Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

UYGULAMALI DERSLERDE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 3, 81 - 92, 30.09.2021

Öz

Bu araştırmada uygulamaya dayalı olan derslerden Beden Eğitiminin uzaktan öğretim döneminde yapılabilirliğine yönelik öğretmen adayı görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu nitel araştırma, durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğretmen adaylarından oluşan 16 katılımcı dahil edilmiştir. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, beden eğitimi dersinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin katılımcıların, branşın uygulamaya dayalı olması, uzaktan öğretimin etkisiz olması, teknolojik altyapı yetersizliği ve uzaktan öğretim konusunda eğitimsizlik gibi durumları öne çıkardığı görülmüştür. Diğer yandan uzaktan öğretim sürecinde beden eğitimi dersinin güçlü yönleri kapsamında katılımcıların, güçlü yönünün olmaması, teoriğe dönük yönlerinin olması, her yerde yapılabilirlik ve zaman tasarrufu şeklinde bazı hususları vurguladığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte uzaktan öğretim sürecinde Beden Eğitimi derslerinin daha etkili yapılabilmesi için katılımcıların önerilerinin, dijital eğitim araçlarından yararlanma, uzaktan yapılabilecek pratiğe dönük içerikler, standart uygulamalar ve araştırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirme şeklinde olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Ada, E. N. (2021). Uzaktan Eğitime Özgü Beden Eğitimi Dersi Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Geliştirme Çalışması. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-9.
 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 69-71.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumlari. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Alp, A. F. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor, Dijital Uçurum ve Dijital Eşitsizlik. Elif Karagün, Ozan Yılmaz (Ed.), Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar-4 içinde (ss. 26-41). Konya, Çizgi Kitabevi Yayınlar
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri (Nitel Bir Araştirma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 1-13.
 • Aras, E. & Karakaya, Y. E. (2020). Spor eğitimi kurumlarında görev yapan akademik personelin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: nitel bir çalışma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 1-12.
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 10(1), 52-84.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345.
 • Can, H. C., Özdemir, H., & Işım, A. T. (2020). E-öğrenme beden eğitimi öğretmen adayları için ne ifade ediyor: karma yöntem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1374-1386.
 • Chen, M. (2014). SWOT analysis and strategies to support college physical education through distance education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 12(4), 671-674.
 • Creswell, J. (2016). Veri Toplama (3. Baskıdan çeviri). (Çev. Ed. S. B. Demir). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal
 • Çağlayan, H. S., & Sezen, M. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme biçimlerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(4), 35-48.
 • Çetin, M., Yılmaz, S. H., & İlhan, L. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 136-161.
 • Frimming, R. E., & Bordelon, T. D. (2016). Physical education students' perceptions of the effectiveness of their distance education courses. Physical Educator, 73(2), 340.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A & Leech, N. L. (2015). Araştırmanın tanımları, amaçları ve boyutları (2. Baskıdan çeviri). (S. Turan Çev. Ed, S. Turan ve S. Aylin Bayar Çev.). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım içinde (ss. 3-17). Nobel.
 • Güven, Ş. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Beden Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler. Spor Eğitim Dergisi, 5(2), 1-10.
 • Keegan, D. J. (1980). On defining distance education. Distance education, 1(1), 13-36.
 • Kocayiğit, A. & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları (Burdur İli Örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Özcan, B., & Saraç, L. (2020). Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmen Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Rol ve Yeterlikleri: Beden Eğitimi Öğretmenleri Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 459-475.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (1. Baskı). (Çev Ed. M. Bütün ve S. B. Şirin, Çev. E. Bukova Güzel ve H. Demircioğlu). Nitel araştırmada çeşitlilik: Kuramsal yönelimler içinde. Pegem.
 • Pierre, P (1998) Distance Learning in Physical Education Teacher Education, Quest, 50:4, 344-356, DOI: 10.1080/00336297.1998.10484291
 • Qu, C. (2018). Application of network technology in distance education of physical education curriculum-take the football course as an example. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(5). 2354-2362
 • Saba, F. (2000). Research in Distance Education: A Status Report. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.19173/irrodl.v1i1.4
 • Shale, D. (1988) Concepts: Toward a reconceptualization of distance education, American Journal of Distance Education, 2(3), 25-35, DOI:10.1080/08923648809526633
 • Viscione, I., & D'Elia, F. (2019). Augmented reality for learning in distance education: the case of e-sports. Journal of Physical Education and Sport, 19, 2047-2050.
 • Yaman, M. (2009). Perceptions of Students on the Application of Distance Education in Physical Education Lessons. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(1), 1-10
 • Yıldız, S., & Bektaş, F. (2020). EBA TV’de Yayınlanan Beden Eğitimi Etkinliklerinin Veli ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 969-987.

