Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF THE CONTEMPORARY ADD/BUILDING TO HISTORICAL BUILDINGS IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF PALIMPSEST: BERLIN JEWISH MUSEUM

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 31 - 37, 30.06.2019

Öz

The
aim of the study is to question the association of contemporary add/building
with the aim of keeping historical structures alive as a result of developing
technology and how the concept of palimpsest existed in the modern period of
architecture/how it will be in the future is examined. Palimpsest can be read
on a layer of data and spatial traces accumulated in memory over time. For this
purpose, Daniel Libeskind tries to sustain memory by making it an experiential
and symbolic place in the Jewish Museum, which he designs with data from
collective memory. In this context, first, background is tried to be created
with the theoretical readings of collective memory and palimpsest. In continuation,
by examining the general characteristics of the designed structure, the
identity the historical structure with the contemporary add are discussed in
palimpsest. As a result of its interaction with the historical structure next
to the museum, which is made with the effort to keep collective memory
sustained aura is a palimpsest example and the concept of palimpsest supports
the idea that the period of contemporary architecture will become a discourse,
especially contemporary additions to historical buildings.

Kaynakça

 • Arusoğlu, Z. (2013). Çok Katmanlı Kentlerde Kimlik Sorunsalı: Palimpsest Bir Kentsel Alan Olarak Ulus Örneğinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory (çev.Banu Barış). Chicago: University of Chicago Press.
 • Huyssen, A. (2003). PRESENT PAST : Urban Palimpsests and the Politics of Memory. California: Standford University Press.
 • Kurrent, F. (2001). Eski Bir Çevrede Yeni Yapılaşma (çev. İdil Üçer). Mimarlık Dergisi, 297, 39-41.
 • Maden, F., & Şengel, D. (2009). Kırılan Teslimiyet : Libeskind'de Bellek, Tarih, Mimarlık METU JFA, 26(1), 49-70.
 • Yıldırım, G. (2009). Mekanların Dönüşüm Potansiyeli ve Mimarlıkta Palimpsest Kavramı. (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [1] DMWORDOFTTHEWEEK, 2014. Palimpsest. https://dmwordoftheweek.wordpress.com/2014/04/25/palimpsest/ Erişim Tarihi: 05.09.2018.
 • [2] ARKITEKTUEL, (t.y.). Berlin Yahudi Müzesi. http://www.arkitektuel.com/berlin-yahudi-muzesi/ Erişim Tarihi: 03.06.2018.
 • [3] LIBESKIND, 2001. Jewish Museum Berlin. https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ Erişim Tarihi:28.6.2018.
 • [4] Sudaş, İ. 2015. Berlin Yahudi Müzesi http://www.arkitera.com/proje/4248/yahudi-muzesi Erişim Tarihi:01.06.2018.
 • [5] Avcı, H. 2013. Yarışmayla Yapılan Yahudi Müzesi. http://www.arkitera.com/haber/16961/yarismayla-yapilan-yahudi-muzesi Erişim Tarihi:01.06.2018
 • [6] Bianchini, R. 2018. Daniel Libeskind| Jewish Museum Part 1. https://www.inexhibit.com/case-studies/daniel-libeskind-jewish-museum-berlin/ Erişim Tarihi:10.05.2019
 • [7] Pavka, E. 2010. Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind. https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind Erişim Tarihi:02.06.2018

TARİHİ YAPILARA YAPILAN ÇAĞDAŞ EK/YAPININ PALİMPSEST KAVRAMI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: DANİEL LİBESKİND BERLİN YAHUDİ MÜZESİ

