-281.
 • DSÖ. (2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, https://COVID19.who.int/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Elsayed, A. ve Elrhim, M. A. (2020). The Effect of COVID-19 Spread on Egyptian Stock Market Sectors, SSRN Electronic Journal, Özel Sayı: 1-16.
 • Ercan, M. K. ve Ban, Ü. (2014). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gil-Alana, L. A. ve Poza, C. (2020). The Impact of COVID-19 on the Spanish Tourism Sector, Tourism Economics, 20 (10): 1-8.
 • Göçmen Yağcılar, G. (2021). Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi, Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (2): 439-463.
 • Gümüş, A. ve Hacıevliyagil, N. (2020). COVID-19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine Bir Uygulama, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11 (1): 76-98.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Investing. (2022). Indices, https://www.investing.com/indices/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Korkut, Y., Eker, M., Zeren, F. ve Altunışık, R. (2020). COVID-19 Pandemisinin Turizm Üzerindeki Etkileri: Borsa İstanbul Turizm Endeksi Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep Üniversitesi Journal of Social Sciences, Özel Sayısı: 71-86.
 • Kutay, N. ve Tektüfekçi, F. (2021). COVID-19 Salgın Sürecinde Borsa İstanbul Turizm Endeksi İşletmeleri Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları Üzerindeki Etkinin Bütüncül Yaklaşımla İncelenmesi, International Journal of Contemporary Tourism Research, Özel Sayı: 73-97.
 • Liew, V. K. (2021). Abnormal Returns on Tourism Shares in the Chinese Stock Exchanges Amid COVID-19 Pandemic, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 107987: 1-24.
 • Lin, X. ve Falk, M. T. (2021). Nordic Stock Market Performance of the Travel and Leisure Industry During The First Wave Of COVID-19 Pandemic, Tourism Economics, 20 (10): 1-18.
 • Özçalık, S. G. ve Eren, B. S. (2022). COVID-19 (Koronavirüs) Pandemisinin Turizm Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1): 136-150.
 • Seven, Ü. ve Yılmaz, F. (2020). World Equity Markets and COVID-19: Immediate Response and Recovery Prospects, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 100987: 1-16.
 • Wang, Y., Zhang, H., Gao, W. ve Yang, C. (2021). COVID-19-Related Government Interventions and Travel and Leisure Stock, Journal of Hospitality and Tourism Management, 49 (1): 189-194.
 • Worldometers. (2022). 7 Continents, https://www.worldometers.info/geography/7-continents/, Erişim tarihi: 24 Ağustos 2022.
 • Wu, W., Lee, C., Xing, W. ve Ho, S. (2021). The Impact of the COVID-19 Outbreak on Chinese- Listed Tourism Stocks, Financial Innovation, 7 (22): 1-18.
 • Yadav, S. K. S. ve Qureshi, M. M. (2020). Impacts of COVID-19 on Indian Travel and Tourism Industry, International Journal of Trade and Commerce, 9 (2): 310-318.
 • Yiwei, W., Najaf, K., Frederico, G. F. ve Atayah, O. F. (2021). Influence of COVID-19 Pandemic on the Tourism Sector: Evidence from China and United States stocks, Current Issues in Tourism, Özel Sayı: 1-16.
 • Zeren, F. ve Hızarcı, A. E. (2020). The Impact of COVID-19 Coronavirus on Stock Markets: Evidence from Selected Countries, Muhasebe ve Fı̇nans İncelemelerı̇ Dergı̇sı̇, 3 (1): 78-84.

Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 21 - 33, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1145997

Öz

Bu çalışmada, bölgesel borsa turizm endekslerinin COVID-19’dan etkilenme düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmada, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerini kapsayan borsa turizm endeksleri kullanılarak istatistiki analizler yapılmıştır. Çalışmanın kapsamı COVID-19’un dünyaya yayılmaya başladığı dönemden itibaren 22 Ocak 2020-22 Ocak 2022 tarihleri arasındaki iki yıllık süreci kapsamaktadır ve çalışmada bu süreç çeyrek dilimlere ayrılarak sekiz dönem kapsamında analiz edilmektedir. Günlük veriler kullanılan araştırmada hem dünyadaki hem de kullanılan endekslerin kapsadığı bölgelerdeki COVID-19 verileri dikkate alınmıştır. COVID-19 verileri olarak günlük vaka, günlük ölüm, toplam vaka ve toplam ölüm sayıları toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, borsa turizm endekslerini negatif yönde en fazla COVID-19 kaynaklı bölgesel günlük ölümlerin etkilediği bulunmuştur. Bu çalışma, geniş kapsamı, bölgesel ve dönemsel karşılaştırma sunan bulguları ile alanyazına katkı sunmaktadır.

