Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 125 - 127, 30.04.2023

Öz

İnsanoğlu tarihin her döneminde hareket hâlinde yaşamıştır. Bu bağlamda, bir yerden diğer bir yere çeşitli sebepler ve amaçlar doğrultusunda seyahat etmiştir. Türk milleti de bu sürecin önemli bir halkasını meydana getirmiştir. Tarihi süreç içerisinde Türkler çok çeşitli nedenlerle seyahatler gerçekleştirmiştir. Türkler en çok
savaş için bulundukları bölgelerden başka coğrafyalara hareket etmişlerdir. Şamanizm inancının bir gereği olarak Türkler efsanevi ve hayali seyahatler de yapmışlardır. Yine İslami dönemin ilk Türk kaynaklarında insanların bireysel veya toplu olarak seyahat ettikleri anlaşılmaktadır. Bu yazıda Türklerin bilinen ilk zamanlarında ve İslamiyet’i kabul ettikleri ilk dönemlerde seyahatleri ve bu seyahatlerin muhtevası üzerine bilgi verilecektir.

Kaynakça

 • İnan, A. (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kaşgarlı Mahmud (1986). Divanü Lûgat-it-Türk III. (Çev: Besim Atalay). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Ocak, A. (2019). Şiî-Sünnî Ekseninde Selçukluların Hicaz Politikası. İçinde; M.A. Hacıgökmen, M. Kesik, O. Kunduracı vd. (Editörler) Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri (ss. 747-763). Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • Şenocak, E. (2013). Göç ve Ergenekon Destanlarında Mitostan Ütopyaya Yolculuk, Turkish Studies, 8 (1): 2525-2537.
 • Taşağıl, A. (2019). Bozkırın Kağanlıkları Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar. İstanbul: Kronik Kitap.
 • Yetiş, K. (1994). Destan. İçinde İslâm Ansiklopedisi (Cilt 9, ss. 202-205). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Yûsuf Hâs Hâcib (1998). Kutadgu Bilig II. (Çev: Reşit Rahmeti Arat). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Travel in Turks from The Beginning to The Present / Travel in Turks Until the Seljuks

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 125 - 127, 30.04.2023

Öz

Mankind has lived in motion in every period of history. In this context, he traveled from one place to another for various reasons and purposes. The Turkish nation also formed an essential link in this process. During thehistorical process, Turks traveled for multiple reasons. The Turks mostly moved to other geographies from the
regions they were in for the war. As a requirement of shamanism, Turks also made legendary and imaginary travels. Again, in the first Turkish sources of the Islamic period, it is understood that people traveled individually or collectively. This article will give information about the travels of the Turks in the first known times and
the first periods when they accepted Islam and the content of these travels.

Kaynakça

 • İnan, A. (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kaşgarlı Mahmud (1986). Divanü Lûgat-it-Türk III. (Çev: Besim Atalay). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Ocak, A. (2019). Şiî-Sünnî Ekseninde Selçukluların Hicaz Politikası. İçinde; M.A. Hacıgökmen, M. Kesik, O. Kunduracı vd. (Editörler) Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri (ss. 747-763). Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • Şenocak, E. (2013). Göç ve Ergenekon Destanlarında Mitostan Ütopyaya Yolculuk, Turkish Studies, 8 (1): 2525-2537.
 • Taşağıl, A. (2019). Bozkırın Kağanlıkları Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar. İstanbul: Kronik Kitap.
 • Yetiş, K. (1994). Destan. İçinde İslâm Ansiklopedisi (Cilt 9, ss. 202-205). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Yûsuf Hâs Hâcib (1998). Kutadgu Bilig II. (Çev: Reşit Rahmeti Arat). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Turizm Tarihi İncelemeleri
Yazarlar

İsmail Turan 0000-0003-1547-4762

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Turan, İ. (2023). Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34(1), 125-127. https://doi.org/10.17123/atad.1277003
AMA Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Nisan 2023;34(1):125-127. doi:10.17123/atad.1277003
Chicago Turan, İsmail. “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34, sy. 1 (Nisan 2023): 125-27. https://doi.org/10.17123/atad.1277003.
EndNote Turan İ (01 Nisan 2023) Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 1 125–127.
IEEE İ. Turan, “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, ss. 125–127, 2023, doi: 10.17123/atad.1277003.
ISNAD Turan, İsmail. “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34/1 (Nisan 2023), 125-127. https://doi.org/10.17123/atad.1277003.
JAMA Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34:125–127.
MLA Turan, İsmail. “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, 2023, ss. 125-7, doi:10.17123/atad.1277003.
Vancouver Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34(1):125-7.