Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Elazığ Province in Terms of European Green Capitals Award Criteria

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 27 - 39, 30.06.2022

Öz

With the industrial revolution that took place in the 19th century and the ease of use of the raw material it brought with it, the use of iron in buildings became widespread and the process of transition to multi-story buildings accelerated. This rapid urbanization movement paved the way for an environment in which today’s green areas gradually disappear and distorted cities that turn into concrete piles emerge. All these developments have encouraged countries to take some important steps for green spaces to survive in cities. The European Green Capital Award is a sys¬tem that emerges in this context and rewards green cities. The European Green Capital Award is the result of an initiative undertaken by 15 European cities and the European Union. Within the scope of this study, the cities selected as “European Green Capital” between 2019 and 2021 were examined and their current studies were examined. As a result of the evaluations made, it was investigated whether Elazig province could be a candidate for this award. The city was evaluated within the framework of 12 indicators in which cities that are candidates to become green capitals are evaluated. The strengths and weaknesses of the city were discussed within the scope of these 12 indicators.

Kaynakça

 • ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü. (2018). Elazığ İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Elazığ Belediyesi (2022a). Elazığ Belediyesi Kurum Arşivi. Erişim: 06.04.2022.
 • Elazığ Belediyesi (2022b). Retrieved from https ://ww w.ela zig.b el.tr /. Erişim: 12.01.2022.
 • Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). Retrieved from https ://el azig. ktb.g ov.tr /TR-1 52765 /kesf et.ht ml. Erişim: 07.01.2022.
 • European Commission (2019a). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 019-o slo/. Erişim: 05.01.2022.
 • European Commission (2019b). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 019-o slo/o slo-2 019-a pplic ation /. Erişim: 15.02.2022.
 • European Commission (2020a). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 020-l isbon /. Erişim: 12.01.2022.
 • European Commission (2020b). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 020-l isbon /1521 0-2/. Erişim: 16.01.2022.
 • European Commission (2021a). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 021-l ahti/ . Erişim: 03.11.2021.
 • European Commission (2021b). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/a bout- the award /#Bac kgrou nd%20 to%20 the%2 0Euro pean %20Gr een%2 0Capi tal%2 0Awar d. Erişim: 06.12.2021.
 • European Commission (2021c). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/. Erişim: 02.12.2021.
 • European Commission (2021d). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/p revio us-fi nalis ts/. Erişim: 02.12.2021.
 • Gül, A., Dinç, G., Akın, T., & Koçak, A. İ. (2020). Kentsel açık ve yeşil alanların mevcut yasal durumu ve uygulamadaki sorunlar. İDEALKENT, Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı, 1281–1312.
 • HKDYY (2008). Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığı. https://www.mevzuat.gov.tr/File/Generat ePdf?mevzuatNo=12188&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi &mevzuatTertip=5
 • Irmak, M. A., & Avcı, B. (2019). Avrupa Yeşil Başkentlerin yeşil alan politikalarının incelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi (Enar Özel Sayı), 8, 1–19.
 • Le Boennec, R., & Salladarré, F. (2017). The impact of air pollution and noise on the real estate market. The case of the 2013 European Green Capital: Nantes, France. Ecological Economics, 138, 82–89. [CrossRef]
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği (MPYY) (2014). Resmi Gazete (29030) Md5.9. Erişim: 10.04.2022.
 • Pekka, T. (2019). Lahti - Transforming cities for a sustainable future. Europe That Protects - Safeguarding Our Planet, Safeguarding Our Health, EU side event. Helsinki: THL
 • Rennings, K. (2000). Redefining innov ation –Eco- innov ation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32(2), 319–332. [CrossRef]
 • Sari, M. F., & Esen, F. (2019). PM10 ve SO2 konsantrasyonları ve meteor¬olojik parametrelerin konsantrasyonlar üzerine etkileri. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(2), 689–697.
 • SİM (2022). Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi, Elazığ Hava Kalitesi İndeksi. https://sim.csb.gov.tr/Services/ AirQualityDetails?id=34. (Erişim tarihi: 13.04.2022).
 • Smiley, K. T., Chen, Y. A., & Shao, W. (2022). Being green in a green capital: Assessing drivers of pro-environmental behaviors in Copenhagen. Cities, 122, 103538. [CrossRef]
 • Türkiye Istatistik Kurumu (2021). Retrieved from https ://ci p.tui k.gov .tr/. Erişim: 01.12.2021.
 • URL 1. Retrieved from https ://ww w.koc aelig azete si.co m.tr/ haber /7321 399/ k isi-b asina -duse n-yes il-al animi z-125 7-met rekar e. Erişim: 15.02.2022.
 • URL 2. Retrieved from https ://ww w.lon elypl anet. com/a rticl es/wh ere-d o-the -loca ls-go -in-l isbon . Erişim: 05.11.2021.
 • URL 3. Retrieved from https ://ea rth.g oogle .com/ web. Erişim: 15.12.2021.
 • URL 4. Retrieved from https ://ww w.ene rjiat lasi. com/s ehir/ elazi g/. Erişim: 17.12.2021.
 • URL 5. Retrieved from https ://ww w.hab ertur k.com /elaz ig-ha berle ri/78 07186 9-fir at-bo lgesi nde-e lektr ik-tu ketim i-dus tu. Erişim: 19.12.2021.
 • URL 6. Retrieved from https ://ww w.hav aizle me.go v.tr/ . Erişim: 13.04.2022.
 • World Health Organization (2016). Urban green space and health: Interven¬tion impacts and effectiveness. [Meeting report]. Bonn, Germany
 • Yalçıner, Ö. (2012). Avrupa Yeşil Başkent unvanı üzerine. Mimarlık Dergisi, 367.
 • Yavuz, F. (2021). Kent içi sanayi alanlarının çevresel kaliteye etkileri: Konya Şeker Fabrikası örneği. Kent Akademisi, 14(2), 278–299. [CrossRef]