Kaynakça

 • BMDTÖ. (2021). COVID-19 and Tourism 2020: A Year in Review, https://webunwto.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/2020_Year_in_Review_0.pdf, Erişim tarihi: 8 Ekim 2022.
 • Carter, D., Mazumder, S., Simkins, B. ve Sisneros, E. (2022). The Stock Price Reaction of the COVID-19 Pandemic on the Airline, Hotel, and Tourism Industries, Finance Research Letters, 44 (1): 1-15.
 • Çilek, A. (2022). Entegre CRITIC-COPRAS Yaklaşımıyla Covid-19 Salgınının Borsa İstanbul Turizm Endeksinde İşlem Gören Şirketlerinin Finansal Performansına Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 263-281.
 • DSÖ. (2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, https://COVID19.who.int/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Elsayed, A. ve Elrhim, M. A. (2020). The Effect of COVID-19 Spread on Egyptian Stock Market Sectors, SSRN Electronic Journal, Özel Sayı: 1-16.
 • Ercan, M. K. ve Ban, Ü. (2014). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gil-Alana, L. A. ve Poza, C. (2020). The Impact of COVID-19 on the Spanish Tourism Sector, Tourism Economics, 20 (10): 1-8.
 • Göçmen Yağcılar, G. (2021). Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi, Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (2): 439-463.
 • Gümüş, A. ve Hacıevliyagil, N. (2020). COVID-19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine Bir Uygulama, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11 (1): 76-98.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Investing. (2022). Indices, https://www.investing.com/indices/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Korkut, Y., Eker, M., Zeren, F. ve Altunışık, R. (2020). COVID-19 Pandemisinin Turizm Üzerindeki Etkileri: Borsa İstanbul Turizm Endeksi Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep Üniversitesi Journal of Social Sciences, Özel Sayısı: 71-86.
 • Kutay, N. ve Tektüfekçi, F. (2021). COVID-19 Salgın Sürecinde Borsa İstanbul Turizm Endeksi İşletmeleri Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları Üzerindeki Etkinin Bütüncül Yaklaşımla İncelenmesi, International Journal of Contemporary Tourism Research, Özel Sayı: 73-97.
 • Liew, V. K. (2021). Abnormal Returns on Tourism Shares in the Chinese Stock Exchanges Amid COVID-19 Pandemic, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 107987: 1-24.
 • Lin, X. ve Falk, M. T. (2021). Nordic Stock Market Performance of the Travel and Leisure Industry During The First Wave Of COVID-19 Pandemic, Tourism Economics, 20 (10): 1-18.
 • Özçalık, S. G. ve Eren, B. S. (2022). COVID-19 (Koronavirüs) Pandemisinin Turizm Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1): 136-150.
 • Seven, Ü. ve Yılmaz, F. (2020). World Equity Markets and COVID-19: Immediate Response and Recovery Prospects, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 100987: 1-16.
 • Wang, Y., Zhang, H., Gao, W. ve Yang, C. (2021). COVID-19-Related Government Interventions and Travel and Leisure Stock, Journal of Hospitality and Tourism Management, 49 (1): 189-194.
 • Worldometers. (2022). 7 Continents, https://www.worldometers.info/geography/7-continents/, Erişim tarihi: 24 Ağustos 2022.
 • Wu, W., Lee, C., Xing, W. ve Ho, S. (2021). The Impact of the COVID-19 Outbreak on Chinese- Listed Tourism Stocks, Financial Innovation, 7 (22): 1-18.
 • Yadav, S. K. S. ve Qureshi, M. M. (2020). Impacts of COVID-19 on Indian Travel and Tourism Industry, International Journal of Trade and Commerce, 9 (2): 310-318.
 • Yiwei, W., Najaf, K., Frederico, G. F. ve Atayah, O. F. (2021). Influence of COVID-19 Pandemic on the Tourism Sector: Evidence from China and United States stocks, Current Issues in Tourism, Özel Sayı: 1-16.
 • Zeren, F. ve Hızarcı, A. E. (2020). The Impact of COVID-19 Coronavirus on Stock Markets: Evidence from Selected Countries, Muhasebe ve Fı̇nans İncelemelerı̇ Dergı̇sı̇, 3 (1): 78-84.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Tolga Tümer 0000-0002-5230-7886

Dilaver Tengilimoğlu 0000-0001-7101-1944

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tümer, T., & Tengilimoğlu, D. (2023). Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34(1), 21-33. https://doi.org/10.17123/atad.1145997
AMA Tümer T, Tengilimoğlu D. Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Nisan 2023;34(1):21-33. doi:10.17123/atad.1145997
Chicago Tümer, Tolga, ve Dilaver Tengilimoğlu. “Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34, sy. 1 (Nisan 2023): 21-33. https://doi.org/10.17123/atad.1145997.
EndNote Tümer T, Tengilimoğlu D (01 Nisan 2023) Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 1 21–33.
IEEE T. Tümer ve D. Tengilimoğlu, “Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, ss. 21–33, 2023, doi: 10.17123/atad.1145997.
ISNAD Tümer, Tolga - Tengilimoğlu, Dilaver. “Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34/1 (Nisan 2023), 21-33. https://doi.org/10.17123/atad.1145997.
JAMA Tümer T, Tengilimoğlu D. Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34:21–33.
MLA Tümer, Tolga ve Dilaver Tengilimoğlu. “Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, 2023, ss. 21-33, doi:10.17123/atad.1145997.
Vancouver Tümer T, Tengilimoğlu D. Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34(1):21-33.