Yazım Kuralları

Başlık sayfası; makale başlığı, yazarların isim ve soyisimleri (yayın sırasına göre), ünvanları, kurum bilgileri, mail adresleri, sayfa altına gelecek şekilde yazışma yapılacak yazarın isim-soyisim yazışma adresi, fax ve telefon numarası (cep telefonu tercih edilmelidir), e-mail adresini içermelidir. Bu dosya "başlık sayfası" olarak sisteme ayrıca  yüklenmelidir.

Makale dosyası; Makale aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır ve yazar bilgilerini içermemelidir. Bu dosya "makale" adı ile sisteme yüklenmelidir.


a.Makaleler IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word 7.0 yazılım programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

b. Makaleler sayfanın üst-alt ve sağ-sol yanlardan 2.5'er cm, boşluk bırakılacak ve toplam 14 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. İlk sayfa hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.

c. Makalelerin başlığı 12 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtmalıdır. 

d. Yazının başında en fazla 250 kelimelik Türkçe "ÖZ" ile İngilizce "ABSTRACT" yer almalıdır (10 punto ve italik karakterde).

Öz bölümünde: Çalışmanın amacına, yöntemine, bulgularına ve sonuçlarına yer verilmelidir. Özette kısaltma ve kaynak kullanılmamalıdır. Türkçe özetin altına "Anahtar Kelimeler", İngilizce özetin altına "Key Words" ibaresi ile az üç anahtar kelime yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden  virgül (,) ile ayrılmalı ve her kelime büyük harfle başlamalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı "Abstract" başlığının altında olacak şekilde küçük harflerle, her kelime büyük harfle başlatılarak 10 punto ve bold karakterde yazılmalıdır.          

e. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalı ve bölüm başlıkları büyük harflerle 12 punto ve bold, normal yazı karakterinde olmalıdır. Gereç ve yöntem kısmında araştırmanın türü, evren ve örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı, varsa yapılan girişimi, etik, araştırmanın sınırlılıkları yazılmalıdır. 

f.Etik sorumluluk: İnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulması gerekmektedir. Bu tür araştırmalarda yazarlar etik kurul izni ve çalışmanın yapıldığı alanın yetkililerinden izin almalıdır. Yazılarda araştırmaya katılmış insanlardan bilgilendirilmiş yazılı/sözlü onam alındığı belirtilmek zorundadırlar. Eğer araştırma için maddi destek veya herhangi bir kurumdan fon sağlanmış ise belirtilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

g. Derleme yazılarında: Özet (En fazla  250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazıları güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

ğ. Yazılarda geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekil verilmelidir.

h. Yazılardaki tablolar dikey çizgiyi içermemeli ve tablolar word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalıdır.   Tablolar, tablodaki her bir değer, bir satır ve sütuna gelecek şekilde yazılmalı, ondalık sayılar arasına virgül değil nokta konulmalıdır. Noktadan sonraki sayılar 1 basamak olmalıdır (95.8 gibi).   Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler makale içine eklenmelidir.  Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.      Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

ı. Makalelerin yazım dilleri açık ve anlaşılır olmalıdır. 

i.Teşekkür: Makalelerde, eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı:

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association  (APA)  (6.  baskı)  adlı  kitapta  belirtilen  yazım  kuralları uygulanmalıdır.

 

Metin İçi Referans Gösterimi Örnekleri:

(Metin içi atıflarda yazarlar arasında “&” işareti yerine “ve” kullanılmalıdır.)

 

Atıf Türü

Metin İçinde İlk Atıf

Metin İçi

Müteakip Atıflar

Parantez İçi İlk Atıf

Parantez İçi Müteakip Atıflar

 Tek Yazarlı

 Uslu (2007)

(Uslu, 2007)

 İki Yazarlı

 Uslu ve Kara (2004)

(Uslu ve Kara, 2004)

 Üç Yazarlı

Uslu, Kara ve Köse (2018)

Uslu ve ark. (2018)

(Uslu, Kara ve Köse, 2018)

(Uslu ve ark., 2018)

 Dört Yazarlı

Uslu, Kara, Köse ve Ay (2018)

Uslu ve ark. (2018)

(Uslu, Kara, Köse ve Ay, 2018)

(Uslu ve ark., 2018)

Beş Yazarlı

 Uslu, Kara, Köse, Ay  ve Sis (2019)

Uslu ve ark. (2019)

(Uslu, Kara, Köse, Ay ve Sis, 2019)

(Uslu ve ark., 2019)

Altı ve Daha Fazla Yazarlı

Uslu ve ark. (2018)

(Uslu ve ark., 2018)

Kaynakça Yazımı

(Yayınlanmamış tezler, kongre, sempozyum vb. bildiri kitaplarında yer alan bildiriler, ders  notları, kişisel ya da uzman görüleri kaynak olarak kullanılamaz)

Kitap

Tek Yazarlı:

Demir, P. (2012).  Feminizm.  İstanbul: Mor Basın Yayıncılık.

Walliman, N. (2011). Research Methods The Basics. New York: Routledge.

Çok yazarlı:

Sevil, Ü., & Yanıkkerem E. (2006). Kadına Yönelik Aile Şiddet. İzmir: Güven Kitapevi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 Çeviri Kitap

Morris,  C.  (2002).  Psikolojiyi  Anlamak  (Çev.  A.  Erkuş,  A.  D.  Batıgün  ve  B.  Ayvaşık).

Ankara: TPD Yayınları.

 Kitap İçinde Bölüm

Akpınar, R. (2005). Türkiye’de kadının sosyal konumu. B. Aksoy  (Ed.), Türkiye’de Kadın. Erzurum: Erzurum Palandöken Basımevi

 Makale   (Dergi isimleri kısaltma yapılmadan yazılmalıdır)

Aydın, A., Barut, Y., Kalafat, T., Boysan, M., & Beşiroğlu, L. (2012). Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Ölçeği—Kendini Değerlendirme (TSSBÖ-KD) Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 125-130.

 Fenwick, J., Gamble, J., Nathan, E., Bayes, S., & Hauck, Y. (2009). Pre‐and postpartum levels of childbirth fear and the relationship to birth outcomes in a cohort of Australian women. Journal of Clinical Nursing, 18(5), 667-677. 

Yediden Fazla Yazarlı Makale

Gatsonis C., Gavin, N., Vollrath, M.E., Lohr, K.N., Swinson, T., Gartlehner, G., . . . Miller, W. C. (2005). Perinatal depression: Prevalence, screening accuracy, and screening outcomes. Journal of Traumatic Stress, 6(4), 459-473.

Online Edinilmiş Makale

Çapık, A., Apay, S. E., & Sakar, T. (2015). Gebelerde distres düzeyinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 196-203 Alındı: http://dergipark.gov.tr/ataunihem/issue/2670/34888

Sillick, T. J.,&Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap

Ulusal ya da Uluslararası Organizasyonların Basmış olduğu kitap, kitapçık vb.

World Health Organization. (2008). Maternal Health & Child Health and Development. http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/MaternalMH/en/  (last accessed 10.10.2017)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2016). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (2016-2020) Ulusal Eylem Planı. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-ey-lem-planlari/kadina-yonelik-siddetle-mu-cadele-ulusal-eylem-plani (Son Erişim:16.12.2018)