Elazığ İlinin Avrupa Yeşil Başkent Ödülü Kriterleri Açısından İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 27 - 39, 30.06.2022

Öz

19. yüzyılda geçekleşen sanayi devrimi ile çok katlı binalara geçiş süreci hızlanmıştır. Bu hızlı kent¬leşme hareketi günümüzde yeşil alanların giderek kaybolduğu ve beton yığınına dönüşen çarpık kentlerin ortaya çıktığı bir ortama zemin hazırlamıştır. Tüm bu gelişmeler yeşil alanların kentlerde varlığını sürdürebilmesi için ülkeleri bazı önemli adımlar atmaya yöneltmiştir. Böylelikle kentlerde yerel yönetimlerin yeşil alanları arttırmaya, iklim değişikliğini önlemeye ve çevresel sürdürülebilir¬liği sağlamaya yönelik politikalar geliştirmesinin teşvik edilmesi gündeme gelmiştir. Avrupa Yeşil Başkent Ödülü bu bağlamda ortaya çıkan ve yeşil kentleri ödüllendiren bir sistemdir. Avrupa Yeşil Başkent Ödülü, 15 Avrupa şehri ve Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen bir girişimin sonucu¬dur. Bu çalışma kapsamında, 2019–2021 yılları arasında “Avrupa Yeşil Başkenti” seçilen şehirler incelenerek yaptıkları güncel çalışmalar irdelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Elazığ ilinin bu ödüle aday olabilirliği araştırılmıştır. Yeşil başkent olmaya aday olan şehirlerin değerlendi¬rildiği 12 gösterge çerçevesinde kent değerlendirilmiştir. Bu 12 gösterge kapsamında kentin güçlü ve zayıf yönleri ele alınarak tartışılmıştır.