PRE-SERVICE TEACHERS' VIEWS ON DISTANCE EDUCATION IN PRACTICAL COURSES: THE CASE OF PHYSICAL EDUCATION

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 3, 81 - 92, 30.09.2021

Öz

This research aims to reveal the views of pre-service teachers about the feasibility of Physical Education, which is one of the practical courses, in the distance education period. This qualitative research is a case study. 16 participants consisting of 3rd and 4th grade teacher candidates of Physical Education Teaching Department were included in the research. Research data were collected with a semi-structured interview form and analyzed with descriptive analysis technique. At the end of the research, it was seen that the participants, regarding the problems that may be experienced in the physical education lesson, highlighted the situations such as the courses based on practice, the ineffectiveness of distance education, the inadequacy of technological infrastructure and the lack of education in distance education. However, within the scope of the strengths of the physical education course in the distance education process, the participants emphasized some issues such as lack of strengths, theoretical aspects, feasibility in everywhere and time saving. Furthermore, it has been seen that the suggestions of the participants in order to make Physical Education lessons more effective in the distance education are to use digital education tools, to use practical content that can be done remotely, to carry out standard practices and research-based assignments.

Kaynakça

 • Ada, E. N. (2021). Uzaktan Eğitime Özgü Beden Eğitimi Dersi Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Geliştirme Çalışması. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-9.
 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 69-71.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumlari. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Alp, A. F. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor, Dijital Uçurum ve Dijital Eşitsizlik. Elif Karagün, Ozan Yılmaz (Ed.), Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar-4 içinde (ss. 26-41). Konya, Çizgi Kitabevi Yayınlar
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri (Nitel Bir Araştirma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 1-13.
 • Aras, E. & Karakaya, Y. E. (2020). Spor eğitimi kurumlarında görev yapan akademik personelin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: nitel bir çalışma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 1-12.
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 10(1), 52-84.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345.
 • Can, H. C., Özdemir, H., & Işım, A. T. (2020). E-öğrenme beden eğitimi öğretmen adayları için ne ifade ediyor: karma yöntem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1374-1386.
 • Chen, M. (2014). SWOT analysis and strategies to support college physical education through distance education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 12(4), 671-674.
 • Creswell, J. (2016). Veri Toplama (3. Baskıdan çeviri). (Çev. Ed. S. B. Demir). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal
 • Çağlayan, H. S., & Sezen, M. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme biçimlerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(4), 35-48.
 • Çetin, M., Yılmaz, S. H., & İlhan, L. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 136-161.
 • Frimming, R. E., & Bordelon, T. D. (2016). Physical education students' perceptions of the effectiveness of their distance education courses. Physical Educator, 73(2), 340.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A & Leech, N. L. (2015). Araştırmanın tanımları, amaçları ve boyutları (2. Baskıdan çeviri). (S. Turan Çev. Ed, S. Turan ve S. Aylin Bayar Çev.). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım içinde (ss. 3-17). Nobel.
 • Güven, Ş. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Beden Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler. Spor Eğitim Dergisi, 5(2), 1-10.
 • Keegan, D. J. (1980). On defining distance education. Distance education, 1(1), 13-36.
 • Kocayiğit, A. & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları (Burdur İli Örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Özcan, B., & Saraç, L. (2020). Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmen Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Rol ve Yeterlikleri: Beden Eğitimi Öğretmenleri Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 459-475.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (1. Baskı). (Çev Ed. M. Bütün ve S. B. Şirin, Çev. E. Bukova Güzel ve H. Demircioğlu). Nitel araştırmada çeşitlilik: Kuramsal yönelimler içinde. Pegem.
 • Pierre, P (1998) Distance Learning in Physical Education Teacher Education, Quest, 50:4, 344-356, DOI: 10.1080/00336297.1998.10484291
 • Qu, C. (2018). Application of network technology in distance education of physical education curriculum-take the football course as an example. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(5). 2354-2362
 • Saba, F. (2000). Research in Distance Education: A Status Report. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.19173/irrodl.v1i1.4
 • Shale, D. (1988) Concepts: Toward a reconceptualization of distance education, American Journal of Distance Education, 2(3), 25-35, DOI:10.1080/08923648809526633
 • Viscione, I., & D'Elia, F. (2019). Augmented reality for learning in distance education: the case of e-sports. Journal of Physical Education and Sport, 19, 2047-2050.
 • Yaman, M. (2009). Perceptions of Students on the Application of Distance Education in Physical Education Lessons. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(1), 1-10
 • Yıldız, S., & Bektaş, F. (2020). EBA TV’de Yayınlanan Beden Eğitimi Etkinliklerinin Veli ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 969-987.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali CÜLHA> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5215-0823
Türkiye


Salih YILMAZ>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSA
0000-0002-5890-0699
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Cülha, A. & Yılmaz, S. (2021). UYGULAMALI DERSLERDE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖRNEĞİ . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 23 (3) , 81-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/65179/981277