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 31 - 37, 30.06.2019

Öz

Araştırmanın
amacı, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar sonucu tarihi yapıları canlı tutulmak
amacıyla yapılan çağdaş ek/yapının oluşturduğu birlikteliği palimpsest kavramı
çerçevesinde sorgulamak ve palimpsest kavramının çağdaş mimarlık döneminde
nasıl anlamlanarak var olduğu/olacağı irdelenmektedir. Palimpsesti oluşturan
sadece eski ve yeninin birlikte olması değil, onu var eden bellekle
bütünleşerek bir kimlik oluşturmasıdır. Bu amaçla, bir palimpsest örneği olan
Daniel Libeskind’in tasarlamış olduğu Berlin Yahudi Müzesi ele alınmaktadır.
Libeskind tasarımının temelinde toplumun kollektif belleğini esas alarak Berlin
Yahudi Müzesi’ni tasarlamıştır. Eski-yeni yapı arasındaki kurgu ve mekanlarla
kollektif belleği somutlaştırarak orayı yer haline getirmeyi amaçlamıştır. Bu
şekilde insanlar, mekanı deneyimleyerek/yerin ruhunu hissederek kollektif
hafızalarında var olanın geçmiş ve gelecek bağlamında sürdürebilirliğini
sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışma kapsamında öncelikle; palimpsest ve
kollektif bellek teorik okumalarıyla kavramsal alt yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Devamında ise tasarlanan yapının genel özellikleri incelenerek tarihi yapıyla çağdaş
ekin oluşturduğu kimlik özelinde palimpsest kavramı tartışmaya konu
edilmektedir. Çalışma bulguları; kollektif belleği yaşatma gayretiyle yapılan
Berlin Yahudi Müzesi’nin yanındaki tarihi yapıyla yapmış olduğu etkileşim
sonucu oluşturduğu aura ile bir palimpsest örneği olduğu ve palimpsest kavramı,
özellikle tarihi yapılara yapılan çağdaş ek/yapı bağlamında çağdaş mimarlık
döneminin bir söylemi haline geleceği düşüncesini destekler niteliktedir.

Kaynakça

 • Arusoğlu, Z. (2013). Çok Katmanlı Kentlerde Kimlik Sorunsalı: Palimpsest Bir Kentsel Alan Olarak Ulus Örneğinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory (çev.Banu Barış). Chicago: University of Chicago Press.
 • Huyssen, A. (2003). PRESENT PAST : Urban Palimpsests and the Politics of Memory. California: Standford University Press.
 • Kurrent, F. (2001). Eski Bir Çevrede Yeni Yapılaşma (çev. İdil Üçer). Mimarlık Dergisi, 297, 39-41.
 • Maden, F., & Şengel, D. (2009). Kırılan Teslimiyet : Libeskind'de Bellek, Tarih, Mimarlık METU JFA, 26(1), 49-70.
 • Yıldırım, G. (2009). Mekanların Dönüşüm Potansiyeli ve Mimarlıkta Palimpsest Kavramı. (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [1] DMWORDOFTTHEWEEK, 2014. Palimpsest. https://dmwordoftheweek.wordpress.com/2014/04/25/palimpsest/ Erişim Tarihi: 05.09.2018.
 • [2] ARKITEKTUEL, (t.y.). Berlin Yahudi Müzesi. http://www.arkitektuel.com/berlin-yahudi-muzesi/ Erişim Tarihi: 03.06.2018.
 • [3] LIBESKIND, 2001. Jewish Museum Berlin. https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ Erişim Tarihi:28.6.2018.
 • [4] Sudaş, İ. 2015. Berlin Yahudi Müzesi http://www.arkitera.com/proje/4248/yahudi-muzesi Erişim Tarihi:01.06.2018.
 • [5] Avcı, H. 2013. Yarışmayla Yapılan Yahudi Müzesi. http://www.arkitera.com/haber/16961/yarismayla-yapilan-yahudi-muzesi Erişim Tarihi:01.06.2018
 • [6] Bianchini, R. 2018. Daniel Libeskind| Jewish Museum Part 1. https://www.inexhibit.com/case-studies/daniel-libeskind-jewish-museum-berlin/ Erişim Tarihi:10.05.2019
 • [7] Pavka, E. 2010. Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind. https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind Erişim Tarihi:02.06.2018
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Yavuz 0000-0002-3986-6595

Adnan Aksu Bu kişi benim 0000-0002-0369-3207

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Kabul Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yavuz, Z., & Aksu, A. (2019). TARİHİ YAPILARA YAPILAN ÇAĞDAŞ EK/YAPININ PALİMPSEST KAVRAMI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: DANİEL LİBESKİND BERLİN YAHUDİ MÜZESİ. ATA Planlama Ve Tasarım Dergisi, 3(1), 31-37.