Kaynakça

 • ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü. (2018). Elazığ İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Elazığ Belediyesi (2022a). Elazığ Belediyesi Kurum Arşivi. Erişim: 06.04.2022.
 • Elazığ Belediyesi (2022b). Retrieved from https ://ww w.ela zig.b el.tr /. Erişim: 12.01.2022.
 • Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). Retrieved from https ://el azig. ktb.g ov.tr /TR-1 52765 /kesf et.ht ml. Erişim: 07.01.2022.
 • European Commission (2019a). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 019-o slo/. Erişim: 05.01.2022.
 • European Commission (2019b). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 019-o slo/o slo-2 019-a pplic ation /. Erişim: 15.02.2022.
 • European Commission (2020a). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 020-l isbon /. Erişim: 12.01.2022.
 • European Commission (2020b). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 020-l isbon /1521 0-2/. Erişim: 16.01.2022.
 • European Commission (2021a). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/2 021-l ahti/ . Erişim: 03.11.2021.
 • European Commission (2021b). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/a bout- the award /#Bac kgrou nd%20 to%20 the%2 0Euro pean %20Gr een%2 0Capi tal%2 0Awar d. Erişim: 06.12.2021.
 • European Commission (2021c). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/. Erişim: 02.12.2021.
 • European Commission (2021d). Retrieved from https ://ec .euro pa.eu /envi ronme nt/eu ropea ngree ncapi tal/w innin g-cit ies/p revio us-fi nalis ts/. Erişim: 02.12.2021.
 • Gül, A., Dinç, G., Akın, T., & Koçak, A. İ. (2020). Kentsel açık ve yeşil alanların mevcut yasal durumu ve uygulamadaki sorunlar. İDEALKENT, Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı, 1281–1312.
 • HKDYY (2008). Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığı. https://www.mevzuat.gov.tr/File/Generat ePdf?mevzuatNo=12188&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi &mevzuatTertip=5
 • Irmak, M. A., & Avcı, B. (2019). Avrupa Yeşil Başkentlerin yeşil alan politikalarının incelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi (Enar Özel Sayı), 8, 1–19.
 • Le Boennec, R., & Salladarré, F. (2017). The impact of air pollution and noise on the real estate market. The case of the 2013 European Green Capital: Nantes, France. Ecological Economics, 138, 82–89. [CrossRef]
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği (MPYY) (2014). Resmi Gazete (29030) Md5.9. Erişim: 10.04.2022.
 • Pekka, T. (2019). Lahti - Transforming cities for a sustainable future. Europe That Protects - Safeguarding Our Planet, Safeguarding Our Health, EU side event. Helsinki: THL
 • Rennings, K. (2000). Redefining innov ation –Eco- innov ation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32(2), 319–332. [CrossRef]
 • Sari, M. F., & Esen, F. (2019). PM10 ve SO2 konsantrasyonları ve meteor¬olojik parametrelerin konsantrasyonlar üzerine etkileri. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(2), 689–697.
 • SİM (2022). Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi, Elazığ Hava Kalitesi İndeksi. https://sim.csb.gov.tr/Services/ AirQualityDetails?id=34. (Erişim tarihi: 13.04.2022).
 • Smiley, K. T., Chen, Y. A., & Shao, W. (2022). Being green in a green capital: Assessing drivers of pro-environmental behaviors in Copenhagen. Cities, 122, 103538. [CrossRef]
 • Türkiye Istatistik Kurumu (2021). Retrieved from https ://ci p.tui k.gov .tr/. Erişim: 01.12.2021.
 • URL 1. Retrieved from https ://ww w.koc aelig azete si.co m.tr/ haber /7321 399/ k isi-b asina -duse n-yes il-al animi z-125 7-met rekar e. Erişim: 15.02.2022.
 • URL 2. Retrieved from https ://ww w.lon elypl anet. com/a rticl es/wh ere-d o-the -loca ls-go -in-l isbon . Erişim: 05.11.2021.
 • URL 3. Retrieved from https ://ea rth.g oogle .com/ web. Erişim: 15.12.2021.
 • URL 4. Retrieved from https ://ww w.ene rjiat lasi. com/s ehir/ elazi g/. Erişim: 17.12.2021.
 • URL 5. Retrieved from https ://ww w.hab ertur k.com /elaz ig-ha berle ri/78 07186 9-fir at-bo lgesi nde-e lektr ik-tu ketim i-dus tu. Erişim: 19.12.2021.
 • URL 6. Retrieved from https ://ww w.hav aizle me.go v.tr/ . Erişim: 13.04.2022.
 • World Health Organization (2016). Urban green space and health: Interven¬tion impacts and effectiveness. [Meeting report]. Bonn, Germany
 • Yalçıner, Ö. (2012). Avrupa Yeşil Başkent unvanı üzerine. Mimarlık Dergisi, 367.
 • Yavuz, F. (2021). Kent içi sanayi alanlarının çevresel kaliteye etkileri: Konya Şeker Fabrikası örneği. Kent Akademisi, 14(2), 278–299. [CrossRef]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Neslihan DEMİRCAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5197-6220
Türkiye


Ömer Faruk BAŞGÜN>
Elazığ Belediyesi
0000-0002-3315-0182
Palestine, State of

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demircan, N. & Başgün, Ö. F. (2022). Elazığ İlinin Avrupa Yeşil Başkent Ödülü Kriterleri Açısından İncelenmesi . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 6 (1) , 27-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/71042/1138893