Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İmgeleme Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 1, 82 - 93, 31.03.2021

Öz

Sporcunun performansı ve başarısı üzerinde etkili olan önemli unsurlardan biri de zihinsel becerisidir. Bu doğrultuda araştırmanın genel amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin imgeleme kullanım düzeylerini incelemek çeşitli değişkenlerle karşılaştırmaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Halll vd. (1998) tarafından geliştirilen ve Kızıldağ ve Tiryaki (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sporda İmgeleme Envanteri kullanılmıştır. Ölçek 21 soru ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS 22 paket programı ile yapılmış, betimsel istatistikler frekans, yüzde, t-Testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, cinsiyet ve spor branşı değişkenine göre katılımcılar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaş değişkenine göre motivasyonel özel imgeleme alt boyutu dışında diğer alt boyutlar ve genel envanter puanında 22-25 ve 26 ve üzeri yaş gruplarının 18-21 yaş grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek puana sahip olduğu; spor yaşı değişkenine göre ise 3-5 yıldır spor yapan katılımcıların puan ortalamalarının diğer katılımcılara kıyasla anlamlı derecede düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ağılönü, Ö. (2014). Farklı spor branşlarıyla uğraşan sporcuların hayal etme ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Akandere, M., Aktaş, S. & Er, Y. (2018). Zihinsel antrenman ve spor. In T. Çağlar (Ed), Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulu Özdemir Özok Armağanı, Ankara: Türkiye Barolar Birliği.
 • Aleman, A., Nieuwenstein, M. R., Böcker, K. B. & De Haan, E. H. (2000). Music training and mental imagery ability. Neuropsychologia, 38(12), 1664-1668.
 • Altıntaş, A. & Akalan, C. (2008). Zihinsel antrenman ve yüksek performans. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 39-43.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Choi, J. H., Choi, Y., Nam, K. S., Cho, I. S., Hwang, Y. T. & Kwon, Y. H. (2010). Effect of mental training on the balance control ability of healthy subjects. Journal of Physical Therapy Science, 22(1), 51-55.
 • Cocks, M., Moulton, C. A., Luu, S. & Cil, T. (2014). What surgeons can learn from athletes: mental practice in sports and surgery. Journal of Surgical Education, 71(2), 262-269.
 • Çelik, O. B., & Güngör, N. B. (2020). The effects of the mental training skills on the prediction of the sports sciences faculty students' anxiety levels. International Journal of Eurasian Education and Culture, 9, 888-929.
 • Doğan, E. (2019) Kadın ve erkek sporcuların imgeleme biçimlerinin karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 373-381.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (Third Edition). London: SAGE Press.
 • Gee, C. J. (2010). How does sport psychology actually improve athletic performance? A framework to facilitate athletes’ and coaches’ understanding. Behavior modification, 34(5), 386-402.
 • Güvendi, B. & Bilgin, U. (2016) Elit akademi ligi futbolcularında imgeleme ve kaygı ilişkisinin incelenmesi, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 7,62-82
 • Habacha, H., Molinaro, C. ve Dosseville, F. (2014). Effects of gender, ımagery ability, and sports practice on the performance of a mental rotation task. The American Journal of Psychology, 127(3): 313-323.
 • Hall, C. R., Mack, D. E., Paivio, A. & Hausenblas, H. A. (1998). İmagery use by athletes: development of the sport ımagery Questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29, 73-89.
 • Karademir, T., Türkçapar, Ü., Açak, M. & Eroğlu, H. (2018). Bireysel ve takım sporu ile uğraşan sporcularda hayal etme biçimlerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 92-102.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kartal, Z., Güvendi, B., Türksoy, A., Altıncı, E. E. (2017). Takım sporcularının imgeleme kullanımları ile başarı motivasyonları arasındaki ilişki. İÜ Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 41-53.
 • Keller, P. E. (2012). Mental imagery in music performance: underlying mechanisms and potential benefits. Annals of the New York Academy of Sciences, 1252(1), 206-213.
 • Kızıldağ, E. (2007). Farklı spor branşındaki sporcuların imgeleme biçimler. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Kızıldağ, E. & Tiryaki, M. Ş. (2012). Sporda imgeleme envanterinin Türk sporcular için uyarlanması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 13-23.
 • Kulak, A., Kerkez, F. İ. & Aktaş, Y. (2011). Zihinsel antrenman programının 10-12 yaş futbolcularda bazı motor özelliklere etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 104-114.
 • Landers, D. M. (1995). Sport psychology: The formative years, 1950–1980. The Sport Psychologist, 9(4), 406-417.
 • McAvinue, L. P. & Robertson, I. H. (2008). Measuring motor imagery ability: a review. European Journal of Cognitive Psychology, 20(2), 232-251.
 • Mizuguchi, N., Nakata, H., Uchida, Y. & Kanosue, K. (2012). Motor imagery and sport performance. The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, 1(1), 103-111.
 • Nagar, V. & Noohu, M. M. (2014). The effect of mental imagery on muscle strength and balance performance in recreational basketball players. Medicina Sportivâ, 10(3), 2387-2393.
 • Parker, J. K & Lovell, G. P. (2012). Age differences in the vividness of youth sport performers’ imagery ability. J Imagery Res Sport Phys Activ, 7(1), 1-13.
 • Post, P., Muncie, S. & Simpson, D. (2012). The effects of imagery training on swimming performance: An applied investigation. Journal of Applied Sport Psychology, 24(3), 323-337.
 • Post, P., Wrisberg, C. & Mullins, S. (2010). A field test of the influence of pre-game ımagery on basketball free throw shooting, Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 5(1), 1-15.
 • Robin, N., Dominique, L., Toussaint, L., Blandin, Y., Guillot, A. & Her, M. L. (2007). Effects of motor imagery training on service return accuracy in tennis: The role of imagery ability. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5(2), 175-186. Seleciler, C. (2019). Halk dansları eğitimi gören üniversite öğrencilerinin imgeleme ve optimal performans duygu durumu düzeylerinin belirlemesi Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Slimani, M., Tod, D., Chaabene, H., Miarka, B. & Chamari, K. (2016). Effects of mental imagery on muscular strength in healthy and patient participants: A systematic review. Journal of Sports Science & Medicine, 15(3), 434-450.
 • Weinberg, R. (2008). Does imagery work? Effects on performance and mental skills. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 3(1), 1-21.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berkan BOZDAĞ (Sorumlu Yazar)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0003-3657-4359
Türkiye


Murat ERGİN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-6188-0492
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bozdağ, B. & Ergin, M. (2021). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İmgeleme Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 23 (1) , 82-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/60856/887944