Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TEACHING METHODS ACCORDING TO PHYCSICAL EDUCATION TEACHERS

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 3, 33 - 43, 30.09.2020

Öz

This study aims to determine the metaphorical perceptions physical education teachers have about teaching methods. Due to its aspect of revealing perceptions about teaching methods, we carried out this study within the scope of phenomenology, which is one of the qualitative research patterns. We developed open ended questions and a personal information form to collect data in accordance with the goal of the study and evaluated the obtained data using content analysis method. A total of 116 (26,6% women and 73,4% men) physical education teachers participated in the study with the average age of x̄ 38,55. The average tenure of the participants is x̄ 13,6, in addition to this 15,5% of the participants do not hold a bachelor’s degree on physical education teaching. The findings of the study demonstrate 64 different metaphor images for teaching methods produced by teachers. These metaphors fall under 6 conceptual categories and when evaluated in terms of frequency; key, guide, game and compass images are the most common concepts of choice.

Kaynakça

 • Arslan, M.M., Bayrakcı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 0(171), 100-108.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, S., Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cetinkaya, S., Eskici, M. (2018). Öğretmenlerin Öğretmeye Yönelik Metaforik Algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 253-271. doi: 10.29329/mjer.2018.147.14
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283
 • Demirel, Ö. (2017). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem.
 • Erarslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27,1-22.
 • Ersoy, A.F. (2016). Fenomenoloji. Eğitimde nitel araştırma desenleri. (Edt: A. Saban ve A. Ersoy). Ankara: Anı.
 • Işık, Ö. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen, Öğretme ve Öğrenme Kavramları İle İlgili Metaforik Algılarının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Koç, E.S., Erdem, A. (2020). Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntemi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 1-12.
 • Mahiroğlu, A. (2011). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler. Demirel, Ö.-Kaya, Z. (Edt.) Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi
 • Santrock, J.W. (2018). Eğitim Psikolojisi (D.M., Siyez, çev.). Ankara: Nobel.
 • Schunk, D.H. (2014). Öğrenme Teorileri (M, Şahin Çev.). Ankara: Nobel.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Anı.
 • Turan, M , Yıldırım, E , Tıkman, F . (2016). Öğretmen Adaylarının Eğitim Ve Bazı Temel Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları. Education Sciences , 11 (4) , 217-242.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 3, 33 - 43, 30.09.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin öğretim yöntemleri hakkındaki metaforik algılarının belirlenmesidir. Bu çalışma öğretim yöntemlerine yönelik algıları ortaya çıkarması yönüyle nitel araştırma desenlerinden olgubilim kapsamında yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen çalışmanın amacına uygun açık uçlu sorular ve kişisel bilgi formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmaya toplam olarak 116 (%26,6 kadın ve %73,4 erkek) beden eğitimi öğretmeni katılım sağlamış olup bu öğretmenlerin yaş ortalamaları x̄ 38,55’dir. Katılımcıların ortalama görev yapma sürelerinin x̄ 13,6 yıl olduğu bunun yanında toplam katılımcılardan %15,5’inin lisans mezuniyetlerin beden eğitimi öğretmenliği olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenler tarafından üretilen öğretim yöntemlerine yönelik 64 adet farklı metafor imgesi elde edilmiştir. Elde edilen metaforlar 6 adet kavramsal kategori altında toplanmış olup frekans açısından incelendiğinde; anahtar, rehber, oyun ve pusula imgelerinin en çok tercih edilen kavramlar olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Arslan, M.M., Bayrakcı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 0(171), 100-108.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, S., Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cetinkaya, S., Eskici, M. (2018). Öğretmenlerin Öğretmeye Yönelik Metaforik Algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 253-271. doi: 10.29329/mjer.2018.147.14
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283
 • Demirel, Ö. (2017). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem.
 • Erarslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27,1-22.
 • Ersoy, A.F. (2016). Fenomenoloji. Eğitimde nitel araştırma desenleri. (Edt: A. Saban ve A. Ersoy). Ankara: Anı.
 • Işık, Ö. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen, Öğretme ve Öğrenme Kavramları İle İlgili Metaforik Algılarının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Koç, E.S., Erdem, A. (2020). Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntemi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 1-12.
 • Mahiroğlu, A. (2011). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler. Demirel, Ö.-Kaya, Z. (Edt.) Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi
 • Santrock, J.W. (2018). Eğitim Psikolojisi (D.M., Siyez, çev.). Ankara: Nobel.
 • Schunk, D.H. (2014). Öğrenme Teorileri (M, Şahin Çev.). Ankara: Nobel.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Anı.
 • Turan, M , Yıldırım, E , Tıkman, F . (2016). Öğretmen Adaylarının Eğitim Ve Bazı Temel Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları. Education Sciences , 11 (4) , 217-242.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Ceyhun CAN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7000-9172
Türkiye


Burcu GÜVENDİ
Yalova Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-6170-9107
Türkiye


Ayşe TÜRKSOY IŞIM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9189-9645
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Can, H. C. , Güvendi, B. & Türksoy Işım, A. (2020). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 22 (3) , 33-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/57066/722962