Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 19 - 26 2020-06-23

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET TÜRLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARINI ARTIRMADA “ŞİDDETE DUR DE” KAMU SPOTLARININ ETKİSİ
THE EFFECTS OF PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT “STOP VIOLENCE” ON THE LEVEL OF AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS THE TYPES OF VIOLENCE

Reva BALCI AKPINAR [1] , Sibel KÜÇÜKOĞLU [2] , Abdulkadir ATİK [3] , Elif KÜÇÜK DURUR [4] , Elif KANT [5]


Amaç: Şiddet,” bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak belirtilir. Şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturulması önemlidir. Toplumun her kesimini ve her yaş grubunu etkisi altına alan medyanın, şiddetin öğretilmesinde, sürdürülmesinde, şiddete karşı duyarsızlığın oluşturulmasında rolü bulunmaktadır. Oysa etkin ve doğru kullanıldığında medyadan şiddeti önlemede de yararlanılabilmektedir. Kamu spotları bu bağlamda kullanılan medya araçlarından biridir. Bu araştırma şiddet türleri, şiddetin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve şiddetle karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında oluşturulan “Şiddete Dur De” kamu spotlarının üniversite öğrencilerinin farkındalık durumlarına etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmaya Atatürk Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim gören 354 öğrenci alınmıştır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve şiddetle karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici içeriğe sahip ortalama 2 dk süren kamu spotları çekilmiş ve öğrencilere sıra ile izlettirilmiştir. Öğrencilerden izledikleri her kamu spotu için farkındalık oluşturma düzeyini 5’li sayısal ölçek üzerinde işaretlemeleri istenmiştir. Veriler öğrenciler ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde sayı, yüzdelik değerler, ortalama, standart sapma ile bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Çalışmanın her aşamasında etik ilkeler gözetilmiştir.
Bulgular: Öğrencilere göre kamu spotlarının farkındalık oluşturma puan ortalamaları fiziksel şiddet kamu spotunda 3.48±1.18, psikolojik şiddet kamu spotunda 3.70±1.16, ekonomik şiddet kamu spotunda 4.08±1.01, cinsel şiddet kamu spotunda 3.98±1.14 olarak bulunmuştur. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında kız öğrencilerin farkındalık puanlarının tüm şiddet türlerinde anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada “Şiddete Dur De” kamu spotlarının öğrencilerde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete karşı farkındalık oluşturduğu belirlenmiştir. Kamu spotlarının kitleleri bilinçlendirmede, farkındalık oluşturmada ve şiddeti önlemede önemli araçlar olduğu söylenebilir. 

Aim: Violence is all kinds of attitudes and behaviors such as physical, sexual, psychological, verbal or economic, including arbitrary obstruction of freedom or threat and oppression, which result in or may result in individual's physical, sexual, psychological or economic harm or suffering. Raising awareness is of importance in preventing violence. The media, which affects every segment of society and all age groups, have a role in teaching and sustaining violence and in maintaining the indifference to violence. However, when used effectively and correctly, the media can also be used to prevent violence. The public spots are one of the media tools used in this context. This research was conducted to determine the impact of the "stop violence" public spots on the students' awareness towards the types of violence, the negative effects of violence on people, and things to do when faced with violence.
Method: A total of 354 students, studying at different departments of the Atatürk University, was included in the study. Informative, 2 min short videos were created on the negative effects of physical, psychological, economic and sexual violence on people, and the things to be done when faced with violence. All public spots were watched in sequence to the students who were enrolled in the research. Students were asked to mark the level of awareness on a 5-point numerical scale for each public spot they watched. The data were collected by face-to-face interviews with the students. Number and percentile values and independent groups t test were used in the analysis of the data obtained. Ethical principles were adhered at all stages of the study.
Results: According to the students, the average raising-awareness scores of the public spots were 3.48±1.18 in the physical violence public spot, 3.70±1.16 in psychological violence public spot, 4.08±1.01 in economic violence public spot, and 3.98±1.14 in sexual violence public spot. According to the comparison based on gender, awareness scores of female students were significantly higher for all types of violence.
Conclusion: In the study, it was found that the "Stop Violence" public spots raises awareness of physical, psychological, economic and sexual violence in students. It can be said that public spots are important tools to raise cognizance of the masses, raise awareness and prevent violence.

 • Balcı Akpınar R., Küçükoğlu S., Ejder Apay S., Karaca N., & Balcı A . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları, Toplumsal Cinsiyet Algıları, Şiddet Eğilimleri Ve Şiddetle Karşılaşma Durumları. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(62), 409-430.
 • Bütün, M., Selçuk, M. , Akadal, E. & Gülseçen, S. (2018). Kamu Spotlarinin Etkililiği Üzerine Bir Araştirma, Selçuk İletişim Dergisi, 11(2), 273-291.
 • Çınarlı, İ. (2008). Sağlık İletişimi ve Medya. Nobel Yayınevi. Ankara
 • Koç, N. E. (2018). Şiddet Içerikli Dizilerin Popülerite Sebepleri. Yeni Medya Elektronik Dergi, 2(1), 26-3
 • Özgür, G., Yörükoğlu, G., & Baysan-Arabacı, L. (2011). Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 53-60.
 • Özpulat, F. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri Ile Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki Ilişki. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD, 2(2), 151-165.
 • Page, A. Z., & İnce, M. (2008). Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.
 • Umunç, C. (2019). Kadına Yönelik Şiddet Temalı Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 1316-1334.
 • Vodinalı, S., & Çötok, N. A. (2019). “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” Teması Bağlamında Biz Varız Adlı Kamu Spotu Üzerine Bir Değerlendirme. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 4(7), 36-50.
 • World Health Organization. (2002). World Report on Violence and Health. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/ (Last accessed: 19.05.2020)
 • Yaman, F & Göçkan, İ. (2015). Kamu Spotu Reklamlarının Sigara Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 53-66.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8796-6497
Yazar: Reva BALCI AKPINAR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3269-445X
Yazar: Sibel KÜÇÜKOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0002-8935-3202
Yazar: Abdulkadir ATİK
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3929-4259
Yazar: Elif KÜÇÜK DURUR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3643-1975
Yazar: Elif KANT
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Atatürk Üniversitesi BAP
Proje Numarası SBA-2018-6633
Teşekkür Bu araştırmayı destekleyen (SBA-2018-6633) Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 26 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2020

APA Balcı Akpınar, R , Küçükoğlu, S , Ati̇k, A , Küçük Durur, E , Kant, E . (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET TÜRLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARINI ARTIRMADA “ŞİDDETE DUR DE” KAMU SPOTLARININ ETKİSİ . Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atakad/issue/55141/722542